ผู้บริหาร/บุคลากร

ลำดับ รูปภาพ ชื่อ-สกุล ข้อมูลติดต่อ วุฒิการศึกษา ตำแหน่ง
ผู้ช่วยอธิการบดี
1 ผศ.ดร.สุธัญญา ด้วงอินทร์
โทร. 0-7567-3806
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 73806
อีเมล [email protected]
- รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่
ฝ่ายมาตรฐานหลักสูตรและคุณภาพบัณฑิต
1 นางสาวนฤมล ศรีรัตน์
โทร. 0-7567-3791
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 73791
อีเมล [email protected], sn[email protected]
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
2 นางมัณฑนา ปรีชาติวงศ์
โทร. 0-7547-7043
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 77043
อีเมล [email protected], [email protected]
วท.บ. (เคมี) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
3 นางสาววิศวียา เนาวนัติ โทร. 0-7547-7042
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 77042
อีเมล [email protected], [email protected]
ศษ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป