แบบฟอร์ม/ขั้นตอนการดำเนินการ


ลำดับ กระบวนการ/ขั้นตอน เอกสาร/เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่าง เกณฑ์มาตรฐาน
1 สำนักวิชา/วิทยาลัย เสนอรายชื่อหลักสูตรที่จะเปิดใหม่มายังส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ เพื่อบรรจุเข้าแผนการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
2 สำนักวิชา/วิทยาลัย เสนอโครงการศึกษาความเป็นไปได้และพัฒนาหลักสูตรใหม่ มายังศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอนเพื่ออนุมัติงบประมาณ ทั้งนี้ขอให้เสนอมาล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งปีงบประมาณก่อนจะดำเนินการโครงการ
3 สำนักวิชา/วิทยาลัย เสนอรายชื่อคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรใหม่ต่อคณะกรรมการประจำสำนักวิชา/วิทยาลัย และนำเสนอมายังศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน เพื่อออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรใหม่
4 สำนักวิชา/วิทยาลัย จัดทำรายงานศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตรใหม่ และ (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรใหม่ (มคอ.2) เสนอคณะกรรมการประจำสำนักวิชา/วิทยาลัย และที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองทางวิชาการระดับปริญญาตรี สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติหลักสูตร
5 กรณีหลักสูตรต้องการวิเคราะห์ต้นทุนนักศึกษาต่อหัว และกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมของหลักสูตร ให้ประสานงานไปยังส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์
6 เมื่อสภาวิชาการเห็นชอบ และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรแล้ว ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอนนำไฟล์เล่มหลักสูตรแสดงไว้หน้าเว็บศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน และแจ้งศูนย์บริการการศึกษาเพื่อประกาศรับนักศึกษา
7 ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน ประสานสำนักวิชา/วิทยาลัยเพื่อนำรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ลงในระบบ CHECO

แผนภาพแสดงลำดับขั้นตอนการทำงาน (Flowchart)

หมายเหตุ: ใช้เม้าชี้เพื่อขยายภาพ/เอาเม้าออกเมื่อยกเลิกขยายภาพ


>> ขั้นตอนการปรับปรุงหลักสูตรแบบกระทบโครงสร้างหลักสูตร

>> กําหนดการเสนอหลักสูตรปรับปรุงเป็นระบบทวิภาค เพื่อรับนักศึกษาปีการศึกษา 2567 (สําหรับหลักสูตรที่ยังไม่ครบระยะเวลา 5 ปี) อัพเดตข้อมูลเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566

>> สรุปข้อมูลหลักสูตรอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำและปรับปรุง จำนวน 47 หลักสูตร

>> แนะนำวิดีโอการพัฒนาหลักสูตรตามแนวทาง OBE และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร สามารถศึกษาได้ที่ Elearning "การพัฒนาอาจารย์ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรตามแนวทาง OBE"

แบบฟอร์ม/เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ระยะที่ 1 เสนอโครงการประเมินและเสนอชื่อ แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร การประเมินหลักสูตร และการเก็บข้อมูล Stakeholder needs
1 แบบเสนอโครงการส่งเสริมการพัฒนาตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25XX [3 พ.ค. 2566] [228]
2 เอกสารองค์ประกอบของคณะกรรมการปรับปรุง [3 พ.ค. 2566] [200]
3 แบบฟอร์มคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร [3 พ.ค. 2566] [220]
4 ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร [3 พ.ค. 2566] [169]
5 รายงานประเมินหลักสูตร [3 พ.ค. 2566] [252]
6 ตัวอย่างรายงานประเมินหลักสูตร [3 พ.ค. 2566] [599]
ระยะที่ 2 เสนอแนวคิดและ PLOs ในการปรับปรุงหลักสูตรแนวใหม่ที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาค
7 Template PowerPoint การนำเสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนการปรับปรุงหลักสูตร [3 พ.ค. 2566] [2646]
8 คู่มือตรวจสอบรายการ (check list สำหรับแนวคิดการออกแบบหลักสูตรและ PLOs) สำหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร [3 พ.ค. 2566] [434]
ระยะที่ 3 เสนอหลักสูตรต่อคณะกรรมการประจำสำนักวิชา
ระดับปริญญาตรี
9 1. ปรัชญาการศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2. อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3. คุณลักษณะบัณฑิตของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
[6 มิ.ย. 2566] [130]
10 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567)   [7 ธ.ค. 2566] [554]
11 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567)  [7 ธ.ค. 2566] [137]
12 หมวดวิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ปรับปรุง พ.ศ. 2567)  [30 ส.ค. 2566] [186]
13 ชื่อสถานประกอบการร่วมลงนาม MOU ด้านสหกิจศึกษาฯ เพื่อประกอบเป็นข้อมูลในการจัดทำหลักสูตร  [15 ก.ย. 2566] [111]
14 วิชาเลือกเสรี กลุ่มวิชาปัญญาประดิษฐ์  [7 ส.ค. 2566] [135]
นักศึกษาจะต้องเลือกเรียน 1 รายวิชา จำนวน 2 หน่วยกิต ไปอยู่ในกลุ่มวิชาเลือกเสรีโดยขอให้ทุกหลักสูตรแนะนำให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาปัญญาประดิษฐ์ จำนวน 1 รายวิชา เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตในแต่ละหลักสูตร ยกเว้นหลักสูตรที่มีรายวิชาเลือกด้านปัญญาประดิษฐ์ซึ่งมีความเข้มข้นของเนื้อหารายวิชาในระดับสูงกว่า
15 แบบฟอร์ม (ร่าง) รายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี ระบบทวิภาค  [15 ก.ย. 2566] [1250]
16 ข้อเสนอแนะจากอธิการบดีในการปรับแก้ไขเล่มรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) จากที่ประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 11/2566 และครั้งพิเศษที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 15 - 16 พ.ย. 2566 เรื่องการเขียนเกริ่นนำ PLOs และการเขียนคำอธิบายรายวิชา  [22 พ.ย. 2566] [72]
17 อธิบายที่มาการคำนวณตัวเลขหน่วยกิต โดยอาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  [22 พ.ย. 2566] [81]
18 ไฟล์ excel สูตรคำนวณรายรับรายจ่ายของหลักสูตร  [6 พ.ย. 2566] [47]
19 ประกาศนโยบายและทิศทางในการผลิตบัณฑิตและพัฒนาผู้เรียนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2566  [3 พ.ย. 2566] [119]
20 ข้อสังเกตที่ควรพิจารณาในการจัดทำรายละเอียดเล่มหลักสูตร (มคอ .2)  [15 ก.ย. 2566] [107]
21 แบบฟอร์มตรวจสอบการเขียนคำอธิบายรายวิชา แบบตรวจสอบความครบถ้วนของ CV เพื่อเข้ารับการพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองทางวิชาการในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ แบบฟอร์มการตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565  [29 ต.ค. 2566] [367]
22 แบบฟอร์มพิจารณาหลักสูตรสำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2565 (สำหรับคณะกรรมการประจำสำนักวิชา)  [19 พ.ค. 2566] [185]
23 แบบฟอร์มรายวิชาเลือกเสรี  [17 ม.ค. 2567] [58]
24 แบบฟอร์มตรวจสอบการเขียนคำอธิบายรายวิชาสำหรับรายวิชาเลือกเสรี  [17 ม.ค. 2567] [121]
ระยะที่ 4 เสนอหลักสูตรต่อคณะกรรมการกลั่นกรองทางวิชาการระดับปริญญาตรี
25 หนังสือเสนอวาระต่อคณะกรรมการกลั่นกรองทางวิชาการระดับปริญญาตรี (ขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองทางวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่....) [3 พ.ค. 2566] [124]
26 แบบฟอร์มใบนำวาระเสนอหลักสูตร [3 พ.ค. 2566] [115]
27 Template PowerPoint การนำเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองทางวิชาการระดับปริญญาตรี [9 มิ.ย. 2566] [183]
28 แบบฟอร์มสรุปการชี้แจง แก้ไข เพิ่มเติมตามมติ คณะกรรมการกลั่นกรองทางวิชาการระดับปริญญาตรี/สภาวิชาการ [3 พ.ค. 2566] [132]
ระยะที่ 5 เสนอหลักสูตรต่อสภาวิชาการ
29 คู่มือสำหรับการตรวจทานการบันทึกข้อมูลในระบบ CHECO ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 [3 พ.ค. 2566] [140]
30 ตารางเปรียบเทียบการบันทึกข้อมูลในระบบ CHECO ระหว่างเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2565 [14 ก.ค. 2566] [105]
31 เกณฑ์มาตรฐานของผลงานทางวิชาการในระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา CHE Curriculum Online (CHECO) [30 ต.ค. 2566] [147]
32 ตัวอย่างการเขียนผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์ ตามระบบ CHECO [30 ต.ค. 2566] [352]
ระยะที่ 6 เสนอหลักสูตรต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

แผนภาพแสดงลำดับขั้นตอนการทำงาน (Flowchart)

หมายเหตุ: ใช้เม้าชี้เพื่อขยายภาพ/เอาเม้าออกเมื่อยกเลิกขยายภาพขั้นตอนการปรับปรุงหลักสูตรแบบเล็กน้อย กรณีปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตรขั้นตอนการปรับปรุงหลักสูตรแบบเล็กน้อย กรณีเปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา การเพิ่ม-ลดรายวิชา การปรับคำอธิบายรายวิชา
แบบฟอร์ม/เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2565 (ตั้งแต่หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง ปีการศึกษา 2567 เป็นต้นไป)
สมอ.08 กรณีเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร
1 สมอ.08 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร [24 พ.ย. 2566] [122]
2 แบบฟอร์มประวัติและผลงานอาจารย์ (Curriculum Vitae) [22 พ.ย. 2566] [109]
3 แบบตรวจสอบความครบถ้วนของ CV เพื่อเข้ารับการพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองทางวิชาการในระดับปริญญาตรี [22 พ.ย. 2566] [118]
4 ใบนำวาระกรณีเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร [24 พ.ย. 2566] [80]
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558
สมอ.08 กรณีเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร
1 ระดับปริญญาตรี [19 พ.ค. 2566] [196]
2 คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 [11 พ.ค. 2566] [70]
3 แบบฟอร์มแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร [11 พ.ค. 2566] [134]
4 แนวปฏิบัติการดำเนินการเสนอขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร [16 พ.ค. 2567] [6] newupload
สมอ.08 กรณีเพิ่มรายวิชา
5 ระดับปริญญาตรี [11 พ.ค. 2566] [417]
จดหมายเสนอวาระ/ใบนำวาระ
6 จดหมายเสนอวาระต่อคณะกรรมการกลั่นกรองทางวิชาการระดับปริญญาตรี [11 พ.ค. 2566] [138]
7 ใบนำวาระกรณีเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร [11 พ.ค. 2566] [183]
8 ใบนำวาระกรณีเพิ่มรายวิชา [11 พ.ค. 2566] [115]
9 ใบนำวาระกรณีปรับแผนการศึกษา [11 พ.ค. 2566] [146]
10 ใบนำวาระกรณีเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา [11 พ.ค. 2566] [132]

1. การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ กรณีสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา

ลำดับ กระบวนการ/ขั้นตอน เอกสาร/เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่าง เกณฑ์มาตรฐาน
1 หลักสูตรเสนอรายชื่ออาจารย์พิเศษ ต่อคณะกรรมการประจำสำนักวิชา/วิทยาลัย ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่จะสอนอย่างน้อย 2 สัปดาห์
2 สำนักวิชาเสนอนำส่งข้อมูลการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษยังศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน เพื่อออกคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ กรณีสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา
3 ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอนตรวจสอบคุณสมบัติ และนำเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผ่านงานกลั่นกรองเพื่อดำเนินการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ และแจ้งให้สำนักวิชารับทราบทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
4 ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน สรุปผลการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษรายงานต่อที่ประชุมเสวนาคณบดี
2. การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ กรณีสอนเกินร้อยละ 50 ของรายวิชา

ลำดับ กระบวนการ/ขั้นตอน เอกสาร/เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่าง เกณฑ์มาตรฐาน
1 หลักสูตรเสนอรายชื่ออาจารย์พิเศษ ต่อคณะกรรมการประจำสำนักวิชา/วิทยาลัย ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่จะสอนอย่างน้อย 4 สัปดาห์
2 สำนักวิชาเสนอนำส่งข้อมูลการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ กรณีสอนเกินร้อยละ 50 ของรายวิชายังศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน เพื่อนำเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณา และสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป
3 ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอนตรวจสอบคุณสมบัติ และนำเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผ่านงานกลั่นกรองเพื่อดำเนินการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ และแจ้งให้สำนักวิชารับทราบทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
4 ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน สรุปผลการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษรายงานต่อที่ประชุมเสวนาคณบดี

1. การขอปิดหลักสูตร

ลำดับ กระบวนการ/ขั้นตอน เอกสาร/เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่าง เกณฑ์มาตรฐาน
1 คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรดำเนินการจัดทำข้อมูลการปิดหลักสูตรในแบบฟอร์มเสนอปิดหลักสูตร ทั้งนี้ จะต้องตรวจสอบว่าหลักสูตรที่จะขอปิดไม่มีนักศึกษากำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรในเวลานั้น
2 คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรเสนอการขอปิดหลักสูตรต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิชาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ใบนำวาระ View[193] [29 เม.ย. 2563]
ตัวอย่างใบนำวาระ view[175] [29 เม.ย. 2563]
3 สำนักวิชานำเสนอหลักสูตรที่ขอปิดต่อที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองทางวิชาการระดับปริญญาตรีเพื่อพิจารณา
หนังสือเสนอวาระ View[200] [29 เม.ย. 2563]
4 ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองทางวิชาการระดับปริญญาตรีจัดทำวาระและเอกสารการขอปิดหลักสูตรต่อที่ประชุมสภาวิชาการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
5 ศคร.ดำเนินการจัดทำวาระและเอกสารการขอปิดหลักสูตรต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6 ศคร.ติดตามรายงานการอนุมัติการปิดหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยและจัดทำหนังสือพร้อมเอกสารการขอปิดหลักสูตรฉบับสภา มวล. อนุมัติและแจ้ง ศบศ. และสำนักวิชาผ่านระบบ e-office เพื่อทราบเพื่อเป็นข้อมูลดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
7 ศคร.จัดทำหนังสือเสนอ สกอ. เพื่อแจ้งการปิดหลักสูตรฉบับสมบูรณ์ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ (ทั้งนี้ หลักสูตรจะต้องได้รับการพิจารณารับทราบจาก สกอ. เรียบร้อยแล้ว)

แบบฟอร์มการตรวจสอบหลักสูตร/อาจารย์ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2565

3. การตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร พ.ศ. 2565 (ระดับปริญญาเอก) [136] [3 ม.ค. 2566]
4. การตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร พ.ศ. 2565 (ระดับปริญญาโท) [741] [3 ม.ค. 2566]
5. การตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร พ.ศ. 2565 (ระดับปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ) [109] [3 ม.ค. 2566]
6. การตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร พ.ศ. 2565 (ระดับปริญญาตรีทางวิชาการ) [123] [3 ม.ค. 2566]
7. แบบรับรองการตรวจสอบความถูกต้องการและครบถ้วนของเนื้อความ ในการใช้ภาษาอังกฤษของหลักสูตร (มคอ.2) [92] [29 ธ.ค. 2565]

แบบฟอร์มการตรวจสอบหลักสูตร/อาจารย์ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558

1. การตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร พ.ศ. 2558 (ระดับปริญญาเอก) [74] [3 ม.ค. 2565]
2. การตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร พ.ศ. 2558 (ระดับปริญญาโท) [86] [3 ม.ค. 2565]
3. การตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร พ.ศ. 2558 (ระดับปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ) [76] [3 ม.ค. 2565]
4. การตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร พ.ศ. 2558 (ระดับปริญญาตรีทางวิชาการ) [167] [3 ม.ค. 2565]
หลักการขออนุโลมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1. เป็นหลักสูตรที่ขอปิดดำเนินการแล้วโดยผ่านความเห็นชอบจากสภาถาบัน และไม่มีการจัดการเรียนการสอนรายวิชา (coursework) ในหลักสูตรดังกล่าว
2. มีนักศึกษาคงค้างอยู่ในขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักรับผิดชอบใกล้ชิดและเพียงพอ
3. การนับภาระงานคุมวิทยานิพนธ์ของอาจารย์ที่ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักในการทำวิทยานิพนธ์แก่นักศึกษาในหลักสูตรที่ปิดดังกล่าว หากไปทำหน้าที่เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรอื่นๆ ให้นับจำนวนนักศึกษาคงค้างรวมกับจำนวนนักศึกษาของหลักสูตรอื่นๆ และไม่เกินกว่าที่เกณฑ์มาตรฐานกำหนด
4. ให้สถาบันอุดมศึกษาแสดงข้อมูลรายชื่ออาจารย์ที่ทำหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนักศึกษาคงค้างในหลักสูตร พร้อมสถานะขั้นตอนของการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาว่าอยู่ในขั้นตอนใด และปีการศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่คงไว้ (คนที่ไม่ขออนุโลม) จะต้องเป็นคนที่เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักให้กับนักศึกษาคงค้าง
6. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร
7. รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรที่เสนอขออนุโลมต้องสอดคล้องกับที่ผ่านการพิจารณาหลักสูตรในระบบ CHECO

หมายเหตุ : ที่มาหนังสือ ที่มาหนังสือ สป.อว.ที่ อว 0205.5/24048 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 และ สป.อว.ที่ อว 0205.5/26884 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2565
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและ OBE พ.ศ.2565
แบบฟอร์ม มคอ.3-7
1 แบบฟอร์มรายละเอียดของรายวิชา (Course Specifications) ภาษาไทย [14 เม.ย. 2567] [1308]
2 แบบฟอร์มรายละเอียดของรายวิชา (Course Specifications) ภาษาอังกฤษ [14 เม.ย. 2567] [32]
3 แบบฟอร์มรายละเอียดของประสบการณ์ภาคปฏิบัติ/ภาคสนาม [19 ต.ค. 2566] [240]

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558
แบบฟอร์ม มคอ.3-7
1 แบบฟอร์ม มคอ.3 (รายละเอียดของรายวิชา ตามกรอบ UKPSF) [20 มิ.ย. 2559] [1785]
2 แบบฟอร์ม มคอ.4 (รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม) [20 มิ.ย. 2559] [897]
3 แบบฟอร์ม มคอ.5 (รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา) [20 มิ.ย. 2559] [943]
4 แบบฟอร์ม มคอ.6 (รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม) [20 มิ.ย. 2559] [798]
5 แบบฟอร์ม มคอ.7 (รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร) [20 มิ.ย. 2559] [965]
แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร
1 แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี (มคอ.02) [20 มิ.ย. 2559] [1742]
2 แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาโท (มคอ.04) [20 มิ.ย. 2559] [730]
3 แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาเอก (มคอ.06) [20 มิ.ย. 2559] [664]
Top