ศคร. จัดอบรมด้าน EMI หัวข้อ "Classroom Language (Functional Phrases & Collocations)" เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2567

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 3 อาคารวิชาการ 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คณะกรรมการ EMI ร่วมด้วยศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน จัดอบรมเรื่อง Classroom Language (Functional Phrases & Collocations) เพื่อเสริมสร้างให้อาจารย์ได้เรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ การอบรมครั้งนี้เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเป็นกลุ่มเล็กเพื่อให้อาจารย์สามารถฝึกการใช้ภาษาอังกฤษในการสอนได้ทั่วถึงทุกคน ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากร 3 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรัตน์ หวานจิตต์ อาจารย์นุชนาฏ สุขแก้ว และ อาจารย์ Sekartiyasa Kusumastuti จากสาขาวิชาภาษาอังกฤษ สำนักวิชาครุศาสตร์และศิลปศาสตร์ การอบรมนี้มีอาจารย์เข้าอบรม จำนวน 6 คน และนักศึกษาที่ช่วยแสดงบทบาทสมมติเป็นผู้เรียน จำนวน 5 คน


ภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิก[226] [22 ก.พ. 2567]

Top