ศคร. จัดอบรมด้าน EMI หัวข้อ English Pronunciation เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2567

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Dr. Simon Moxon และ ผศ.ดร.พัชรี อิ่มศรี อาจารย์จากสาขาวิชาภาษาอังกฤษ สำนักวิชาครุศาสตร์และศิลปศาสตร์ คณะกรรมการ EMI (English as a Medium of Instruction) ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอนได้จัดอบรมเรื่อง "English Pronunciation" ให้กับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับคณาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนแบบ EMI

การอบรมครั้งนี้มีอาจารย์เข้ารับการอบรม จำนวน 19 คน จากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์  ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษจากโปรแกรม All-Talk ที่พัฒนาโดย Dr. Simon Moxon และได้รับการแนะนำการฝึกทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนคนไทย โดยผศ.ดร.พัชรี อิ่มศรี


ภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิก[225] [3 เม.ย. 2567]

Top