ศคร. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนการสอน ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 ในวันที่ 26 ธ.ค. 2566

ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ การเขียนแผนการสอน ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 ในวันที่ 26 ธันวาคม 2566 เวลา 9.00-11.00น. ณ ห้องประชุมภัทรธรรมาภรณ์ ชั้น9 โซน C โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และได้รับเกียรติจาก ผู้ชวยศาสตราจารย์ ดร.สุธัญญา ด้วงอินทร์ รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้  โดยการเขียนแผนการสอนเป็นการวางแผนการสอนล่วงหน้าที่จะทำการสอนแล้วจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ผู้สอนสามารถสอนในรายวิชานั้นๆ สามารถใช้เป็นแนวทางในการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในการอบรมมีคณาจารย์เข้าร่วมอบรมกว่า  50 คน


ภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิก[4226] [28 ธ.ค. 2566]

Top