ศคร.จัดประชุมเรื่องการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร ครั้งที่ 2

ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน จัดประชุมเรื่องการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร ครั้งที่ 2 ในวันอังคารที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 16.00-20.00 น. ณ ห้องประชุม D/3 ชั้น 8 โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รักษาการแทนรองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุม โดยมี ผศ.ดร.สุธัญญา ด้วงอินทร์ รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน เป็นเลขานุการการประชุมในครั้งนี้ ร่วมด้วยคณบดี คณาจารย์ประจำหลักสูตร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันพิจารณาก่อนเสนอเอกสารรายละเอียดของหลักสูตรต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการต่อไป[280] [6 ก.ย. 2566]

Top