ศคร.จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำเอกสารรายละเอียดของหลักสูตรสำหรับกลุ่มหลักสูตรที่มีสภาวิชาชีพกำกับ วันที่ 8 สิงหาคม 2566

ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอนจัดกิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำเอกสารรายละเอียดของหลักสูตรสำหรับกลุ่มหลักสูตรที่มีสภาวิชาชีพกำกับ ในวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิชาการ 5 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุม โดยมี ผศ.ดร. สุธัญญา ด้วงอินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน เป็นเลขานุการการประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เอกสารหลักสูตรสามารถดำเนินการได้เสร็จสมบูรณ์โดยเร็ว ทั้งนี้มีคณาจารย์และผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำหลักสูตรที่มีความสนใจเข้าร่วม จำนวน 40 คน
[398] [17 ส.ค. 2566]

Top