ศคร. จัดกิจกรรมบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ University Transformation through Lifelong Learning case study at Chiang Mai University ในวันที่ 12 ธ.ค. 2566

ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอนได้จัดกิจกรรมบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ University Transformation through Lifelong Learning case study at Chiang Mai University ในวันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566 เวลา 9.00-12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom cloud meeting โดยในการอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา ใจผ่อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรในการบรรยาย และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธัญญา ด้วงอินทร์ รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ โดยในการอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 33 คน

 

ภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิก[435] [13 ธ.ค. 2566]

Top