รายละเอียดการจัดทำ/ปรับปรุงหลักสูตร

    สำนักวิชาทั้งหมด

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

ปริญญาตรี

ลำดับ รหัสหลักสูตร หลักสูตร
(รายละเอียดหลักสูตร)
เปิดรับนักศึกษา เล่มรายละเอียดของหลักสูตร สถานะการรับทราบหลักสูตร ประวัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้าง ปีที่ครบกำหนดปรับปรุง/ประเมินหลักสูตรให้แล้วเสร็จ หมายเหตุ
1 25450231101783

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2567)
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549)
1/2567 เล่มรายละเอียดของหลักสูตร ฉบับผ่านสภา มวล. 256 รายละเอียด - 2571
2 25490231104318

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม (หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2567)
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
1/2567 เล่มรายละเอียดของหลักสูตร ฉบับผ่านสภา มวล. 170 รายละเอียด - 2571
3 25490231105062

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2567)
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549)
1/2567 เล่มรายละเอียดของหลักสูตร ฉบับผ่านสภา มวล. 235 รายละเอียด รายละเอียด 2571
4 25490231105084

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ (หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2567)
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมพอลิเมอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมพอลิเมอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
1/2567 เล่มรายละเอียดของหลักสูตร ฉบับผ่านสภา มวล. 373 รายละเอียด รายละเอียด 2571
5 25490231105095

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2567)
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
1/2567 เล่มรายละเอียดของหลักสูตร ฉบับผ่านสภา มวล. 212 รายละเอียด รายละเอียด 2571
6 25500231104905
(สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปิดหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 4/2563 วันที่ 11 ก.ค. 2563)
(เอกสารขอปิดหลักสูตร)
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
- วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
- วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
- วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
1/2563 เล่มรายละเอียดของหลักสูตร ฉบับผ่านสภา มวล. 301 รายละเอียด - 2567
7 25640234000155

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์ (หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2567)
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)
1/2567 เล่มรายละเอียดของหลักสูตร ฉบับผ่านสภา มวล. 131 รายละเอียด รายละเอียด 2571

ปริญญาโท

ลำดับ รหัสหลักสูตร หลักสูตร
(รายละเอียดหลักสูตร)
เปิดรับนักศึกษา เล่มรายละเอียดของหลักสูตร สถานะการรับทราบหลักสูตร ประวัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้าง ปีที่ครบกำหนดปรับปรุง/ประเมินหลักสูตรให้แล้วเสร็จ หมายเหตุ
1 25450231102817

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
1/2560 เล่มรายละเอียดของหลักสูตร ฉบับผ่าน สป.อว. 386
รายละเอียด รายละเอียด 2564
2 25530231100601
(สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปิดหลักสูตรแบบสมบูรณ์ในการประชุมครั้งที่ 11/2565 วันที่ 12 พ.ย. 2565)
(เอกสารขอปิดหลักสูตร)
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)
- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2553)
1/2559 เล่มรายละเอียดของหลักสูตร ฉบับผ่าน สป.อว. 79
รายละเอียด รายละเอียด 2563
3 25600236000401
(สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปิดหลักสูตรแบบไม่สมบูรณ์ในการประชุมครั้งที่ 8/2564 วันที่ 9 ต.ค. 2564)
(เอกสารขอปิดหลักสูตร)
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)
3/2560 เล่มรายละเอียดของหลักสูตร ฉบับผ่าน สป.อว. 89
รายละเอียด รายละเอียด 2564
4 25630236004239

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)
1/2563 เล่มรายละเอียดของหลักสูตร ฉบับผ่าน สป.อว. 65
รายละเอียด รายละเอียด 2567

ปริญญาเอก

ลำดับ รหัสหลักสูตร หลักสูตร
(รายละเอียดหลักสูตร)
เปิดรับนักศึกษา เล่มรายละเอียดของหลักสูตร สถานะการรับทราบหลักสูตร ประวัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้าง ปีที่ครบกำหนดปรับปรุง/ประเมินหลักสูตรให้แล้วเสร็จ หมายเหตุ
1 25500231112443

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
1/2560 เล่มรายละเอียดของหลักสูตร ฉบับผ่าน สป.อว. 95
รายละเอียด - 2564
2 25530231100599
(สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปิดหลักสูตรแบบไม่สมบูรณ์ในการประชุมครั้งที่ 8/2564 วันที่ 9 ต.ค. 2564)
(เอกสารขอปิดหลักสูตร)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2553)
1/2559 เล่มรายละเอียดของหลักสูตร ฉบับผ่าน สป.อว. 84
รายละเอียด รายละเอียด 2563
3 25610238001912

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566)
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2561)
1/2566 เล่มรายละเอียดของหลักสูตร ฉบับผ่านสภา มวล. 160 รายละเอียด - 2570
Top