ศคร.จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 6/2566

ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน ได้จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 6/2566 ในวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม D/3 ชั้น 8 โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. จรัญ บุญกาญจน์ รักษาการแทนรองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุม โดยมี ผศ.ดร.สุธัญญา ด้วงอินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน เป็นเลขานุการการประชุมในครั้งนี้ ร่วมด้วยคณบดี คณาจารย์ประจำหลักสูตร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันนำเสนอข้อมูลเพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ได้ร่วมกันพิจารณาก่อนเสนอเอกสารรายละเอียดของหลักสูตรต่อที่สภาวิชาการต่อไป
[350] [27 มิ.ย. 2566]

Top