ศคร. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง สอนอย่างไรให้ได้ 4.5 ขึ้นไป เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2567

ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอนจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สอนอย่างไรให้ได้ 4.5 ขึ้นไป ในวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องระเบียงบรรณ 1 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา โดยมีวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน 3 ท่านดังนี้

1. อาจารย์อลิศรา สระโมฬี สาขาวิชาการบัญชี สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน
2. อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ สมเชื้อ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
3. อาจารย์วัฒนะ นุตทัศน์  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย สำนักวิชาแพทยศาสตร์

ซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 14 คน

LINE-ALBUM-km-4-5-100266-230213-1
LINE-ALBUM-km-4-5-100266-230213-4 LINE-ALBUM-km-4-5-100266-230213-8

 


ภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิก[233] [9 ก.พ. 2567]

Top