รายละเอียดงาน

1. สำนักวิชาที่สนับสนุนในการพัฒนา/ปรับปรุง/จัดทำหลักสูตร
- วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ
- สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
- สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
- สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
- สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
- สำนักวิชานิติศาสตร์
- วิทยาลัยนานาชาติ
2. ประชุมการจัดสอบทักษะด้านดิจิทัล ด้านการใช้ภาษาไทย และด้านภาษาอังกฤษ (Exit Exam)
3. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง
4. ระบบ Checo (รับผิดชอบตามสำนักวิชา)
5. การจัดทำวาระเสนอต่อที่ประชุมสภาวิชาการ
6. คณะกรรมการขับเคลื่อนการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2566 มวล.
7. ตรวจสอบคุณสมบัติ/องค์ประกอบของการแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณาจารย์ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิชา/สภาวิชาการ
8. ระบบบริหารหลักสูตร (TQF) (รับผิดชอบตามสำนักวิชา)
- การกำกับติดตามการจัดทำ มคอ.2
- รายงานการดำเนินการ มคอ.2
9. คณะกรรมการกำกับเกณฑ์/ตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2567


โทร.73791, 0-7567-3791
อีเมล snaruemo@mail.wu.ac.th

รายละเอียดงาน

1. สำนักวิชาที่สนับสนุนในการพัฒนา/ปรับปรุง/จัดทำหลักสูตร
- สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
- สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
- สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
- สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
- สำนักวิชาการเงินและบัญชี
- สำนักวิชาศิลปศาสตร์
2. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง
3. ระบบ Checo (รับผิดชอบตามสำนักวิชา)
4. การจัดทำวาระเสนอต่อที่ประชุมสภาวิชาการ
5. คณะกรรมการขับเคลื่อนการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2566 มวล.
6. ตรวจสอบคุณสมบัติ/องค์ประกอบของการแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณาจารย์ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิชา/สภาวิชาการ
7. ระบบบริหารหลักสูตร (TQF) (รับผิดชอบตามสำนักวิชา)
- การกำกับติดตามการจัดทำ มคอ.2
- รายงานการดำเนินการ มคอ.2
8. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุหน่วยงาน
9. คณะกรรมการกำกับเกณฑ์/ตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2567โทร.77043, 0-7547-7043
อีเมล pmuntana@mail.wu.ac.th

รายละเอียดงาน

1. สำนักวิชาที่สนับสนุนในการพัฒนา/ปรับปรุง/จัดทำหลักสูตร
- วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี
- สำนักวิชาแพทยศาสตร์
- สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
- สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
- สำนักวิชาการจัดการ
- สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป
2. ประชุมสภาวิชาการ
3. ระบบ Checo (รับผิดชอบตามสำนักวิชา)
4. การจัดทำวาระเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
5. คณะกรรมการขับเคลื่อนการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2567 มวล.
6. ตรวจสอบคุณสมบัติ/องค์ประกอบของการแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณาจารย์ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิชา/สภาวิชาการ
7. ระบบบริหารหลักสูตร (TQF) (รับผิดชอบตามสำนักวิชา)
- การกำกับติดตามการจัดทำ มคอ.2
- รายงานการดำเนินการ มคอ.2
8. คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย
9. คณะกรรมการกำกับเกณฑ์/ตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2567โทร.77042, 0-7547-7042
อีเมล nvisavee@mail.wu.ac.th


ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2566

Top