ศคร.จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ (ครั้งพิเศษเดือนกรกฎาคม)

ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน ได้จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ (ครั้งพิเศษเดือนกรกฎาคม)นวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม D/3 ชั้น 8 โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุม โดยมี ผศ.ดร.สุธัญญา ด้วงอินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน เป็นเลขานุการการประชุมในครั้งนี้ ร่วมด้วยคณบดี คณาจารย์ประจำหลักสูตร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันนำเสนอข้อมูลเพื่อใหที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ได้ร่วมกันพิจารณาก่อนเสนอเอกสารรายละเอียดของหลักสูตรต่อที่สภาวิชาการต่อไป

 
[475] [14 ก.ค. 2566]

Top