ศคร. จัดกิจกรรมอบรม EMI Orientation ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2566

ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน ได้จัดกิจกรรมอบรม EMI Orientation ระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 - 16.00 น. และ วันที่่ 22 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องภัทรธรรมาภรณ์ อาคาร C ชั้น 9 โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้กล่าวเปิดงานและให้นโยบายเกี่ยวกับ EMI ก่อนเข้าสู่กิจกรรมต่อไป โดยรูปแบบกิจกรรมจัดขึ้นในรูปแบบบรรยายและปฏิบัติการ ซึ่งประกอบไปด้วยหัวข้อต่างๆ เช่น Principle of EMI, Classroom Language, Effective Teaching Strategies Using Flipped Classroom, Student Support in EMI Course, English Pronunciation และ Langauge of Academic Disciplines เป็นต้น โดยหัวข้อที่กล่าวมาเบื้องต้นได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรซึ่งเป็นคณะกรรมการฯ EMI ประกอบไปด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรัตน์ หวานจิตต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี อิ่มศรี และ อาจารย์ ดร.ไซม่อน ม็อกซอน โดยกิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้บริหารและอาจารย์เข้าร่วมกิจกรรม 120 คน

 


ภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิก[352] [21 ธ.ค. 2566]

Top