ศคร. จัดประชุมให้คำแนะนำขั้นตอนการ Submit Application UKPSF และขั้นตอนการเบิกค่าใช้จ่าย การ Submit Application UKPSF แก่อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

นายนันทวัฒน์ ฟองมณี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการเรียนและการสอน ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน ได้รับเชิญเป็นวิทยากรภายใต้กิจกรรม SCI UKPSF submission จากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15.00 - 20.00 น. ณ ห้องประชุม 3 อาคารวิชาการ 1 โดยเป็นการให้คำแนะนำเกี่ยวกับ ขั้นตอนการ Submit Application UKPSF  และขั้นตอนการเบิกค่าใช้จ่าย การ Submit Application UKPSF  แก่อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตรโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 16 คน ทั้งนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนให้อาจารย์ยื่นขอรับรองการเป็นอาจารย์มืออาชีพตามกรอบมาตรฐานสากล UKPSF ประเทศสหราชอาณาจักร
[304] [4 ธ.ค. 2566]

Top