งานมาตรฐานหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตร

ข้อมูลสนับสนุนการจัดทำหลักสูตร
แบบฟอร์ม มคอ.1-7
ข้อบังคับ/แนวปฏิบัติ/ประกาศ/คำสั่ง


เล่มรายละเอียดของหลักสูตร/การรับทราบจาก สป.อว.
สำนักวิชาการจัดการ
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
สำนักวิชาแพทยศาสตร์
สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
สำนักวิชาศิลปศาสตร์
สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สำนักวิชานิติศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ
วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
บัณฑิตวิทยาลัย
สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป
สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน
ข่าวประชาสัมพันธ์ navcur
ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกระบวนการ การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกระบวนการ การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM)
[1] calendarcur [29 พ.ค. 2566] newupload
ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำหลักสูตรแบบทวิภาค และ Outcome Based Education (OBE) วันที่ 22 พ.ค. 2566 ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำหลักสูตรแบบทวิภาค และ Outcome Based Education (OBE) วันที่ 22 พ.ค. 2566
[6] calendarcur [29 พ.ค. 2566] newupload
ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอนจัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 5/2566 ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอนจัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 5/2566
[1] calendarcur [4 พ.ค. 2566]
ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอนจัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 4/2566 ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอนจัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 4/2566
[4] calendarcur [12 เม.ย. 2566]
ศคร. จัดอบรม“การเขียนหนังสือราชการ”ให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน วันที่ 22 มี.ค.2566 ศคร. จัดอบรม“การเขียนหนังสือราชการ”ให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน วันที่ 22 มี.ค.2566
[97] calendarcur [27 มี.ค. 2566]
ศคร. จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งพิเศษที่ 1/2566 ศคร. จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งพิเศษที่ 1/2566
[53] calendarcur [16 มี.ค. 2566]
ศนร. จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 3/2566 ศนร. จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 3/2566
[61] calendarcur [16 มี.ค. 2566]
ศคร. จัดอบรม Curriculum Development From ELOs to Teaching & Learning & Assessment วันที่ 9 มี.ค.2566 ศคร. จัดอบรม Curriculum Development From ELOs to Teaching & Learning & Assessment วันที่ 9 มี.ค.2566
[56] calendarcur [15 มี.ค. 2566]
ศคร. จัดประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 2/2566 ศคร. จัดประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 2/2566
[81] calendarcur [20 ก.พ. 2566]
ศคร. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สอนอย่างไรให้ได้ 4.5 ขึ้นไป วันที่ 10 ก.พ. 2566 ศคร. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สอนอย่างไรให้ได้ 4.5 ขึ้นไป วันที่ 10 ก.พ. 2566
[53] calendarcur [20 ก.พ. 2566]
ศคร. จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาการประเมินการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานสากล UKPSF ที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 1/2566 ศคร. จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาการประเมินการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานสากล UKPSF ที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 1/2566
[55] calendarcur [3 ก.พ. 2566]
ศนร. จัดอบรมการเรียนการสอนนักศึกษาต่างชาติ วันที่ 6 ม.ค. 2566 ศนร. จัดอบรมการเรียนการสอนนักศึกษาต่างชาติ วันที่ 6 ม.ค. 2566
[47] calendarcur [16 ม.ค. 2566]
ศนร. จัดประชุมการจัดทำหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสำหรับหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 ศนร. จัดประชุมการจัดทำหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสำหรับหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565
[54] calendarcur [16 ม.ค. 2566]
ขอให้ผู้ประสานงานรายวิชาตรวจสอบข้อมูลรายวิชาผ่านระบบคำร้องออนไลน์ ประจำภาคการศึกษา 3/2565
[86] calendarcur [12 ม.ค. 2566]
ศนร. จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 4 ม.ค.2566 ศนร. จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 4 ม.ค.2566
[43] calendarcur [9 ม.ค. 2566]
ศนร. จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเส้นทางสู่การเป็นอาจารย์มืออาชีพตามกรอบมาตรฐานระบบสากล Pre-UKPSF และการเขียน Application UKPSF เบื้องต้น รุ่นที่ 15 (Pre-UKPSF รุ่นที่ 15 ศนร. จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเส้นทางสู่การเป็นอาจารย์มืออาชีพตามกรอบมาตรฐานระบบสากล Pre-UKPSF และการเขียน Application UKPSF เบื้องต้น รุ่นที่ 15 (Pre-UKPSF รุ่นที่ 15
[63] calendarcur [29 ธ.ค. 2565]
ศนร. จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร หัวข้อ แนวคิดการศึกษาที่เน้นผลการเรียนรู้แบบ OBE  Outcome-based Education และหัวข้อ Stakeholder s Needs Analysis ศนร. จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร หัวข้อ แนวคิดการศึกษาที่เน้นผลการเรียนรู้แบบ OBE Outcome-based Education และหัวข้อ Stakeholder s Needs Analysis
[103] calendarcur [20 ธ.ค. 2565]
ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 (SoTL8) ณ มฟล. ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 (SoTL8) ณ มฟล.
[57] calendarcur [14 ธ.ค. 2565]
ศนร. จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ  ครั้งที่ 12/2565 ศนร. จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 12/2565
[48] calendarcur [13 ธ.ค. 2565]
ศนร. จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2566 ศนร. จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2566
[65] calendarcur [14 พ.ย. 2565]
ศนร. จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ  ครั้งที่ 11/2565 ศนร. จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 11/2565
[73] calendarcur [9 พ.ย. 2565]
กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2564 วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2565
[73] calendarcur [2 พ.ย. 2565]
ศนร. จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร  e-learning เพื่อการเรียนการสอนเชิงรุก ในวันที่ 12 ตุลาคม 2565 ศนร. จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร e-learning เพื่อการเรียนการสอนเชิงรุก ในวันที่ 12 ตุลาคม 2565
[101] calendarcur [17 ต.ค. 2565]
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอนจัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 10/2565 ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอนจัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 10/2565
[79] calendarcur [7 ต.ค. 2565]
ศนร. จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งพิเศษที่ 4/2565 ศนร. จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งพิเศษที่ 4/2565
[78] calendarcur [19 ก.ย. 2565]
การดำเนินการการกรณีถูกจำกัดสิทธิ์การดูผลการศึกษา กรณีไม่ประเมินการสอนของอาจารย์
[72] calendarcur [14 ก.ย. 2565]
ศนร. จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งพิเศษที่ 3/2565 ศนร. จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งพิเศษที่ 3/2565
[87] calendarcur [13 ก.ย. 2565]
ประกาศ!! การจัดสอบ สอบวัดทักษะนักศึกษาด้านดิจิทัล  (Exit Exam) ครั้งที่ 1/2565 ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่  12-15 กันยายน 2565 ประกาศ!! การจัดสอบ สอบวัดทักษะนักศึกษาด้านดิจิทัล (Exit Exam) ครั้งที่ 1/2565 ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 12-15 กันยายน 2565
[249] calendarcur [31 ส.ค. 2565]
ศนร. จัดอบรมหัวข้อ หลักการและแนวทางการจัดทำข้อมูลเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) เพื่อการประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA วันที่ 17 ก.พ. 2565 ศนร. จัดอบรมหัวข้อ หลักการและแนวทางการจัดทำข้อมูลเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) เพื่อการประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA วันที่ 17 ก.พ. 2565
[98] calendarcur [18 ก.พ. 2565]
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  ศึกษาดูงาน ม.วลัยลักษณ์ ในวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2565 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  ศึกษาดูงาน ม.วลัยลักษณ์ ในวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2565
[92] calendarcur [8 มิ.ย. 2565]
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์นวัตกรรมการการเรียนและการสอน จัดประชุมประชุมคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์นวัตกรรมการการเรียนและการสอน จัดประชุมประชุมคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
[97] calendarcur [26 ส.ค. 2565]
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565
[110] calendarcur [29 ก.ค. 2565]
ประกาศ!! นักศึกษาที่ยังไม่ได้รับวุฒิบัตร กิจกรรมมือใหม่หัดประเมิน รอบที่ 2 วันที่ 26 ก.ค. 2565 สามารถเข้าไปรับได้ตามลิงก์
[80] calendarcur [22 ส.ค. 2565]
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตอุดม  จังหวัดชุมพร  ศึกษาดูงาน ม.วลัยลักษณ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตอุดม จังหวัดชุมพร ศึกษาดูงาน ม.วลัยลักษณ์
[88] calendarcur [19 ก.ค. 2565]
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ดีเด่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ และปีการศึกษา ๒๕๖๔ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ดีเด่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ และปีการศึกษา ๒๕๖๔
[107] calendarcur [11 ส.ค. 2565]
ศนร. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในกิจกรรม มือใหม่หัดประเมิน จำนวน 10 รอบ ระหว่างวันที่ 26 ก.ค. - 8 ส.ค. 2565 ศนร. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในกิจกรรม มือใหม่หัดประเมิน จำนวน 10 รอบ ระหว่างวันที่ 26 ก.ค. - 8 ส.ค. 2565
[98] calendarcur [8 ส.ค. 2565]
ศนร. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Pre-UKPSF รุ่นที่ 14 สำหรับอาจารย์ชาวต่างชาติ ระหว่างวันที่ 6-7 ส.ค. 2565 ศนร. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Pre-UKPSF รุ่นที่ 14 สำหรับอาจารย์ชาวต่างชาติ ระหว่างวันที่ 6-7 ส.ค. 2565
[127] calendarcur [7 ส.ค. 2565]
ศนร. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Pre-UKPSF รุ่นที่ 13 ระหว่างวันที่ 25-27 มิ.ย.2565 ศนร. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Pre-UKPSF รุ่นที่ 13 ระหว่างวันที่ 25-27 มิ.ย.2565
[118] calendarcur [27 มิ.ย. 2565]
ศนร. จัดอบรมหัวข้อ การใช้เทคโนโลยีการสอนพลศึกษา วันที่ 12 พ.ค. 2565 ศนร. จัดอบรมหัวข้อ การใช้เทคโนโลยีการสอนพลศึกษา วันที่ 12 พ.ค. 2565
[123] calendarcur [12 พ.ค. 2565]
ศนร. จัดอบรมหัวข้อ HyFlex Course Design and Teaching Strategies วันที่ 29 เม.ย. 2565 ศนร. จัดอบรมหัวข้อ HyFlex Course Design and Teaching Strategies วันที่ 29 เม.ย. 2565
[159] calendarcur [29 เม.ย. 2565]
ศนร. จัดอบรมหัวข้อ การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิด วันที่ 28 เม.ย. 2565 ศนร. จัดอบรมหัวข้อ การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิด วันที่ 28 เม.ย. 2565
[136] calendarcur [28 เม.ย. 2565]
ศนร. จัดอบรมหัวข้อ การทำวิจัยในชั้นเรียน วันที่ 10 พ.ค. 2565 ศนร. จัดอบรมหัวข้อ การทำวิจัยในชั้นเรียน วันที่ 10 พ.ค. 2565
[163] calendarcur [11 พ.ค. 2565]
ศนร. จัดอบรมหัวข้อ การใช้เครื่องมือดิจิทัลสุดต๊าซเพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 1 ธ.ค. 2564 ศนร. จัดอบรมหัวข้อ การใช้เครื่องมือดิจิทัลสุดต๊าซเพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 1 ธ.ค. 2564
[145] calendarcur [1 ธ.ค. 2564]
ศนร. ร่วมกับส่วนสื่อสารองค์กร จัดงานแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสฉลองความสำเร็จการได้รับรองมาตรฐานฯ UKPSF วันที่ 16 พ.ย. 2564 ศนร. ร่วมกับส่วนสื่อสารองค์กร จัดงานแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสฉลองความสำเร็จการได้รับรองมาตรฐานฯ UKPSF วันที่ 16 พ.ย. 2564
[121] calendarcur [16 พ.ย. 2564]
ขอให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการสอนของอาจารย์ (ตามแบบฟอร์มที่กำหนด) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 จนถึงวันที่ 12 กันยายน 2565
[160] calendarcur [15 ส.ค. 2565]
ขอเชิญเข้าร่วม การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 10 จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 20–22 กันยายน 2565
[191] calendarcur [21 เม.ย. 2565]
ขอแจ้งการขยายเวลารับสมัครทุน India Science and Research Fellowship (ISRF) 2021-2022
[86] calendarcur [19 เม.ย. 2565]
ศนร. จัดอบรมหัวข้อ เครื่องมือและเกณฑ์การให้คะแนนแบบ scoring rubric วันที่ 23 มี.ค. 2565 ศนร. จัดอบรมหัวข้อ เครื่องมือและเกณฑ์การให้คะแนนแบบ scoring rubric วันที่ 23 มี.ค. 2565
[193] calendarcur [25 มี.ค. 2565]
ศนร. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Pre-UKPSF สำหรับอาจารย์ชาวไทย รุ่นที่ 12 วันที่ 7-9 มีนาคม 2565 ศนร. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Pre-UKPSF สำหรับอาจารย์ชาวไทย รุ่นที่ 12 วันที่ 7-9 มีนาคม 2565
[192] calendarcur [10 มี.ค. 2565]
ศนร. จัดอบรม หัวข้อ เทคนิคการสอนให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน วันที่ 18 ก.พ. 2565 ศนร. จัดอบรม หัวข้อ เทคนิคการสอนให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน วันที่ 18 ก.พ. 2565
[165] calendarcur [19 ก.พ. 2565]
ศนร. จัดอบรมหัวข้อ เทคนิคการสร้างข้อสอบและการจัดทำคลังข้อสอบ วันที่ 27 ม.ค. 2565 ศนร. จัดอบรมหัวข้อ เทคนิคการสร้างข้อสอบและการจัดทำคลังข้อสอบ วันที่ 27 ม.ค. 2565
[178] calendarcur [28 ม.ค. 2565]
ศนร. ร่วมกับ ศทด. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบ e-Testing วันที่ 26 ม.ค. 2565 ศนร. ร่วมกับ ศทด. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบ e-Testing วันที่ 26 ม.ค. 2565
[310] calendarcur [27 ม.ค. 2565]
ศนร. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียน มคอ.3 และ Formative Assessment วันที่ 22 ธ.ค. 2564 ศนร. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียน มคอ.3 และ Formative Assessment วันที่ 22 ธ.ค. 2564
[371] calendarcur [22 ธ.ค. 2564]
ศนร. จัดอบรม KM เรื่อง สอนอย่างไรให้ได้ 4.5 ขึ้นไป วันที่ 3 พ.ย. 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom ศนร. จัดอบรม KM เรื่อง สอนอย่างไรให้ได้ 4.5 ขึ้นไป วันที่ 3 พ.ย. 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom
[426] calendarcur [4 พ.ย. 2564]
ศนร. ร่วมกับ ศทด. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ e-learning วันที่ 27 ตุลาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom ศนร. ร่วมกับ ศทด. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ e-learning วันที่ 27 ตุลาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom
[369] calendarcur [28 ต.ค. 2564]
ศนร. ร่วมกับ ศทด. อบรมเชิงปฏิบัติการ การบันทึก มคอ.3 วันที่ 28 ต.ค. 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom ศนร. ร่วมกับ ศทด. อบรมเชิงปฏิบัติการ การบันทึก มคอ.3 วันที่ 28 ต.ค. 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom
[377] calendarcur [27 ต.ค. 2564]
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมออนไลน์ภายใต้ โครงการ Indian Technical and Economic Cooperation (ITEC) ให้แก่ราชการ/พนักงานของรัฐ อาจารย์/นักวิจัย/บุคลากรและนักศึกษา
[346] calendarcur [4 ต.ค. 2564]
ศนร. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Virtual consultation hours เกี่ยวกับการจัดทำ course site ครั้งที่ 1 วันที่ 14 ก.ย. 2564 ศนร. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Virtual consultation hours เกี่ยวกับการจัดทำ course site ครั้งที่ 1 วันที่ 14 ก.ย. 2564
[344] calendarcur [16 ก.ย. 2564]
ศนร. จัดอบรม KM เรื่อง สอนอย่างไรให้ได้ 4.5 ขึ้นไป วันที่ 17 พ.ค. 2564 ศนร. จัดอบรม KM เรื่อง สอนอย่างไรให้ได้ 4.5 ขึ้นไป วันที่ 17 พ.ค. 2564
[300] calendarcur [20 พ.ค. 2564]
ศนร. จัดอบรมแนวคิดและเทคนิคการวัดประเมินการเรียนรู้ในชั้นเรียนออนไลน์ วันที่ 25 ส.ค. 2564 ศนร. จัดอบรมแนวคิดและเทคนิคการวัดประเมินการเรียนรู้ในชั้นเรียนออนไลน์ วันที่ 25 ส.ค. 2564
[420] calendarcur [26 ส.ค. 2564]
การแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการสอนของอาจารย์ (ตามแบบฟอร์มที่กำหนด) ภาคการศึกษาที่ 1/2564
[322] calendarcur [16 ส.ค. 2564]
ขอเชิญอาจารย์หรือผูัที่สนใจเข้าร่วมอบรม แนวคิดและเทคนิคการวัดประเมินการเรียนรู้ในชั้นเรียนออนไลน์ วันที่ 25 ส.ค. 2564 ขอเชิญอาจารย์หรือผูัที่สนใจเข้าร่วมอบรม แนวคิดและเทคนิคการวัดประเมินการเรียนรู้ในชั้นเรียนออนไลน์ วันที่ 25 ส.ค. 2564
[812] calendarcur [2 ส.ค. 2564]
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA
[286] calendarcur [23 ก.ค. 2564]
ขอเชิญเข้าร่วม โครงการอบรมเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร (Version 4.0) ออนไลน์ ในวันที่ 3 ส.ค. 2564 ขอเชิญเข้าร่วม โครงการอบรมเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร (Version 4.0) ออนไลน์ ในวันที่ 3 ส.ค. 2564
[372] calendarcur [15 ก.ค. 2564]
Pre-UKPSF and Writing Application Class Eleven (For non-Thai lecturers) (Online workshop by Zoom) Friday 16th- Saturday 17th July 2021 Pre-UKPSF and Writing Application Class Eleven (For non-Thai lecturers) (Online workshop by Zoom) Friday 16th- Saturday 17th July 2021
[441] calendarcur [5 ก.ค. 2564]
ขอเชิญอาจารย์และผู้สนใจเข้าร่วมอบรม ผลิตสื่ออย่างไรให้มัดใจผู้เรียน วันที่ 7 ก.ค. 2564 ขอเชิญอาจารย์และผู้สนใจเข้าร่วมอบรม ผลิตสื่ออย่างไรให้มัดใจผู้เรียน วันที่ 7 ก.ค. 2564
[418] calendarcur [25 มิ.ย. 2564]
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม หลักสูตร AUN-QA Internal Assessor Refresh จัดโดย ทปอ. วันที่ 27 พ.ค. 2564 ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม หลักสูตร AUN-QA Internal Assessor Refresh จัดโดย ทปอ. วันที่ 27 พ.ค. 2564
[212] calendarcur [11 พ.ค. 2564]
ขอประชาสัมพันธ์ คลิปแถลงข่าวรายการ "โฆษก อว."
[292] calendarcur [22 เม.ย. 2564]
ขอประชาสัมพันธ์ บทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
[165] calendarcur [7 เม.ย. 2564]
ศนร. เข้าร่วมงานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ ครบปีที่ 29 ศนร. เข้าร่วมงานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ ครบปีที่ 29
[233] calendarcur [29 มี.ค. 2564]
ศนร. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Pre-UKPSF รุ่นที่ 9 วันที่ 5-7 มี.ค. 2564
[363] calendarcur [9 มี.ค. 2564]
กำหนดการอบรม Pre-UKPSF รุ่น 9 (อาจารย์ไทย) วันที่ 5-7 มีนาคม 2564
[236] calendarcur [1 มี.ค. 2564]
ศนร. ร่วมรับประทานอาหารกับท่านอธิการบดี
[263] calendarcur [11 ก.พ. 2564]
วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2563 เผยแพร่ออนไลน์แล้ว
[235] calendarcur [6 ม.ค. 2564]
ขอขอบพระคุณ หน่วยงาน ศูนย์ สำนักวิชา สถาบัน วิทยาลัย ร่วมสวัสดีปีใหม่ ปี 2564
[226] calendarcur [23 ธ.ค. 2563]
กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2562
[200] calendarcur [30 พ.ย. 2563]
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สุขสันต์ ช่างเหล็ก สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ที่ได้รับการรับรองในระดับ Fellowships คนที่ 217 ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สุขสันต์ ช่างเหล็ก สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ที่ได้รับการรับรองในระดับ Fellowships คนที่ 217
[276] calendarcur [22 ต.ค. 2563]
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ชูบาร์ม ปาทัก วิทยาลัยนานาชาติ ที่ได้รับการรับรองในระดับ Fellowships คนที่ 216 ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ชูบาร์ม ปาทัก วิทยาลัยนานาชาติ ที่ได้รับการรับรองในระดับ Fellowships คนที่ 216
[282] calendarcur [21 ต.ค. 2563]
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับการรับรองในระดับ Fellowships คนที่ 215 ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับการรับรองในระดับ Fellowships คนที่ 215
[329] calendarcur [21 ต.ค. 2563]
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.เยาวเรศ ศิริสถิตย์กุล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับการรับรองในระดับ Fellowships คนที่ 214 ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.เยาวเรศ ศิริสถิตย์กุล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับการรับรองในระดับ Fellowships คนที่ 214
[237] calendarcur [21 ต.ค. 2563]
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พิเชษฐ์ จิตต์เจนการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับการรับรองในระดับ Fellowships คนที่ 213 ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พิเชษฐ์ จิตต์เจนการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับการรับรองในระดับ Fellowships คนที่ 213
[328] calendarcur [20 ต.ค. 2563]
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ราห์มาห์  บาโกโก (Miss Rahmah Bakoko) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป ที่ได้รับการรับรองในระดับ Fellowships คนที่ 212 ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ราห์มาห์ บาโกโก (Miss Rahmah Bakoko) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป ที่ได้รับการรับรองในระดับ Fellowships คนที่ 212
[248] calendarcur [19 ต.ค. 2563]
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์มลชฎาภร สุขการ สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป ที่ได้รับการรับรองในระดับ Fellowships คนที่ 211 ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์มลชฎาภร สุขการ สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป ที่ได้รับการรับรองในระดับ Fellowships คนที่ 211
[292] calendarcur [15 ต.ค. 2563]
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนักวิชา ตามเกณฑ์ WUQA-S
[239] calendarcur [8 ต.ค. 2563]
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.มยุนา ศรีสุภนันต์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ที่ได้รับการรับรองในระดับ Fellowships คนที่ 210 ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.มยุนา ศรีสุภนันต์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ที่ได้รับการรับรองในระดับ Fellowships คนที่ 210
[692] calendarcur [6 ต.ค. 2563]
ประกาศ! รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA
[509] calendarcur [11 ก.ย. 2563]
ตัวชี้วัดที่ขอยกเลิก (N/A) ในระดับหลักสูตร/สำนักวิชา ประจำปีการศึกษา 2562
[309] calendarcur [8 ก.ย. 2563]
ประกาศ! รายชื่อผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA” รุ่นที่ 1 วันที่ 4-6 สิงหาคม 2563
[334] calendarcur [1 ก.ย. 2563]
ศนร. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-20 ส.ค. 63 ศนร. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-20 ส.ค. 63
[319] calendarcur [19 ส.ค. 2563]
กำหนดการ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA” วันที่ 18-20 ส.ค. 2563
[328] calendarcur [11 ส.ค. 2563]
ศนร. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ศนร. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA" รุ่นที่ 1 วันที่ 4-6 ส.ค. 2563
[299] calendarcur [11 ส.ค. 2563]
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วม อบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA" รุ่นที่ 2 วันที่ 18-20 ส.ค. 2563
[373] calendarcur [17 ก.ค. 2563]
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วม อบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA" รุ่นที่ 1 วันที่ 4-6 ส.ค. 2563
[306] calendarcur [17 ก.ค. 2563]
ปฏิทินกิจกรรมให้คำปรึกษาและคำแนะนำการเขียน Application UKPSF ประเภท Fellow ออนไลน์
[704] calendarcur [8 มิ.ย. 2563]
ตรวจสอบรายชื่อเข้าร่วม อบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA/WUQA"
[306] calendarcur [27 พ.ค. 2563]
แจ้งเลื่อน กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “การออกข้อสอบ”
[257] calendarcur [20 เม.ย. 2563]
เครื่องมือต่างๆสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์
[356] calendarcur [25 มี.ค. 2563]
ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรม Thai MOOC Live ครั้งที่ 2 วันที่ 19 มี.ค.2563 ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรม Thai MOOC Live ครั้งที่ 2 วันที่ 19 มี.ค.2563
[351] calendarcur [19 มี.ค. 2563]
ศนร.จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “Game-Based Learning ศนร.จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “Game-Based Learning" วันที่ 18 มี.ค.2563
[382] calendarcur [18 มี.ค. 2563]
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม UKPSF รุ่นที่ 4 แบ่งตามกลุ่ม
[307] calendarcur [14 ก.พ. 2563]
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม UKPSF รุ่นที่ 4
[415] calendarcur [11 ก.พ. 2563]
ศนร. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ  ศนร. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ "สอนอย่างไรให้ได้ 4.5" ในวันที่ 7 ก.พ. 2563
[485] calendarcur [7 ก.พ. 2563]
ศนร.จัดโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เรื่องการเขียน course syllabus ตามกรอบมาตรฐาน UKPSF ในวันที่ 5 ก.พ. 2563 ศนร.จัดโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เรื่องการเขียน course syllabus ตามกรอบมาตรฐาน UKPSF ในวันที่ 5 ก.พ. 2563
[543] calendarcur [6 ก.พ. 2563]
ศนร.จัดอบรมการบันทึกข้อมูล TQF.3 ในระบบ TQF วันที่ 5-6 ก.พ.2563 ศนร.จัดอบรมการบันทึกข้อมูล TQF.3 ในระบบ TQF วันที่ 5-6 ก.พ.2563
[473] calendarcur [6 ก.พ. 2563]
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมการบันทึกข้อมูล TQF.3 ในระบบ TQF รุ่นที่ 2 ในวันที่ 6 ก.พ. 2563
[274] calendarcur [3 ก.พ. 2563]
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมการบันทึกข้อมูล TQF.3 ในระบบ TQF รุ่นที่ 1 ในวันที่ 5 ก.พ. 2563
[278] calendarcur [3 ก.พ. 2563]
ศนร. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาหลักสูตรและ จัดการเรียนการสอนตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE)” รุ่นที่ 2 วันที่ 30-31 ม.ค. 2563 ศนร. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาหลักสูตรและ จัดการเรียนการสอนตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE)” รุ่นที่ 2 วันที่ 30-31 ม.ค. 2563
[519] calendarcur [30 ม.ค. 2563]
ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าร่วมอบรมอบรม เรื่อง กรอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ [The UK Professional Standards Framework (UKPSF)] รุ่นที่ 4
[246] calendarcur [30 ม.ค. 2563]
ประกาศ รายชื่อผู้เข้าร่วม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาหลักสูตรและ จัดการเรียนการสอนตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE)” รุ่นที่ 2 วันที่ 30-31 ม.ค. 2563
[336] calendarcur [28 ม.ค. 2563]
ดาวน์โหลดเอกสารและกำหนดการ การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาหลักสูตรและ จัดการเรียนการสอนตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE)” รุ่นที่ 2 วันที่ 30-31 มกราคม 2563
[507] calendarcur [27 ม.ค. 2563]
ขอขอบพระคุณ หน่วยงาน/ศูนย์/สำนักวิชา/สถาบัน/วิทยาลัย ร่วมสวัสดีปีใหม่ ปี 2563 ขอขอบพระคุณ หน่วยงาน/ศูนย์/สำนักวิชา/สถาบัน/วิทยาลัย ร่วมสวัสดีปีใหม่ ปี 2563
[386] calendarcur [26 ธ.ค. 2562]
ศนร. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ ศนร. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ "สอนอย่างไรให้ได้ 4.5"
[455] calendarcur [25 ธ.ค. 2562]
ศนร. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาหลักสูตรและ จัดการเรียนการสอนตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE)” รุ่นที่ 1 วันที่ 19-20 ธ.ค. 2562 ศนร. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาหลักสูตรและ จัดการเรียนการสอนตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE)” รุ่นที่ 1 วันที่ 19-20 ธ.ค. 2562
[556] calendarcur [20 ธ.ค. 2562]
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาหลักสูตรและ จัดการเรียนการสอนตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE)” ประจำปีงบประมาณ 2563
[445] calendarcur [26 พ.ย. 2562]
อาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผ่านการอบรม UKPSF รุ่นที่ 3 อาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผ่านการอบรม UKPSF รุ่นที่ 3
[379] calendarcur [18 ต.ค. 2562]
ขอให้หลักสูตรกรอกแบบสำรวจข้อมูลการจัดทำหลักสูตรพันธุ์ใหม่และหลักสูตรในอนาคตตามแนวนโยบายของ สป.อว. ภายในวันที่ 27 ก.ย. 2562
[374] calendarcur [23 ก.ย. 2562]
วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 เผยแพร่ออนไลน์แล้ว วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 เผยแพร่ออนไลน์แล้ว
[583] calendarcur [29 ส.ค. 2562]
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม CHE QA Online ปีการศึกษา 2561
[669] calendarcur [9 ส.ค. 2562]
ขอเลื่อนการจัดอบรม หลักสูตรที่ 1 : การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทาง OBE รุ่นที่ 4 และ หลักสูตรที่ 2 : OBE สำหรับอาจารย์ผู้สอน รุ่นที่ 2
[406] calendarcur [2 ก.ค. 2562]
เอกสารประกอบการอบรม หลักสูตรที่ 2 Outcomes-Based Education (OBE) สำหรับอาจารย์ผู้สอน รุ่นที่ 2 วันที่ 10-11 ก.ค. 2562
[458] calendarcur [19 มิ.ย. 2562]
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วม อบรมการบันทึกข้อมูล มคอ.3 ในระบบบริหารหลักสูตร (TQF) ตามกรอบมาตรฐาน UKPSF และเกณฑ์ AUN-QA
[579] calendarcur [18 มิ.ย. 2562]
อาจารย์ ม.วลัยลักษณ์ ผ่านหลักสูตรการอบรม UKPSF รุ่นที่ 2 อาจารย์ ม.วลัยลักษณ์ ผ่านหลักสูตรการอบรม UKPSF รุ่นที่ 2
[1116] calendarcur [21 พ.ค. 2562]
เอกสารประกอบการอบรม โครงการอบรมการพัฒนาหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) รุ่นที่ 1 วันที่ 19-20 มี.ค.2562
[736] calendarcur [18 มี.ค. 2562]
สรุปรายชื่อผู้เข้าร่วม อบรมหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) ล่าสุด
[803] calendarcur [25 ก.พ. 2562]
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการeLearning (Moodle) เพื่อการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุก วันที่ 20-21 ก.พ. 2562 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการeLearning (Moodle) เพื่อการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุก วันที่ 20-21 ก.พ. 2562
[897] calendarcur [24 ม.ค. 2562]
ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยาย หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ การเตรียมความพร้อมและการปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการในอุตสาหกรรมดิจิทัล ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยาย หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ การเตรียมความพร้อมและการปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการในอุตสาหกรรมดิจิทัล
[507] calendarcur [16 ม.ค. 2562]
วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 เผยแพร่ออนไลน์แล้ว วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 เผยแพร่ออนไลน์แล้ว
[755] calendarcur [27 ธ.ค. 2561]
หน่วยงาน/ศูนย์/สถาบัน/สำนักวิชา ร่วมสวัสดีปีใหม่ 2562 หน่วยงาน/ศูนย์/สถาบัน/สำนักวิชา ร่วมสวัสดีปีใหม่ 2562
[465] calendarcur [21 ธ.ค. 2561]
ขอเชิญเข้าร่วมเชิงปฏิบัติการ Pre-UKPSF รุ่นที่ 4 ในวันที่ 18-20 มกราคม 2562
[702] calendarcur [22 พ.ย. 2561]
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอนจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Pre UKPSF รุ่นที่ 3 รอบที่ 2 ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอนจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Pre UKPSF รุ่นที่ 3 รอบที่ 2
[419] calendarcur [19 พ.ย. 2561]
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Pre UKPSF รุ่นที่ 3 รอบที่ 2 ในวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2561
[736] calendarcur [12 พ.ย. 2561]
ขั้นตอนวิธีการส่งงาน A1-A5 สำหรับผู้เข้าร่วมอบรม Pre-UKPSF รุ่นที่ 3
[916] calendarcur [12 พ.ย. 2561]
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอนจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Pre UKPSF รุ่นที่ 3 รอบที่ 1
[513] calendarcur [12 พ.ย. 2561]
สรุปรายชื่อผู้เข้าร่วม อบรมเชิงปฏิบัติการ Pre UKPSF รุ่นที่ 3
[603] calendarcur [19 ต.ค. 2561]
ขอเชิญผู้ที่ยังไม่เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Pre UKPSF เข้าอบรมในรุ่นที่ 3
[600] calendarcur [17 ต.ค. 2561]
ม.วลัยลักษณ์ จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เข็มและโล่กิตติการ โล่ประกาศเกียรติคุณอาจารย์ดีเด่น และโล่รางวัลศึกษิตแห่งปีที่วลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2560 ม.วลัยลักษณ์ จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เข็มและโล่กิตติการ โล่ประกาศเกียรติคุณอาจารย์ดีเด่น และโล่รางวัลศึกษิตแห่งปีที่วลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2560
[496] calendarcur [27 ก.ย. 2561]
เข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA Online)
[583] calendarcur [31 ส.ค. 2561]
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Pre UKPSF รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 อัพเดทล่าสุด
[990] calendarcur [6 ส.ค. 2561]
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม โครงการพัฒนาผู้สอนห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) หลักสูตรการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน
[645] calendarcur [17 ก.ค. 2561]
ข้อมูลตัวบ่งชี้ปีการศึกษา 2560 (รอบปีการศึกษา)
[434] calendarcur [10 ก.ค. 2561]
วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (Journal of Learning Innovation) ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2561) เผยแพร่ออนไลน์แล้ว วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (Journal of Learning Innovation) ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2561) เผยแพร่ออนไลน์แล้ว
[605] calendarcur [6 ก.ค. 2561]
เชิญชวนผู้ที่สนใจ ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร นวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 เชิญชวนผู้ที่สนใจ ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร นวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2
[1147] calendarcur [27 มิ.ย. 2561]
รายละเอียดรหัสหลักสูตร
[518] calendarcur [21 มิ.ย. 2561]
ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่ต้องดาวน์โหลดการเอกสารประกอบการอบรม Smart Classroom
[698] calendarcur [20 มิ.ย. 2561]
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการ Smart Classroom หลักสูตรที่ 2 รุ่นที่ 2
[554] calendarcur [17 พ.ค. 2561]
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอนจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ เรียนรู้เชิงรุก Active Learning : ตอบโจทย์ Thailand 4.0 อย่างไร ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอนจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ เรียนรู้เชิงรุก Active Learning : ตอบโจทย์ Thailand 4.0 อย่างไร
[872] calendarcur [29 มี.ค. 2561]
ขอเชิญเข้าร่วม การประชุมวิชาการระดับชาติ การเรียนรู้เชิงรุก ครั้งที่ 6 วันที่ 26-27 มีนาคม 2561 ขอเชิญเข้าร่วม การประชุมวิชาการระดับชาติ การเรียนรู้เชิงรุก ครั้งที่ 6 วันที่ 26-27 มีนาคม 2561
[672] calendarcur [6 มี.ค. 2561]
ม.วลัยลักษณ์จัดอบรม UKPSF Module 3 ในวันที่ 19-22 กุมภาพันธ์ 2561 ม.วลัยลักษณ์จัดอบรม UKPSF Module 3 ในวันที่ 19-22 กุมภาพันธ์ 2561
[628] calendarcur [23 ก.พ. 2561]
ม.วลัยลักษณ์ นำมาตรฐาน UKPSF จากประเทศอังกฤษมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน ม.วลัยลักษณ์ นำมาตรฐาน UKPSF จากประเทศอังกฤษมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
[840] calendarcur [4 ธ.ค. 2560]
ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการ การเรียนรู้เชิงรุกครั้งที่ 6 ภายใต้หัวข้อ Active Learning ตอบโจทย์ Thailand 4.0 อย่างไร ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการ การเรียนรู้เชิงรุกครั้งที่ 6 ภายใต้หัวข้อ Active Learning ตอบโจทย์ Thailand 4.0 อย่างไร
[1147] calendarcur [15 พ.ย. 2560]
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เปิดรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เปิดรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2561
[513] calendarcur [14 พ.ย. 2560]
ข้อมูลเว็บไซต์สำหรับประกอบงานวิจัยเกี่ยวกับหลักสูตรที่น่าสนใจ ข้อมูลเว็บไซต์สำหรับประกอบงานวิจัยเกี่ยวกับหลักสูตรที่น่าสนใจ
[515] calendarcur [18 ส.ค. 2560]
ขอเชิญชวนคณาจารย์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “Walailak University Innovation in Education Rubric Workshop 2560” ขอเชิญชวนคณาจารย์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “Walailak University Innovation in Education Rubric Workshop 2560”
[843] calendarcur [5 ก.ค. 2560]
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอนร่วมด้วยสำนักวิชาศิลศาสตร์จัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Writing a Professional Biography and Conference Abstract ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอนร่วมด้วยสำนักวิชาศิลศาสตร์จัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Writing a Professional Biography and Conference Abstract"
[734] calendarcur [30 พ.ค. 2560]
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Writing a Professional Biography and Conference Abstract รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Writing a Professional Biography and Conference Abstract"
[628] calendarcur [8 พ.ค. 2560]
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วม โครงการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งกลุ่มบริการสุขภาพ มุมมองร่วมกันแบบสหวิชาชีพ รุ่นที่1 และรุ่นที่ 2 สามารถตรวจสอบรายชื่อชั่วโมงหอพักได้แล้ว ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วม โครงการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งกลุ่มบริการสุขภาพ มุมมองร่วมกันแบบสหวิชาชีพ รุ่นที่1 และรุ่นที่ 2 สามารถตรวจสอบรายชื่อชั่วโมงหอพักได้แล้ว
[583] calendarcur [5 พ.ค. 2560]
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ เรียนรู้เชิงรุก Active Learning : Classrooms of the Future วันที่ 27-28 มีนาคม 2560 ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ เรียนรู้เชิงรุก Active Learning : Classrooms of the Future วันที่ 27-28 มีนาคม 2560
[1097] calendarcur [29 มี.ค. 2560]
Program Book of the Active Learning: Chalenges Innovation Program Book of the Active Learning: Chalenges Innovation
[1282] calendarcur [17 ส.ค. 2559]
Proceedings of the Active Learning: Chalenges Innovation Proceedings of the Active Learning: Chalenges Innovation
[2194] calendarcur [8 ส.ค. 2559]
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา “Learning and Teaching Development for Community Engagement” ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา “Learning and Teaching Development for Community Engagement”
[828] calendarcur [1 ก.ค. 2559]
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จิตตปัญญาศึกษา Contemplative Education “การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ” ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จิตตปัญญาศึกษา Contemplative Education “การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ”
[1333] calendarcur [2 มิ.ย. 2559]
ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วม โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วม โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง "การประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA"
[1109] calendarcur [25 พ.ค. 2559]
ขอเชิญ คณาจารย์และนักศึกษากลุ่มสำนักวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เข้าร่วมโครงการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งกลุ่มบริการสุขภาพ: มุมมองร่วม... ขอเชิญ คณาจารย์และนักศึกษากลุ่มสำนักวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เข้าร่วมโครงการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งกลุ่มบริการสุขภาพ: มุมมองร่วม...
[810] calendarcur [14 มี.ค. 2559]
ขอเชิญเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “The Brain & Thinking Process” ขอเชิญเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “The Brain & Thinking Process”
[852] calendarcur [14 มี.ค. 2559]
ส่วนส่งเสริมวิชาการ สวัสดีปีใหม่ 2559 ส่วนส่งเสริมวิชาการ สวัสดีปีใหม่ 2559
[731] calendarcur [6 ม.ค. 2559]
ประมวลภาพโครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 2-9 สิงหาคม 2558 ประมวลภาพโครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 2-9 สิงหาคม 2558
[1878] calendarcur [21 ส.ค. 2558]
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557
[1021] calendarcur [7 ส.ค. 2558]
แบบสำรวจการเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2558 แบบสำรวจการเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2558
[805] calendarcur [18 ก.ค. 2558]
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดงานประชุมวิชาการ การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดงานประชุมวิชาการ การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
[2827] calendarcur [8 ม.ค. 2558]

อ่านทั้งหมด>>>>
เอกสารดาวน์โหลด navcur
1. การเตรียมความพร้อมการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนจากไตรภาค เป็นทวิภาคประจาปีการศึกษา 2567 [30] calendarcur [24 เม.ย. 2566]
2. รูปแบบการเขียนการอ้างอิง APA style version 7 (ข้อมูลจาก ศูนย์นวัตกรรมทางการศึกษา สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) [35] calendarcur [3 ก.พ. 2566]
3. กลุ่มวิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ปรับปรุง พ.ศ. 2561) [350] calendarcur [9 พ.ย. 2564]
4. ประกาศ เงื่อนไขการเทียบคะแนนสอบภาษาอังกฤษเพื่อปรับเป็นเกรด หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับภาษาอังกฤษ) ฉบับปรับปรุง หลักสูตร 2564 [395] calendarcur [5 พ.ย. 2564]
5. ตอบข้อหารือกรณีการจัดทำหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อรองรับนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ที่ไม่ประสงค์จะศึกษาต่อในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ [394] calendarcur [16 ก.ย. 2564]
6. แบบฟอร์มจดหมายเสนอวาระต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ [486] calendarcur [4 ธ.ค. 2563]
7. ขั้นตอนการเสนอวาระต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ [529] calendarcur [4 ธ.ค. 2563]
8. แบบฟอร์มใบนำวาระเพื่อเสนอคณะกรรมการวิชาการ [428] calendarcur [4 ธ.ค. 2563]
9. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา สำหรับหลักสูตรนานาชาติ ระบบทวิภาค พ.ศ. 2563 [421] calendarcur [9 พ.ย. 2563]
10. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกข้อสอบประมวลความรู้ [765] calendarcur [22 ต.ค. 2563]
อ่านทั้งหมด >>>

เว็บไซต์/ระบบที่เกี่ยวข้อง

เอกสารดาวน์โหลดสำหรับการจัดทำหลักสูตรพันธุ์ใหม่และหลักสูตรในอนาคตตามแนวนโยบายของ สป.อว.
สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร
ระบบฐานข้อมูล สำหรับค้นหาจำนวนนักศึกษา
ระบบฐานข้อมูล สำหรับค้นหาจำนวนนักศึกษา
มาตรฐานคุณวุฒิ มคอ.1
ระบบบริหารหลักสูตร
ค้นหามติการประชุม