ศคร. จัดประชุมคณะทำงานฝ่ายพิธีการ ต้อนรับ และการแสดง โครงการสัมมนาวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 9

ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน จัดประชุมคณะทำงานฝ่ายพิธีการ ต้อนรับ และการแสดงโครงการสัมมนาวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 9 ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งประธานการประชุมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ภูวดล บางรักษ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ ผศ.ดร.สุธัญญา ด้วงอินทร์ รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน เป็นผู้ดำเนินการประชุมพร้อมหารือร่วมกับคณาจารย์จากสำนักวิชาศิลปศาสตร์ สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน เจ้าหน้าที่ส่วนสื่อสารองค์กร ศูนย์บริการวิชาการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์บริการวิชาการ

ซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางในการจัดโครงการสัมมนาวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ. 2567 (Scholarship of Teachingand Learning : SoTL9) ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม พ.ศ.2567 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
[326] [2 ก.พ. 2567]

Top