ศนร. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียน มคอ.3 และ Formative Assessment วันที่ 22 ธ.ค. 2564

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอนจัดอบรม การเขียน มคอ.3 และ Formative Assessment วันที่ 22 ธ.ค. 2564 เวลา 9.00-12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ zoom cloud meeting ในการอบรมในครั้งนี้ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุธัญญา ด้วงอินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวเปิดการอบรม และเป็นวิทยากรบรรยาย ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 30 คน 

ภาพการอบรมทั้งหมด 

การเขียน มคอ.3 และ Formative Assessmen1 การเขียน มคอ.3 และ Formative Assessmen2

 
[449] [22 ธ.ค. 2564]

Top