อาจารย์ ม.วลัยลักษณ์ ผ่านหลักสูตรการอบรม UKPSF รุ่นที่ 2

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน ได้จัดอบรม เรื่อง “กรอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ (The UK Professional Standards Framework (UKPSF)” รุ่นที่ 2 โดยมีการอบรมทั้งหมด 3 Module ให้แก่คณาจารย์ โดยจัดอบรมครั้งแรก ระหว่างวันที่ 18-21 กุมภาพันธ์ 2562ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม โดยมี คณบดี รองคณบดี หัวหน้าสาขาและคณาจารย์ของทุกสำนักวิชา เข้าร่วม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ เป็นประธานเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจาก Kathy Wright, FHEA, Associate Head of Academic and Professional Development and Andy Hudson, Higher Education Academy Consultant เป็นวิทยากรในการอบรม หลังการอบรมจะมีการประเมินตามเกณฑ์คุณสมบัติผู้สอน (Descriptor) โดยผู้ผ่านการประเมินจะได้รับยกย่อง ซึ่งแบ่งเป็น 4 ระดับ คือ ระดับที่ 1 Associate Fellow ระดับที่ 2 Fellow ระดับที่ 3 Senior Fellow และ 4 ซึ่งเป็นระดับสูงสุด คือ Principal Fellow

 [1175] [21 พ.ค. 2562]

Top