การรับรองมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ นอกเหนือจากหลักสูตรที่เปิดสอนแล้ว คุณภาพของอาจารย์ผู้สอนเป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก มหาวิทยาลัยได้นำระบบการจัดการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานสากลและเป็นที่นิยมใช้กันโดยทั่วไป คือมาตรฐานของ The United Kingdom Professional Standards Framework (UKPSF) ประเทศอังกฤษ มาใช้เป็นเครื่องมือพัฒนาอาจารย์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นคณาจารย์มืออาชีพ The Higher Education Academy (HEA) หรือ Advance HE ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระระดับชาติในสหราชอาณาจักร ได้พัฒนากรอบมาตรฐานวิชาชีพระดับอุดมศึกษา UKPSF เพื่อประเมินและรับรองหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการสอนของอาจารย์ และได้ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาจัดฝึกอบรมและประเมินคุณภาพการสอนและกำหนดวิทยฐานะของผู้ผ่านการประเมิน (Descriptors) ซึ่งมี 4 ระดับ ได้แก่ Associate Fellow, Fellow, Senior Fellow และระดับสูงสุด Principal Fellow

Jan อบรมเชิงปฏิบัติการ Pre-UKPSF สำหรับอาจารย์ชาวไทย รุ่นที่ 18 วันที่ 19-21 ม.ค. 2567
เวลา: 9.00 - 16.00 , 9.00 - 16.00 น., สถานที่: ห้องประชุมภัทรธรรมาภรณ์ ชั้น 9 โซน C อาคารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์
[23 ม.ค. 2567] [56]
19-21
Jul อบรมเชิงปฏิบัติการ Pre-UKPSF สำหรับอาจารย์ชาวต่างชาติ รุ่นที่ 17 วันที่ 22-23 ก.ค. 2566
เวลา: 9.00-16.30 , 9.00-16.30 น., สถานที่: ห้องประชุมภัทรธรรมาภรณ์ ชั้น 9 โซน C อาคารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์
[24 ก.ค. 2566] [108]
22-23
Apr อบรมเชิงปฏิบัติการ Pre-UKPSF สำหรับอาจารย์ชาวไทย รุ่นที่ 16 วันที่ 26-28 เม.ย. 2566
เวลา: 8.30-16.30 , 8.30-16.30 น., สถานที่: ห้องประชุมภัทรธรรมาภรณ์ ชั้น 9 โซน C อาคารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์
[15 พ.ค. 2566] [104]
26-28
Dec อบรมเชิงปฏิบัติการ Pre-UKPSF สำหรับอาจารย์ชาวไทย รุ่นที่ 15 วันที่ 23-25 ธ.ค. 2565
เวลา: 8.30-16.30 , 8.30-16.30 น., สถานที่: ห้องประชุมหัวตะพาน ชั้น 3 โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
[14 ธ.ค. 2565] [175]
23-25
Aug Pre-UKPSF and Writing Application Class 14 (For non-Thai lecturers) Saturday 6th- Sunday 7th August 2022
เวลา: 8.30-16.30 , 8.30-16.30 น., สถานที่: ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
[12 ก.ค. 2565] [250]
6-7
Jun อบรมเชิงปฏิบัติการ Pre-UKPSF สำหรับอาจารย์ชาวไทย รุ่นที่ 13 วันที่ 25-27 มิถุนายน 2565
เวลา: 8.30-16.30 , 8.30-16.30 น., สถานที่: ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
[10 มิ.ย. 2565] [272]
25-27
Mar อบรมเชิงปฏิบัติการ Pre-UKPSF สำหรับอาจารย์ชาวไทย รุ่นที่ 12 วันที่ 7-9 มีนาคม 2565
เวลา: 8.30-16.30 , 8.30-13.00 น., สถานที่: ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
[18 ม.ค. 2565] [393]
7-9
Jul Pre-UKPSF and Writing Application Class Eleven (For non-Thai lecturers) (Online workshop by Zoom) Friday 16th- Saturday 17th July 2021
เวลา: 8.30-16.30 , 8.30-16.30 น., สถานที่: Zoom
[2 ก.ค. 2564] [498]
16-17
Jun อบรมเชิงปฏิบัติการ Pre-UKPSF รุ่นที่ 10 ออนไลน์ วันที่ 7-9 มิ.ย. 2564
เวลา: 8.30-16.30 , 8.30-16.30 น., สถานที่: Microsoft Teams
[18 พ.ค. 2564] [633]
7-9
Mar อบรม Pre-UKPSF รุ่น 9 (อาจารย์ไทย)
เวลา: 9.00-16.30 , 9.00-16.30 น., สถานที่: ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
[5 ต.ค. 2563] [764]
5-7
Jul อบรมการบันทึกข้อมูล มคอ.3 ในระบบบริหารหลักสูตร(TQF) ตามกรอบมาตรฐาน UKPSF และเกณฑ์ AUN-QA วันที่ 29 ก.ค. 2563
เวลา: 13.30-16.30 น., สถานที่: ห้องโมคลาน
[8 ก.ค. 2563] [600]
29
Jul โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Pre UKPSF รุ่นที่ 8 วันที่ 1-3 ก.ค. 2563 (สำหรับอาจารย์ชาวไทย)
เวลา: 08.30-16.30 , 8.30-16.00 น., สถานที่: ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
[17 มิ.ย. 2563] [636]
1-3
Jun โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Pre UKPSF รุ่นที่ 7 วันที่ 25-26 มิ.ย. 2563 (สำหรับอาจารย์ชาวต่างชาติ)
เวลา: 8.30-16.00 , 8.30-16.00 น., สถานที่: ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
[17 มิ.ย. 2563] [566]
25-26
Jun โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Pre UKPSF รุ่นที่ 6 วันที่ 5-7 มิ.ย. 2563
เวลา: 9.00-16.00 , 9.00-16.00 น., สถานที่: ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
[20 พ.ค. 2563] [624]
5-7
Mar โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Pre UKPSF รุ่นที่ 5 วันที่ 13-15 มี.ค. 2563
เวลา: 9.00-16.00 , 9.00-16.00 น., สถานที่: ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
[18 มี.ค. 2563] [609]
13-15
Jun อบรม เรื่อง กรอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ [The UK Professional Standards Framework (UKPSF)] รุ่นที่ 4 Module ที่ 3 วันที่ 18-21 ส.ค. 2563
เวลา: 9.00-16.30 , 9.00-16.30 น., สถานที่: ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
[29 ม.ค. 2563] [748]
18-21
Jun อบรม เรื่อง กรอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ [The UK Professional Standards Framework (UKPSF)] รุ่นที่ 4 Module ที่ 2 วันที่ 9-10 ก.ค. 2563
เวลา: 9.00-16.30 , 9.00-16.30 น., สถานที่: ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
[29 ม.ค. 2563] [1018]
14-17
Feb อบรม เรื่อง กรอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ [The UK Professional Standards Framework (UKPSF)] รุ่นที่ 4 Module ที่ 1 วันที่ 18-21 ก.พ. 2563
เวลา: 9.00-16.30 , 9.00-16.30 น., สถานที่: ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
[29 ม.ค. 2563] [683]
18-21
Feb ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เรื่องการเขียน course syllabus ตามกรอบมาตรฐาน UKPSF
เวลา: 9.00-12.00 น., สถานที่: ห้องโมคลาน
[9 ม.ค. 2563] [668]
5
Dec The Pre-UKPSF Self-study course
เวลา: - น., สถานที่: ห้องโมคลาน
[1 ม.ค. 2565] [834]
31

ค้นพบ 45 รายการ

21st Century Skills and Student Learning

The 21st Century Skills: Learning and Teaching
[17 ม.ค. 2562] [1409]
Behaviourist approaches
[17 ม.ค. 2562] [1411]
Constructivist approaches
[17 ม.ค. 2562] [1285]
Motivational approaches
[17 ม.ค. 2562] [1024]
HEA Module 2 Threshold Concepts Introductory Tool
[17 ม.ค. 2562] [1245]
The future of work key findings edit
[17 ม.ค. 2562] [56321]
Will jobs exist in 2050
[17 ม.ค. 2562] [921]
Facing the Future in the 21st Century
[27 ก.พ. 2562] [2026]
ความหมาย แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาที่สำคัญ มีทั้งหมด 5 ตอน [THAI VERSION]
[2 พ.ค. 2562] [875]
Learning Theory Matrix Credit: Thai Cyber University
[31 พ.ค. 2562] [1340]

The UK Professional Standards Framework

UKPSF Dimensions of the Framework มีคำอธิบายและตัวอย่างตัวบ่งชี้ 15 ตัว
[12 พ.ย. 2561] [1140]
เอกสารสำหรับสนับสนุนการเขียน Application UKPSF ในระดับ Fellow
[12 พ.ย. 2561] [978]
เอกสารสำหรับสนับสนุนการเขียน Application UKPSF ในระดับ Senior Fellow
[12 พ.ย. 2561] [2695]
The UKPSF: How Did It All Begin?
[17 ม.ค. 2562] [5237]
ความเป็นครูมืออาชีพระดับอุดมศึกษา (ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน)
[17 ม.ค. 2562] [1872]
UKPSF Dimensions of the Framework
[17 ม.ค. 2562] [805]
UKPSF Dimensions of the Framework PowerPoint
[17 ม.ค. 2562] [1265]
UKPSF Standard framework
[17 ม.ค. 2562] [1375]
Research informed teaching (RIT) and Enquiry based teaching (EBL)
[17 ม.ค. 2562] [1885]
Internationalising the curriculum
[17 ม.ค. 2562] [982]
Developing and implementing an academic integrity policy
[17 ม.ค. 2562] [800]

Instructional design principles for 21st century

Backward Design and Outcome-based Education (OBE)
[17 ม.ค. 2562] [1123]
Learning Outcome
[17 ม.ค. 2562] [8946]
Competence-based Learning
[17 ม.ค. 2562] [2483]
Constructive Allignment
[17 ม.ค. 2562] [1057]
Constructive Allignment Work Sheet
[17 ม.ค. 2562] [1961]
Outcome-based Education Work Sheet
[17 ม.ค. 2562] [8311]
Bloom s Taxonomy of Learning Dimention
[17 ม.ค. 2562] [2728]
Action Verbs of Bloom is Taxonomy
[12 พ.ย. 2561] [800]
Developing 21st Century Critical thinkers
[17 ม.ค. 2562] [1221]
Curriculum Course Design
[27 ก.พ. 2562] [854]

Using Technology to Assist Teaching: e-Learning and the Future of Teaching

Transformation of University Education for the 21st Century: Classroom 3.0 credit: Nanyang Technological University, Singapore, 2018
[17 ม.ค. 2562] [917]
What is e Learning? credit: Professional Security Training
[17 ม.ค. 2562] [925]
วิธีการสร้าง QR Code เพื่อใช้สมาร์ทโฟนเช็คชื่อนักเรียนและบันทึกข้อมูลอัตโนมัติ Credit : Apiwat Wongkanha
[27 ก.พ. 2562] [921]
Thai MOOC credit: Anuchai Theeraroungchaisri
[2 พ.ค. 2562] [653]
การประยุกต์ใช้ Facebook ในการจัดการการเรียนการสอน credit: Thai Cyber University
[2 พ.ค. 2562] [791]
การนำ e-Learning มาใช้ในการเรียนการสอน credit: ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักงานวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554
[2 พ.ค. 2562] [604]

Designing a Syllabus A Road Map for Teaching and Learning, Delivering Lessons, Assessment and Feedback

Curriculum Design
[17 ม.ค. 2562] [1053]
The Purposes of a Syllabus
[17 ม.ค. 2562] [2272]
ตัวอย่าง Course syllabus แบบละเอียด
[17 ม.ค. 2562] [1106]
คำอธิบายการเขียนแผนการสอนที่เชื่อมโยงกับกรอบ UKPSF
[17 ม.ค. 2562] [4064]
Course syllabus ใหม่ที่เชื่อมโยงตามกรอบมาตรฐาน UKPSF (Thai Version)
[17 ม.ค. 2562] [2299]
Course Syllabus Template (English Version)
[17 ม.ค. 2562] [1705]
ความหมายของวิธีการจัดการเรียนรู้แต่ละวิธี
[4 มี.ค. 2562] [14554]
ตัวอย่าง Course Syllabus - James Cook University
[4 มี.ค. 2562] [878]
How Do I Measure Student Learning?
[4 มี.ค. 2562] [1104]

Measurement/Assessment, Evaluation/Rubric Score/Authentic Assessment

What is Formative Assessment? - Strategies & Examples
[31 พ.ค. 2562] [628]
File Assessment
[31 พ.ค. 2562] [605]
How Do I Measure Student Learning?
[31 พ.ค. 2562] [621]
Formative assessment Credit : Dr David Nicol ,Debra Macfarlane-Dick
[31 พ.ค. 2562] [630]
Rubrics for Assessment and Evaluation
[31 พ.ค. 2562] [550]
Creating Rubrics for Feedback and Assessment Credit : Nicole Dimich Vagle
[31 พ.ค. 2562] [632]

Additional documents to read

เทคนิคการสอนแบบต่างๆ สำหรับผู้สอนมืออาชีพ
[31 พ.ค. 2562] [619]
Assessing group work Credit : Assessing Learning in Australian Universities
[31 พ.ค. 2562] [619]
Small group teaching: a toolkit for learning
[28 ม.ค. 2563] [1792]
ข้อมูลอาจารย์ทั้งหมดที่ผ่านการรับรอง UKPSF สะสมตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561-2567
Principal Fellow 1
Senior Fellow 74
Fellow 622
ทั้งหมด 697
คิดเป็นร้อยละ (697/750)*100 92.93
หมายเหตุ จำนวนข้างต้น รวมบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ และลาออกจากการเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัย (ซึ่ง ณ ขณะปฏิบัติหน้าที่ได้รับการรับรองภายใต้นามของมหาวิทยาลัย)
(อัพเดตข้อมูลผู้ได้รับการรับรองฯ ณ วันที่ 24 มิ.ย. 2567)
ข้อมูลอาจารย์ทั้งหมดที่ผ่านการรับรอง UKPSF สะสมปีงบประมาณ 2567
อาจารย์ทั้งหมดที่พึงประเมิน 95 (ข้อมูล ณ วันที่ 15 พ.ย. 2566)
อาจารย์ที่ผ่านการรับรอง UKPSF 61
คิดเป็นร้อยละ (61/95)*100 64.21
หมายเหตุ ข้อมูลข้างต้นไม่นับรวมอาจารย์ที่ลาออกก่อนปีงบประมาณ 2567 และลาศึกษาต่อ (อัพเดตข้อมูลผู้ได้รับการรับรองฯ ณ วันที่ 24 มิ.ย. 2567 )
ข้อมูลอาจารย์ทั้งหมดที่ผ่านการรับรอง UKPSF สะสมตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561-2567 แยกตามปีงบประมาณ
2561 1
2562 49
2563 154
2564 211
2565 125
2566 102
2567 61
รวม 697
หมายเหตุ จำนวนข้างต้น รวมบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ และลาออกจากการเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัย (ซึ่ง ณ ขณะปฏิบัติหน้าที่ได้รับการรับรองภายใต้นามของมหาวิทยาลัย) (อัพเดตข้อมูลผู้ได้รับการรับรองฯ ณ วันที่ 24 มิ.ย. 2567)

Export

ผู้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ
โครงการพิเศษเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสอนของอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานฯ UKPSF

ปีงบประมาณ 2567

No. Picture Name-Surname School Date of Recognition note
Senior Fellow (5 คน)
1 ผศ.ปรัชญา กฤษณะพันธ์
-ได้รับการรับรอง FHEA เมื่อ พ.ศ. 2564
-ได้รับการรับรอง SFHEA เมื่อ พ.ศ. 2566
สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 1 พ.ย. 2566
2 รศ.ดร.วิรุจ ถิ่นนคร สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 13 พ.ย. 2566
3 รศ.ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์
-ได้รับการรับรอง FHEA เมื่อ พ.ศ. 2563
-ได้รับการรับรอง SFHEA เมื่อ พ.ศ. 2566
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 14 พ.ย. 2566
4 รศ.ดร.กิ่งกาญจน์​ บรรลือพืช
-ได้รับการรับรอง FHEA เมื่อ พ.ศ. 2564
-ได้รับการรับรอง SFHEA เมื่อ พ.ศ. 2566
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 21 ธ.ค. 2566
5 รศ.พญ.นนทพรรณ ผาสุข
-ได้รับการรับรอง FHEA เมื่อ พ.ศ. 2564
-ได้รับการรับรอง SFHEA เมื่อ พ.ศ. 2567
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 8 ก.พ. 2567
Fellow (54 คน)
1 ผศ.ดร.อาภาภรณ์ สุขหอม สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 20 ก.ย. 2566
2 อาจารย์ ดร.รติรัตน์ โกละกะ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 5 ต.ค. 2566 ลาออก
3 อาจารย์ลัลมุนมาวี แคชแชป สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 10 ต.ค. 2566
4 อาจารย์สุทธิดา แก้วมุงคุณ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 10 ต.ค. 2566 ลาออก
5 อาจารย์ ดร.ธิตินัทธ์ ด้วงชาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 13 ต.ค. 2566
6 อาจารย์รัชฎาพร ตัณฑสิทธิ์ สำนักวิชาครุศาสตร์และศิลปศาสตร์ 16 ต.ค. 2566
7 อาจารย์ ดร.พรรณยุพา ธรรมวัตร สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 25 ต.ค. 2566
8 อาจารย์วรรณา กุมารจันทร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 26 ต.ค. 2566
9 อาจารย์ นพ.มนวริศญ สกลนภา สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 29 ต.ค. 2566
10 อาจารย์ ดร.นันธิกา หวั่งประดิษฐ์ วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ 30 ต.ค. 2566
11 อาจารย์สุมลทิพย์ สนธิเมือง สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 8 ธ.ค. 2566
12 อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ สมเชื้อ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 15 ธ.ค. 2566
13 อาจารย์ ดร.เมอลิยานิ ปูตรี อังกรานิ สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 3 ม.ค. 2567
14 อาจารย์กัญญาภัค ปลื้มใจ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 22 ม.ค. 2567
15 อาจารย์ ดร.ณัฎฐิชา สำเนียง สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 23 ม.ค. 2567
16 อาจารย์หลง กิม สำนักวิชาการจัดการ 24 ม.ค. 2567
17 อาจารย์ไฮนา มาจี๊ด (Ajarn Hina Majeed) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 15 ก.พ. 2567
18 อาจารย์ ดร.ดารุณี บุญครอง สำนักวิชาครุศาสตร์และศิลปศาสตร์ 22 ก.พ. 2567
19 อาจารย์ ดร.สุกัญญา พึ่งพงศ์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 23 ก.พ. 2567
20 อาจารย์สันติ เพชรนุ้ย สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 23 ก.พ. 2567
21 พญ.นิธดา คมกมล สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 23 ก.พ. 2567
22 รศ.ดร.บัณฑิตย์ อันยงค์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 26 ก.พ. 2567
23 อาจารย์พรทิพย์ เกิดถาวร สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 26 ก.พ. 2567
24 อาจารย์ชุติพร ด่านสุวรรณ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 26 ก.พ. 2567
25 อาจารย์จิดาภา ยอดระบำ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 26 ก.พ. 2567
26 อาจารย์ ดร.เคิร์ท ฮแรด บาร์นส (Dr.Curt Hrad Barnes) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 26 ก.พ. 2567
27 ผศ.ดร.สกันท์ วารินหอมหวล สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 26 ก.พ. 2567
28 อาจารย์ ดร.ทิวาพร นวลแก้ว สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 26 ก.พ. 2567
29 อาจารย์ช่อทิพย์ สิงหมาตย์ สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 26 ก.พ. 2567
30 อาจารย์ ดร.เอ็มดี เอชราช อี อะลาฮี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 26 ก.พ. 2567
31 อาจารย์นิศาชล ชูชัย สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 27 ก.พ. 2567
32 อาจารย์สุมาตรา สังข์เกื้อ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 28 ก.พ. 2567
33 อาจารย์ ดร.สุวิจักขณ์ ชัยสิทธิ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 28 ก.พ. 2567
34 ผศ.ดร.แสงเทียน เจียรวัฒนากุล สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 29 ก.พ. 2567
35 อาจารย์ภูวดล หมื่นระย้า สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 4 มี.ค. 2567
36 อาจารย์สุริณี กิ่งกาด สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 4 มี.ค. 2567
37 อาจารย์กิตติยา ชูวรรธนะปกรณ์ สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 11 มี.ค. 2567
38 อาจารย์มณีรัตน์ คำนาค สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 14 มี.ค. 2567
39 อาจารย์ ดร.ภัสร์วริญญ์ เอี่ยมสอาด สำนักวิชาครุศาสตร์และศิลปศาสตร์ 14 มี.ค. 2567
40 อาจารย์ ดร.อาสาฬห์ชัย สุขเกื้อ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 25 มี.ค. 2567
41 อาจารย์อรรถพร บัวชื่น สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 26 มี.ค. 2567
42 ผศ.ดร.อุทัย คูหาพงศ์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 27 มี.ค. 2567
43 อาจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ ไกรนรา สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 28 มี.ค. 2567
44 อาจารย์ ดร.เทียนชัย วิวาสุขุ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 11 เม.ย. 2567
45 อาจารย์พัชรา พยัคฆา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 24 เม.ย. 2567
46 อาจารย์สันติพงศ์ แก้วนรา สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 11 พ.ค. 2567
47 อาจารย์กรกฎ คำแหง สำนักวิชาครุศาสตร์และศิลปศาสตร์ 11 พ.ค. 2567
48 อาจารย์กันตพงศ์ ศรีเมือง สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 14 พ.ค. 2567
49 อาจารย์ ดร.ปรีดา โพธิ์ถาวร สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 21 พ.ค. 2567
50 อาจารย์ธนากร อนุรักษ์ สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 24 พ.ค. 2567
51 อาจารย์ ดร.ประวิทย์ รอดจันทร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 4 มิ.ย. 2567
52 อาจารย์ภูสิต ห่อเพชร สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 7 มิ.ย. 2567
53 อาจารย์พาอีหม๊ะ เจะสา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 13 มิ.ย. 2567
54 ผศ.ธนสัณฑ์ เทพรัตน์ สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 13 มิ.ย. 2567

ปีงบประมาณ 2566

No. Picture Name-Surname School Date of Recognition note
Senior Fellow (3 คน)
1 ผศ.ดร.สุริยัน สุขติ
-ได้รับการรับรอง FHEA เมื่อ พ.ศ. 2564
-ได้รับการรับรอง SFHEA เมื่อ พ.ศ. 2564
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 1 พ.ย. 2565
2 อาจารย์ ดร.สุชิตา มานะจิตต์
-ได้รับการรับรอง FHEA เมื่อ พ.ศ. 2563
-ได้รับการรับรอง SFHEA เมื่อ พ.ศ. 2565
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 15 พ.ย. 2565
3 รศ.ดร.มยุนา ศรีสุภนันต์
-ได้รับการรับรอง FHEA เมื่อ พ.ศ. 2563
-ได้รับการรับรอง SFHEA เมื่อ พ.ศ. 2565
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 12 ธ.ค. 2565
Fellow (92 คน)
1 ผศ.ดร.ศิริจรรย์ สันตจิตร สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 21 ก.ค. 2565
2 ผศ.ดร.กันตพิชญ์ กองพล สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 3 ส.ค. 2565
3 ผศ.อิมรัน สะมะแอ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 25 ส.ค. 2565
4 อาจารย์กิตติทัต สุดชู สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 7 ก.ย. 2565
5 ผศ.ดร.นวลพรรณ แสงเพชร สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 15 ก.ย. 2565 ลาออก
6 ผศ.ดร.ศรีสุดา วนาลีสิน สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 27 ก.ย. 2565
7 ผศ.ดร.มาริสา ภูมิภาค ณ หนองคาย สำนักวิชาครุศาสตร์และศิลปศาสตร์ 10 ต.ค. 2565
8 อาจารย์ ดร.เกษมศักดิ์ จันดี สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 10 ต.ค. 2565
9 ผศ.ดร.อาทิตย์ บุญรอดชู สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 10 ต.ค. 2565
10 อาจารย์ ดร.วิทยา หอทรัพย์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 10 ต.ค. 2565
11 ผศ.ดร.ธเนศ คอมเพ็ชร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 10 ต.ค. 2565
12 อาจารย์ ดร.สุจิรา วิชัยดิษฐ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 12 ต.ค. 2565
13 ผศ.ดร.พีรวิชญ์ เควด สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 12 ต.ค. 2565
14 ผศ.ดร.นวรัตน์ รักชาติ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 12 ต.ค. 2565
15 ผศ.ดร.ฝนทิพย์ มากเกลี้ยง สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 14 ต.ค. 2565
16 อาจารย์ปวิรศา ประดิษฐศร สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 17 ต.ค. 2565
17 ผศ.สิริโสภา จุนเด็น สำนักวิชาการจัดการ 21 ต.ค. 2565 ลาศึกษาต่อ
18 อาจารย์นฤมล ศิลวิศาล สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 25 ต.ค. 2565
19 อาจารย์พัชราวดี ศรีรักษ์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 25 ต.ค. 2565 ลาศึกษาต่อ
20 อาจารย์สุพิชา วิไลศรี สำนักวิชาการจัดการ 7 พ.ย. 2565
21 ผศ.ดร.น.สพ.ฐานิสร์ ดำรงค์วัฒนโภคิน วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี 7 พ.ย. 2565
22 สพ.ญ.นภสร แพ่งประสิทธิ์ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี 7 พ.ย. 2565 ลาศึกษาต่อ
23 อาจารย์สะบาย ยีสา สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 7 พ.ย. 2565
24 อาจารย์ บิชวา พรากาช ภาตตาไร วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ 8 พ.ย. 2565 ลาออก
25 ผศ.กันต์ฤทัย สังฆะโน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 8 พ.ย. 2565
26 อาจารย์นรากร สุวรรณโชติ สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 8 พ.ย. 2565
27 ศาสตราภิชาน ดร.จงกลณี จันทรศิริ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 8 พ.ย. 2565
28 ผศ.ดร.น.สพ.ชัยวัฒน์ บุญแก้ววรรณ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี 16 พ.ย. 2565 ลาออก
29 อาจารย์ ดร.วศิน ประดิษฐศิลป์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 22 พ.ย. 2565 ลาออก
30 ผศ.ดร.วรางคณา กิจพิพิธ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี 22 พ.ย. 2565
31 อาจาย์ ดร.ปรเมท เหมรชตนนท์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 29 พ.ย. 2565
32 อาจารย์ ดร.บูคอรี ซาเหาะ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 29 พ.ย. 2565
33 อาจารย์ ดร.มาร์ลอน โดแมคโค ซิเป สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 29 พ.ย. 2565
34 อาจารย์ไอซา อะพรีดายานี สำนักวิชาครุศาสตร์และศิลปศาสตร์ 6 ธ.ค. 2565
35 อาจารย์ศิรินทรา ด้วงใส สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 6 ธ.ค. 2565
36 อาจารย์ชนม์ชนก บุญสุข สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 6 ธ.ค. 2565
37 อาจารย์ ดร.น.สพ.มาโนชญ์ ยินดี วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี 6 ธ.ค. 2565
38 อาจารย์ สพ.ญ.รัชฎาพร บริพันธุ์ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี 6 ธ.ค. 2565
39 ผศ.ดร.ทพ.ไอริน ศิริสุนทร วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ 9 ธ.ค. 2565
40 ผศ.กฤต ฝันเซียน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 9 ธ.ค. 2565
41 อาจารย์ชุติมา รอดเนียม สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 14 ธ.ค. 2565
42 อาจารย์ ดร.พรชัย พรพนม วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี 11 ม.ค. 2566
43 ผศ.ดร.จุฑาทิพย์ จีนแก้วเปี่ยม วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี 2 ก.พ. 2566
44 อาจารย์ณภัชก์ธนิษฐ์สา สังขวงศ์ สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 13 ก.พ. 2566
45 ผศ.ดร.ธนา จักษ์เมธา สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 16 ก.พ. 2566
46 ผศ.ดร. กรรณิกา ทองขาว สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 14 มี.ค. 2566
47 อาจารย์พีรศุษม์ บุญแก้วสุข สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 28 มี.ค. 2566
48 อาจารย์ ดร.น.สพ.เดชธชัย เกตุพันธุ์ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี 1 เม.ย. 2566
49 ผศ.ดร.กิตติคุณ วิวัฒน์ภิญโญ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 11 เม.ย. 2566
50 พญ.ธันยพร ดิเรกสุนทร สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 11 เม.ย. 2566
51 ผศ.ดร.น.สพ.พีรภัทร แสงสว่าง วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี 21 เม.ย. 2566
52 ผศ.ดร.รัชฎาทิพย์ อุปถัมภ์ประชา สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 10 พ.ค. 2566
53 อาจารย์ ดร.เชฐตุพล พูลจันทร์ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี 11 พ.ค. 2566
54 อาจารย์ติณณ์ลภัส ชูพันธ์ ใจวัน สำนักวิชานิติศาสตร์ 11 พ.ค. 2566
55 อาจารย์ ดร.ศิริภิญโญ จันทมุณี สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 15 พ.ค. 2566
56 อาจารย์ พญ.ตระการตา เอียดประพาฬ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 23 พ.ค. 2566
57 พญ.วรารี ศรียุทธไกร สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 6 มิ.ย. 2566
58 อาจารย์นัจมีย์ อดุลยรัตน์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 7 มิ.ย. 2566
59 ผศ.ดร.ปัณณวัฒน์ ชูวงค์อินทร์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 7 มิ.ย. 2566 ลาออก
60 ผศ.ดร.งามรยุ งามดอกไม้ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 7 มิ.ย. 2566
61 อาจารย์ นพ.ศิวทัศน์ ปวงราบ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 12 มิ.ย. 2566
62 อาจารย์ พญ.กษวรรณ กลัดประสิทธิ์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 12 มิ.ย. 2566
63 ผศ.ดร.เพ็ญศิริ แก้วทอง สำนักวิชาการจัดการ 20 มิ.ย. 2566
64 อาจารย์ ดร.เชฏฐพร สุจิตะพันธ์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 20 มิ.ย. 2566
65 อาจารย์วัฒนะ นุตทัศน์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 20 มิ.ย. 2566
66 อาจารย์ทัศณุ เรืองสุวรรณ์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 4 ก.ค. 2566
67 อาจารย์ ดร.อุดม เหลาอ่อน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 4 ก.ค. 2566
68 อาจารย์กรกนก ขูทก สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 4 ก.ค. 2566
69 ผศ.พาฝัน นิลสวัสดิ์ ดูฮาเมลน์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 19 ก.ค. 2566
70 อาจารย์ณุวัฒน์ ตาตุ สำนักวิชานิติศาสตร์ 21 ก.ค. 2566
71 ผศ.ดร.วีระยุทธ ลาสงยาง สำนักวิชานิติศาสตร์ 21 ก.ค. 2566 ลาออก
72 ผศ.ดร.อรรถสิทธิ์ สิทธิดำรง สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 1 ส.ค. 2566
73 อาจารย์ประภัสสร แซมมงคล สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 1 ส.ค. 2566
74 อาจารย์กนกกาญจน์ เมืองแก้ว สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 7 ส.ค. 2566
75 รศ.ดร.พงษ์พิชิต จันทร์นุ้ย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 11 ส.ค. 2566
76 อาจารย์ศศิ วิมล วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี 11 ส.ค. 2566
77 อาจารย์อังคณา ช่วยชัย สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 21 ส.ค. 2566
78 อาจารย์ ดร.เจิ่น อัน ตวน สำนักวิชาสารสนทเศศาสตร์ 21 ส.ค. 2566
79 รศ.ดร.ชิเดนทรีย์ ตรีสัตยพันธุ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 21 ส.ค. 2566
80 ผศ.กรกนก วัฒนา สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 22 ส.ค. 2566
81 อาจารย์เมธัส ศิริวัฒน์ สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 22 ส.ค. 2566
82 อาจารย์ ดร.บัณฑิต พุทธให้ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 23 ส.ค. 2566
83 อาจารย์วสุชน รักษ์ประชาไท สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 23 ส.ค. 2566
84 อาจารย์ ดร.กมลทิพย์ คล้ายบ้านใหม่ สำนักวิชาครุศาสตร์และศิลปศาสตร์ 31 ส.ค. 2566
85 อาจารย์หมิงเหว่ย หวง สำนักวิชาครุศาสตร์และศิลปศาสตร์ 5 ก.ย. 2566
86 ผศ.สุรัช คมพจน์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 5 ก.ย. 2566
87 ผศ.ณัฐณิชา พูลช่วย สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 5 ก.ย. 2566
88 ผศ.ดร.กฤติยา อนุวงศ์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 5 ก.ย. 2566 ลาออก
89 อาจารย์นริสา น้อยทับทิม สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 5 ก.ย. 2566
90 อาจารย์ ดร.ฟิลิป แรนเดล แรนเดล คาร์ดิน สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 5 ก.ย. 2566
91 อาจารย์ ดร.วศิน ยิ้มแย้ม สำนักวิชานิติศาสตร์ 6 ก.ย. 2566 ลาออก
92 อาจารย์สิทธิพงค์ จงไกรจักร สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 20 ก.ย. 2566

ปีงบประมาณ 2565

No. Picture Name-Surname School Date of Recognition note
Senior Fellow (1 คน)
1 รศ.ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 4 พ.ค. 2565
Fellow (120 คน)
1 ผศ.ดร.อรรถกร พรมวี สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
2 ผศ.คมกริช เอี้ยวสกุล สำนักวิชาแพทยศาสตร์
3 ผศ.เนอ คู อมีเลีย บินติ คู โดริส สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 9 มิ.ย. 2564 ลาออก
4 ผศ.ธนภาษ เดชพาวุฒิกุล สำนักวิชาครุศาสตร์และศิลปศาสตร์ 2 ต.ค. 2564
5 อาจารย์อนุชสรา เรืองมาก สำนักวิชาครุศาสตร์และศิลปศาสตร์ 2 ต.ค. 2564
6 ผศ.ดร.สุปรีชา แก้วสวัสดิ์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 4 ต.ค. 2564 ลาออก
7 ผศ.ดร.นันทวัน วังเมือง สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 4 ต.ค. 2564
8 ผศ.สาวิตรี เหล่าไพบูลย์กุล สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 6 ต.ค. 2564
9 อาจารย์โองการ หรันเต๊ะ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 14 ต.ค. 2564
10 อาจารย์ชวพงษ์ นุ้ยสุข สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน 18 ต.ค. 2564
11 ผศ.ดร.วชิราภรณ์ พวงจินดา สำนักวิชานิติศาสตร์ 24 ต.ค. 2564
12 อาจารย์ศิริคุณ พันธ์รังษี สำนักวิชาครุศาสตร์และศิลปศาสตร์ 25 ต.ค. 2564
13 ผศ.ดร.ชุติมา รัตนวรรณ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 26 ต.ค. 2564 ลาออก
14 อาจารย์วรัชยา ช่วยกาญจน์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 1 พ.ย. 2564 ลาศึกษาต่อ
15 ผศ.ธมลวรรณ หวังอนุตตร สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 1 พ.ย. 2564
16 ผศ.ดร.ณัฐิกานต์ นกแก้ว สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 1 พ.ย. 2564
17 ผศ.ฐาปนีย์ ชินวงค์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 8 พ.ย. 2564
18 ผศ.จิรพัฒน์ นาวารัตน์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 8 พ.ย. 2564
19 อาจารย์ ดร.วันทนีย์ โยชน์ชัยสาร สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 8 พ.ย. 2564
20 ผศ.ดร.จิรารัตน์ สองสี สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 8 พ.ย. 2564
21 อาจารย์ทรงพันธุ์ จันทร์ทอง สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 8 พ.ย. 2564
22 อาจารย์ศกุนิชญ์ จันทร์ทอง สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 8 พ.ย. 2564 ลาออก
23 อาจารย์ฮุชเซ็น นิยมเดชา สำนักวิชาการจัดการ 9 พ.ย. 2564
24 อาจารย์ ดร.เยี่ยมดาว ณรงคะชวนะ สำนักวิชาการจัดการ 9 พ.ย. 2564
25 ผศ.กรกต สุวรรณรัตน์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 9 พ.ย. 2564
26 อาจารย์วชรวรรษ พรหมมา สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน 9 พ.ย. 2564
27 ผศ.ดร.สุภาวดี เชื้อพราหมณ์ สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 9 พ.ย. 2564
28 อาจารย์ ดร.บุษบรรณ สุขกาญจน์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 16 พ.ย. 2564
29 ผศ.รัชดา สุวรรณเกิด สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน 18 พ.ย. 2564
30 ผศ.จิรวัฒน์ แสงทอง สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 19 พ.ย. 2564 ลาศึกษาต่อ
31 ผศ.ดร.ทัศนียา บริพิศ สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 29 พ.ย. 2564
32 ผศ.ดร.วิทยา อาภรณ์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 30 พ.ย. 2564
33 อาจารย์ ดร.ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์ สำนักวิชาการจัดการ 1 ธ.ค. 2564 ลาออก
34 ผศ.ภานุวัฒน์ สวัสดี สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 6 ธ.ค. 2564
35 อาจารย์ ดร.อรรถวดี แซ่หยุ่น สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 8 ธ.ค. 2564
36 ผศ.ดร.อามานร์ เทศอาเส็น สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 8 ธ.ค. 2564
37 ผศ.ดร.รัชศักดิ์ บุญฮก สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 9 ธ.ค. 2564
38 อาจารย์ธนาภรณ์ เสมพืช สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 15 ธ.ค. 2564 ลาออก
39 อาจารย์ ดร.กนกวรรณ มีสุข สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน 21 ม.ค. 2565
40 อาจารย์ น.สพ.รัฐพันธ์ พัฒนรังสรรค์ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี 21 ม.ค. 2565 ลาออก
41 อาจารย์ประถมชัย รัตนวรรณ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 1 ก.พ. 2565
42 ผศ.ดร.นทีลักษณ์ กุลเทศ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 28 ก.พ. 2565
43 ผศ.ดร.อุดมศักดิ์ ดรุมาศ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 10 มี.ค. 2565 ลาออก
44 ผศ.ดร.วิลาวัณย์ ผลาชุม สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 30 มี.ค. 2565
45 ผศ.สิทธิพรรณ เรือนจันทร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 12 เม.ย. 2565
46 อาจารย์ ดร. ณัฐปรัชญา นันทวิสิทธิ์ สำนักวิชาการจัดการ 12 เม.ย. 2565 ลาออก
47 ผศ.ดร.ศิราพร ศักดิ์พรหม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 12 เม.ย. 2565
48 ผศ.จารุเนตร เพ็ชรชู สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 13 เม.ย. 2565
49 อาจารย์ปภัสรา ช้างกลาง สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 26 เม.ย. 2565 ลาศึกษาต่อ
50 ผศ.ดร.ปิยะลักษณ์ หนูฤกษ์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 6 พ.ค. 2565
51 อาจารย์ศิริพร แทนสุวรรณ์ สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 6 พ.ค. 2565 ลาออก
52 อาจารย์ปกรณ์สิทธิ ฐานา สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 6 พ.ค. 2565
53 ผศ.ดร.อรุณ หล้าอูบ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 10 พ.ค. 2565 ลาออก
54 ผศ.ดร.ศิริรัตน์ สุรินทร์แก้ว สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 10 พ.ค. 2565
55 ผศ.ดร.ธนพร คำพยา สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 10 พ.ค. 2565
56 ผศ.ดร.รุจิกรณ์ รัตนธรรม สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 12 พ.ค. 2565
57 ผศ.ดร.เพ็ญโฉม จันทร์หวาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 16 พ.ค. 2565
58 อาจารย์ณศิตา คงทวี สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 16 พ.ค. 2565 ลาออก
59 ผศ.สิริกรานต์ สุทธิสมพร สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 31 พ.ค. 2565
60 อาจารย์ ดร.ทพ.ดีนีช โรคะยา วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ 1 มิ.ย. 2565 ลาออก
61 อาจารย์ ดร.รจเรศ ณรงค์ราช สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 8 มิ.ย. 2565
62 ผศ.ปาลิกา เวชกุล สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 8 มิ.ย. 2565
63 อาจารย์ นพ.อภิสิทธิ์ สาราลักษณ์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 14 มิ.ย. 2565 ลาศึกษาต่อ
64 อาจารย์อมรรัตน์ อำมาตเสนา สำนักวิชานิติศาสตร์ 20 มิ.ย. 2565
65 ผศ.ดร.สุนทราภรณ์ หันตุลา สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 22 มิ.ย. 2565 ลาออก
66 อาจารย์ ดร.ปวีณา แก้วมั่น สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 22 มิ.ย. 2565 ลาออก
67 ผศ.ดร.ญาณิศา รัตนพันธ์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 22 มิ.ย. 2565
68 ผศ.ดร.อัจฉรา ภูมี สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 22 มิ.ย. 2565
69 อาจารย์เอกวุฒิ จันทร์ส้ม สำนักวิชาการจัดการ 22 มิ.ย. 2565 ลาศึกษาต่อ
70 อาจารย์สุรัติ สังข์แก้ว สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 22 มิ.ย. 2565
71 ผศ.ดร.ลัดดาวรรณ ละเลิศ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 22 มิ.ย. 2565 ลาออก
72 ผศ.ดร.สินีนาฏ สันพินิจ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 22 มิ.ย. 2565
73 อาจารย์ ดร.สิริทิพย์ ช่วยจิตร สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 22 มิ.ย. 2565 ลาออก
74 อาจารย์สร้อยเพชร เนตรอนงค์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 22 มิ.ย. 2565
75 ผศ.ทัศนีย์ องค์ธนทรัพย์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 22 มิ.ย. 2565
76 ผศ.นพ.วีรเธียร ถวัลย์วงศ์ศรี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 22 มิ.ย. 2565
77 ผศ.ดร.ชาลี แก้วรัตน์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 22 มิ.ย. 2565
78 รศ.ดร.ณัฐวิทย์ วัฒนสกุลพงศ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 23 มิ.ย. 2565
79 รศ.ดร.ยรรยงค์ พันธ์สวัสดิ์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 4 ก.ค. 2565
80 อาจารย์ ดร.หทัยชนก จุลเจิม สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 11 ก.ค. 2565 ลาออก
81 ผศ.ดร.ชุติพงศ์ สุขคะนนท์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 11 ก.ค. 2565 ลาออก
82 ผศ.ดร.อุดมศักดิ์ นาคกุล สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 22 ก.ค. 2565
83 อาจารย์เสาวนีย์ รอดหยู่ สำนักวิชาการจัดการ 22 ก.ค. 2565
84 ผศ.ดร.อรุณา ประสพธรรม สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 26 ก.ค. 2565
85 อาจารย์ลัดดาวัลย์ เพ็ญศรี สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 26 ก.ค. 2565
86 อาจารย์อภิรักษ์ บำยุทธ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 26 ก.ค. 2565
87 ผศ.ดร.วันวิสาข์ สายสนั่น ณ อยุธยา สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 26 ก.ค. 2565
88 ผศ.ดร.นุชพิชา อินต๊ะขัน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 28 ก.ค. 2565
89 อาจารย์ ดร.ธวัชชัย ลักเซ้ง สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 28 ก.ค. 2565
90 อาจารย์ณิชชา วัฒนสิริภักดี สำนักวิชาการจัดการ 28 ก.ค. 2565 ลาศึกษาต่อ
91 อาจารย์พิริยา ชนสุต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 28 ก.ค. 2565
92 อาจารย์ธัญชนก ลิ้มเจริญ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 28 ก.ค. 2565 ลาออก
93 ผศ.ดร.ธันว์ สุวรรณเดชา สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 28 ก.ค. 2565
94 ผศ.ดร.เวชพิสิฐ จันทร์มล สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 29 ก.ค. 2565
95 ผศ.นพดล ปรีชา สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 29 ก.ค. 2565
96 ผศ.ดร.เกศรา เสนีย์ศรีสกุล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 3 ส.ค. 2565
97 ผศ.ดร.ธรณิศวร์ รัตนพันธ์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 11 ส.ค. 2565 ลาออก
98 อาจารย์ธีรดา คัตตพันธ์ สำนักวิชาการจัดการ 11 ส.ค. 2565 ลาศึกษาต่อ
99 อาจารย์นริศรา แก้วชุติมา สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 11 ส.ค. 2565
100 ผศ.ดร.วิษณุ สายศร สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 12 ส.ค. 2565
101 ผศ.ดร.สพ.ญ.พรรณพิชญา ฟุ้งวิทยา วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี 12 ส.ค. 2565 ลาออก
102 ผศ.ดร.บันเทิง ศรีคะรัน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 12 ส.ค. 2565
103 อาจารย์ปณิชา พลพนาธรรม สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 22 ส.ค. 2565
104 อาจารย์จักริน วีแก้ว สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 22 ส.ค. 2565 ลาศึกษาต่อ
105 อาจารย์ธีรัช สายชู สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 25 ส.ค. 2565
106 ผศ.ดร.นารินทร์ สนธิกัณย์ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี 25 ส.ค. 2565 ลาออก
107 อาจารย์ชิติพัทธ์ เปรมสง่า สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 25 ส.ค. 2565 ลาออก
108 ผศ.ดร.สพ.ญ.ชลัชวรรณ แสนเสมอ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี 25 ส.ค. 2565
109 ผศ.ดร.วัชรพงษ์ มิตสุวรรณ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี 25 ส.ค. 2565
110 อาจารย์ณัฐกานต์ แสงแก้ว สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 25 ส.ค. 2565 ลาออก
111 ผศ.ดร.สุเมธี ส่งเสมอ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 7 ก.ย. 2565 ลาออก
112 อาจารย์ปฤษดาพร ผลประสาร สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 7 ก.ย. 2565
113 อาจารย์จุฬาวรรณ วิสภา สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 7 ก.ย. 2565 ลาออก
114 ผศ.สพ.ญ. วรกาญจน์ บุญเหาะ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี 7 ก.ย. 2565
115 อาจารย์ทัศมาภรณ์ สุทธิรักษ์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 12 ก.ย. 2565
116 อาจารย์ ดร.ชัดเจน จันทรพัฒน์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 14 ก.ย. 2565
117 ผศ.ดร.ธรรมรง เอียดคง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 14 ก.ย. 2565
118 อาจารย์โสภิดา ทิพย์สวัสดิ์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 15 ก.ย. 2565
119 อาจารย์ ดร.พรพล ธรรมรงค์รัตน์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 15 ก.ย. 2565
120 ผศ.นาบีลา ลีกิจโกศล สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 28 ก.ย. 2565

ปีงบประมาณ 2564

No. Picture Name-Surname School Date of Recognition note
Senior Fellow (5 คน)
1 ผศ.ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 16 มิ.ย. 2563 ลาออก
2 รศ.ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน 4 ม.ค. 2564
3 รศ.ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 9 มี.ค. 2564
4 ผศ.จูนิเฟอร์ ลีล บูโคล (Asst.Prof.Junifer Leal Bucol) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 30 มี.ค. 2564
5 ผศ.ดร.สลิลา เศรษฐไกรกุล สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 27 ก.ย. 2564
Fellow (182 คน)
1 อาจารย์ฮงพงโว ริงฟาห์โซ ซิมิค (Aj.Hungpungwo Ringphaso Zimik) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป
2 รศ.ดร.สุธน ศรีวะโร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 28 พ.ค. 2563
3 ผศ.ดร.อภิรักษ์ พยัคฆา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 9 มิ.ย. 2563
4 ผศ.ดร.ชมพูนุท นันทเมธี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 9 มิ.ย. 2563 ลาออก
5 อาจารย์ พญ.เพ็ญพรรณ เลิศวัฒนชัย สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 16 ก.ค. 2563 ลาออก
6 รศ.ดร.มนตรา ไชยรัตน์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 29 ก.ค. 2563
7 อาจารย์ศุภลักษณ์ ไพศาล สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 3 ส.ค. 2563 ลาศึกษาต่อ
8 ผศ.สินีนาฏ นาคศรี สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 3 ส.ค. 2563
9 ผศ.จินดารัตน์ สมใจนึก สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 3 ส.ค. 2563
10 รศ.ดร.นัยนา หนูนิล สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 4 ส.ค. 2563
11 ผศ.ถิรวรรณ ทองวล สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 4 ส.ค. 2563 ลาออก
12 อาจารย์ลักษมล ลักษณะวิมล สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 5 ส.ค. 2563
13 อาจารย์ ดร.มาร์ค เทรวี (Dr.Mark Treve) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 24 ส.ค. 2563
14 ผศ.น้ำฝน ฤทธิ์ภักดี สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 26 ส.ค. 2563
15 อาจารย์จันทรวดี สพานทอง สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 26 ส.ค. 2563 ลาออก
16 ผศ.เกวลี วัชราทักษิณ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 26 ส.ค. 2563
17 ผศ.ศุภกาญจน์ โอภาสรัตนากร สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 26 ส.ค. 2563
18 อาจารย์มณฑา สายธารวาณิตร์กุล สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 26 ส.ค. 2563 ลาออก
19 อาจารย์เหนียน นูเอต อัน (Aj.Nguyen Nguyet Anh) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 26 ส.ค. 2563 ลาออก
20 อาจารย์ทินลี่ วังดี้ (Mr.Thinley Wangdi) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 26 ส.ค. 2563
21 ผศ.ดร มาร์ค เบดูยา อูลา (Asst.Prof.Dr.Mark Bedoya Ulla) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 26 ส.ค. 2563
22 ผศ.กิกิ จูลี อังโกโร (Aj.Kiki Juli Anggoro) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 26 ส.ค. 2563
23 อาจารย์สุดา ใจห้าว สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 8 ก.ย. 2563
24 ผศ.อุษา น่วมเพชร สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 9 ก.ย. 2563
25 ผศ.นูร ไลลาทัล โรเฟีย (Asst.Prof.Nur Lailatur Rofiah) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 9 ก.ย. 2563
26 ผศ.ดร.อรทัย นนทเภท สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 9 ก.ย. 2563
27 อาจารย์กรรณิการ์ ศรีสมทรง สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 11 ก.ย. 2563
28 ผศ.ศิริพร สว่างอารีย์รักษ์ สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน 11 ก.ย. 2563
29 อาจารย์ลิม จง ยิว (Aj.Lim Chong Ewe) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 11 ก.ย. 2563 ลาออก
30 ผศ.ศิวรุฒ ลายคราม สำนักวิชานิติศาสตร์ 14 ก.ย. 2563
31 ผศ.ดร.พิมพ์ชนก พิมพ์ทนต์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 21 ก.ย. 2563
32 อาจารย์กิ่งกมล เพชรศรี สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 21 ก.ย. 2563 ลาออก
33 ผศ.ดร.พัชรินทร์ นิลมาท สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 21 ก.ย. 2563
34 ผศ.ดร.อัปสร บุญยัง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 21 ก.ย. 2563
35 ผศ.ดร.สุดธิดา สังข์พุ่ม สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 21 ก.ย. 2563
36 ผศ.ดร.ทิพวรรณ พลานุวัตน์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 22 ก.ย. 2563
37 ผศ.ดร.ภารวี รัตนกิจ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 22 ก.ย. 2563
38 รศ.ดร.สรศักดิ์ ด่านวรพงศ์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 22 ก.ย. 2563
39 ผศ.ดร.วนิดา ลิ่มมั่น สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 22 ก.ย. 2563
40 รศ.ดร.มรกต ชาตาธิคุณ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 22 ก.ย. 2563
41 อาจารย์รัชฏากรณ์ ธรรมรัตน์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 22 ก.ย. 2563 ลาออก
42 อาจารย์ พญ.พิระดา ยินเจริญ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 24 ก.ย. 2563 ลาศึกษาต่อ
43 รศ.ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 24 ก.ย. 2563
44 ผศ.มลชฎาภร สุขการ สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 14 ต.ค. 2563 ลาออก
45 อาจารย์ราห์มาห์ บาโกโก สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 16 ต.ค. 2563 ลาออก
46 ผศ.ดร.พิเชษฐ์ จิตต์เจนการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 19 ต.ค. 2563
47 ผศ.เยาวเรศ ศิริสถิตย์กุล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 20 ต.ค. 2563
48 ผศ.ธนวรรณ สงประเสริฐ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 20 ต.ค. 2563 ลาศึกษาต่อ
49 ผศ.ดร.ชูบาร์ม ปาทัก (Dr. Shubham Pathak) บัณฑิตวิทยาลัย 21 ต.ค. 2563
50 อาจารย์วิลเลี่ยม เจอาร์ ฟรานโก พีราเลส (Mr.William JR Franco Perales) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 26 ต.ค. 2563
51 ผศ.โกสินทร์ กาฬรัตน์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 16 พ.ย. 2563
52 ผศ.พัสตราภรณ์ แก้วพะวงค์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 23 พ.ย. 2563
53 อาจารย์ธนาภา ช่วยแก้ว สำนักวิชาการจัดการ 23 พ.ย. 2563 ลาศึกษาต่อ
54 อาจารย์ ดร.จารุภา เลขทิพย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 25 พ.ย. 2563
55 ผศ.ดร.อามิต ไจซี สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 7 ธ.ค. 2563
56 ผศ.ดร.นันทพร กลิ่นจันทร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 14 ธ.ค. 2563 ลาออก
57 ผศ.พรชนุตร ชุมภูนุช สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 15 ธ.ค. 2563
58 อาจารย์เฝิง หมิน (Aj.Feng Min) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 23 ธ.ค. 2563
59 อาจารย์เบนจามิน พันเมย (Aj.Benjamin Panmei) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 19 ม.ค. 2564 ลาออก
60 อาจารย์ ดร.จันทราทิพย์ โจมฤทธิ์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 20 ม.ค. 2564
61 อาจารย์ ดร.ดำรงศักดิ์ น้อยเจริญ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 1 ก.พ. 2564
62 ผศ.ดร.เขมนิจ วัฒนทินโชติ สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 1 ก.พ. 2564
63 อาจารย์อุสวาตุน คาซานา (Aj.Uswatun Khasanah) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 9 ก.พ. 2564 ลาออก
64 ผศ.นันท์นภัส เพชรคงทอง สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 23 ก.พ. 2564
65 อาจารย์แอนนิสา ลอร่า มาเรต้า (Aj.Annisa Laura Maretha) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 23 ก.พ. 2564 ลาออก
66 อาจารย์ ดร.เจเน็ท ซูดานโก คาสต้า (Dr.Janet Sudango Casta) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 23 ก.พ. 2564 ลาออก
67 ผศ.นพ.ลั่นหล้า อุดมเวช สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 24 ก.พ. 2564
68 ผศ.ดร.ลิตวดี เจือบุญ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 9 มี.ค. 2564
69 ผศ.อุหมาด หมัดอาด้ำ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 9 มี.ค. 2564
70 อาจารย์อัญมาศ ภู่เพชร สำนักวิชาครุศาสตร์และศิลปศาสตร์ 12 เม.ย. 2564 ลาออก
71 ผศ.ดร.ซานดีพ ลอยด์ แคชแชป (Dr. Sandeep Lloyd Kachchhap) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 20 เม.ย. 2564
72 อาจารย์เนอมาลา (Aj.Nurmala) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 20 เม.ย. 2564
73 ผศ.ดร.มาร์ซิน จาคุบ ดรอบนิค (Assist.Prof.Dr.Marcin Jakub Drobnik) วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 28 เม.ย. 2564 ลาออก
74 ผศ.ดร.ดนิตา จำปาแก้ว สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 28 เม.ย. 2564 ลาออก
75 อาจารย์ ดร.ฮีร่า บาตูล (Dr. Hira Batool) บัณฑิตวิทยาลัย 4 พ.ค. 2564 ลาออก
76 ผศ.ตันยมน เพชรรัตน์ สำนักวิชาการจัดการ 11 พ.ค. 2564 ลาศึกษาต่อ
77 ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ ประถม สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 25 พ.ค. 2564
78 ผศ.ปาลีรัตน์ วงศ์ฤทธิ์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 25 พ.ค. 2564
79 ผศ.ดร.ธิดา โสตถิโยธิน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 1 มิ.ย. 2564
80 ผศ.ศิรินทิพย์ ภักดี สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 1 มิ.ย. 2564
81 อาจารย์ทัศณีย์ ทัศระเบียบ สำนักวิชาครุศาสตร์และศิลปศาสตร์ 1 มิ.ย. 2564
82 อาจารย์เครือแก้ว เตียประพงษ์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 2 มิ.ย. 2564 ลาออก
83 ผศ.สุพัตรา ไชยบาล สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 2 มิ.ย. 2564
84 รศ.ดร.ศศิธร ธนะภพ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 2 มิ.ย. 2564
85 รศ.ดร.ชลธิชา รมยะสมิต สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 9 มิ.ย. 2564
86 อาจารย์ปฏิบัติ ปรียาวงศากุล สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 9 มิ.ย. 2564
87 อาจารย์ พญ.ดวงกมล ศิริอาชวะวัฒน์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 16 มิ.ย. 2564
88 ผศ.เจนจิรา แก้วรัตน์ สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 16 มิ.ย. 2564
89 ผศ.ดร.ปนัดดา พิบูลย์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 16 มิ.ย. 2564 ลาออก
90 ผศ.ดร.ไพรินทร์ ศรีสินทร สำนักวิชาครุศาสตร์และศิลปศาสตร์ 28 มิ.ย. 2564
91 รศ.ดร.อจลวิชญ์ ฉันทวีโรจน์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 28 มิ.ย. 2564
92 รศ.ดร.เสน่ห์ รุจิวรรณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 28 มิ.ย. 2564
93 ผศ.ดร.ภาวเรศ ฟูน้อย สำนักวิชาครุศาสตร์และศิลปศาสตร์ 28 มิ.ย. 2564
94 ผศ.ดร.ศิริอุมา เจาะจิตต์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 28 มิ.ย. 2564
95 อาจารย์ไซม่อน ม็อกซอน สำนักวิชาครุศาสตร์และศิลปศาสตร์ 28 มิ.ย. 2564
96 ผศ.ดร.สรัญญา มณีรัตนาศักดิ์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 29 มิ.ย. 2564 ลาออก
97 ผศ.ดร.ปัทมาภรณ์ ขวัญแก้ว สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 30 มิ.ย. 2564
98 ผศ.อุไรวรรณ หมัดอ่าดัม สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 30 มิ.ย. 2564
99 ผศ.จินตนา อุณหะไวทยะ สำนักวิชานิติศาสตร์ 7 ก.ค. 2564 ลาออก
100 อาจารย์กนก เตียประพงษ์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 7 ก.ค. 2564 ลาออก
101 ผศ.ดร.วิไลวรรณ เซ่งโห้ย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 20 ก.ค. 2564
102 อาจารย์พิกุลทิพย์ ขุนเศรษฐ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 20 ก.ค. 2564
103 ผศ.ภริตพร แก้วแกมเสือ สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 20 ก.ค. 2564
104 ผศ.อิศรา ประจงไสย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 22 ก.ค. 2564 ลาศึกษาต่อ
105 รศ.ดร.จรวย สุวรรณบำรุง สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 22 ก.ค. 2564
106 ผศ.ดร.ประภัสสร เส้งสุ้น สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 22 ก.ค. 2564
107 รศ.ดร.พจมาลย์ สุรนิลพงศ์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 22 ก.ค. 2564
108 อาจารย์ธนภร เจริญธัญสกุล สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 22 ก.ค. 2564
109 ผศ.ดร.มาลาตี ตาเยะ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 28 ก.ค. 2564
110 รศ.จิตตาภรณ์ มงคลแก่นทราย สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 28 ก.ค. 2564 ลาศึกษาต่อ
111 อาจารย์ธชมน กำลังเกื้อ สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 28 ก.ค. 2564 ลาออก
112 ผศ.ดร.อโนมา สันติวรกุล สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 28 ก.ค. 2564
113 ผศ.ดร.ธันวดี คล่องแคล่ว สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 3 ส.ค. 2564 ลาออก
114 อาจารย์ ดร.กุลวดี หนูหนอง สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 3 ส.ค. 2564
115 อาจารย์ ดร.กัญญนิจ วิเชียรรัตน์ สำนักวิชาการจัดการ 3 ส.ค. 2564
116 ผศ.ดร.พนิดา แช่มช้าง สำนักวิชาการจัดการ 3 ส.ค. 2564
117 อาจารย์โจชัว อะคินโลลู โอลายินก้า วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 3 ส.ค. 2564
118 อาจารย์ ดร.ชฎาภา รุ่งเรืองใบหยก สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 3 ส.ค. 2564
119 รศ.ดร.วาริน อินทนา สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 3 ส.ค. 2564
120 ผศ.ดร.พัฒนศักดิ์ คำมณีจันทร์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 3 ส.ค. 2564
121 อาจารย์วลัยนิภา หาพุทธา สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 3 ส.ค. 2564
122 ผศ.ดร.นิยม กำลังดี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 3 ส.ค. 2564 ลาออก
123 ผศ.ดร.อัมพร หมาดเด็น สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 3 ส.ค. 2564 ลาออก
124 อาจารย์ธนรัตน์ มังคุด สำนักวิชานิติศาสตร์ 3 ส.ค. 2564 ลาออก
125 ผศ.ดร.สมจินตนา คุ้มภัย สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 3 ส.ค. 2564
126 ผศ.วิลาวัณย์ ดึงไตรย์ภพ สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน 3 ส.ค. 2564
127 อาจารย์ประภาดา ศรีสุวรรณ สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน 3 ส.ค. 2564
128 ผศ.กันต์ฤทัย สิริวรกุลศักดิ์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 3 ส.ค. 2564
129 ผศ.ดร.ชลกานต์ เบ็ญจศักดิ์ สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน 3 ส.ค. 2564
130 ผศ.นัทชา นารมย์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 3 ส.ค. 2564
131 ผศ.เพ็ญศรี พานิช สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 3 ส.ค. 2564
132 ผศ.ดร.ธัญวัฒน์ ลิมปิติ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 3 ส.ค. 2564
133 อาจารย์ ดร.จินดาหรา เปรมปราโมทย์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 4 ส.ค. 2564
134 ผศ.ดร.คัว ง็อก เลอ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 4 ส.ค. 2564
135 ผศ.ดร.นิสา แซ่หลี สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 4 ส.ค. 2564
136 อาจารย์กัญญณัฐ ลัคคะนายก สำนักวิชาครุศาสตร์และศิลปศาสตร์ 4 ส.ค. 2564
137 อาจารย์วรรณรัตน์ นาที สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 4 ส.ค. 2564
138 ผศ.ดร.นิรัติศัย รักมาก สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ส.ค. 2564
139 รศ.ดร.อัปษร สัตยาคม สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 4 ส.ค. 2564
140 อาจารย์วรางคณา ศรีหมอก สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 4 ส.ค. 2564
141 อาจารย์พรทิพย์ กิ้มนวน สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 4 ส.ค. 2564 ลาออก
142 อาจารย์สุวัจนา ธรรมโชติ สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน 5 ส.ค. 2564 ลาออก
143 อาจารย์ภูมิ ชาญป้อม สำนักวิชาครุศาสตร์และศิลปศาสตร์ 5 ส.ค. 2564 ลาออก
144 รศ.ดร.พรรณนิภา เชาวนะ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 5 ส.ค. 2564 ลาออก
145 อาจารย์พัฒน์ธิดา ทองขาว สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 5 ส.ค. 2564
146 อาจารย์อลิศรา สระโมฬี สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน 5 ส.ค. 2564
147 รศ.ดร.จำนงค์ ธนะภพ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 5 ส.ค. 2564
148 ผศ.ดร.วนิดา มาลา สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 5 ส.ค. 2564 ลาออก
149 ผศ.ดร.เจริญเกียรติ โพธิ์ชัยยะ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 5 ส.ค. 2564
150 อาจารย์ทรรศนะ นวลสมศรี สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 5 ส.ค. 2564
151 อาจารย์ ดร.อดิศักดิ์ การบรรจง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 5 ส.ค. 2564
152 ผศ.สมใจ หนูผึ้ง สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน 17 ส.ค. 2564
153 ผศ.เนตรชนก เจียรมาศ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 17 ส.ค. 2564
154 อาจารย์สุชาติ ฉันสำราญ สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน 17 ส.ค. 2564
155 ผศ.บุณฑรี จันทร์กลับ สำนักวิชาการจัดการ 17 ส.ค. 2564
156 ผศ.ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 17 ส.ค. 2564
157 รศ.ดร.ผานิตย์ คุ้มฮิ้น สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 17 ส.ค. 2564
158 อาจารย์ไฮฟะ นิตยรักษ์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 17 ส.ค. 2564 ลาออก
159 ผศ.ดร.ดวงใจ ผิวคำ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 17 ส.ค. 2564
160 ผศ.นลินี ทินนาม สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน 20 ส.ค. 2564
161 ผศ.สุกฤษฎิ์ สังฆะโน สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 20 ส.ค. 2564
162 อาจารย์ ดร.ปิลันธน์ แสนสุข สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 25 ส.ค. 2564
163 ผศ.นฤมล กล้าทุกวัน สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 26 ส.ค. 2564
164 อาจารย์ ดร.พงศ์พันธุ์ คำพรรณ์ สำนักวิชาครุศาสตร์และศิลปศาสตร์ 31 ส.ค. 2564
165 ผศ.กิตติ เชาวนะ สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 31 ส.ค. 2564 ลาศึกษาต่อ
166 ผศ.ดร. รวินทร์ ถิ่นนคร สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 1 ก.ย. 2564
167 อาจารย์เจสโทนี่ ซัลกาโด อาคิวาร์ สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 1 ก.ย. 2564 ลาออก
168 ผศ.ดร.ชฎายุ อุดม สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 3 ก.ย. 2564
169 อาจารย์บุศรินทร์ นันทะเขต สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 3 ก.ย. 2564
170 อาจารย์ทิวาพร ทองสุทธิ์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 8 ก.ย. 2564
171 ผศ.จาตุรันต์ พิบูลย์ สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 8 ก.ย. 2564
172 อาจารย์ ดร.อรชุมา เมืองสอน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 8 ก.ย. 2564
173 อาจารย์คำแก้ว มณีโรจน์ สำนักวิชาครุศาสตร์และศิลปศาสตร์ 10 ก.ย. 2564 ลาออก
174 ผศ.ดร.กชพรรณ กาญจนะ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 20 ก.ย. 2564
175 ผศ.ดร.สุจิตรา สมุหเสนีโต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 22 ก.ย. 2564
176 ผศ.ปิยชาติ สึงตี สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 22 ก.ย. 2564
177 รศ.ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 22 ก.ย. 2564
178 ผศ.ดร.วรรณิศา คุ้มบ้าน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 25 ก.ย. 2564
179 อาจารย์พัชรพร สาลี สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 28 ก.ย. 2564 ลาออก
180 ผศ.สุวิตา แก้วอารีลาภ สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 4 ต.ค. 2564