ศคร.จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองทางวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 11/2566

ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน ได้จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองทางวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 11/2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 – 18.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 8 อาคาร D โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดี เป็นประธานกรรมการในการประชุม โดยมี ผศ.ดร.สุธัญญา ด้วงอินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน เป็นเลขานุการการประชุมในครั้งนี้ ร่วมด้วยคณบดี คณาจารย์ประจำหลักสูตร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันนำเสนอข้อมูลเพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองทางวิชาการระดับปริญญาตรี ได้ร่วมกันพิจารณาก่อนเสนอเอกสารรายละเอียดของหลักสูตรต่อที่สภาวิชาการต่อไป
[298] [10 พ.ย. 2566]

Top