วิดีโอกิจกรรม

Team Image

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สอนอย่างไรให้ได้ 4.5 ขึ้นไป วันที่ 14 ก.ค. 2566
[27] [17 ก.ค. 2566]

Team Image

อบรม การออกแบบและประเมินการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
[56] [9 พ.ค. 2566]

Team Image

อบรม การออกแบบและสร้างข้อสอบเพื่อวัดวามรู้ตามแนวทาง Bloom Revises Taxonomy
[50] [9 พ.ค. 2566]

Team Image

อบรม การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะเพื่อพัฒนากระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) (ภาคปฏิบัติ)
[64] [12 เม.ย. 2566]

Team Image

อบรม การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะเพื่อพัฒนากระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) (ภาคบรรยาย)
[55] [5 เม.ย. 2566]

Team Image

อบรม Curriculum Development From ELOs to Teaching & Learning & Assessment วันที่ 9 มี.ค.2566
[52] [15 มี.ค. 2566]


ค้นพบ 79 รายการ

Top