ศคร.จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองทางวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2/2567

ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน ได้จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองทางวิชาการระดับ   ปริญญาตรี ครั้งที่ 2/2567 ในวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 8 อาคาร D โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดี เป็นประธานกรรมการในการประชุม และ รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รองอธิการบดี เป็นรองประธานกรรมการ โดยมี ผศ.ดร.สุธัญญา ด้วงอินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน เป็นเลขานุการการประชุมในครั้งนี้ ร่วมด้วยคณบดี คณาจารย์ประจำหลักสูตร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันนำเสนอข้อมูลเพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองทางวิชาการระดับปริญญาตรี ได้ร่วมกันพิจารณาก่อนเสนอเอกสารรายละเอียดของหลักสูตรต่อที่สภาวิชาการต่อไป

 
[271] [8 ก.พ. 2567]

Top