ศคร. จัดประชุมคณะทำงานฝ่ายสื่อและประชาสัมพันธ์ โครงการสัมมนาวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 9

ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน จัดประชุมคณะทำงานฝ่ายสื่อและประชาสัมพันธ์ โครงการสัมมนาวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 9 ในวันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2567 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์กิจการนานาชาติ ชั้น 2 อาคารสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี ผศ.ดร.สุธัญญา ด้วงอินทร์ รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน เป็นผู้ดำเนินการประชุมพร้อมหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่วนสื่อสารองค์กร ซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางในการจัดโครงการสัมมนาวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ. 2567 (Scholarship of Teachingand Learning : SoTL9) ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม พ.ศ.2567 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 
[217] [16 ม.ค. 2567]

Top