แบบฟอร์ม/ขั้นตอนการดำเนินการ

แผนภาพแสดงลำดับขั้นตอนการทำงาน (Flowchart)
ขั้นตอนการจัดทำหลักสูตรใหม่
ลำดับ กระบวนการ/ขั้นตอน เอกสาร/เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่าง เกณฑ์มาตรฐาน
1 สำนักวิชา/วิทยาลัย เสนอรายชื่อหลักสูตรที่จะเปิดใหม่มายังส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ เพื่อบรรจุเข้าแผนการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
2 สำนักวิชา/วิทยาลัย เสนอโครงการศึกษาความเป็นไปได้และพัฒนาหลักสูตรใหม่ มายังศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอนเพื่ออนุมัติงบประมาณ ทั้งนี้ขอให้เสนอมาล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งปีงบประมาณก่อนจะดำเนินการโครงการ
3 สำนักวิชา/วิทยาลัย เสนอรายชื่อคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรใหม่ต่อคณะกรรมการประจำสำนักวิชา/วิทยาลัย และนำเสนอมายังศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน เพื่อออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรใหม่
4 สำนักวิชา/วิทยาลัย จัดทำรายงานศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตรใหม่ และ (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรใหม่ (มคอ.2) เสนอคณะกรรมการประจำสำนักวิชา/วิทยาลัย และที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติหลักสูตร
5 กรณีหลักสูตรต้องการวิเคราะห์ต้นทุนนักศึกษาต่อหัว และกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมของหลักสูตร ให้ประสานงานไปยังส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์
6 เมื่อสภาวิชาการเห็นชอบ และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรแล้ว ศูนย์นวัตกรรมนำไฟล์เล่มหลักสูตรแสดงไว้หน้าเว็บศูนย์ฯ และแจ้งศูนย์บริการการศึกษาเพื่อประกาศรับนักศึกษา
7 ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน ประสานสำนักวิชา/วิทยาลัยเพื่อนำรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ลงในระบบ CHECO

แผนภาพแสดงลำดับขั้นตอนการทำงาน (Flowchart)

หมายเหตุ: ใช้เม้าชี้เพื่อขยายภาพ/เอาเม้าออกเมื่อยกเลิกขยายภาพ


>> ดาวน์โหลดขั้นตอนการปรับปรุงหลักสูตรแบบกระทบโครงสร้างหลักสูตร

>> ดาวน์โหลดกำหนดการดำเนินการและเสนอหลักสูตรปรับปรุงในคณะกรรมการขับเคลื่อนการปรับปรุงหลักสูตรปี 2566 (อัพเดทวันที่ 29 พ.ค. 2566)

>> ดาวน์โหลดกำหนดการเสนอหลักสูตรปรับปรุงเป็นระบบทวิภาค เพื่อรับนักศึกษาปีการศึกษา 2567 (สำหรับหลักสูตรที่ยังไม่ครบระยะเวลา 5 ปี)

>> แนะนำวิดีโอการพัฒนาหลักสูตรตามแนวทาง OBE และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร สามารถศึกษาได้ที่ Elearning "การพัฒนาอาจารย์ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรตามแนวทาง OBE"

แบบฟอร์ม/เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ระยะที่ 1 เสนอโครงการประเมินและเสนอชื่อ แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร การประเมินหลักสูตร และการเก็บข้อมูล Stakeholder needs
1 แบบเสนอโครงการส่งเสริมการพัฒนาตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25XX [3 พ.ค. 2566] [25] newupload
2 เอกสารองค์ประกอบของคณะกรรมการปรับปรุง [3 พ.ค. 2566] [26] newupload
3 แบบฟอร์มคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร [3 พ.ค. 2566] [26] newupload
4 ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร [3 พ.ค. 2566] [18] newupload
5 รายงานประเมินหลักสูตร [3 พ.ค. 2566] [29] newupload
6 ตัวอย่างรายงานประเมินหลักสูตร [3 พ.ค. 2566] [30] newupload
ระยะที่ 2 เสนอแนวคิดและ PLOs ในการปรับปรุงหลักสูตรแนวใหม่ที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาค
7 Template PowerPoint การนำเสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนการปรับปรุงหลักสูตร [3 พ.ค. 2566] [31] newupload
8 คู่มือตรวจสอบรายการ (check list สำหรับแนวคิดการออกแบบหลักสูตรและ PLOs) สำหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร [3 พ.ค. 2566] [29] newupload
ระยะที่ 3 เสนอหลักสูตรต่อคณะกรรมการประจำสำนักวิชา
ระดับปริญญาตรี
9 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567) ฉบับย่อ [9 พ.ค. 2566] [18] newupload
10 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 13 หน่วยกิตในระบบทวิภาค [18 พ.ค. 2566] [14] newupload
11 แบบฟอร์ม (ร่าง) รายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี ระบบทวิภาค [24 พ.ค. 2566] [46] newupload
12 คู่มือตรวจสอบรายการ (check list) สำหรับการตรวจทานเล่มรายละเอียด (พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร) ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2565 สำหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร [19 พ.ค. 2566] [21] newupload
13 แบบฟอร์มพิจารณาหลักสูตรสำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2565 (สำหรับคณะกรรมการประจำสำนักวิชา) [19 พ.ค. 2566] [5] newupload
ระดับบัณฑิตศึกษา
13 แบบฟอร์ม (ร่าง) รายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิตศึกษา ระบบทวิภาค (กำลังดำเนินการ โปรดติดต่อ ศคร.)
15 คู่มือตรวจสอบรายการ (check list) สำหรับการตรวจทานเล่มรายละเอียดหลักสูตรปริญญาโท/เอก (พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร) ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2565 (สำหรับผู้รับผิดชอบหลักสูตร) [19 พ.ค. 2566] [17] newupload
16 แบบฟอร์มพิจารณาหลักสูตรสำหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2565 (สำหรับคณะกรรมการประจำสำนักวิชา) [3 พ.ค. 2566] [25] newupload
ระยะที่ 4 เสนอหลักสูตรต่อคณะกรรมการวิชาการ
17 หนังสือเสนอวาระต่อคณะกรรมการวิชาการ (ขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่....) [3 พ.ค. 2566] [16] newupload
18 แบบฟอร์มใบนำวาระเสนอหลักสูตร [3 พ.ค. 2566] [14] newupload
19 Template PowerPoint การนำเสนอคณะกรรมการวิชาการ [3 พ.ค. 2566] [19] newupload
20 แบบฟอร์มสรุปการชี้แจง แก้ไข เพิ่มเติมตามมติ คณะกรรมการวิชาการ/สภาวิชาการ [3 พ.ค. 2566] [12] newupload
ระยะที่ 5 เสนอหลักสูตรต่อคณะกรรมการสภาวิชาการ
21 คู่มือสำหรับการตรวจทานการบันทึกข้อมูลในระบบ CHECO [3 พ.ค. 2566] [11] newupload
ระยะที่ 6 เสนอหลักสูตรต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

แผนภาพแสดงลำดับขั้นตอนการทำงาน (Flowchart)

หมายเหตุ: ใช้เม้าชี้เพื่อขยายภาพ/เอาเม้าออกเมื่อยกเลิกขยายภาพขั้นตอนการปรับปรุงหลักสูตรแบบเล็กน้อย กรณีปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตรขั้นตอนการปรับปรุงหลักสูตรแบบเล็กน้อย กรณีเปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา การเพิ่ม-ลดรายวิชา การปรับคำอธิบายรายวิชา
แบบฟอร์ม/เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558
สมอ.08 กรณีเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร
1 ระดับปริญญาตรี [19 พ.ค. 2566] [12] newupload
2 ระดับปริญญาโท [11 พ.ค. 2566] [5] newupload
3 ระดับปริญญาเอก [11 พ.ค. 2566] [8] newupload
4 คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 [11 พ.ค. 2566] [5] newupload
5 แบบฟอร์มแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร [11 พ.ค. 2566] [8] newupload
สมอ.08 กรณีเพิ่มรายวิชา
6 ระดับปริญญาตรี [11 พ.ค. 2566] [11] newupload
7 ระดับปริญญาโท [11 พ.ค. 2566] [7] newupload
8 ระดับปริญญาเอก [11 พ.ค. 2566] [6] newupload
จดหมายเสนอวาระ/ใบนำวาระ
9 จดหมายเสนอวาระต่อคณะกรรมการวิชาการ [11 พ.ค. 2566] [6] newupload
10 ใบนำวาระกรณีเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร [11 พ.ค. 2566] [7] newupload
11 ใบนำวาระกรณีเพิ่มรายวิชา [11 พ.ค. 2566] [8] newupload
12 ใบนำวาระกรณีปรับแผนการศึกษา [11 พ.ค. 2566] [11] newupload
13 ใบนำวาระกรณีเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา [11 พ.ค. 2566] [5] newupload
แผนภาพแสดงลำดับขั้นตอนการทำงาน (Flowchart)
ขั้นตอนการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ
1. การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ กรณีสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา

ลำดับ กระบวนการ/ขั้นตอน เอกสาร/เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่าง เกณฑ์มาตรฐาน
1 หลักสูตรเสนอรายชื่ออาจารย์พิเศษ ต่อคณะกรรมการประจำสำนักวิชา/วิทยาลัย ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่จะสอนอย่างน้อย 2 สัปดาห์
2 สำนักวิชาเสนอนำส่งข้อมูลการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษยังศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน เพื่อออกคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ กรณีสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา
3 ศูนย์นวัตกรรมตรวจสอบคุณสมบัติ และนำเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผ่านงานกลั่นกรองเพื่อดำเนินการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ และแจ้งให้สำนักวิชารับทราบทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
4 ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน สรุปผลการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษรายงานต่อที่ประชุมเสวนาคณบดี
2. การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ กรณีสอนเกินร้อยละ 50 ของรายวิชา

ลำดับ กระบวนการ/ขั้นตอน เอกสาร/เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่าง เกณฑ์มาตรฐาน
1 หลักสูตรเสนอรายชื่ออาจารย์พิเศษ ต่อคณะกรรมการประจำสำนักวิชา/วิทยาลัย ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่จะสอนอย่างน้อย 4 สัปดาห์
2 สำนักวิชาเสนอนำส่งข้อมูลการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ กรณีสอนเกินร้อยละ 50 ของรายวิชายังศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน เพื่อนำเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณา และสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป
3 ศูนย์นวัตกรรมตรวจสอบคุณสมบัติ และนำเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผ่านงานกลั่นกรองเพื่อดำเนินการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ และแจ้งให้สำนักวิชารับทราบทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
4 ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน สรุปผลการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษรายงานต่อที่ประชุมเสวนาคณบดี
แผนภาพแสดงลำดับขั้นตอนการทำงาน (Flowchart)
ขั้นตอนการขอปิดหลักสูตร
1. การขอปิดหลักสูตร

ลำดับ กระบวนการ/ขั้นตอน เอกสาร/เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่าง เกณฑ์มาตรฐาน
1 คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรดำเนินการจัดทำข้อมูลการปิดหลักสูตรในแบบฟอร์มเสนอปิดหลักสูตร ทั้งนี้ จะต้องตรวจสอบว่าหลักสูตรที่จะขอปิดไม่มีนักศึกษากำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรในเวลานั้น
2 คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรเสนอการขอปิดหลักสูตรต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิชาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ใบนำวาระ View[134] [29 เม.ย. 2563]
ตัวอย่างใบนำวาระ view[126] [29 เม.ย. 2563]
3 สำนักวิชานำเสนอหลักสูตรที่ขอปิดต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการเพื่อพิจารณา
หนังสือเสนอวาระ View[143] [29 เม.ย. 2563]
4 ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการวิชาการจัดทำวาระและเอกสารการขอปิดหลักสูตรต่อที่ประชุมสภาวิชาการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
5 ศนร.ดำเนินการจัดทำวาระและเอกสารการขอปิดหลักสูตรต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6 ศนร.ติดตามรายงานการอนุมัติการปิดหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยและจัดทำหนังสือพร้อมเอกสารการขอปิดหลักสูตรฉบับสภา มวล. อนุมัติและแจ้ง ศบศ. และสำนักวิชาผ่านระบบ e-office เพื่อทราบเพื่อเป็นข้อมูลดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
7 ศนร.จัดทำหนังสือเสนอ สกอ. เพื่อแจ้งการปิดหลักสูตรฉบับสมบูรณ์ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ (ทั้งนี้ หลักสูตรจะต้องได้รับการพิจารณารับทราบจาก สกอ. เรียบร้อยแล้ว)

แบบฟอร์มการตรวจสอบหลักสูตร/อาจารย์ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2565

1. การตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร พ.ศ. 2565 (ระดับปริญญาเอก) [30] [3 ม.ค. 2566]
2. การตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร พ.ศ. 2565 (ระดับปริญญาโท) [60] [3 ม.ค. 2566]
3. การตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร พ.ศ. 2565 (ระดับปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ) [25] [3 ม.ค. 2566]
4. การตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร พ.ศ. 2565 (ระดับปริญญาตรีทางวิชาการ) [39] [3 ม.ค. 2566]
5. แบบรับรองการตรวจสอบความถูกต้องการและครบถ้วนของเนื้อความ ในการใช้ภาษาอังกฤษของหลักสูตร (มคอ.2) [29] [29 ธ.ค. 2565]

แบบฟอร์มการตรวจสอบหลักสูตร/อาจารย์ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558

1. การตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร พ.ศ. 2558 (ระดับปริญญาเอก) [20] [3 ม.ค. 2565]
2. การตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร พ.ศ. 2558 (ระดับปริญญาโท) [24] [3 ม.ค. 2565]
3. การตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร พ.ศ. 2558 (ระดับปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ) [23] [3 ม.ค. 2565]
4. การตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร พ.ศ. 2558 (ระดับปริญญาตรีทางวิชาการ) [25] [3 ม.ค. 2565]
หลักการขออนุโลมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1. เป็นหลักสูตรที่ขอปิดดำเนินการแล้วโดยผ่านความเห็นชอบจากสภาถาบัน และไม่มีการจัดการเรียนการสอนรายวิชา (coursework) ในหลักสูตรดังกล่าว
2. มีนักศึกษาคงค้างอยู่ในขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักรับผิดชอบใกล้ชิดและเพียงพอ
3. การนับภาระงานคุมวิทยานิพนธ์ของอาจารย์ที่ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักในการทำวิทยานิพนธ์แก่นักศึกษาในหลักสูตรที่ปิดดังกล่าว หากไปทำหน้าที่เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรอื่นๆ ให้นับจำนวนนักศึกษาคงค้างรวมกับจำนวนนักศึกษาของหลักสูตรอื่นๆ และไม่เกินกว่าที่เกณฑ์มาตรฐานกำหนด
4. ให้สถาบันอุดมศึกษาแสดงข้อมูลรายชื่ออาจารย์ที่ทำหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนักศึกษาคงค้างในหลักสูตร พร้อมสถานะขั้นตอนของการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาว่าอยู่ในขั้นตอนใด และปีการศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่คงไว้ (คนที่ไม่ขออนุโลม) จะต้องเป็นคนที่เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักให้กับนักศึกษาคงค้าง
6. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร
7. รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรที่เสนอขออนุโลมต้องสอดคล้องกับที่ผ่านการพิจารณาหลักสูตรในระบบ CHECO

หมายเหตุ : ที่มาหนังสือ ที่มาหนังสือ สป.อว.ที่ อว 0205.5/24048 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 และ สป.อว.ที่ อว 0205.5/26884 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2565
แผนภาพแสดงลำดับขั้นตอนการทำงาน (Flowchart)
ขั้นตอนการเสนอวาระต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ
1. การเสนอวาระต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ

ลำดับ กระบวนการ/ขั้นตอน เอกสาร/เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่าง เกณฑ์มาตรฐาน
10 ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการวิชาการออกหนังสือรวบรวมวาระการประชุมและกำหนดการเสนอวาระโดยดำเนินการแจ้งหน่วยงานผ่านระบบ DOMs ทุกเดือน
11 หน่วยงานพิจารณาความเหมาะสมของวาระที่ประสงค์จะเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการในแต่ละเดือน โดยพิจารณาวางแผนการดำเนินงานเพื่อให้สามารถเสนอวาระได้ตามระยะเวลาที่กำหนดของการรวบรวมวาระ
12 นำเรื่องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิชา/วิทยาลัย/หน่วยงาน (ก่อนกำหนดการขอรวบรวมวาระ)
13 จัดทำหนังสือเสนอวาระต่อเลขานุการคณะกรรมการวิชาการ ลงนามโดยผู้บังคับบัญชาของสำนักวิชา/วิทยาลัย/หน่วยงาน พร้อมแนบใบนำวาระและเอกสารประกอบการพิจารณาอย่างครบถ้วน เสนอไปยังฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการวิชาการผ่านระบบ DOMs ทั้งนี้ จะต้องเสนอวาระก่อนถึงกำหนดวันประชุมคณะกรรมการวิชาการให้แล้วเสร็จอย่างช้า 8 วันทำการ
14 เลขานุการคณะกรรมการวิชาการพิจารณาความเหมาะสมเพื่อนำเรื่องบรรจุวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการในแต่ละรอบการประชุม ทั้งนี้ หากเสนอวาระเลยระยะเวลาที่กำหนดจะนำเรื่องไปบรรจุวาระการประชุมครั้งถัดไป
15 ผู้ช่วยเลขนุการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารและจัดทำวาระการประชุมบรรจุในระบบ e-Meeting
16 เลขานุการคณะกรรมการวิชาการตรวจสอบความถูกต้องของระเบียบวาระการประชุม และกลั่นกรอง/ให้ข้อเสนอแนะถึงประกาศ/เกณฑ์/ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
17 ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการวิชาการดำเนินการ ดังนี้ 1) ส่งวาระในระบบ e-Meeting ให้กรรมการและผู้แถลงวาระทุกท่าน ก่อนวันประชุม 7 วัน 2) จัดใบเซ็นชื่อ 3) จัดเตรียมอาหารว่างรับรองการประชุม 4) ติดตามการเข้าประชุมของกรรมการ
18 ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการวิชาการจัดทำสรุปรายงานการประชุมแจ้งกรรมการเพื่อพิจารณารับรอง ภายหลังการประชุม 7 วันทำการ
19 ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการวิชาการติดตามการแก้ไขเอกสารตามข้อเสนอแนะของกรรมการจากหน่วยงานและจัดทำวาระเสนอสภาวิชาการต่อไป
6. แบบฟอร์มหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (Degree) [1078] [19 มี.ค. 2563]
7. แบบฟอร์มหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (Non-Degree) [1117] [29 มี.ค. 2563]
8. เอกสารบรรยาย เรื่อง แนวทางการสร้างบัณฑิตและอาชีวะพันธุ์ใหม่ เพื่อพัฒนากำลังคนสำหรับ EEC ในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 โดย ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์อุดม คชินทร [867] [23 ก.ย. 2562]
9. การพัฒนาบุคลากรใน EEC [1793] [23 ก.ย. 2562]
10. ข้อมูลเพิ่มเติมจาก EEC [696] [23 ก.ย. 2562]
11. สรุปเนื้อหาการประชุมหารือ เรื่อง การสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่เพื่อพัฒนากำลังคนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) [979] [23 ก.ย. 2562]
12. สรุปความต้องการกำลังคนใน 10 อุตสาหกรรมส่งเสริมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จำแนกตาม Mainstream Industry [978] [23 ก.ย. 2562]
แบบฟอร์ม มคอ.3-7
1. แบบฟอร์ม มคอ.3 (รายละเอียดของรายวิชา ตามกรอบ UKPSF) [1579] 20 มิ.ย. 2559
2. แบบฟอร์ม มคอ.4 (รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม) [769] 20 มิ.ย. 2559
3. แบบฟอร์ม มคอ.5 (รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา) [813] 20 มิ.ย. 2559
4. แบบฟอร์ม มคอ.6 (รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม) [682] 20 มิ.ย. 2559
5. แบบฟอร์ม มคอ.7 (รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร) [843] 20 มิ.ย. 2559
แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร
1. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี (มคอ.02) [1544] 20 มิ.ย. 2559
2. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาโท (มคอ.04) [607] 20 มิ.ย. 2559
3. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาเอก (มคอ.06) [560] 20 มิ.ย. 2559
Top