ศคร.จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองทางวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งพิเศษที่ 10/2566

ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน ได้จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองทางวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งพิเศษที่ 10/2566 ในวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 – 19.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 8 อาคาร D โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. จรัญ บุญกาญจน์ และ รศ.ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รองอธิการบดี เป็นรองประธานกรรมการในการประชุม โดยมี ผศ.ดร.สุธัญญา ด้วงอินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน เป็นเลขานุการการประชุมในครั้งนี้ ร่วมด้วยคณบดี คณาจารย์ประจำหลักสูตร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันนำเสนอขอมูลเพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองทางวิชาการระดับปริญญาตรี ได้ร่วมกันพิจารณาก่อนเสนอเอกสารรายละเอียดของหลักสูตรต่อที่สภาวิชาการต่อไป

 
[309] [20 พ.ย. 2566]

Top