ขอให้ผู้ประสานงานรายวิชาและอาจารย์ตรวจสอบข้อมูลรายวิชาผ่านระบบคำร้องออนไลน์ ประจำภาคการศึกษา 3/2566

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ใช้ระบบแสดงความคิดเห็นต่อการสอนของอาจารย์ตามกรอบมาตรฐาน UKPSF ตั้งแต่ภาคการศึกษา 1/2561 ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอนตรวจพบปัญหาการดึงรายวิชาไม่ถูกต้องซึ่งสาเหตุมาจากการกำหนดบทบาทการสอนในรายวิชาผ่านระบบคำร้องออนไลน์ไม่ถูกต้องครบถ้วน ส่งผลให้บางรายวิชาที่สอนบรรยายไม่ได้รับการประเมินการสอน ดังนั้นเพื่อให้ระบบประเมินการสอนของอาจารย์ดึงข้อมูลได้ถูกต้องครบถ้วน จึงขอให้ผู้ประสานงานรายวิชาตรวจสอบ ข้อมูลรายวิชาที่เปิดสอนผ่านระบบคำร้องออนไลน์ในทุกภาคการศึกษา
 
โดยขอให้ตรวจสอบข้อมูล ดังนี้ 
 
1. รายชื่อผู้สอนในรายวิชาว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ หากท่านใดไม่ได้สอนให้ลบรายชื่อออกและหากรายชื่อผู้สอนไม่ครบให้ทำการเพิ่มรายชื่อ 
2. ระบุบทบาทการสอนของผู้สอนให้ถูกต้อง ตามบทบาทการสอนที่ปฏิบัติจริง เช่น สอนแบบบรรยายหรือสอนแบบปฏิบัติ 
3. ในกรณีผู้ประสานงานรายวิชาที่ไม่ได้สอน ให้เลือกเฉพาะบทบาทผู้ประสานงานรายวิชาเท่านั้น ไม่ต้องระบุประเภทการสอน 
 
ทั้งนี้ ขอให้ผู้ประสานงานรายวิชาตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนตามวิธี ดังคู่มือแก้ไขบทบาทผู้สอนโดยผู้ประสานงานรายวิชา และขอให้ผู้สอนตรวจสอบการกำหนดบทบาทการสอนโดยสามารถตรวจสอบได้ตามวิธี ดังคู่มือ ตรวจสอบรายวิชาโดยผู้สอน และหากผู้สอนตรวจสอบแล้วปรากฎว่ายังไม่ได้กำหนดบทบาทการสอนบรรยาย ให้ผู้สอนดำเนินการแจ้งผู้ประสานงานรายวิชาเพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง โดยกระบวนการดังกล่าวขอให้ดำเนินการ ภายในวันที่ 24 มีนาคม 2567 ทั้งนี้หากท่านไม่ได้ดำเนินการตามที่แจ้ง ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอนจะไม่เปิดประเมินการสอนย้อนหลังในกรณีไม่มีผลประเมินการสอน เนื่องจากไม่ได้กำหนดบทบาทการสอนในระบบคำร้องออนไลน์ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 73790 อีเมล surasak.ch@mail.wu.ac.th
 
คู่มือ แก้ไขบทบาทผู้สอนโดยผู้ประสานงานรายวิชา คลิก
คู่มือ ตรวจสอบรายวิชาโดยผู้สอน คลิก
 
 [197] [23 ก.พ. 2567]

Top