นักศึกษาสามารถเข้าไปแสดงความคิดเห็นต่อการสอนของอาจารย์ (การแสดงความคิดเห็นตามแบบฟอร์มที่กำหนด) ในทุกรายวิชาที่สอนบรรยาย ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566

นักศึกษาสามารถเข้าไปแสดงความคิดเห็นต่อการสอนของอาจารย์ (การแสดงความคิดเห็นตามแบบฟอร์มที่กำหนด) ในทุกรายวิชาที่สอนบรรยาย ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566
ได้ที่ https://ciltapp.wu.ac.th/site/login โดยใช้ username และ Password ของ WU PASS (เช่นเดียวกับระบบ WU wifi และ ระบบ e-Learning, e-Testing)
ตั้งแต่วันที่ 28 ส.ค. 2566 - 11 ก.ย. 2566 จนถึงเวลา 23.59 น. 
 
กรณีที่นักศึกษาไม่ได้แสดงความคิดเห็นตามวันเวลาที่กำหนดมหาวิทยาลัยมีความจำเป็นที่จะต้องจำกัดสิทธิ์ในการดูผลการศึกษาเป็นเวลา 1 เดือน
 
สอบถามโทร. 075673790  Facebook ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน ม.วลัยลักษณ์[327] [29 ส.ค. 2566]

Top