ศนร. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Pre-UKPSF สำหรับอาจารย์ชาวต่างชาติ รุ่นที่ 17 วันที่ 22-23 ก.ค. 2566

ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเส้นทางสู่การเป็นอาจารย์มืออาชีพตามกรอบมาตรฐานระบบสากล Pre-UKPSF และการเขียน Application UKPSF เบื้องต้น รุ่นที่ 17 สำหรับชาวต่างชาติ ระหว่างวันที่ 22 - 23 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมภัทรธรรมาภรณ์ ชั้น 9 โซน C อาคารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธัญญา   ด้วงอินทร์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี เป็นวิทยากรในการบรรยาย ครั้งนี้ ซึ่งการจัดกิจกรรมอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้อาจารย์ใหม่ชาวไทยได้รับความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอน UKPSF

 

ภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิก
[349] [25 ก.ค. 2566]

Top