ศคร. จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่น ครั้งที่ 3/2566

ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 3/2566 ในวันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องเขาหลวง ชั้น 2 อาคารสหกิจศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รักษาการแทนรองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุม ร่วมด้วยคณะกรรมการอำนวยการ การคัดเลือกอาจารย์ดีเด่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ปีการศึกษา 2565
ซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมพิจารณารายชื่อผู้สมควรได้รับเข็มประกาศเกียรติคุณอาจารย์ดีเด่นด้านการเป็นครู อาจารย์ดีเด่นด้านการวิจัย และอาจารย์ดีเด่นด้านการบริการวิชาการ และเสนอแผนดำเนินการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2565 ต่อไป
[344] [29 มิ.ย. 2566]

Top