ศคร.จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปรับปรุงหลักสูตร ครั้งที่ 6/2566

ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอนจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปรับปรุงหลักสูตร ครั้งที่ 6/2566 ในวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 15.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคาร D โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และผ่านระบบ ZOOM ได้รับเกียรติจาก  รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รักษาการแทนรองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุม โดยมี     ผศ.ดร.สุธัญญา ด้วงอินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน เป็นเลขานุการการประชุมในครั้งนี้ ร่วมด้วยคณบดี คณาจารย์ประจำหลักสูตร ร่วมกันนำเสนอข้อมูลเพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปรับปรุงหลักสูตร ได้ร่วมกันพิจารณาก่อนเสนอเอกสารรายละเอียดของหลักสูตรต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการและสภาวิชาการต่อไป
[1216] [21 ก.ค. 2566]

Top