ผู้บริหาร/บุคลากร

ลำดับ รูปภาพ ชื่อ-สกุล ข้อมูลติดต่อ วุฒิการศึกษา ตำแหน่ง
ผู้บริหาร
1 รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด
โทร. 0-7567-3808
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 73808
อีเมล surin.ma@wu.ac.th
1. Political Science University of Hawaii
2. Political Science University of Hawaii
3. รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองอธิการบดี
2 ผศ.ดร.สุธัญญา ด้วงอินทร์
โทร. 0-7567-7041
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 77041
อีเมล dsuthany@wu.ac.th
1. ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต Computer and Information Sciences
2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1. ผู้ช่วยอธิการบดี
2. รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่
ฝ่ายมาตรฐานหลักสูตรและคุณภาพบัณฑิต
1 นางสาวนฤมล ศรีรัตน์
โทร. 0-7567-3791
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 73791
อีเมล snaruemo@wu.ac.th, snaruemo@mail.wu.ac.th
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
2 นางมัณฑนา ปรีชาติวงศ์
โทร. 0-7547-7043
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 77043
อีเมล pmuntana@wu.ac.th, pmuntana@mail.wu.ac.th
วท.บ. (เคมี) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
3 นางสาววิศวียา เนาวนัติ โทร. 0-7547-7042
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 77042
อีเมล nvisavee@wu.ac.th, nvisavee@mail.wu.ac.th
ศษ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2566