รายละเอียดการจัดทำ/ปรับปรุงหลักสูตร

    สำนักวิชาทั้งหมด

สำนักวิชาการจัดการ

ปริญญาตรี

ลำดับ รหัสหลักสูตร หลักสูตร
(รายละเอียดหลักสูตร)
เปิดรับนักศึกษา เล่มรายละเอียดของหลักสูตร สถานะการรับทราบหลักสูตร ประวัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้าง ปีที่ครบกำหนดปรับปรุง/ประเมินหลักสูตรให้แล้วเสร็จ หมายเหตุ
1 25490231104296

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2567)
- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการยุคดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)
- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมการบริการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
1/2567 เล่มรายละเอียดของหลักสูตร ฉบับผ่านสภา มวล. 206 รายละเอียด - 2571
2 25620231100625

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2567)
- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
- บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
- บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
- บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549)
1/2567 เล่มรายละเอียดของหลักสูตร ฉบับผ่านสภา มวล. 160 รายละเอียด - 2571
3 25620231100627

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์ (หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2567)
- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
- บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
- บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
- บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549)
1/2567 เล่มรายละเอียดของหลักสูตร ฉบับผ่านสภา มวล. 165 รายละเอียด - 2571
4 25630234000986

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ (หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2567)
- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)
1/2567 เล่มรายละเอียดของหลักสูตร ฉบับผ่านสภา มวล. 184 รายละเอียด รายละเอียด 2571
Top