การรับรองมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ หรือ The UK Professional Standards Framework (UKPSF)
รุ่นที่ 1

ลำดับ ชื่อ-สกุล สำนักวิชา
Principal Fellow (0 คน)
Senior Fellow (19 คน)
1 รศ.ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
2 ผศ.ดร.พูลสิทธิ์ หิรัญสาย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
3 รศ.ดร.วาริท เจาะจิตต์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
4 รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด สำนักผู้บริหาร
5 ผศ.ดร.จันจิรา มหาบุญ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
6 อาจารย์ ดร.จิราพร ชินกุลพิทักษ์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
7 ผศ.ดร.พัชรี อิ่มศรี สำนักวิชาศิลปศาสตร์
8 ผศ.ดร.สลิล บุญพราหมณ์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
9 ผศ.ดร.สิริพร สมบูรณ์บูรณะ สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
10 รศ.ดร.วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
11 รศ.ดร.อุไร จเรประพาฬ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
12 ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
13 ผศ.ดร.สุธัญญา ด้วงอินทร์
-ได้รับการรับรอง FHEA เมื่อ พ.ศ. 2561
-ได้รับการรับรอง SFHEA เมื่อ พ.ศ. 2563
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
14 อาจารย์สุนทร บุญแก้ว สำนักวิชาการจัดการ
15 ผศ.ดร.เจนเนตร พลเพชร สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
16 รศ.ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
17 รศ.ดร.กรวิทย์ อยู่สกุล
-ได้รับการรับรอง FHEA เมื่อ พ.ศ. 2563
-ได้รับการรับรอง SFHEA เมื่อ พ.ศ. 2565
สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
18 รศ.ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์
-ได้รับการรับรอง FHEA เมื่อ พ.ศ. 2561
-ได้รับการรับรอง SFHEA เมื่อ พ.ศ. 2565
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
19 อาจารย์ ดร.จิราพร เจริญพูล
-ได้รับการรับรอง FHEA เมื่อ พ.ศ. 2561
-ได้รับการรับรอง SFHEA เมื่อ พ.ศ. 2566
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
Fellow (38 คน)
1 รศ.นพ.อภิชัย วรรธนะพิศิษฐ์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์
2 รศ.ดร.อาชว์ พรหมรักษา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
3 รศ.ดร.วิภาวี เดชะปัญญา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
4 อาจารย์ ดร.ชนวัฒน์ ชุณหวิกสิต สำนักวิชาการจัดการ
5 อาจารย์ นพ.สุรศักดิ์ วิจิตรพงศ์จินดา สำนักวิชาแพทยศาสตร์
6 อาจารย์ ดร.นิดารัตน์ ชูวิเชียร สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
7 รศ.ดร.วิยดา กวานเหียน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
8 ผศ.ดร.ประเสริฐ มากแก้ว สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
9 ผศ.ดร.อรรถโส ขำวิจิตร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
10 ผศ.ดร.อรรถรัตน์ พัฒนวงศา สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
11 ผศ.ดร.จุฑามาศ รัตติกาลสุขะ สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป
12 ผศ.ดร.ชัยโรจน์ ใหญ่ประเสริฐ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
13 อาจารย์ ดร.จินตนีย์ รู้ซื่อ สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน
14 อาจารย์ ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ม สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน
15 อาจารย์ ดร.ศศิธร รัตนรุ่งโรจน์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
16 ผศ.ดร.อนุรักษ์ ถุงทอง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
17 ผศ.ดร.สมรักษ์ ชัยสิงห์กานานนท์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์
18 ผศ.ดร.สราวุธ จันทเขต สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
19 ผศ.ดร.วิสาขะ อนันธวัช สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
20 ผศ.ดร.ทนง เอี่ยวศิริ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
21 รศ.ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
22 ผศ.ดร.วันชาติ ปรีชาติวงศ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
23 รศ.ดร.ฉัตรชัย กัลยาณปพน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
24 ผศ.ดร.พิมาน ธีระรัตนสุนทร สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
25 ผศ.ดร.ลัคนา พิมพ์จันทร์ สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป
26 อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน
27 ผศ.วาลุกา เอมเอก สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
28 อาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
29 อาจารย์พิชญ์ธิดา พิบูลย์ สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
30 อาจารย์ ดร.เพชรรัตน์ บุญร่วมแก้ว สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
31 ผศ.ดร.สัมภาส ฉีดเกตุ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
32 ผศ.ดร.ระศิเมษ เมืองช้าง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
33 อาจารย์อนุสรณ์ ชัยอักษรเวช สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
34 ผศ.ดร.จันทิรา วงศ์เณร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
35 ผศ.ดร.อรเพ็ญ สุขะวัลลิ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
36 รศ.ดร.จอม สุวรรณโณ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
37 ผศ.ดร.สืบตระกูล วิเศษสมบัติ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
38 ผศ.ดร.ฉวีวรรณ คล่องศิริเวช สำนักวิชาเภสัชศาสตร์