ศคร. ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก ม.หาดใหญ่

วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธัญญา ด้วงอินทร์ รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน และบุคลากร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักวิชาการและทะเบียนการศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โดยคณะฯ ได้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนทางด้านการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานมาตรฐานสากล UKPSF การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทาง OBE และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2565
โดยทางมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ได้กล่าวรู้สึกประทับใจและชื่นชมในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ภายใต้นโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอน โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพเป็นทั้งคนเก่ง และคนดี และกราบขอบพระคุณท่านอธิการบดีที่ให้โอกาสมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ได้มาศึกษาดูงาน และในช่วงบ่ายคณะศึกษาดูงาน จะเข้าร่วมศึกษาดูงานสหกิจศึกษาและงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นลำดับถัดไป

hadyai1 hadyai2
hadyai3 hadyai4


รับชมภาพดูงานทั้งหมด คลิก
[390] [23 มิ.ย. 2566]

Top