ศคร.จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองทางวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1/2567

ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน ได้จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองทางวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1/2567 ในวันพุธที่ 3 มกราคม 2567 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมช่อประดู่ ชั้น 4 อาคาร A โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดี เป็นประธานกรรมการในการประชุม โดยมี ผศ.ดร.สุธัญญา ด้วงอินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน เป็นเลขานุการการประชุมในครั้งนี้ ร่วมด้วยคณบดี คณาจารย์ประจำหลักสูตร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันนำเสนอข้อมูลเพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองทางวิชาการระดับปริญญาตรี ได้ร่วมกันพิจารณาก่อนเสนอเอกสารรายละเอียดของหลักสูตรต่อที่สภาวิชาการต่อไป
[208] [10 ม.ค. 2567]

Top