งานมาตรฐานหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตร

ข้อมูลสนับสนุนการจัดทำหลักสูตร
แบบฟอร์ม มคอ.1-7
ข้อบังคับ/แนวปฏิบัติ/ประกาศ/คำสั่ง
บัณฑิตพันธุ์ใหม่
หลักสูตรระยะสั้น
ข้อบังคับ/แนวปฏิบัติ/ประกาศ/คำสั่ง


เล่มรายละเอียดของหลักสูตร/การรับทราบจาก สป.อว.
สำนักวิชาการจัดการ
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
สำนักวิชาแพทยศาสตร์
สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
สำนักวิชาครุศาสตร์และศิลปศาสตร์
สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สำนักวิชานิติศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ
วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
บัณฑิตวิทยาลัย
สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป
สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน
ข่าวประชาสัมพันธ์ navcur
ศคร. ร่วมกับ ศทท. ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการที่ห้องคอมพิวเตอร์ 2 ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ภายใต้หัวข้อ การบันทึกข้อมูล มคอ.3 ในระบบ TQF ที่พัฒนาใหม่ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2565 วันที่ 4 มิ.ย. 2567 ศคร. ร่วมกับ ศทท. ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการที่ห้องคอมพิวเตอร์ 2 ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ภายใต้หัวข้อ การบันทึกข้อมูล มคอ.3 ในระบบ TQF ที่พัฒนาใหม่ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2565 วันที่ 4 มิ.ย. 2567
[95] calendarcur [5 มิ.ย. 2567]
ศคร. ร่วมกับ ศทท. ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ ศคร. ร่วมกับ ศทท. ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "การบันทึกข้อมูล มคอ.3 ในระบบ TQF ที่พัฒนาใหม่ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2565 วันที่ 31 พ.ค. 2567
[99] calendarcur [5 มิ.ย. 2567]
ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอนได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้หัวข้อ แนะนำมิติ UKPSF 2023 และการเขียน application Fellow สำหรับอาจารย์ผู้สมัครที่จะขอรับรองการสอนภายใต้กรอบ UKPSF วันที่ 23 พ.ค. 2567 ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอนได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้หัวข้อ แนะนำมิติ UKPSF 2023 และการเขียน application Fellow สำหรับอาจารย์ผู้สมัครที่จะขอรับรองการสอนภายใต้กรอบ UKPSF วันที่ 23 พ.ค. 2567
[178] calendarcur [24 พ.ค. 2567]
ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอนได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ แนะนำมิติ UKPSF 2023 และการเขียน application Fellow สำหรับอาจารย์พี่เลี้ยง วันที่ 21 พ.ค. 2567 ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอนได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ แนะนำมิติ UKPSF 2023 และการเขียน application Fellow สำหรับอาจารย์พี่เลี้ยง วันที่ 21 พ.ค. 2567
[96] calendarcur [24 พ.ค. 2567]
ความเป็นเลิศการเรียนการสอนร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้หัวข้อ e-Learning เพื่อการเรียนรู้เชิงรุก วันที่ 2 พ.ค. 2567 ความเป็นเลิศการเรียนการสอนร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้หัวข้อ e-Learning เพื่อการเรียนรู้เชิงรุก วันที่ 2 พ.ค. 2567
[130] calendarcur [24 พ.ค. 2567]
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสัมมนา หัวข้อ ปัญญาประดิษฐ์กับการวัดประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ในวันอาทิตย์ที่ 26 พ.ค. 2567 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสัมมนา หัวข้อ ปัญญาประดิษฐ์กับการวัดประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ในวันอาทิตย์ที่ 26 พ.ค. 2567
[165] calendarcur [17 พ.ค. 2567]
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป เรื่อง การเสวนาออนไลน์ GE Lunch Talk ครั้งที่ 3 หัวข้อ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป...เพื่อพัฒนาทักษะการทำงาน วันพุธที่ 12 มิ.ย.2567 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป เรื่อง การเสวนาออนไลน์ GE Lunch Talk ครั้งที่ 3 หัวข้อ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป...เพื่อพัฒนาทักษะการทำงาน วันพุธที่ 12 มิ.ย.2567
[85] calendarcur [16 พ.ค. 2567]
เครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมฟังบรรยาย GE Talk ครั้งที่ 5 ประจำปี 2567 หัวข้อ ถอดบทเรียนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปในสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่นและเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมฟังบรรยาย GE Talk ครั้งที่ 5 ประจำปี 2567 หัวข้อ ถอดบทเรียนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปในสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่นและเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
[100] calendarcur [14 พ.ค. 2567]
ศคร. ร่วมกับ ศทท. ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้หัวข้อ การบันทึกข้อมูลเล่มรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) ในระบบ TQF ที่พัฒนาใหม่ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2565 ศคร. ร่วมกับ ศทท. ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้หัวข้อ การบันทึกข้อมูลเล่มรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) ในระบบ TQF ที่พัฒนาใหม่ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2565
[116] calendarcur [14 พ.ค. 2567]
ศคร. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้หัวข้อ ศคร. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้หัวข้อ "การเขียนแผนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2565"
[193] calendarcur [8 พ.ค. 2567]
ม.มหิดล ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเคล็ดลับการอ่านเร็วและเพิ่มพลังความทรงจำขั้นสูง (Speed Reading Secrets & Advanced Memory Power) รุ่นที่ 1 ม.มหิดล ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเคล็ดลับการอ่านเร็วและเพิ่มพลังความทรงจำขั้นสูง (Speed Reading Secrets & Advanced Memory Power) รุ่นที่ 1
[205] calendarcur [19 เม.ย. 2567]
ม.มหิดล ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ม.มหิดล ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ ChatGPT & Gemini สำหรับการสอน-วิจัย วิทยาศาสตร์และ แพทยศาสตรศึกษาอย่างมืออาชีพ" รุ่นที่ 3
[192] calendarcur [19 เม.ย. 2567]
สมาคม ควอท ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Curriculum Redesign เพื่อการตรวจสอบและรับรองหลักสูตร สมาคม ควอท ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Curriculum Redesign เพื่อการตรวจสอบและรับรองหลักสูตร
[149] calendarcur [19 เม.ย. 2567]
ศคร. จัดอบรมด้าน EMI หัวข้อ English Pronunciation เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2567 ศคร. จัดอบรมด้าน EMI หัวข้อ English Pronunciation เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2567
[225] calendarcur [3 เม.ย. 2567]
เหลือเวลาอีก 2 วันเท่านั้น ในการส่งผลงานสื่อและนวัตกรรมการเรียนและการสอนในกิจกรรม SHOW&SHARE เหลือเวลาอีก 2 วันเท่านั้น ในการส่งผลงานสื่อและนวัตกรรมการเรียนและการสอนในกิจกรรม SHOW&SHARE
[157] calendarcur [14 มี.ค. 2567]
ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานสื่อและนวัตกรรมการเรียนและการสอนในกิจกรรม SHOW&SHARE ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานสื่อและนวัตกรรมการเรียนและการสอนในกิจกรรม SHOW&SHARE
[174] calendarcur [4 มี.ค. 2567]
ขอเรียนเชิญร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 9 (Scholarship of Teaching and Learning: SoTL9) ประจําปี พ.ศ. 2567 ขอเรียนเชิญร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 9 (Scholarship of Teaching and Learning: SoTL9) ประจําปี พ.ศ. 2567
[199] calendarcur [1 มี.ค. 2567]
ขอให้ผู้ประสานงานรายวิชาและอาจารย์ตรวจสอบข้อมูลรายวิชาผ่านระบบคำร้องออนไลน์ ประจำภาคการศึกษา 3/2566 ขอให้ผู้ประสานงานรายวิชาและอาจารย์ตรวจสอบข้อมูลรายวิชาผ่านระบบคำร้องออนไลน์ ประจำภาคการศึกษา 3/2566
[309] calendarcur [23 ก.พ. 2567]
ศคร. จัดอบรมด้าน EMI หัวข้อ ศคร. จัดอบรมด้าน EMI หัวข้อ "Classroom Language (Functional Phrases & Collocations)" เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2567
[226] calendarcur [22 ก.พ. 2567]
ศคร. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง สอนอย่างไรให้ได้ 4.5 ขึ้นไป เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2567 ศคร. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง สอนอย่างไรให้ได้ 4.5 ขึ้นไป เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2567
[233] calendarcur [9 ก.พ. 2567]
ศคร.จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองทางวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2/2567 ศคร.จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองทางวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2/2567
[271] calendarcur [8 ก.พ. 2567]
ศคร. จัดประชุมคณะทำงานฝ่ายพิธีการ ต้อนรับ และการแสดง โครงการสัมมนาวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 9 ศคร. จัดประชุมคณะทำงานฝ่ายพิธีการ ต้อนรับ และการแสดง โครงการสัมมนาวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 9
[327] calendarcur [2 ก.พ. 2567]
ศคร. จัดประชุมคณะทำงานฝ่ายสื่อและประชาสัมพันธ์ โครงการสัมมนาวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 9 ศคร. จัดประชุมคณะทำงานฝ่ายสื่อและประชาสัมพันธ์ โครงการสัมมนาวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 9
[217] calendarcur [16 ม.ค. 2567]
ศคร.จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองทางวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1/2567 ศคร.จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองทางวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1/2567
[208] calendarcur [10 ม.ค. 2567]
ศคร. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนการสอน ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 ในวันที่ 26 ธ.ค. 2566 ศคร. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนการสอน ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 ในวันที่ 26 ธ.ค. 2566
[4226] calendarcur [28 ธ.ค. 2566]
ศคร. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การบันทึกข้อมูลหลักสูตรในระบบ CHECO ครั้งที่ 3/2566 ศคร. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การบันทึกข้อมูลหลักสูตรในระบบ CHECO ครั้งที่ 3/2566
[819] calendarcur [22 ธ.ค. 2566]
ศคร. จัดกิจกรรมอบรม EMI Orientation ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2566 ศคร. จัดกิจกรรมอบรม EMI Orientation ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2566
[352] calendarcur [21 ธ.ค. 2566]
ศคร.จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองทางวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 12/2566 ศคร.จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองทางวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 12/2566
[277] calendarcur [18 ธ.ค. 2566]
ศคร. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การบันทึกข้อมูลหลักสูตรในระบบ CHECO ครั้งที่ 2/2566 ศคร. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การบันทึกข้อมูลหลักสูตรในระบบ CHECO ครั้งที่ 2/2566
[302] calendarcur [18 ธ.ค. 2566]
ศคร. จัดกิจกรรมบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ University Transformation through Lifelong Learning case study at Chiang Mai University ในวันที่ 12 ธ.ค. 2566 ศคร. จัดกิจกรรมบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ University Transformation through Lifelong Learning case study at Chiang Mai University ในวันที่ 12 ธ.ค. 2566
[436] calendarcur [13 ธ.ค. 2566]
ศคร. จัดประชุมให้คำแนะนำขั้นตอนการ Submit Application UKPSF และขั้นตอนการเบิกค่าใช้จ่าย การ Submit Application UKPSF แก่อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ศคร. จัดประชุมให้คำแนะนำขั้นตอนการ Submit Application UKPSF และขั้นตอนการเบิกค่าใช้จ่าย การ Submit Application UKPSF แก่อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
[304] calendarcur [4 ธ.ค. 2566]
ศคร. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การบันทึกข้อมูลหลักสูตรในระบบ CHECO ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 30 พ.ย.2566 ศคร. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การบันทึกข้อมูลหลักสูตรในระบบ CHECO ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 30 พ.ย.2566
[279] calendarcur [1 ธ.ค. 2566]
ศคร.จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองทางวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งพิเศษที่ 10/2566 ศคร.จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองทางวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งพิเศษที่ 10/2566
[309] calendarcur [20 พ.ย. 2566]
ศคร.จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองทางวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 11/2566 ศคร.จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองทางวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 11/2566
[299] calendarcur [10 พ.ย. 2566]
ศคร. จัดประชุมเรื่องการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร ครั้งที่ 14 ศคร. จัดประชุมเรื่องการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร ครั้งที่ 14
[264] calendarcur [27 ต.ค. 2566]
ศคร.จัดประชุมเรื่องการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร ครั้งที่ 13 ศคร.จัดประชุมเรื่องการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร ครั้งที่ 13
[543] calendarcur [16 ต.ค. 2566]
ศคร.จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 10/2566 ศคร.จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 10/2566
[310] calendarcur [16 ต.ค. 2566]
ศคร.จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 9/2566 ศคร.จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 9/2566
[266] calendarcur [7 ก.ย. 2566]
ศคร.จัดประชุมเรื่องการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร ครั้งที่ 2 ศคร.จัดประชุมเรื่องการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร ครั้งที่ 2
[280] calendarcur [6 ก.ย. 2566]
นักศึกษาสามารถเข้าไปแสดงความคิดเห็นต่อการสอนของอาจารย์ (การแสดงความคิดเห็นตามแบบฟอร์มที่กำหนด) ในทุกรายวิชาที่สอนบรรยาย ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566 นักศึกษาสามารถเข้าไปแสดงความคิดเห็นต่อการสอนของอาจารย์ (การแสดงความคิดเห็นตามแบบฟอร์มที่กำหนด) ในทุกรายวิชาที่สอนบรรยาย ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566
[327] calendarcur [29 ส.ค. 2566]
ศคร.จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลลัพธ์การเรียนรู้ (PLO) และรายละเอียดของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2565 ศคร.จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลลัพธ์การเรียนรู้ (PLO) และรายละเอียดของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2565
[321] calendarcur [17 ส.ค. 2566]
ศคร.จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำเอกสารรายละเอียดของหลักสูตรสำหรับกลุ่มหลักสูตรที่มีสภาวิชาชีพกำกับ วันที่ 8 สิงหาคม 2566 ศคร.จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำเอกสารรายละเอียดของหลักสูตรสำหรับกลุ่มหลักสูตรที่มีสภาวิชาชีพกำกับ วันที่ 8 สิงหาคม 2566
[399] calendarcur [17 ส.ค. 2566]
ศคร.จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 8/2566 ศคร.จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 8/2566
[238] calendarcur [17 ส.ค. 2566]
ศคร. จัดอบรม หลักสูตร ทักษะความเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษา วันที่ 26 ก.ค. 2566 ศคร. จัดอบรม หลักสูตร ทักษะความเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษา วันที่ 26 ก.ค. 2566
[287] calendarcur [3 ส.ค. 2566]
ศนร. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Pre-UKPSF สำหรับอาจารย์ชาวต่างชาติ รุ่นที่ 17 วันที่ 22-23 ก.ค. 2566 ศนร. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Pre-UKPSF สำหรับอาจารย์ชาวต่างชาติ รุ่นที่ 17 วันที่ 22-23 ก.ค. 2566
[349] calendarcur [25 ก.ค. 2566]
ศคร.จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปรับปรุงหลักสูตร ครั้งที่ 6/2566 ศคร.จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปรับปรุงหลักสูตร ครั้งที่ 6/2566
[1216] calendarcur [21 ก.ค. 2566]
ศคร.จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ (ครั้งพิเศษเดือนกรกฎาคม) ศคร.จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ (ครั้งพิเศษเดือนกรกฎาคม)
[474] calendarcur [14 ก.ค. 2566]
ศคร.จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 7/2566 ศคร.จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 7/2566
[241] calendarcur [14 ก.ค. 2566]
ศคร. จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่น ครั้งที่ 3/2566 ศคร. จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่น ครั้งที่ 3/2566
[344] calendarcur [29 มิ.ย. 2566]
ศคร.จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 6/2566 ศคร.จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 6/2566
[351] calendarcur [27 มิ.ย. 2566]
ศคร. จัดอบรมการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะเพื่อพัฒนากระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) (ภาคบรรยาย) วันที่ 4 เม.ย. 2566 ศคร. จัดอบรมการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะเพื่อพัฒนากระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) (ภาคบรรยาย) วันที่ 4 เม.ย. 2566
[161] calendarcur [7 เม.ย. 2566]
ศคร. ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก ม.หาดใหญ่ ศคร. ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก ม.หาดใหญ่
[391] calendarcur [23 มิ.ย. 2566]
ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกระบวนการ การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกระบวนการ การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM)
[357] calendarcur [29 พ.ค. 2566]
ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำหลักสูตรแบบทวิภาค และ Outcome Based Education (OBE) วันที่ 22 พ.ค. 2566 ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำหลักสูตรแบบทวิภาค และ Outcome Based Education (OBE) วันที่ 22 พ.ค. 2566
[261] calendarcur [29 พ.ค. 2566]
ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอนจัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 5/2566 ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอนจัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 5/2566
[189] calendarcur [4 พ.ค. 2566]
ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอนจัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 4/2566 ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอนจัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 4/2566
[230] calendarcur [12 เม.ย. 2566]
ศคร. จัดอบรม “การเขียนหนังสือราชการ” ให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน วันที่ 22 มี.ค.2566 ศคร. จัดอบรม “การเขียนหนังสือราชการ” ให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน วันที่ 22 มี.ค.2566
[289] calendarcur [27 มี.ค. 2566]
ศคร. จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งพิเศษที่ 1/2566 ศคร. จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งพิเศษที่ 1/2566
[178] calendarcur [16 มี.ค. 2566]
ศนร. จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 3/2566 ศนร. จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 3/2566
[203] calendarcur [16 มี.ค. 2566]
ศคร. จัดอบรม Curriculum Development From ELOs to Teaching & Learning & Assessment วันที่ 9 มี.ค.2566 ศคร. จัดอบรม Curriculum Development From ELOs to Teaching & Learning & Assessment วันที่ 9 มี.ค.2566
[166] calendarcur [15 มี.ค. 2566]
ศคร. จัดประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 2/2566 ศคร. จัดประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 2/2566
[242] calendarcur [20 ก.พ. 2566]
ศคร. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สอนอย่างไรให้ได้ 4.5 ขึ้นไป วันที่ 10 ก.พ. 2566 ศคร. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สอนอย่างไรให้ได้ 4.5 ขึ้นไป วันที่ 10 ก.พ. 2566
[220] calendarcur [20 ก.พ. 2566]
ศคร. จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาการประเมินการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานสากล UKPSF ที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 1/2566 ศคร. จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาการประเมินการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานสากล UKPSF ที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 1/2566
[127] calendarcur [3 ก.พ. 2566]
ศนร. จัดอบรมการเรียนการสอนนักศึกษาต่างชาติ วันที่ 6 ม.ค. 2566 ศนร. จัดอบรมการเรียนการสอนนักศึกษาต่างชาติ วันที่ 6 ม.ค. 2566
[137] calendarcur [16 ม.ค. 2566]
ศนร. จัดประชุมการจัดทำหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสำหรับหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 ศนร. จัดประชุมการจัดทำหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสำหรับหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565
[123] calendarcur [16 ม.ค. 2566]
ขอให้ผู้ประสานงานรายวิชาตรวจสอบข้อมูลรายวิชาผ่านระบบคำร้องออนไลน์ ประจำภาคการศึกษา 3/2565
[160] calendarcur [12 ม.ค. 2566]
ศนร. จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 4 ม.ค.2566 ศนร. จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 4 ม.ค.2566
[105] calendarcur [9 ม.ค. 2566]
ศนร. จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเส้นทางสู่การเป็นอาจารย์มืออาชีพตามกรอบมาตรฐานระบบสากล Pre-UKPSF และการเขียน Application UKPSF เบื้องต้น รุ่นที่ 15 (Pre-UKPSF รุ่นที่ 15 ศนร. จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเส้นทางสู่การเป็นอาจารย์มืออาชีพตามกรอบมาตรฐานระบบสากล Pre-UKPSF และการเขียน Application UKPSF เบื้องต้น รุ่นที่ 15 (Pre-UKPSF รุ่นที่ 15
[208] calendarcur [29 ธ.ค. 2565]
ศนร. จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร หัวข้อ แนวคิดการศึกษาที่เน้นผลการเรียนรู้แบบ OBE Outcome-based Education และหัวข้อ Stakeholder s Needs Analysis ศนร. จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร หัวข้อ แนวคิดการศึกษาที่เน้นผลการเรียนรู้แบบ OBE Outcome-based Education และหัวข้อ Stakeholder s Needs Analysis
[198] calendarcur [20 ธ.ค. 2565]
ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 (SoTL8) ณ มฟล. ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 (SoTL8) ณ มฟล.
[129] calendarcur [14 ธ.ค. 2565]
ศนร. จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 12/2565 ศนร. จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 12/2565
[103] calendarcur [13 ธ.ค. 2565]
ศนร. จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2566 ศนร. จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2566
[241] calendarcur [14 พ.ย. 2565]
ศนร. จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 11/2565 ศนร. จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 11/2565
[133] calendarcur [9 พ.ย. 2565]
กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2564 วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2565
[130] calendarcur [2 พ.ย. 2565]
ศนร. จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร e-learning เพื่อการเรียนการสอนเชิงรุก ในวันที่ 12 ตุลาคม 2565 ศนร. จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร e-learning เพื่อการเรียนการสอนเชิงรุก ในวันที่ 12 ตุลาคม 2565
[179] calendarcur [17 ต.ค. 2565]
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอนจัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 10/2565 ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอนจัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 10/2565
[152] calendarcur [7 ต.ค. 2565]
ศนร. จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งพิเศษที่ 4/2565 ศนร. จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งพิเศษที่ 4/2565
[140] calendarcur [19 ก.ย. 2565]
การดำเนินการการกรณีถูกจำกัดสิทธิ์การดูผลการศึกษา กรณีไม่ประเมินการสอนของอาจารย์
[122] calendarcur [14 ก.ย. 2565]
ศนร. จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งพิเศษที่ 3/2565 ศนร. จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งพิเศษที่ 3/2565
[153] calendarcur [13 ก.ย. 2565]
ประกาศ!! การจัดสอบ สอบวัดทักษะนักศึกษาด้านดิจิทัล (Exit Exam) ครั้งที่ 1/2565 ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 12-15 กันยายน 2565 ประกาศ!! การจัดสอบ สอบวัดทักษะนักศึกษาด้านดิจิทัล (Exit Exam) ครั้งที่ 1/2565 ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 12-15 กันยายน 2565
[327] calendarcur [31 ส.ค. 2565]
ศนร. จัดอบรมหัวข้อ หลักการและแนวทางการจัดทำข้อมูลเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) เพื่อการประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA วันที่ 17 ก.พ. 2565 ศนร. จัดอบรมหัวข้อ หลักการและแนวทางการจัดทำข้อมูลเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) เพื่อการประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA วันที่ 17 ก.พ. 2565
[142] calendarcur [18 ก.พ. 2565]
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  ศึกษาดูงาน ม.วลัยลักษณ์ ในวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2565 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  ศึกษาดูงาน ม.วลัยลักษณ์ ในวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2565
[145] calendarcur [8 มิ.ย. 2565]
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์นวัตกรรมการการเรียนและการสอน จัดประชุมประชุมคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์นวัตกรรมการการเรียนและการสอน จัดประชุมประชุมคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
[138] calendarcur [26 ส.ค. 2565]
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565
[166] calendarcur [29 ก.ค. 2565]
ประกาศ!! นักศึกษาที่ยังไม่ได้รับวุฒิบัตร กิจกรรมมือใหม่หัดประเมิน รอบที่ 2 วันที่ 26 ก.ค. 2565 สามารถเข้าไปรับได้ตามลิงก์
[134] calendarcur [22 ส.ค. 2565]
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตอุดม จังหวัดชุมพร ศึกษาดูงาน ม.วลัยลักษณ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตอุดม จังหวัดชุมพร ศึกษาดูงาน ม.วลัยลักษณ์
[137] calendarcur [19 ก.ค. 2565]
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ดีเด่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ และปีการศึกษา ๒๕๖๔ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ดีเด่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ และปีการศึกษา ๒๕๖๔
[197] calendarcur [11 ส.ค. 2565]
ศนร. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในกิจกรรม มือใหม่หัดประเมิน จำนวน 10 รอบ ระหว่างวันที่ 26 ก.ค. - 8 ส.ค. 2565 ศนร. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในกิจกรรม มือใหม่หัดประเมิน จำนวน 10 รอบ ระหว่างวันที่ 26 ก.ค. - 8 ส.ค. 2565
[149] calendarcur [8 ส.ค. 2565]
ศนร. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Pre-UKPSF รุ่นที่ 14 สำหรับอาจารย์ชาวต่างชาติ ระหว่างวันที่ 6-7 ส.ค. 2565 ศนร. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Pre-UKPSF รุ่นที่ 14 สำหรับอาจารย์ชาวต่างชาติ ระหว่างวันที่ 6-7 ส.ค. 2565
[195] calendarcur [7 ส.ค. 2565]
ศนร. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Pre-UKPSF รุ่นที่ 13 ระหว่างวันที่ 25-27 มิ.ย.2565 ศนร. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Pre-UKPSF รุ่นที่ 13 ระหว่างวันที่ 25-27 มิ.ย.2565
[173] calendarcur [27 มิ.ย. 2565]
ศนร. จัดอบรมหัวข้อ การใช้เทคโนโลยีการสอนพลศึกษา วันที่ 12 พ.ค. 2565 ศนร. จัดอบรมหัวข้อ การใช้เทคโนโลยีการสอนพลศึกษา วันที่ 12 พ.ค. 2565
[195] calendarcur [12 พ.ค. 2565]
ศนร. จัดอบรมหัวข้อ HyFlex Course Design and Teaching Strategies วันที่ 29 เม.ย. 2565 ศนร. จัดอบรมหัวข้อ HyFlex Course Design and Teaching Strategies วันที่ 29 เม.ย. 2565
[235] calendarcur [29 เม.ย. 2565]
ศนร. จัดอบรมหัวข้อ การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิด วันที่ 28 เม.ย. 2565 ศนร. จัดอบรมหัวข้อ การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิด วันที่ 28 เม.ย. 2565
[197] calendarcur [28 เม.ย. 2565]
ศนร. จัดอบรมหัวข้อ การทำวิจัยในชั้นเรียน วันที่ 10 พ.ค. 2565 ศนร. จัดอบรมหัวข้อ การทำวิจัยในชั้นเรียน วันที่ 10 พ.ค. 2565
[214] calendarcur [11 พ.ค. 2565]
ศนร. จัดอบรมหัวข้อ การใช้เครื่องมือดิจิทัลสุดต๊าซเพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 1 ธ.ค. 2564 ศนร. จัดอบรมหัวข้อ การใช้เครื่องมือดิจิทัลสุดต๊าซเพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 1 ธ.ค. 2564
[220] calendarcur [1 ธ.ค. 2564]
ศนร. ร่วมกับส่วนสื่อสารองค์กร จัดงานแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสฉลองความสำเร็จการได้รับรองมาตรฐานฯ UKPSF วันที่ 16 พ.ย. 2564 ศนร. ร่วมกับส่วนสื่อสารองค์กร จัดงานแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสฉลองความสำเร็จการได้รับรองมาตรฐานฯ UKPSF วันที่ 16 พ.ย. 2564
[169] calendarcur [16 พ.ย. 2564]
ขอให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการสอนของอาจารย์ (ตามแบบฟอร์มที่กำหนด) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 จนถึงวันที่ 12 กันยายน 2565
[217] calendarcur [15 ส.ค. 2565]
ขอเชิญเข้าร่วม การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 10 จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 20–22 กันยายน 2565
[274] calendarcur [21 เม.ย. 2565]
ขอแจ้งการขยายเวลารับสมัครทุน India Science and Research Fellowship (ISRF) 2021-2022
[142] calendarcur [19 เม.ย. 2565]
ศนร. จัดอบรมหัวข้อ เครื่องมือและเกณฑ์การให้คะแนนแบบ scoring rubric วันที่ 23 มี.ค. 2565 ศนร. จัดอบรมหัวข้อ เครื่องมือและเกณฑ์การให้คะแนนแบบ scoring rubric วันที่ 23 มี.ค. 2565
[250] calendarcur [25 มี.ค. 2565]
ศนร. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Pre-UKPSF สำหรับอาจารย์ชาวไทย รุ่นที่ 12 วันที่ 7-9 มีนาคม 2565 ศนร. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Pre-UKPSF สำหรับอาจารย์ชาวไทย รุ่นที่ 12 วันที่ 7-9 มีนาคม 2565
[241] calendarcur [10 มี.ค. 2565]
ศนร. จัดอบรม หัวข้อ เทคนิคการสอนให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน วันที่ 18 ก.พ. 2565 ศนร. จัดอบรม หัวข้อ เทคนิคการสอนให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน วันที่ 18 ก.พ. 2565
[209] calendarcur [19 ก.พ. 2565]
ศนร. จัดอบรมหัวข้อ เทคนิคการสร้างข้อสอบและการจัดทำคลังข้อสอบ วันที่ 27 ม.ค. 2565 ศนร. จัดอบรมหัวข้อ เทคนิคการสร้างข้อสอบและการจัดทำคลังข้อสอบ วันที่ 27 ม.ค. 2565
[284] calendarcur [28 ม.ค. 2565]
ศนร. ร่วมกับ ศทด. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบ e-Testing วันที่ 26 ม.ค. 2565 ศนร. ร่วมกับ ศทด. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบ e-Testing วันที่ 26 ม.ค. 2565
[354] calendarcur [27 ม.ค. 2565]
ศนร. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียน มคอ.3 และ Formative Assessment วันที่ 22 ธ.ค. 2564 ศนร. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียน มคอ.3 และ Formative Assessment วันที่ 22 ธ.ค. 2564
[517] calendarcur [22 ธ.ค. 2564]
ศนร. จัดอบรม KM เรื่อง สอนอย่างไรให้ได้ 4.5 ขึ้นไป วันที่ 3 พ.ย. 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom ศนร. จัดอบรม KM เรื่อง สอนอย่างไรให้ได้ 4.5 ขึ้นไป วันที่ 3 พ.ย. 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom
[562] calendarcur [4 พ.ย. 2564]
ศนร. ร่วมกับ ศทด. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ e-learning วันที่ 27 ตุลาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom ศนร. ร่วมกับ ศทด. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ e-learning วันที่ 27 ตุลาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom
[502] calendarcur [28 ต.ค. 2564]
ศนร. ร่วมกับ ศทด. อบรมเชิงปฏิบัติการ การบันทึก มคอ.3 วันที่ 28 ต.ค. 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom ศนร. ร่วมกับ ศทด. อบรมเชิงปฏิบัติการ การบันทึก มคอ.3 วันที่ 28 ต.ค. 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom
[490] calendarcur [27 ต.ค. 2564]
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมออนไลน์ภายใต้ โครงการ Indian Technical and Economic Cooperation (ITEC) ให้แก่ราชการ/พนักงานของรัฐ อาจารย์/นักวิจัย/บุคลากรและนักศึกษา
[396] calendarcur [4 ต.ค. 2564]
ศนร. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Virtual consultation hours เกี่ยวกับการจัดทำ course site ครั้งที่ 1 วันที่ 14 ก.ย. 2564 ศนร. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Virtual consultation hours เกี่ยวกับการจัดทำ course site ครั้งที่ 1 วันที่ 14 ก.ย. 2564
[415] calendarcur [16 ก.ย. 2564]
ศนร. จัดอบรม KM เรื่อง สอนอย่างไรให้ได้ 4.5 ขึ้นไป วันที่ 17 พ.ค. 2564 ศนร. จัดอบรม KM เรื่อง สอนอย่างไรให้ได้ 4.5 ขึ้นไป วันที่ 17 พ.ค. 2564
[345] calendarcur [20 พ.ค. 2564]
ศนร. จัดอบรมแนวคิดและเทคนิคการวัดประเมินการเรียนรู้ในชั้นเรียนออนไลน์ วันที่ 25 ส.ค. 2564 ศนร. จัดอบรมแนวคิดและเทคนิคการวัดประเมินการเรียนรู้ในชั้นเรียนออนไลน์ วันที่ 25 ส.ค. 2564
[480] calendarcur [26 ส.ค. 2564]
การแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการสอนของอาจารย์ (ตามแบบฟอร์มที่กำหนด) ภาคการศึกษาที่ 1/2564
[415] calendarcur [16 ส.ค. 2564]
ขอเชิญอาจารย์หรือผูัที่สนใจเข้าร่วมอบรม แนวคิดและเทคนิคการวัดประเมินการเรียนรู้ในชั้นเรียนออนไลน์ วันที่ 25 ส.ค. 2564 ขอเชิญอาจารย์หรือผูัที่สนใจเข้าร่วมอบรม แนวคิดและเทคนิคการวัดประเมินการเรียนรู้ในชั้นเรียนออนไลน์ วันที่ 25 ส.ค. 2564
[1100] calendarcur [2 ส.ค. 2564]
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA
[401] calendarcur [23 ก.ค. 2564]
ขอเชิญเข้าร่วม โครงการอบรมเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร (Version 4.0) ออนไลน์ ในวันที่ 3 ส.ค. 2564 ขอเชิญเข้าร่วม โครงการอบรมเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร (Version 4.0) ออนไลน์ ในวันที่ 3 ส.ค. 2564
[439] calendarcur [15 ก.ค. 2564]
Pre-UKPSF and Writing Application Class Eleven (For non-Thai lecturers) (Online workshop by Zoom) Friday 16th- Saturday 17th July 2021 Pre-UKPSF and Writing Application Class Eleven (For non-Thai lecturers) (Online workshop by Zoom) Friday 16th- Saturday 17th July 2021
[528] calendarcur [5 ก.ค. 2564]
ขอเชิญอาจารย์และผู้สนใจเข้าร่วมอบรม ผลิตสื่ออย่างไรให้มัดใจผู้เรียน วันที่ 7 ก.ค. 2564 ขอเชิญอาจารย์และผู้สนใจเข้าร่วมอบรม ผลิตสื่ออย่างไรให้มัดใจผู้เรียน วันที่ 7 ก.ค. 2564
[479] calendarcur [25 มิ.ย. 2564]
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม หลักสูตร AUN-QA Internal Assessor Refresh จัดโดย ทปอ. วันที่ 27 พ.ค. 2564 ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม หลักสูตร AUN-QA Internal Assessor Refresh จัดโดย ทปอ. วันที่ 27 พ.ค. 2564
[261] calendarcur [11 พ.ค. 2564]
ขอประชาสัมพันธ์ คลิปแถลงข่าวรายการ "โฆษก อว."
[334] calendarcur [22 เม.ย. 2564]
ขอประชาสัมพันธ์ บทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
[204] calendarcur [7 เม.ย. 2564]
ศนร. เข้าร่วมงานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ ครบปีที่ 29 ศนร. เข้าร่วมงานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ ครบปีที่ 29
[272] calendarcur [29 มี.ค. 2564]
ศนร. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Pre-UKPSF รุ่นที่ 9 วันที่ 5-7 มี.ค. 2564
[434] calendarcur [9 มี.ค. 2564]
กำหนดการอบรม Pre-UKPSF รุ่น 9 (อาจารย์ไทย) วันที่ 5-7 มีนาคม 2564
[287] calendarcur [1 มี.ค. 2564]
ศนร. ร่วมรับประทานอาหารกับท่านอธิการบดี
[303] calendarcur [11 ก.พ. 2564]
วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2563 เผยแพร่ออนไลน์แล้ว
[281] calendarcur [6 ม.ค. 2564]
ขอขอบพระคุณ หน่วยงาน ศูนย์ สำนักวิชา สถาบัน วิทยาลัย ร่วมสวัสดีปีใหม่ ปี 2564
[275] calendarcur [23 ธ.ค. 2563]
กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2562
[242] calendarcur [30 พ.ย. 2563]
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สุขสันต์ ช่างเหล็ก สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ที่ได้รับการรับรองในระดับ Fellowships คนที่ 217 ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สุขสันต์ ช่างเหล็ก สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ที่ได้รับการรับรองในระดับ Fellowships คนที่ 217
[348] calendarcur [22 ต.ค. 2563]
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ชูบาร์ม ปาทัก วิทยาลัยนานาชาติ ที่ได้รับการรับรองในระดับ Fellowships คนที่ 216 ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ชูบาร์ม ปาทัก วิทยาลัยนานาชาติ ที่ได้รับการรับรองในระดับ Fellowships คนที่ 216
[328] calendarcur [21 ต.ค. 2563]
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับการรับรองในระดับ Fellowships คนที่ 215 ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับการรับรองในระดับ Fellowships คนที่ 215
[467] calendarcur [21 ต.ค. 2563]
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.เยาวเรศ ศิริสถิตย์กุล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับการรับรองในระดับ Fellowships คนที่ 214 ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.เยาวเรศ ศิริสถิตย์กุล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับการรับรองในระดับ Fellowships คนที่ 214
[301] calendarcur [21 ต.ค. 2563]
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พิเชษฐ์ จิตต์เจนการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับการรับรองในระดับ Fellowships คนที่ 213 ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พิเชษฐ์ จิตต์เจนการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับการรับรองในระดับ Fellowships คนที่ 213
[435] calendarcur [20 ต.ค. 2563]
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ราห์มาห์ บาโกโก (Miss Rahmah Bakoko) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป ที่ได้รับการรับรองในระดับ Fellowships คนที่ 212 ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ราห์มาห์ บาโกโก (Miss Rahmah Bakoko) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป ที่ได้รับการรับรองในระดับ Fellowships คนที่ 212
[284] calendarcur [19 ต.ค. 2563]
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์มลชฎาภร สุขการ สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป ที่ได้รับการรับรองในระดับ Fellowships คนที่ 211 ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์มลชฎาภร สุขการ สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป ที่ได้รับการรับรองในระดับ Fellowships คนที่ 211
[335] calendarcur [15 ต.ค. 2563]
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนักวิชา ตามเกณฑ์ WUQA-S
[322] calendarcur [8 ต.ค. 2563]
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.มยุนา ศรีสุภนันต์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ที่ได้รับการรับรองในระดับ Fellowships คนที่ 210 ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.มยุนา ศรีสุภนันต์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ที่ได้รับการรับรองในระดับ Fellowships คนที่ 210
[732] calendarcur [6 ต.ค. 2563]
ประกาศ! รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA
[559] calendarcur [11 ก.ย. 2563]
ตัวชี้วัดที่ขอยกเลิก (N/A) ในระดับหลักสูตร/สำนักวิชา ประจำปีการศึกษา 2562
[371] calendarcur [8 ก.ย. 2563]
ประกาศ! รายชื่อผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA” รุ่นที่ 1 วันที่ 4-6 สิงหาคม 2563
[382] calendarcur [1 ก.ย. 2563]
ศนร. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-20 ส.ค. 63 ศนร. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-20 ส.ค. 63
[388] calendarcur [19 ส.ค. 2563]
กำหนดการ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA” วันที่ 18-20 ส.ค. 2563
[488] calendarcur [11 ส.ค. 2563]
ศนร. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ศนร. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA" รุ่นที่ 1 วันที่ 4-6 ส.ค. 2563
[347] calendarcur [11 ส.ค. 2563]
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วม อบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA" รุ่นที่ 2 วันที่ 18-20 ส.ค. 2563
[412] calendarcur [17 ก.ค. 2563]
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วม อบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA" รุ่นที่ 1 วันที่ 4-6 ส.ค. 2563
[391] calendarcur [17 ก.ค. 2563]
ปฏิทินกิจกรรมให้คำปรึกษาและคำแนะนำการเขียน Application UKPSF ประเภท Fellow ออนไลน์
[762] calendarcur [8 มิ.ย. 2563]
ตรวจสอบรายชื่อเข้าร่วม อบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA/WUQA"
[354] calendarcur [27 พ.ค. 2563]
แจ้งเลื่อน กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “การออกข้อสอบ”
[299] calendarcur [20 เม.ย. 2563]
เครื่องมือต่างๆสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์
[406] calendarcur [25 มี.ค. 2563]
ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรม Thai MOOC Live ครั้งที่ 2 วันที่ 19 มี.ค.2563 ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรม Thai MOOC Live ครั้งที่ 2 วันที่ 19 มี.ค.2563
[396] calendarcur [19 มี.ค. 2563]
ศนร.จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “Game-Based Learning ศนร.จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “Game-Based Learning" วันที่ 18 มี.ค.2563
[434] calendarcur [18 มี.ค. 2563]
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม UKPSF รุ่นที่ 4 แบ่งตามกลุ่ม
[351] calendarcur [14 ก.พ. 2563]
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม UKPSF รุ่นที่ 4
[464] calendarcur [11 ก.พ. 2563]
ศนร. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ ศนร. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ "สอนอย่างไรให้ได้ 4.5" ในวันที่ 7 ก.พ. 2563
[527] calendarcur [7 ก.พ. 2563]
ศนร.จัดโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เรื่องการเขียน course syllabus ตามกรอบมาตรฐาน UKPSF ในวันที่ 5 ก.พ. 2563 ศนร.จัดโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เรื่องการเขียน course syllabus ตามกรอบมาตรฐาน UKPSF ในวันที่ 5 ก.พ. 2563
[598] calendarcur [6 ก.พ. 2563]
ศนร.จัดอบรมการบันทึกข้อมูล TQF.3 ในระบบ TQF วันที่ 5-6 ก.พ.2563 ศนร.จัดอบรมการบันทึกข้อมูล TQF.3 ในระบบ TQF วันที่ 5-6 ก.พ.2563
[530] calendarcur [6 ก.พ. 2563]
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมการบันทึกข้อมูล TQF.3 ในระบบ TQF รุ่นที่ 2 ในวันที่ 6 ก.พ. 2563
[333] calendarcur [3 ก.พ. 2563]
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมการบันทึกข้อมูล TQF.3 ในระบบ TQF รุ่นที่ 1 ในวันที่ 5 ก.พ. 2563
[337] calendarcur [3 ก.พ. 2563]
ศนร. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาหลักสูตรและ จัดการเรียนการสอนตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE)” รุ่นที่ 2 วันที่ 30-31 ม.ค. 2563 ศนร. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาหลักสูตรและ จัดการเรียนการสอนตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE)” รุ่นที่ 2 วันที่ 30-31 ม.ค. 2563
[602] calendarcur [30 ม.ค. 2563]
ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าร่วมอบรมอบรม เรื่อง กรอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ [The UK Professional Standards Framework (UKPSF)] รุ่นที่ 4
[293] calendarcur [30 ม.ค. 2563]
ประกาศ รายชื่อผู้เข้าร่วม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาหลักสูตรและ จัดการเรียนการสอนตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE)” รุ่นที่ 2 วันที่ 30-31 ม.ค. 2563
[392] calendarcur [28 ม.ค. 2563]
ดาวน์โหลดเอกสารและกำหนดการ การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาหลักสูตรและ จัดการเรียนการสอนตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE)” รุ่นที่ 2 วันที่ 30-31 มกราคม 2563
[585] calendarcur [27 ม.ค. 2563]
ขอขอบพระคุณ หน่วยงาน/ศูนย์/สำนักวิชา/สถาบัน/วิทยาลัย ร่วมสวัสดีปีใหม่ ปี 2563 ขอขอบพระคุณ หน่วยงาน/ศูนย์/สำนักวิชา/สถาบัน/วิทยาลัย ร่วมสวัสดีปีใหม่ ปี 2563
[433] calendarcur [26 ธ.ค. 2562]
ศนร. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ ศนร. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ "สอนอย่างไรให้ได้ 4.5"
[491] calendarcur [25 ธ.ค. 2562]
ศนร. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาหลักสูตรและ จัดการเรียนการสอนตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE)” รุ่นที่ 1 วันที่ 19-20 ธ.ค. 2562 ศนร. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาหลักสูตรและ จัดการเรียนการสอนตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE)” รุ่นที่ 1 วันที่ 19-20 ธ.ค. 2562
[602] calendarcur [20 ธ.ค. 2562]
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาหลักสูตรและ จัดการเรียนการสอนตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE)” ประจำปีงบประมาณ 2563
[519] calendarcur [26 พ.ย. 2562]
อาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผ่านการอบรม UKPSF รุ่นที่ 3 อาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผ่านการอบรม UKPSF รุ่นที่ 3
[424] calendarcur [18 ต.ค. 2562]
ขอให้หลักสูตรกรอกแบบสำรวจข้อมูลการจัดทำหลักสูตรพันธุ์ใหม่และหลักสูตรในอนาคตตามแนวนโยบายของ สป.อว. ภายในวันที่ 27 ก.ย. 2562
[459] calendarcur [23 ก.ย. 2562]
วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 เผยแพร่ออนไลน์แล้ว วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 เผยแพร่ออนไลน์แล้ว
[630] calendarcur [29 ส.ค. 2562]
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม CHE QA Online ปีการศึกษา 2561
[704] calendarcur [9 ส.ค. 2562]
ขอเลื่อนการจัดอบรม หลักสูตรที่ 1 : การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทาง OBE รุ่นที่ 4 และ หลักสูตรที่ 2 : OBE สำหรับอาจารย์ผู้สอน รุ่นที่ 2
[447] calendarcur [2 ก.ค. 2562]
เอกสารประกอบการอบรม หลักสูตรที่ 2 Outcomes-Based Education (OBE) สำหรับอาจารย์ผู้สอน รุ่นที่ 2 วันที่ 10-11 ก.ค. 2562
[514] calendarcur [19 มิ.ย. 2562]
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วม อบรมการบันทึกข้อมูล มคอ.3 ในระบบบริหารหลักสูตร (TQF) ตามกรอบมาตรฐาน UKPSF และเกณฑ์ AUN-QA
[630] calendarcur [18 มิ.ย. 2562]
อาจารย์ ม.วลัยลักษณ์ ผ่านหลักสูตรการอบรม UKPSF รุ่นที่ 2 อาจารย์ ม.วลัยลักษณ์ ผ่านหลักสูตรการอบรม UKPSF รุ่นที่ 2
[1222] calendarcur [21 พ.ค. 2562]
เอกสารประกอบการอบรม โครงการอบรมการพัฒนาหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) รุ่นที่ 1 วันที่ 19-20 มี.ค.2562
[915] calendarcur [18 มี.ค. 2562]
สรุปรายชื่อผู้เข้าร่วม อบรมหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) ล่าสุด
[848] calendarcur [25 ก.พ. 2562]
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการeLearning (Moodle) เพื่อการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุก วันที่ 20-21 ก.พ. 2562 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการeLearning (Moodle) เพื่อการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุก วันที่ 20-21 ก.พ. 2562
[943] calendarcur [24 ม.ค. 2562]
ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยาย หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ การเตรียมความพร้อมและการปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการในอุตสาหกรรมดิจิทัล ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยาย หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ การเตรียมความพร้อมและการปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการในอุตสาหกรรมดิจิทัล
[601] calendarcur [16 ม.ค. 2562]
วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 เผยแพร่ออนไลน์แล้ว วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 เผยแพร่ออนไลน์แล้ว
[877] calendarcur [27 ธ.ค. 2561]
หน่วยงาน/ศูนย์/สถาบัน/สำนักวิชา ร่วมสวัสดีปีใหม่ 2562 หน่วยงาน/ศูนย์/สถาบัน/สำนักวิชา ร่วมสวัสดีปีใหม่ 2562
[504] calendarcur [21 ธ.ค. 2561]
ขอเชิญเข้าร่วมเชิงปฏิบัติการ Pre-UKPSF รุ่นที่ 4 ในวันที่ 18-20 มกราคม 2562
[831] calendarcur [22 พ.ย. 2561]
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอนจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Pre UKPSF รุ่นที่ 3 รอบที่ 2 ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอนจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Pre UKPSF รุ่นที่ 3 รอบที่ 2
[476] calendarcur [19 พ.ย. 2561]
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Pre UKPSF รุ่นที่ 3 รอบที่ 2 ในวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2561
[846] calendarcur [12 พ.ย. 2561]
ขั้นตอนวิธีการส่งงาน A1-A5 สำหรับผู้เข้าร่วมอบรม Pre-UKPSF รุ่นที่ 3
[1079] calendarcur [12 พ.ย. 2561]
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอนจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Pre UKPSF รุ่นที่ 3 รอบที่ 1
[583] calendarcur [12 พ.ย. 2561]
สรุปรายชื่อผู้เข้าร่วม อบรมเชิงปฏิบัติการ Pre UKPSF รุ่นที่ 3
[651] calendarcur [19 ต.ค. 2561]
ขอเชิญผู้ที่ยังไม่เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Pre UKPSF เข้าอบรมในรุ่นที่ 3
[645] calendarcur [17 ต.ค. 2561]
ม.วลัยลักษณ์ จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เข็มและโล่กิตติการ โล่ประกาศเกียรติคุณอาจารย์ดีเด่น และโล่รางวัลศึกษิตแห่งปีที่วลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2560 ม.วลัยลักษณ์ จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เข็มและโล่กิตติการ โล่ประกาศเกียรติคุณอาจารย์ดีเด่น และโล่รางวัลศึกษิตแห่งปีที่วลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2560
[544] calendarcur [27 ก.ย. 2561]
เข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA Online)
[624] calendarcur [31 ส.ค. 2561]
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Pre UKPSF รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 อัพเดทล่าสุด
[1042] calendarcur [6 ส.ค. 2561]
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม โครงการพัฒนาผู้สอนห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) หลักสูตรการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน
[684] calendarcur [17 ก.ค. 2561]
ข้อมูลตัวบ่งชี้ปีการศึกษา 2560 (รอบปีการศึกษา)
[473] calendarcur [10 ก.ค. 2561]
วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (Journal of Learning Innovation) ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2561) เผยแพร่ออนไลน์แล้ว วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (Journal of Learning Innovation) ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2561) เผยแพร่ออนไลน์แล้ว
[662] calendarcur [6 ก.ค. 2561]
เชิญชวนผู้ที่สนใจ ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร นวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 เชิญชวนผู้ที่สนใจ ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร นวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2
[1190] calendarcur [27 มิ.ย. 2561]
รายละเอียดรหัสหลักสูตร
[568] calendarcur [21 มิ.ย. 2561]
ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่ต้องดาวน์โหลดการเอกสารประกอบการอบรม Smart Classroom
[747] calendarcur [20 มิ.ย. 2561]
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการ Smart Classroom หลักสูตรที่ 2 รุ่นที่ 2
[595] calendarcur [17 พ.ค. 2561]
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอนจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ เรียนรู้เชิงรุก Active Learning : ตอบโจทย์ Thailand 4.0 อย่างไร ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอนจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ เรียนรู้เชิงรุก Active Learning : ตอบโจทย์ Thailand 4.0 อย่างไร
[952] calendarcur [29 มี.ค. 2561]
ขอเชิญเข้าร่วม การประชุมวิชาการระดับชาติ การเรียนรู้เชิงรุก ครั้งที่ 6 วันที่ 26-27 มีนาคม 2561 ขอเชิญเข้าร่วม การประชุมวิชาการระดับชาติ การเรียนรู้เชิงรุก ครั้งที่ 6 วันที่ 26-27 มีนาคม 2561
[733] calendarcur [6 มี.ค. 2561]
ม.วลัยลักษณ์จัดอบรม UKPSF Module 3 ในวันที่ 19-22 กุมภาพันธ์ 2561 ม.วลัยลักษณ์จัดอบรม UKPSF Module 3 ในวันที่ 19-22 กุมภาพันธ์ 2561
[692] calendarcur [23 ก.พ. 2561]
ม.วลัยลักษณ์ นำมาตรฐาน UKPSF จากประเทศอังกฤษมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน ม.วลัยลักษณ์ นำมาตรฐาน UKPSF จากประเทศอังกฤษมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
[896] calendarcur [4 ธ.ค. 2560]
ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการ การเรียนรู้เชิงรุกครั้งที่ 6 ภายใต้หัวข้อ Active Learning ตอบโจทย์ Thailand 4.0 อย่างไร ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการ การเรียนรู้เชิงรุกครั้งที่ 6 ภายใต้หัวข้อ Active Learning ตอบโจทย์ Thailand 4.0 อย่างไร
[1195] calendarcur [15 พ.ย. 2560]
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เปิดรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เปิดรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2561
[552] calendarcur [14 พ.ย. 2560]
ข้อมูลเว็บไซต์สำหรับประกอบงานวิจัยเกี่ยวกับหลักสูตรที่น่าสนใจ ข้อมูลเว็บไซต์สำหรับประกอบงานวิจัยเกี่ยวกับหลักสูตรที่น่าสนใจ
[559] calendarcur [18 ส.ค. 2560]
ขอเชิญชวนคณาจารย์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “Walailak University Innovation in Education Rubric Workshop 2560” ขอเชิญชวนคณาจารย์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “Walailak University Innovation in Education Rubric Workshop 2560”
[889] calendarcur [5 ก.ค. 2560]
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอนร่วมด้วยสำนักวิชาศิลศาสตร์จัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Writing a Professional Biography and Conference Abstract ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอนร่วมด้วยสำนักวิชาศิลศาสตร์จัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Writing a Professional Biography and Conference Abstract"
[772] calendarcur [30 พ.ค. 2560]
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Writing a Professional Biography and Conference Abstract รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Writing a Professional Biography and Conference Abstract"
[671] calendarcur [8 พ.ค. 2560]
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วม โครงการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งกลุ่มบริการสุขภาพ มุมมองร่วมกันแบบสหวิชาชีพ รุ่นที่1 และรุ่นที่ 2 สามารถตรวจสอบรายชื่อชั่วโมงหอพักได้แล้ว ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วม โครงการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งกลุ่มบริการสุขภาพ มุมมองร่วมกันแบบสหวิชาชีพ รุ่นที่1 และรุ่นที่ 2 สามารถตรวจสอบรายชื่อชั่วโมงหอพักได้แล้ว
[624] calendarcur [5 พ.ค. 2560]
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ เรียนรู้เชิงรุก Active Learning : Classrooms of the Future วันที่ 27-28 มีนาคม 2560 ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ เรียนรู้เชิงรุก Active Learning : Classrooms of the Future วันที่ 27-28 มีนาคม 2560
[1148] calendarcur [29 มี.ค. 2560]
Program Book of the Active Learning: Chalenges Innovation Program Book of the Active Learning: Chalenges Innovation
[1334] calendarcur [17 ส.ค. 2559]
Proceedings of the Active Learning: Chalenges Innovation Proceedings of the Active Learning: Chalenges Innovation
[2241] calendarcur [8 ส.ค. 2559]
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา “Learning and Teaching Development for Community Engagement” ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา “Learning and Teaching Development for Community Engagement”
[873] calendarcur [1 ก.ค. 2559]
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จิตตปัญญาศึกษา Contemplative Education “การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ” ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จิตตปัญญาศึกษา Contemplative Education “การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ”
[1413] calendarcur [2 มิ.ย. 2559]
ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วม โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วม โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง "การประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA"
[1167] calendarcur [25 พ.ค. 2559]
ขอเชิญ คณาจารย์และนักศึกษากลุ่มสำนักวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เข้าร่วมโครงการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งกลุ่มบริการสุขภาพ: มุมมองร่วม... ขอเชิญ คณาจารย์และนักศึกษากลุ่มสำนักวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เข้าร่วมโครงการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งกลุ่มบริการสุขภาพ: มุมมองร่วม...
[860] calendarcur [14 มี.ค. 2559]
ขอเชิญเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “The Brain & Thinking Process” ขอเชิญเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “The Brain & Thinking Process”
[907] calendarcur [14 มี.ค. 2559]
ส่วนส่งเสริมวิชาการ สวัสดีปีใหม่ 2559 ส่วนส่งเสริมวิชาการ สวัสดีปีใหม่ 2559
[779] calendarcur [6 ม.ค. 2559]
ประมวลภาพโครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 2-9 สิงหาคม 2558 ประมวลภาพโครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 2-9 สิงหาคม 2558
[1919] calendarcur [21 ส.ค. 2558]
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557
[1055] calendarcur [7 ส.ค. 2558]
แบบสำรวจการเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2558 แบบสำรวจการเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2558
[847] calendarcur [18 ก.ค. 2558]
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดงานประชุมวิชาการ การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดงานประชุมวิชาการ การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
[2870] calendarcur [8 ม.ค. 2558]

อ่านทั้งหมด>>>>
เอกสารดาวน์โหลด navcur
1. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกข้อสอบประมวลความรู้ [296] calendarcur [8 มี.ค. 2567]
2. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาข้อสอบประมวลความรู้ (กรณีมีวิชาเอก) [276] calendarcur [8 มี.ค. 2567]
3. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาข้อสอบประมวลความรู้ (กรณีไม่มีวิชาเอก) [340] calendarcur [8 มี.ค. 2567]
4. จำนวนและรายชื่อหลักสูตรที่เปิดรับนักศึกษาปีการศึกษา 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 4 ก.ค. 66) [118] calendarcur [18 ส.ค. 2566]
5. การเตรียมความพร้อมการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนจากไตรภาค เป็นทวิภาคประจาปีการศึกษา 2567 [242] calendarcur [24 เม.ย. 2566]
6. รูปแบบการเขียนการอ้างอิง APA style version 7 (ข้อมูลจาก ศูนย์นวัตกรรมทางการศึกษา สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) [202] calendarcur [3 ก.พ. 2566]
7. ประกาศ เงื่อนไขการเทียบคะแนนสอบภาษาอังกฤษเพื่อปรับเป็นเกรด หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับภาษาอังกฤษ) ฉบับปรับปรุง หลักสูตร 2564 [663] calendarcur [5 พ.ย. 2564]
8. ตอบข้อหารือกรณีการจัดทำหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อรองรับนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ที่ไม่ประสงค์จะศึกษาต่อในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ [507] calendarcur [16 ก.ย. 2564]
9. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา สำหรับหลักสูตรนานาชาติ ระบบทวิภาค พ.ศ. 2563 [551] calendarcur [9 พ.ย. 2563]
10. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกข้อสอบประมวลความรู้ [1340] calendarcur [22 ต.ค. 2563]
อ่านทั้งหมด >>>

เว็บไซต์/ระบบที่เกี่ยวข้อง

สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร
ค้นหามติการประชุม
ระบบบริหารหลักสูตร
ระบบฐานข้อมูล สำหรับค้นหาจำนวนนักศึกษา
ระบบฐานข้อมูล สำหรับค้นหาจำนวนนักศึกษา
evaluate CTE