รายละเอียดการจัดทำ/ปรับปรุงหลักสูตร

    สำนักวิชาทั้งหมด

สำนักวิชาการจัดการ

ปริญญาตรี

ลำดับ รหัสหลักสูตร หลักสูตร
(รายละเอียดหลักสูตร)
เปิดรับนักศึกษา เล่มรายละเอียดของหลักสูตร สถานะการรับทราบหลักสูตร ประวัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้าง ปีที่ครบกำหนดปรับปรุง/ประเมินหลักสูตรให้แล้วเสร็จ หมายเหตุ
1 25490231104296

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการยุคดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)
- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมการบริการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
1/2565 เล่มรายละเอียดของหลักสูตร ฉบับผ่าน สป.อว. 138 รายละเอียด รายละเอียด 2569
2 25620231100625

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
1/2562 ฉบับปรับแก้ GE พ.ศ.2564
เล่มรายละเอียดของหลักสูตร ฉบับผ่าน สป.อว. 431
รายละเอียด รายละเอียด 2566
3 25620231100627

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
1/2562 ฉบับปรับแก้ GE พ.ศ.2564
เล่มรายละเอียดของหลักสูตร ฉบับผ่าน สป.อว. 472
รายละเอียด รายละเอียด 2566
4 25630234000986

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)
1/2563 ฉบับปรับแก้ GE พ.ศ.2564
เล่มรายละเอียดของหลักสูตร ฉบับผ่าน สป.อว. 126
รายละเอียด รายละเอียด 2567
Top