ประกาศ/ข้อบังคับ/คำสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ/พัฒนาหลักสูตร


กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา

ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา (กมอ.)

ประกาศ/ข้อบังคับ/คำสั่ง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

PowerPoint เกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ.2565

อื่นๆ

Top