ศคร. จัดอบรม หลักสูตร ทักษะความเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษา วันที่ 26 ก.ค. 2566

ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน ได้จัดกิจกรรมหลักสูตร ทักษะความเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษา วันที่ 26 ก.ค. 2566  ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 – 16.00 น. ผ่านระบบ Zoom กล่าวเปิดการอบรมโดย ผศ.ดร.สุธัญญา  ด้วงอินทร์ รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิยม กำลังดี หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธน เป็นวิทยากรในการบรรยาย ครั้งนี้  ซึ่งการจัดกิจกรรมอบรมในครั้งนี้  โดยการอรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 20 คน


ภาพกิจกรรมอบรมทั้งหมด คลิก
[286] [3 ส.ค. 2566]

Top