ศคร.จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลลัพธ์การเรียนรู้ (PLO) และรายละเอียดของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2565

ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอนจัดกิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลลัพธ์การเรียนรู้ (PLO) และรายละเอียดของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2565 ในวันที่ 15-16 สิงหาคม 2566 ณ ห้องหัวตะพาน อาคาร A ชั้น 3 อาคารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวเปิดประชุมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย ธนาพงศธร กรรมการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และวิทยากรบรรยายกิจกรรมฯ ในครั้งนี้เพื่อให้การปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและครบถ้วน ซึ่งมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมกว่า 100 คน


ภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิก[321] [17 ส.ค. 2566]

Top