ศคร. จัดประชุมเรื่องการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร ครั้งที่ 14

ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน จัดประชุมเรื่องการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร ครั้งที่ 14ในวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2566 เวลา 9.00-13.00 น. ณ ห้องประชุม D/3 ชั้น 8 โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุม โดยมี ผศ.ดร.สุธัญญา ด้วงอินทร์ รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน เป็นเลขานุการการประชุมในครั้งนี้ ร่วมด้วยคณบดี คณาจารย์ประจำหลักสูตร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันพิจารณาก่อนเสนอเอกสารรายละเอียดของหลักสูตรต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการต่อไป

 
[264] [27 ต.ค. 2566]

Top