การรับรองมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ นอกเหนือจากหลักสูตรที่เปิดสอนแล้ว คุณภาพของอาจารย์ผู้สอนเป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก มหาวิทยาลัยได้นำระบบการจัดการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานสากลและเป็นที่นิยมใช้กันโดยทั่วไป คือมาตรฐานของ The United Kingdom Professional Standards Framework (UKPSF) ประเทศอังกฤษ มาใช้เป็นเครื่องมือพัฒนาอาจารย์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นคณาจารย์มืออาชีพ The Higher Education Academy (HEA) หรือ Advance HE ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระระดับชาติในสหราชอาณาจักร ได้พัฒนากรอบมาตรฐานวิชาชีพระดับอุดมศึกษา UKPSF เพื่อประเมินและรับรองหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการสอนของอาจารย์ และได้ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาจัดฝึกอบรมและประเมินคุณภาพการสอนและกำหนดวิทยฐานะของผู้ผ่านการประเมิน (Descriptors) ซึ่งมี 4 ระดับ ได้แก่ Associate Fellow, Fellow, Senior Fellow และระดับสูงสุด Principal Fellow

1 ศนร. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียน มคอ.3 และ Formative Assessment วันที่ 22 ธ.ค. 2564
[22 ธ.ค. 2564] [402]
2 ศนร. จัดอบรม KM เรื่อง สอนอย่างไรให้ได้ 4.5 ขึ้นไป วันที่ 3 พ.ย. 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom
[4 พ.ย. 2564] [458]
3 ศนร. ร่วมกับ ศทด. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ e-learning วันที่ 27 ตุลาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom
[28 ต.ค. 2564] [403]
4 ศนร. ร่วมกับ ศทด. อบรมเชิงปฏิบัติการ การบันทึก มคอ.3 วันที่ 28 ต.ค. 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom
[27 ต.ค. 2564] [401]
5 อาจารย์ ม.วลัยลักษณ์ ผ่านหลักสูตรการอบรม UKPSF รุ่นที่ 2
[21 พ.ค. 2562] [1139]
6 ขอเชิญเข้าร่วมเชิงปฏิบัติการ Pre-UKPSF รุ่นที่ 4 ในวันที่ 18-20 มกราคม 2562
[22 พ.ย. 2561] [743]
7 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Pre UKPSF รุ่นที่ 3 รอบที่ 2 ในวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2561
[12 พ.ย. 2561] [766]
8 ขั้นตอนวิธีการส่งงาน A1-A5 สำหรับผู้เข้าร่วมอบรม Pre-UKPSF รุ่นที่ 3
[12 พ.ย. 2561] [975]
Jan อบรม เรื่อง “กรอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ [The UK Professional Standards Framework (UKPSF)] รุ่นที่ 1 (Module 2)” 9-12 ม.ค. 2561
เวลา: 8.30-16.30 , 8.30-16.30 น., สถานที่: ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
[12 ธ.ค. 2560] [482]
9-12
Dec การประชุม Teaching Learning Colloquium : UKPSF Wrap up
เวลา: 14.30-16.30 น., สถานที่: ห้องโมคลาน
[15 ธ.ค. 2560] [506]
27
Nov อบรม เรื่อง “กรอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ [The UK Professional Standards Framework (UKPSF)] รุ่นที่ 1 (Module1)” 27-30 พ.ย. 2560
เวลา: 8.30-16.30 , 8.30-16.30 น., สถานที่: ห้องประชุม 4 อาคารนวัตกรรม
[7 พ.ย. 2560] [638]
27-30
Aug บรรยาย เรื่อง “กรอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ [The UK Professional Standards Framework (UKPSF)]”
เวลา: 13.00-16.30 น., สถานที่: ห้องโมคลาน
[8 ส.ค. 2560] [811]
30

ค้นพบ 44 รายการ

21st Century Skills and Student Learning

The 21st Century Skills: Learning and Teaching
[17 ม.ค. 2562] [1273]
Behaviourist approaches
[17 ม.ค. 2562] [1224]
Constructivist approaches
[17 ม.ค. 2562] [1108]
Motivational approaches
[17 ม.ค. 2562] [842]
HEA Module 2 Threshold Concepts Introductory Tool
[17 ม.ค. 2562] [1073]
The future of work key findings edit
[17 ม.ค. 2562] [55204]
Will jobs exist in 2050
[17 ม.ค. 2562] [758]
Facing the Future in the 21st Century
[27 ก.พ. 2562] [1869]
ความหมาย แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาที่สำคัญ มีทั้งหมด 5 ตอน [THAI VERSION]
[2 พ.ค. 2562] [727]
Learning Theory Matrix Credit: Thai Cyber University
[31 พ.ค. 2562] [1219]

The UK Professional Standards Framework

UKPSF Dimensions of the Framework มีคำอธิบายและตัวอย่างตัวบ่งชี้ 15 ตัว
[12 พ.ย. 2561] [998]
เอกสารสำหรับสนับสนุนการเขียน Application UKPSF ในระดับ Fellow
[12 พ.ย. 2561] [861]
เอกสารสำหรับสนับสนุนการเขียน Application UKPSF ในระดับ Senior Fellow
[12 พ.ย. 2561] [2541]
The UKPSF: How Did It All Begin?
[17 ม.ค. 2562] [5063]
ความเป็นครูมืออาชีพระดับอุดมศึกษา (ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน)
[17 ม.ค. 2562] [1332]
UKPSF Dimensions of the Framework
[17 ม.ค. 2562] [639]
UKPSF Dimensions of the Framework PowerPoint
[17 ม.ค. 2562] [1105]
UKPSF Standard framework
[17 ม.ค. 2562] [1222]
Research informed teaching (RIT) and Enquiry based teaching (EBL)
[17 ม.ค. 2562] [1734]
Internationalising the curriculum
[17 ม.ค. 2562] [815]
Developing and implementing an academic integrity policy
[17 ม.ค. 2562] [671]

Instructional design principles for 21st century

Backward Design and Outcome-based Education (OBE)
[17 ม.ค. 2562] [989]
Learning Outcome
[17 ม.ค. 2562] [8767]
Competence-based Learning
[17 ม.ค. 2562] [849]
Constructive Allignment
[17 ม.ค. 2562] [885]
Constructive Allignment Work Sheet
[17 ม.ค. 2562] [1726]
Outcome-based Education Work Sheet
[17 ม.ค. 2562] [7710]
Bloom s Taxonomy of Learning Dimention
[17 ม.ค. 2562] [2562]
Action Verbs of Bloom is Taxonomy
[12 พ.ย. 2561] [687]
Developing 21st Century Critical thinkers
[17 ม.ค. 2562] [1036]
Curriculum Course Design
[27 ก.พ. 2562] [734]

Using Technology to Assist Teaching: e-Learning and the Future of Teaching

Transformation of University Education for the 21st Century: Classroom 3.0 credit: Nanyang Technological University, Singapore, 2018
[17 ม.ค. 2562] [650]
What is e Learning? credit: Professional Security Training
[17 ม.ค. 2562] [586]
วิธีการสร้าง QR Code เพื่อใช้สมาร์ทโฟนเช็คชื่อนักเรียนและบันทึกข้อมูลอัตโนมัติ Credit : Apiwat Wongkanha
[27 ก.พ. 2562] [660]
Thai MOOC credit: Anuchai Theeraroungchaisri
[2 พ.ค. 2562] [560]
การประยุกต์ใช้ Facebook ในการจัดการการเรียนการสอน credit: Thai Cyber University
[2 พ.ค. 2562] [634]
การนำ e-Learning มาใช้ในการเรียนการสอน credit: ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักงานวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554
[2 พ.ค. 2562] [510]

Designing a Syllabus A Road Map for Teaching and Learning, Delivering Lessons, Assessment and Feedback

Curriculum Design
[17 ม.ค. 2562] [889]
The Purposes of a Syllabus
[17 ม.ค. 2562] [1574]
ตัวอย่าง Course syllabus แบบละเอียด
[17 ม.ค. 2562] [993]
คำอธิบายการเขียนแผนการสอนที่เชื่อมโยงกับกรอบ UKPSF
[17 ม.ค. 2562] [2832]
Course syllabus ใหม่ที่เชื่อมโยงตามกรอบมาตรฐาน UKPSF (Thai Version)
[17 ม.ค. 2562] [1936]
Course Syllabus Template (English Version)
[17 ม.ค. 2562] [1546]
ความหมายของวิธีการจัดการเรียนรู้แต่ละวิธี
[4 มี.ค. 2562] [11139]
ตัวอย่าง Course Syllabus - James Cook University
[4 มี.ค. 2562] [730]
How Do I Measure Student Learning?
[4 มี.ค. 2562] [839]

Measurement/Assessment, Evaluation/Rubric Score/Authentic Assessment

What is Formative Assessment? - Strategies & Examples
[31 พ.ค. 2562] [533]
File Assessment
[31 พ.ค. 2562] [512]
How Do I Measure Student Learning?
[31 พ.ค. 2562] [525]
Formative assessment Credit : Dr David Nicol ,Debra Macfarlane-Dick
[31 พ.ค. 2562] [527]
Rubrics for Assessment and Evaluation
[31 พ.ค. 2562] [460]
Creating Rubrics for Feedback and Assessment Credit : Nicole Dimich Vagle
[31 พ.ค. 2562] [542]

Additional documents to read

เทคนิคการสอนแบบต่างๆ สำหรับผู้สอนมืออาชีพ
[31 พ.ค. 2562] [522]
Assessing group work Credit : Assessing Learning in Australian Universities
[31 พ.ค. 2562] [523]
Small group teaching: a toolkit for learning
[28 ม.ค. 2563] [1458]
ข้อมูลอาจารย์ทั้งหมดที่ผ่านการรับรอง UKPSF สะสมตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561-2566
Principal Fellow 1
Senior Fellow 67
Fellow 574
ทั้งหมด 642
คิดเป็นร้อยละ (642/670)*100 95.82
หมายเหตุ จำนวนข้างต้น รวมบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ และลาออกจากการเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัย (ซึ่ง ณ ขณะปฏิบัติหน้าที่ได้รับการรับรองภายใต้นามของมหาวิทยาลัย) (อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2566)
ข้อมูลอาจารย์ทั้งหมดที่ผ่านการรับรอง UKPSF สะสมตั้งแต่ปีงบประมาณ 2566
อาจารย์ทั้งหมดที่พึงประเมิน 137
อาจารย์ที่ผ่านการรับรอง UKPSF 102
คิดเป็นร้อยละ (102/137)*100 74.45
หมายเหตุ ข้อมูลข้างต้นไม่นับรวมอาจารย์ที่ลาออกก่อนปีงบประมาณ 2565 และลาศึกษาต่อ (อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2566 )
ข้อมูลอาจารย์ทั้งหมดที่ผ่านการรับรอง UKPSF สะสมตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561-2566 แยกตามปีงบประมาณ
2561 1
2562 49
2563 154
2564 211
2565 125
2566 102
รวม 642
หมายเหตุ จำนวนข้างต้น รวมบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ และลาออกจากการเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัย (ซึ่ง ณ ขณะปฏิบัติหน้าที่ได้รับการรับรองภายใต้นามของมหาวิทยาลัย) (อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2566)

Export

No. Picture Name-Surname School Date of Recognition note
Senior Fellow (19 คน)
1 รศ.ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
2 ผศ.ดร.พูลสิทธิ์ หิรัญสาย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
3 รศ.ดร.วาริท เจาะจิตต์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
4 รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด สำนักผู้บริหาร
5 ผศ.ดร.จันจิรา มหาบุญ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
6 อาจารย์ ดร.จิราพร ชินกุลพิทักษ์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
7 ผศ.ดร.พัชรี อิ่มศรี สำนักวิชาศิลปศาสตร์
8 ผศ.ดร.สลิล บุญพราหมณ์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
9 ผศ.ดร.สิริพร สมบูรณ์บูรณะ สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
10 รศ.ดร.วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 1 ต.ค. 2561 ลาออก
11 รศ.ดร.อุไร จเรประพาฬ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 19 ก.พ. 2562
12 ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 17 พ.ค. 2562
13 ผศ.ดร.สุธัญญา ด้วงอินทร์
-ได้รับการรับรอง FHEA เมื่อ พ.ศ. 2561
-ได้รับการรับรอง SFHEA เมื่อ พ.ศ. 2563
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 24 มี.ค. 2563
14 อาจารย์สุนทร บุญแก้ว สำนักวิชาการจัดการ 26 เม.ย. 2563
15 ผศ.ดร.เจนเนตร พลเพชร สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 5 พ.ย. 2563
16 รศ.ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 13 ก.ค. 2564
17 รศ.ดร.กรวิทย์ อยู่สกุล
-ได้รับการรับรอง FHEA เมื่อ พ.ศ. 2563
-ได้รับการรับรอง SFHEA เมื่อ พ.ศ. 2565
สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 21 ธ.ค. 2565
18 รศ.ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์
-ได้รับการรับรอง FHEA เมื่อ พ.ศ. 2561
-ได้รับการรับรอง SFHEA เมื่อ พ.ศ. 2565
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 21 ธ.ค. 2565
19 อาจารย์ ดร.จิราพร เจริญพูล
-ได้รับการรับรอง FHEA เมื่อ พ.ศ. 2561
-ได้รับการรับรอง SFHEA เมื่อ พ.ศ. 2566
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 24 ก.พ. 2566
Fellow (38 คน)
1 รศ.นพ.อภิชัย วรรธนะพิศิษฐ์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์
2 รศ.ดร.อาชว์ พรหมรักษา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
3 รศ.ดร.วิภาวี เดชะปัญญา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
4 อาจารย์ ดร.ชนวัฒน์ ชุณหวิกสิต สำนักวิชาการจัดการ ลาออก
5 อาจารย์ นพ.สุรศักดิ์ วิจิตรพงศ์จินดา สำนักวิชาแพทยศาสตร์
6 อาจารย์ ดร.นิดารัตน์ ชูวิเชียร สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ลาออก
7 รศ.ดร.วิยดา กวานเหียน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
8 ผศ.ดร.ประเสริฐ มากแก้ว สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
9 ผศ.ดร.อรรถโส ขำวิจิตร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
10 ผศ.ดร.อรรถรัตน์ พัฒนวงศา สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
11 ผศ.ดร.จุฑามาศ รัตติกาลสุขะ สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป
12 ผศ.ดร.ชัยโรจน์ ใหญ่ประเสริฐ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
13 อาจารย์ ดร.จินตนีย์ รู้ซื่อ สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน
14 อาจารย์ ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ม สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน
15 อาจารย์ ดร.ศศิธร รัตนรุ่งโรจน์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
16 ผศ.ดร.อนุรักษ์ ถุงทอง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
17 ผศ.ดร.สมรักษ์ ชัยสิงห์กานานนท์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์
18 ผศ.ดร.สราวุธ จันทเขต สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
19 ผศ.ดร.วิสาขะ อนันธวัช สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
20 ผศ.ดร.ทนง เอี่ยวศิริ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
21 รศ.ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
22 ผศ.ดร.วันชาติ ปรีชาติวงศ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
23 รศ.ดร.ฉัตรชัย กัลยาณปพน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
24 ผศ.ดร.พิมาน ธีระรัตนสุนทร สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
25 ผศ.ดร.ลัคนา พิมพ์จันทร์ สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป
26 อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน
27 ผศ.วาลุกา เอมเอก บัณฑิตวิทยาลัย
28 อาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
29 อาจารย์พิชญ์ธิดา พิบูลย์ สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ลาศึกษาต่อ
30 อาจารย์ ดร.เพชรรัตน์ บุญร่วมแก้ว สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
31 อาจารย์ ดร.สัมภาส ฉีดเกตุ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
32 ผศ.ดร.ระศิเมษ เมืองช้าง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 28 ส.ค. 2561
33 อาจารย์อนุสรณ์ ชัยอักษรเวช สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 11 ก.พ. 2562 ลาศึกษาต่อ
34 ผศ.ดร.จันทิรา วงศ์เณร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 11 ก.พ. 2562
35 ผศ.ดร.อรเพ็ญ สุขะวัลลิ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 11 มี.ค. 2562
36 รศ.ดร.จอม สุวรรณโณ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 20 มิ.ย. 2562
37 ผศ.ดร.สืบตระกูล วิเศษสมบัติ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 9 มิ.ย. 2563
38 ผศ.ดร.ฉวีวรรณ คล่องศิริเวช สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 10 มิ.ย. 2563

Export

No. Picture Name-Surname School Date of Recognition note
Principal Fellow (1 คน)
1 ศ.ดร.ทพ.สิทธิชัย ขุนทองแก้ว วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ 29 ก.ค. 2563
Senior Fellow (28 คน)
1 รศ.ดร.สายฝน เอกวรางกูร สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 4 พ.ย. 2562
2 รศ.ดร.สหพัฒน์ บรัศว์รักษ์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 4 พ.ย. 2562 ลาออก
3 รศ.ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 9 ธ.ค. 2562
4 รศ.ดร.พิมผกา ฮาร์ดิง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 23 ธ.ค. 2562 ลาออก
5 ผศ.ดร.วรรัตน์ หวานจิตต์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 21 ม.ค. 2563
6 ผศ.ดร.นิธิตา ปิยอมรพันธุ์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 22 ม.ค. 2563
7 รศ.ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ สำนักวิชาการจัดการ 28 ม.ค. 2563
8 ศ.ดร.อีวาน พิมพ์โลฟสกี วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 28 ม.ค. 2563 ลาออก
9 รศ.ดร.เกียรติกำจร กุศล สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 10 ก.พ. 2563
10 รศ.ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 12 ก.พ. 2563
11 ผศ.ดร.พวงทิพย์ ภู่พงษ์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 27 ก.พ. 2563
12 ผศ.ดร.ชูลีรัตน์ คงเรือง สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน 4 มี.ค. 2563
13 ผศ.ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 9 มี.ค. 2563
14 อาจารย์ทวีพร คงแก้ว สำนักวิชานิติศาสตร์ 24 มี.ค. 2563 ลาออก
15 รศ.ดร.ชัยรัตน์ ศิริพัธนะ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 27 มี.ค. 2563 ลาออก
16 อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ เอกศิรินิมิตร สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 1 เม.ย. 2563
17 ผศ.ดร.วิจิตรา เพ็ชรกิจ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 16 เม.ย. 2563
18 รศ.ดร.เรวดี เพชรศิราสัณห์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 16 เม.ย. 2563 ลาออก
19 รศ.ดร.มนัส โคตรพุ้ย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 6 พ.ค. 2563
20 ผศ.ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 14 พ.ค. 2563
21 ผศ.ดร.พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์ สำนักวิชาการจัดการ 21 พ.ค. 2563
22 รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 21 พ.ค. 2563
23 อาจารย์ ดร.จิตติมา ศังขมณี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 18 มิ.ย. 2563
24 ผศ.ดร.ภัทร์นรินทร์ ศุภกร สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 9 พ.ย. 2563
25 รศ.พญ.วีระนุช นิสภาธร สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 8 ก.พ. 2564
26 อาจารย์ ดร.นพ.ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 4 มิ.ย. 2564 ลาออก
27 รศ.ดร.ชุติมา จันทรัตน์
-ได้รับการรับรอง FHEA เมื่อ พ.ศ. 2562
-ได้รับการรับรอง SFHEA เมื่อ พ.ศ. 2565
สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 3 ต.ค. 2565
28 รศ.ดร.พรรณศิริ ดำโอ
-ได้รับการรับรอง FHEA เมื่อ พ.ศ. 2562
-ได้รับการรับรอง SFHEA เมื่อ พ.ศ. 2565
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 15 พ.ย. 2565
Fellow (31 คน)
1 ผศ.ดร.โกวิท กิตติวุฒิศักดิ์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
2 ผศ.ดร.ชิดชนก มยูรภักดิ์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
3 รศ.ดร.เดวิด เจมส์ ฮาร์ดิง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 5 ส.ค. 2562 ลาออก
4 รศ.ดร.พิชญาภัค วินทะชัย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 30 ต.ค. 2562
5 ผศ.ดร.จริยา สากยโรจน์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 12 พ.ย. 2562
6 ผศ.ดร.พิจักษณ์ สัมพันธ์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 12 พ.ย. 2562
7 ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ใจรังษี สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 12 พ.ย. 2562
8 ผศ.ดร.รัชฎาภรณ์ จันทสุวรรณ์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 14 พ.ย. 2562
9 ผศ.ดร.ณิชนันทน์ กิตติพัฒนบวร สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 14 พ.ย. 2562
10 อาจารย์ ดร.กรัณรัตน์ ธรรมรักษ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 26 พ.ย. 2562
11 ผศ.ดร.มานิตย์ นุ้ยนุ่น สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 3 ธ.ค. 2562
12 ผศ.ดร.ไตรรงค์ สวัสดิกุล สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน 16 ธ.ค. 2562
13 ผศ.ดร.มนเทียร เสร็จกิจ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 18 ธ.ค. 2562
14 ผศ.ดร.บุญส่ง หวังสินทวีกุล สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 6 ม.ค. 2563
15 ผศ.ดร.ธนัชพร แสงไฟ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 15 ม.ค. 2563 ลาออก
16 ผศ.ดร.ปานแก้วตา ลัคนาวานิช สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน 20 ม.ค. 2563
17 อาจารย์ ดร.เรจีย์ แก้วส่อง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 20 ม.ค. 2563 ลาออก
18 อาจารย์ ดร.ชนันท์กรณ์ จันแดง สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 17 ก.พ. 2563
19 ผศ.ดร.สุจิตรา ภู่ระหงษ์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 17 ก.พ. 2563
20 ผศ.ดร.ปกรณ์ ดิษฐกิจ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 24 ก.พ. 2563
21 รศ.ดร.วิชิตพันธุ์ รองวงศ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 2 มี.ค. 2563
22 อาจารย์ปวิธ ตันสกุล สำนักวิชาการจัดการ 2 มี.ค. 2563
23 รศ.ดร.สัณหวัช ไชยวงศ์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 3 มี.ค. 2563
24 ผศ.จันทิรา รัตนรัตน์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 2563 ลาศึกษาต่อ
25 อาจารย์ ดร.วุฒิโชติ จันทร์แสนตอ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 31 มี.ค. 2563 ลาออก
26 ผศ.ดร.วรัญญู วรชาติ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 31 มี.ค. 2563
27 อาจารย์ ดร.สุวรรณา มูเก็ม สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 2 เม.ย. 2563 ลาออก
28 อาจารย์ ดร.วาริ ว่องวโรปกรณ์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 7 เม.ย. 2563
29 รศ.ดร.น.สพ.ทศพล ธำรงสุวรรณกิจ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี 14 เม.ย. 2563
30 รศ.เรวัต สุขสิกาญจน์ สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 5 มิ.ย. 2563
31 ผศ.สุขสันต์ ช่างเหล็ก สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 17 ก.ย. 2563

Export

No. Picture Name-Surname School Date of Recognition note
Senior Fellow (5 คน)
1 ผศ.พิชญ์สินี เควด สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 28 เม.ย. 2563
2 รศ.ดร.วรางคณา จุ้งลก สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 11 พ.ค. 2563
3 รศ.ดร.กิจชัย จิตขจรวานิช สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 15 มิ.ย. 2563 ลาออก
4 อาจารย์จงสุข คงเสน สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 23 ก.ค. 2563
5 รศ.ดร.นฤมล มาแทน
-ได้รับการรับรอง FHEA เมื่อ พ.ศ. 2563
-ได้รับการรับรอง SFHEA เมื่อ พ.ศ. 2565
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 1 ก.ย. 2565
Fellow (55 คน)
1 ผศ.ดร.สุฤกษ์ คงทอง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
2 รศ.ดร.มณฑล เลิศคณาวนิชกุล สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
3 รศ.ดร.สมชาย สวัสดี สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 7 ก.พ. 2563
4 รศ.ดร.อรอนงค์ เฉียบแหลม สำนักวิชาการจัดการ 17 ก.พ. 2563
5 ผศ.ดร.อภิชาต อธิไภริน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 17 ก.พ. 2563
6 รศ.ดร.รุ่งรวี จิตภักดี สำนักวิชาการจัดการ 17 ก.พ. 2563
7 รศ.ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 2 มี.ค. 2563
8 ผศ.ดร.ปาจรีย์ ศักดิเศรษฐ์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 2 มี.ค. 2563
9 รศ.ดร.ปฏิมาพร สุขมาก สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 2 มี.ค. 2563
10 ผศ.ดร.น้ำฟ้า เสริมแก้ว สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 2 มี.ค. 2563
11 ผศ.ดร.จิรพรรณ ทองสร้อย สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 2 มี.ค. 2563
12 ผศ.ดร.อุดมรัตน์ วัฒนสิทธิ์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 2 มี.ค. 2563
13 ผศ.นพ.ธีระพันธ์ สงนุ้ย สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 2 มี.ค. 2563 ลาออก
14 ผศ.ดร.ทิพย์สุดา ทองบัวแก้ว สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 3 มี.ค. 2563
15 รศ.ดร.ประภาพร จันทร์เอียด สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 3 มี.ค. 2563
16 รศ.ดร.นุชจรี จีนด้วง สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 16 มี.ค. 2563
17 ผศ.ดร.ธิพาพรรณ พลายด้วง สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 17 มี.ค. 2563
18 ผศ.ดร.บูดี้ วาลูโย (Assist.Prof.Dr.Budi Waluyo) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 17 มี.ค. 2563
19 อาจารย์ ดร.อาลี อัซฮาบี (Dr.Ali Zahabi) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 17 มี.ค. 2563 ลาออก
20 รศ.ดร.ดุษฎี ชินนาพันธ์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 18 มี.ค. 2563
21 ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ วีรสกุล สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 31 มี.ค. 2563
22 ผศ.ดร.ฟารีดา เจะเอาะ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 31 มี.ค. 2563
23 ผศ.ดร.ศวรรยา เลาหประภานนท์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 1 เม.ย. 2563
24 ผศ.ดร.รพีพร ขวัญเชื้อ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 1 เม.ย. 2563
25 อาจารย์ ดร.ชิระวัฒน์ วัฒนพานิช สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 20 เม.ย. 2563
26 รศ.ดร.กำชัย นุ้ยธิติกุล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 20 เม.ย. 2563
27 อาจารย์อภิชญา ชนะวงศ์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 20 เม.ย. 2563 ลาศึกษาต่อ
28 ผศ.ดร.นุรดีนา จารง สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 20 เม.ย. 2563
29 รศ.ดร.ขวัญธิดา โคตรพุ้ย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 21 เม.ย. 2563
30 รศ.ดร.นิรันดร มาแทน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 22 เม.ย. 2563
31 ผศ.ดร.จิรา คงปราณ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 23 เม.ย. 2563
32 ผศ.ดร.พุทธิพร ธนธรรมเมธี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 28 เม.ย. 2563
33 อาจารย์ ดร.กฤติกา กาบพลอย สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 5 พ.ค. 2563
34 ผศ.ดร.ศิราณี ยงประเดิม สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 5 พ.ค. 2563
35 ผศ.กรรณิการ์ แสงประจง สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 6 พ.ค. 2563
36 ผศ.กำไล สมรักษ์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 6 พ.ค. 2563
37 ผศ.จันทร์จุรีย์ ถือทอง สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 6 พ.ค. 2563
38 รศ.ดร.วรวรรณ พันพิพัฒน์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 6 พ.ค. 2563
39 ผศ.ดร.กาญจน์นัฐฐา ไชยศรียา สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 21 พ.ค. 2563
40 อาจารย์ ดร.ยุทธนา เจริญรื่น สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 27 พ.ค. 2563
41 ผศ.ดร.สิริวัจนา แก้วผนึก สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 27 พ.ค. 2563
42 รศ.ดร.มนัส ชัยจันทร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 28 พ.ค. 2563
43 ผศ.ดร.ปรีดา สันสาคร สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 28 พ.ค. 2563
44 อาจารย์ ดร.ปริญญา ว่องไววณิชกุล สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 28 พ.ค. 2563
45 ผศ.ดร.พรเพ็ญ ทิพยนา สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน 28 พ.ค. 2563
46 อาจารย์กนกวรรณ ตันตระเสนีย์รัตน์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 29 พ.ค. 2563
47 ผศ.จิราวรรณ คล้ายวิเศษ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 2 มิ.ย. 2563
48 อาจารย์ธีรวัฒน์ กล่าวเกลี้ยง สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 2 มิ.ย. 2563
49 ผศ.ดร.ฐิมาพร เพชรแก้ว สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 9 มิ.ย. 2563
50 อาจารย์สุพพัต รุ่งเรืองศิลป์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 30 พ.ย. 2563 ลาศึกษาต่อ
51 ผศ.สุผาณิต วิเศษสาธร สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 30 พ.ย. 2563
52 อาจารย์ ดร.นิษฐิดา สุดใหม่ สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน 2 ธ.ค. 2563
53 ผศ.จิตติมา พีระพัฒน์ สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 5 ส.ค. 2564 ลาออก
54 อาจารย์ปิยนุช ขุนสวัสดิ์ สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 26 ต.ค. 2564
55 อาจารย์สุธีระ ทองขาว สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 12 ต.ค. 2565

Export

No. Picture Name-Surname School Date of Recognition note
Senior Fellow (6 คน)
1 ผศ.ดร.อรวรรณ สาระกุล สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 25 ม.ค. 2564
2 รศ.ดร.เติมพงศ์ วงศ์ตะวัน วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี 19 เม.ย. 2564 ลาออก
3 รศ.ดร.สุรัสวดี กุลบุญ ก่อเกื้อ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 27 เม.ย. 2564
4 ผศ.ดร.ภูวดล บางรักษ์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 27 เม.ย. 2564
5 ผศ.ดร.นิชาภา จันทร์ดี สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 29 เม.ย. 2564
6 รศ.ดร.ทนงศักดิ์ อิ่มใจ
-ได้รับการรับรอง FHEA เมื่อ พ.ศ. 2564
-ได้รับการรับรอง SFHEA เมื่อ พ.ศ. 2565
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 15 พ.ย. 2565
Fellow (54 คน)
1 ผศ.พญ.วันดี ชั้นประเสริฐภิญโญ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 3 พ.ย. 2563
2 ผศ.ดร.สุทัศนา ณ พัทลุง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 3 พ.ย. 2563 ลาออก
3 ผศ.นพ.ชัยวัฒน์ ฤกษ์สวัสดิ์ถาวร สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 16 พ.ย. 2563
4 รศ.ดร.ประถมจิต ขจรเจริญกุล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 19 พ.ย. 2563
5 ผศ.ดร.เชาวนันท์ ขุนดำ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 23 พ.ย. 2563
6 อาจารย์ณัฐพนธ์ ทรงนาคา สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 23 พ.ย. 2563
7 รศ.ดร.พิชชานีย์ จริยพงศ์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 24 พ.ย. 2563
8 ผศ.ดร.เอื้อมพร หมวดเมือง สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 1 ธ.ค. 2563
9 ผศ.พญ.นภารัตน์ สุขเกลี้ยง สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 1 ธ.ค. 2563 ลาศึกษาต่อ
10 ผศ.ดร.นภารัตน์ สุทธิเดช วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี 9 ธ.ค. 2563
11 ผศ.ดร.พักตร์พิมล อึ่งเจริญวิวัฒน์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 23 ธ.ค. 2563
12 ผศ.ศรุดา คุระเอียด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 23 ธ.ค. 2563
13 ผศ.พญ.นนทพรรณ ผาสุข สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 23 ธ.ค. 2563
14 ผศ.ดร.สาลินี ไชยกูล สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 14 ม.ค. 2564
15 อาจารย์ วิรัมภา ตั้งไล่ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 14 ม.ค. 2564 ลาออก
16 ผศ.นพ. ปวรุตม์ พวงศรี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 14 ม.ค. 2564
17 อาจารย์ทัดดาว รักมาก สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 14 ม.ค. 2564
18 อาจารย์ภูวศินทร์ บัวเกษ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 14 ม.ค. 2564
19 ผศ.ดร.พิสิษฐ์ พวยฟุ้ง สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 14 ม.ค. 2564
20 รศ.ดร.กิตติพงค์ คุณจริยกุล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 19 ม.ค. 2564
21 ผศ.ดร.นพพร ธรรมรงค์รัตน์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 19 ม.ค. 2564
22 ผศ.ดร.กุลวดี กาญจนะ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 19 ม.ค. 2564
23 ผศ.ดร.อุเทน ทับทรวง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 19 ม.ค. 2564
24 รศ.ดร.วริษฐ์ วิปุลานุสาสน์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 19 ม.ค. 2564
25 ผศ.ดร.กิ่งกาญจน์​ บรรลือพืช สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 19 ม.ค. 2564
26 ผศ.สิริรักษ์ มู่เก็ม สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 19 ม.ค. 2564
27 ผศ.ดร.นิรชร ชูติพัฒนะ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 19 ม.ค. 2564
28 ผศ.ดร.รุ่งเรือง จันทา สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 19 ม.ค. 2564
29 อาจารย์ ดร.เกตมาตุ ดวงมณี สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 19 ม.ค. 2564
30 อาจารย์กาญจนา หฤหรรษพงศ์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 20 ม.ค. 2564
31 ผศ.ดร.ลักษณ์นารา ขวัญชุม สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 20 ม.ค. 2564
32 ผศ.ดร.กมล ถิ่นสุราษฎร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 21 ม.ค. 2564
33 ผศ.ดร.ประสิทธิ์ นาเอก สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 1 ก.พ. 2564
34 ผศ.เจริญพร บัวแย้ม สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 1 ก.พ. 2564
35 ผศ.ดร.ตฤณ ไอยะรา สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 1 ก.พ. 2564 ลาออก
36 ผศ.ดร.กัมปนาท สุขมาก สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ก.พ. 2564
37 อาจารย์หทัยกาญจน์ นุ่นเดช สำนักวิชาการจัดการ 1 ก.พ. 2564 ลาออก
38 ผศ.ดร.ประชิด สระโมฬี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ก.พ. 2564
39 อาจารย์ศศิพิมพ์ อิสระวัฒนา สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 1 ก.พ. 2564 ลาออก
40 อาจารย์ ดร.สุขุมาล กล่ำแสงใส สำนักวิชาการจัดการ 1 ก.พ. 2564
41 อาจารย์ ดร.คมกริบ หลงละเลิง สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 9 ก.พ. 2564
42 รศ.ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 15 ก.พ. 2564
43 รศ.ดร.จรรยารักษ์ ทองสมพร สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 23 ก.พ. 2564
44 ผศ.ดร.สัจจพันธ์ ลีละตานนท์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 23 ก.พ. 2564
45 รศ.ดร.กิตติพงษ์ ไหลภาภรณ์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 23 ก.พ. 2564
46 ผศ.ดร.ฮารีซอล ขุนอินคีรี สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 10 มี.ค. 2564 ลาออก
47 ผศ.ดร.ชลพิสุทธิ์ ตันตาปกุล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 22 มี.ค. 2564
48 อาจารย์นิธิมา หนูหลง สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 14 เม.ย. 2564
49 ผศ.ดร.หทัยชนก คมเม่น สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 14 เม.ย. 2564
50 ผศ.ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 9 มิ.ย. 2564
51 อาจารย์ ดร.นภารัตน์ ชูเกิด สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 9 มิ.ย. 2564
52 ผศ.ดร.ทวีลักษณ์ พลราชม สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 9 มิ.ย. 2564
53 ผศ.ดร.วรพงศ์ ภู่พงศ์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 9 มิ.ย. 2564
54 อาจารย์ ดร.ทพ.พนมวัฒน์ อมรพิมลธรรม วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ 9 มิ.ย. 2564 ลาออก

Export

ผู้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ
โครงการพิเศษเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสอนของอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานฯ UKPSF

ปีงบประมาณ 2566

No. Picture Name-Surname School Date of Recognition note
Senior Fellow (3 คน)
1 ผศ.ดร.สุริยัน สุขติ
-ได้รับการรับรอง FHEA เมื่อ พ.ศ. 2564
-ได้รับการรับรอง SFHEA เมื่อ พ.ศ. 2564
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 1 พ.ย. 2565
2 อาจารย์ ดร.สุชิตา มานะจิตต์
-ได้รับการรับรอง FHEA เมื่อ พ.ศ. 2563
-ได้รับการรับรอง SFHEA เมื่อ พ.ศ. 2565
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 15 พ.ย. 2565
3 รศ.ดร.มยุนา ศรีสุภนันต์
-ได้รับการรับรอง FHEA เมื่อ พ.ศ. 2563
-ได้รับการรับรอง SFHEA เมื่อ พ.ศ. 2565
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 12 ธ.ค. 2565
Fellow (92 คน)
1 ผศ.ดร.ศิริจรรย์ สันตจิตร สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 21 ก.ค. 2565
2 ผศ.ดร.กันตพิชญ์ กองพล สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 3 ส.ค. 2565
3 อาจารย์อิมรัน สะมะแอ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 25 ส.ค. 2565
4 อาจารย์กิตติทัต สุดชู สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 7 ก.ย. 2565
5 ผศ.ดร.นวลพรรณ แสงเพชร สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 15 ก.ย. 2565 ลาออก
6 ผศ.ดร.ศรีสุดา วนาลีสิน สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 27 ก.ย. 2565
7 ผศ.ดร.มาริสา ภูมิภาค ณ หนองคาย สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 10 ต.ค. 2565
8 อาจารย์ ดร.เกษมศักดิ์ จันดี สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 10 ต.ค. 2565
9 ผศ.ดร.อาทิตย์ บุญรอดชู สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 10 ต.ค. 2565
10 อาจารย์ ดร.วิทยา หอทรัพย์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 10 ต.ค. 2565
11 ผศ.ดร.ธเนศ คอมเพ็ชร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 10 ต.ค. 2565
12 อาจารย์ ดร.สุจิรา วิชัยดิษฐ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 12 ต.ค. 2565
13 อาจารย์ ดร.พีรวิชญ์ เควด สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 12 ต.ค. 2565
14 อาจารย์ ดร.นวรัตน์ รักชาติ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 12 ต.ค. 2565
15 ผศ.ดร.ฝนทิพย์ มากเกลี้ยง สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 14 ต.ค. 2565
16 อาจารย์ปวิรศา ประดิษฐศร สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 17 ต.ค. 2565
17 ผศ.สิริโสภา จุนเด็น สำนักวิชาการจัดการ 21 ต.ค. 2565 ลาศึกษาต่อ
18 อาจารย์นฤมล ศิลวิศาล สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 25 ต.ค. 2565
19 อาจารย์พัชราวดี ศรีรักษ์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 25 ต.ค. 2565 ลาศึกษาต่อ
20 อาจารย์สุพิชา วิไลศรี สำนักวิชาการจัดการ 7 พ.ย. 2565
21 ผศ.ดร.น.สพ.ฐานิสร์ ดำรงค์วัฒนโภคิน วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี 7 พ.ย. 2565
22 สพ.ญ.นภสร แพ่งประสิทธิ์ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี 7 พ.ย. 2565 ลาศึกษาต่อ
23 อาจารย์สะบาย ยีสา สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 7 พ.ย. 2565
24 อาจารย์ บิชวา พรากาช ภาตตาไร วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ 8 พ.ย. 2565 ลาออก
25 ผศ.กันต์ฤทัย สังฆะโน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 8 พ.ย. 2565
26 อาจารย์นรากร สุวรรณโชติ สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 8 พ.ย. 2565
27 ศาสตราภิชาน ดร.จงกลณี จันทรศิริ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 8 พ.ย. 2565
28 ผศ.ดร.น.สพ.ชัยวัฒน์ บุญแก้ววรรณ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี 16 พ.ย. 2565
29 อาจารย์ ดร.วศิน ประดิษฐศิลป์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 22 พ.ย. 2565
30 ผศ.ดร.วรางคณา กิจพิพิธ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี 22 พ.ย. 2565
31 อาจาย์ ดร.ปรเมท เหมรชตนนท์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 29 พ.ย. 2565
32 อาจารย์ ดร.บูคอรี ซาเหาะ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 29 พ.ย. 2565
33 อาจารย์ ดร.มาร์ลอน โดแมคโค ซิเป สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 29 พ.ย. 2565
34 อาจารย์ไอซา อะพรีดายานี สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 6 ธ.ค. 2565
35 อาจารย์ศิรินทรา ด้วงใส สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 6 ธ.ค. 2565
36 อาจารย์ชนม์ชนก บุญสุข สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 6 ธ.ค. 2565
37 อาจารย์ ดร.น.สพ.มาโนชญ์ ยินดี วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี 6 ธ.ค. 2565
38 อาจารย์ สพ.ญ.รัชฎาพร บริพันธุ์ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี 6 ธ.ค. 2565
39 ดร.ทพ.ไอริน ศิริสุนทร วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ 9 ธ.ค. 2565
40 ผศ.กฤต ฝันเซียน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 9 ธ.ค. 2565
41 อาจารย์ชุติมา รอดเนียม สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 14 ธ.ค. 2565
42 อาจารย์ ดร.พรชัย พรพนม วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี 11 ม.ค. 2566
43 อาจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ จีนแก้วเปี่ยม วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี 2 ก.พ. 2566
44 อาจารย์ณภัชก์ธนิษฐ์สา สังขวงศ์ สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 13 ก.พ. 2566
45 อาจารย์ ดร.ธนา จักษ์เมธา สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 16 ก.พ. 2566
46 อาจารย์ ดร. กรรณิกา ทองขาว สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 14 มี.ค. 2566
47 อาจารย์พีรศุษม์ บุญแก้วสุข สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 28 มี.ค. 2566
48 อาจารย์ ดร.น.สพ.เดชธชัย เกตุพันธุ์ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี 1 เม.ย. 2566
49 ผศ.ดร.กิตติคุณ วิวัฒน์ภิญโญ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 11 เม.ย. 2566
50 พญ.ธันยพร ดิเรกสุนทร สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 11 เม.ย. 2566
51 ผศ.ดร.น.สพ.พีรภัทร แสงสว่าง วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี 21 เม.ย. 2566
52 ผศ.ดร.รัชฎาทิพย์ อุปถัมภ์ประชา สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 10 พ.ค. 2566
53 อาจารย์ ดร.เชฐตุพล พูลจันทร์ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี 11 พ.ค. 2566
54 อาจารย์ติณณ์ลภัส ชูพันธ์ ใจวัน สำนักวิชานิติศาสตร์ 11 พ.ค. 2566
55 อาจารย์ ดร.ศิริภิญโญ จันทมุณี สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 15 พ.ค. 2566
56 อาจารย์ พญ.ตระการตา เอียดประพาฬ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 23 พ.ค. 2566
57 พญ.วรารี ศรียุทธไกร สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 6 มิ.ย. 2566
58 อาจารย์นัจมีย์ อดุลยรัตน์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 7 มิ.ย. 2566
59 อาจารย์ดร.ปัณณวัฒน์ ชูวงค์อินทร์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 7 มิ.ย. 2566
60 อาจารย์ ดร.งามรยุ งามดอกไม้ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 7 มิ.ย. 2566
61 อาจารย์ นพ.ศิวทัศน์ ปวงราบ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 12 มิ.ย. 2566
62 อาจารย์ พญ.กษวรรณ กลัดประสิทธิ์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 12 มิ.ย. 2566
63 ผศ.ดร.เพ็ญศิริ แก้วทอง สำนักวิชาการจัดการ 20 มิ.ย. 2566
64 อาจารย์ ดร.เชฏฐพร สุจิตะพันธ์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 20 มิ.ย. 2566
65 อาจารย์วัฒนะ นุตทัศน์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 20 มิ.ย. 2566
66 อาจารย์ทัศณุ เรืองสุวรรณ์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 4 ก.ค. 2566
67 อาจารย์ ดร.อุดม เหลาอ่อน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 4 ก.ค. 2566
68 อาจารย์กรกนก ขูทก สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 4 ก.ค. 2566
69 อาจารย์พาฝัน นิลสวัสดิ์ ดูฮาเมลน์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 19 ก.ค. 2566
70 อาจารย์ณุวัฒน์ ตาตุ สำนักวิชานิติศาสตร์ 21 ก.ค. 2566
71 ผศ.ดร.วีระยุทธ ลาสงยาง สำนักวิชานิติศาสตร์ 21 ก.ค. 2566
72 ผศ.ดร.อรรถสิทธิ์ สิทธิดำรง สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 1 ส.ค. 2566
73 อาจารย์ประภัสสร แซมมงคล สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 1 ส.ค. 2566
74 อาจารย์กนกกาญจน์ เมืองแก้ว สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 7 ส.ค. 2566
75 รศ.ดร.พงษ์พิชิต จันทร์นุ้ย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 11 ส.ค. 2566
76 อาจารย์ศศิ วิมล วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี 11 ส.ค. 2566
77 อาจารย์อังคณา ช่วยชัย สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 21 ส.ค. 2566
78 อาจารย์ ดร.เจิ่น อัน ตวน สำนักวิชาสารสนทเศศาสตร์ 21 ส.ค. 2566
79 ผศ.ดร.ชิเดนทรีย์ ตรีสัตยพันธุ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 21 ส.ค. 2566
80 อาจารย์กรกนก วัฒนา สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 22 ส.ค. 2566
81 อาจารย์เมธัส ศิริวัฒน์ สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 22 ส.ค. 2566
82 อาจารย์ ดร.บัณฑิต พุทธให้ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 23 ส.ค. 2566
83 อาจารย์วสุชน รักษ์ประชาไท สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 23 ส.ค. 2566
84 อาจารย์ ดร.กมลทิพย์ คล้ายบ้านใหม่ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 31 ส.ค. 2566
85 อาจารย์หมิงเหว่ย หวง สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 5 ก.ย. 2566
86 ผศ.สุรัช คมพจน์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 5 ก.ย. 2566
87 อาจารย์ณัฐณิชา พูลช่วย สำนักวชิาเภสัชศาสตร์ 5 ก.ย. 2566
88 อาจารย์ ดร.กฤติยา อนุวงศ์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 5 ก.ย. 2566
89 อาจารย์นริสา น้อยทับทิม สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 5 ก.ย. 2566
90 อาจารย์ ดร.ฟิลิป แรนเดล แรนเดล คาร์ดิน สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 5 ก.ย. 2566
91 อาจารย์ ดร.วศิน ยิ้มแย้ม สำนักวิชานิติศาสตร์ 6 ก.ย. 2566
92 อาจารย์สิทธิพงค์ จงไกรจักร สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 20 ก.ย. 2566

ปีงบประมาณ 2565

No. Picture Name-Surname School Date of Recognition note
Senior Fellow (1 คน)
1 รศ.ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 4 พ.ค. 2565
Fellow (120 คน)
1 ผศ.ดร.อรรถกร พรมวี สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
2 ผศ.คมกริช เอี้ยวสกุล สำนักวิชาแพทยศาสตร์
3 ผศ.เนอ คู อมีเลีย บินติ คู โดริส สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 9 มิ.ย. 2564 ลาออก
4 ผศ.ธนภาษ เดชพาวุฒิกุล สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 2 ต.ค. 2564
5 อาจารย์อนุชสรา เรืองมาก สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 2 ต.ค. 2564
6 ผศ.ดร.สุปรีชา แก้วสวัสดิ์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 4 ต.ค. 2564 ลาออก
7 ผศ.ดร.นันทวัน วังเมือง สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 4 ต.ค. 2564
8 ผศ.สาวิตรี เหล่าไพบูลย์กุล สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 6 ต.ค. 2564
9 อาจารย์โองการ หรันเต๊ะ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 14 ต.ค. 2564
10 อาจารย์ชวพงษ์ นุ้ยสุข สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน 18 ต.ค. 2564
11 ผศ.ดร.วชิราภรณ์ พวงจินดา สำนักวิชานิติศาสตร์ 24 ต.ค. 2564
12 อาจารย์ศิริคุณ พันธ์รังษี สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 25 ต.ค. 2564
13 อาจารย์ ดร.ชุติมา รัตนวรรณ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 26 ต.ค. 2564
14 อาจารย์วรัชยา ช่วยกาญจน์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 1 พ.ย. 2564 ลาศึกษาต่อ
15 อาจารย์ธมลวรรณ หวังอนุตตร สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 1 พ.ย. 2564
16 ผศ.ดร.ณัฐิกานต์ นกแก้ว สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 1 พ.ย. 2564
17 อาจารย์ฐาปนีย์ ชินวงค์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 8 พ.ย. 2564
18 ผศ.จิรพัฒน์ นาวารัตน์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 8 พ.ย. 2564
19 อาจารย์ ดร.วันทนีย์ โยชน์ชัยสาร สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 8 พ.ย. 2564
20 ผศ.ดร.จิรารัตน์ สองสี สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 8 พ.ย. 2564
21 อาจารย์ทรงพันธุ์ จันทร์ทอง สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 8 พ.ย. 2564
22 อาจารย์ศกุนิชญ์ จันทร์ทอง สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 8 พ.ย. 2564 ลาออก
23 อาจารย์ฮุชเซ็น นิยมเดชา สำนักวิชาการจัดการ 9 พ.ย. 2564
24 อาจารย์ ดร.เยี่ยมดาว ณรงคะชวนะ สำนักวิชาการจัดการ 9 พ.ย. 2564
25 ผศ.กรกต สุวรรณรัตน์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 9 พ.ย. 2564
26 อาจารย์วชรวรรษ พรหมมา สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน 9 พ.ย. 2564
27 ผศ.ดร.สุภาวดี เชื้อพราหมณ์ สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 9 พ.ย. 2564
28 อาจารย์ ดร.บุษบรรณ สุขกาญจน์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 16 พ.ย. 2564
29 ผศ.รัชดา สุวรรณเกิด สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน 18 พ.ย. 2564
30 ผศ.จิรวัฒน์ แสงทอง สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 19 พ.ย. 2564 ลาศึกษาต่อ
31 ผศ.ดร.ทัศนียา บริพิศ สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 29 พ.ย. 2564
32 ผศ.ดร.วิทยา อาภรณ์ สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 30 พ.ย. 2564
33 อาจารย์ ดร.ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์ สำนักวิชาการจัดการ 1 ธ.ค. 2564 ลาออก
34 ผศ.ภานุวัฒน์ สวัสดี สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 6 ธ.ค. 2564
35 อาจารย์ ดร.อรรถวดี แซ่หยุ่น สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 8 ธ.ค. 2564
36 อาจารย์ ดร.อามานร์ เทศอาเส็น สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 8 ธ.ค. 2564
37 ผศ.ดร.รัชศักดิ์ บุญฮก สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 9 ธ.ค. 2564
38 อาจารย์ธนาภรณ์ เสมพืช สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 15 ธ.ค. 2564
39 อาจารย์ ดร.กนกวรรณ มีสุข สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน 21 ม.ค. 2565
40 อาจารย์ น.สพ.รัฐพันธ์ พัฒนรังสรรค์ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี 21 ม.ค. 2565 ลาออก
41 อาจารย์ประถมชัย รัตนวรรณ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 1 ก.พ. 2565
42 ผศ.ดร.นทีลักษณ์ กุลเทศ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 28 ก.พ. 2565
43 ผศ.ดร.อุดมศักดิ์ ดรุมาศ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 10 มี.ค. 2565 ลาออก
44 ผศ.ดร.วิลาวัณย์ ผลาชุม สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 30 มี.ค. 2565
45 อาจารย์สิทธิพรรณ เรือนจันทร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 12 เม.ย. 2565
46 อาจารย์ ดร. ณัฐปรัชญา นันทวิสิทธิ์ สำนักวิชาการจัดการ 12 เม.ย. 2565 ลาออก
47 ผศ.ดร.ศิราพร ศักดิ์พรหม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 12 เม.ย. 2565
48 อาจารย์จารุเนตร เพ็ชรชู สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 13 เม.ย. 2565
49 อาจารย์ปภัสรา ช้างกลาง สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 26 เม.ย. 2565 ลาศึกษาต่อ
50 ผศ.ดร.ปิยะลักษณ์ หนูฤกษ์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 6 พ.ค. 2565
51 อาจารย์ศิริพร แทนสุวรรณ์ สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 6 พ.ค. 2565 ลาออก
52 อาจารย์ปกรณ์สิทธิ ฐานา สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 6 พ.ค. 2565
53 ผศ.ดร.อรุณ หล้าอูบ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 10 พ.ค. 2565 ลาออก
54 ผศ.ดร.ศิริรัตน์ สุรินทร์แก้ว สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 10 พ.ค. 2565
55 ผศ.ดร.ธนพร คำพยา สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 10 พ.ค. 2565 ลาศึกษาต่อ
56 ผศ.ดร.รุจิกรณ์ รัตนธรรม สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 12 พ.ค. 2565
57 ผศ.ดร.เพ็ญโฉม จันทร์หวาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 16 พ.ค. 2565
58 อาจารย์ณศิตา คงทวี สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 16 พ.ค. 2565 ลาออก
59 ผศ.สิริกรานต์ สุทธิสมพร สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 31 พ.ค. 2565
60 อาจารย์ ดร.ทพ.ดีนีช โรคะยา วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ 1 มิ.ย. 2565 ลาออก
61 อาจารย์ ดร.รจเรศ ณรงค์ราช สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 8 มิ.ย. 2565
62 ผศ.ปาลิกา เวชกุล สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 8 มิ.ย. 2565
63 อาจารย์ นพ.อภิสิทธิ์ สาราลักษณ์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 14 มิ.ย. 2565 ลาศึกษาต่อ
64 อาจารย์อมรรัตน์ อำมาตเสนา สำนักวิชานิติศาสตร์ 20 มิ.ย. 2565
65 ผศ.ดร.สุนทราภรณ์ หันตุลา สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 22 มิ.ย. 2565
66 อาจารย์ ดร.ปวีณา แก้วมั่น สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 22 มิ.ย. 2565 ลาออก
67 ผศ.ดร.ญาณิศา รัตนพันธ์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 22 มิ.ย. 2565
68 ผศ.ดร.อัจฉรา ภูมี สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 22 มิ.ย. 2565
69 อาจารย์เอกวุฒิ จันทร์ส้ม สำนักวิชาการจัดการ 22 มิ.ย. 2565 ลาศึกษาต่อ
70 อาจารย์สุรัติ สังข์แก้ว สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 22 มิ.ย. 2565
71 ผศ.ดร.ลัดดาวรรณ ละเลิศ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 22 มิ.ย. 2565
72 ผศ.ดร.สินีนาฏ สันพินิจ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 22 มิ.ย. 2565
73 อาจารย์ ดร.สิริทิพย์ ช่วยจิตร สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 22 มิ.ย. 2565 ลาออก
74 อาจารย์สร้อยเพชร เนตรอนงค์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 22 มิ.ย. 2565
75 ผศ.ทัศนีย์ องค์ธนทรัพย์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 22 มิ.ย. 2565
76 ผศ.นพ.วีรเธียร ถวัลย์วงศ์ศรี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 22 มิ.ย. 2565
77 ผศ.ดร.ชาลี แก้วรัตน์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 22 มิ.ย. 2565
78 รศ.ดร.ณัฐวิทย์ วัฒนสกุลพงศ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 23 มิ.ย. 2565
79 รศ.ดร.ยรรยงค์ พันธ์สวัสดิ์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 4 ก.ค. 2565
80 อาจารย์ ดร.หทัยชนก จุลเจิม สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 11 ก.ค. 2565 ลาออก
81 ผศ.ดร.ชุติพงศ์ สุขคะนนท์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 11 ก.ค. 2565 ลาออก
82 ผศ.ดร.อุดมศักดิ์ นาคกุล สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 22 ก.ค. 2565
83 อาจารย์เสาวนีย์ รอดหยู่ สำนักวิชาการจัดการ 22 ก.ค. 2565
84 ผศ.ดร.อรุณา ประสพธรรม สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 26 ก.ค. 2565
85 อาจารย์ลัดดาวัลย์ เพ็ญศรี สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 26 ก.ค. 2565
86 อาจารย์อภิรักษ์ บำยุทธ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 26 ก.ค. 2565
87 ผศ.ดร.วันวิสาข์ สายสนั่น ณ อยุธยา สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 26 ก.ค. 2565
88 ผศ.ดร.นุชพิชา อินต๊ะขัน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 28 ก.ค. 2565
89 อาจารย์ ดร.ธวัชชัย ลักเซ้ง สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 28 ก.ค. 2565
90 อาจารย์ณิชชา วัฒนสิริภักดี สำนักวิชาการจัดการ 28 ก.ค. 2565 ลาศึกษาต่อ
91 อาจารย์พิริยา ชนสุต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 28 ก.ค. 2565
92 อาจารย์ธัญชนก ลิ้มเจริญ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 28 ก.ค. 2565
93 ผศ.ดร.ธันว์ สุวรรณเดชา สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 28 ก.ค. 2565
94 ผศ.ดร.เวชพิสิฐ จันทร์มล สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 29 ก.ค. 2565
95 อาจารย์นพดล ปรีชา สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 29 ก.ค. 2565
96 ผศ.ดร.เกศรา เสนีย์ศรีสกุล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 3 ส.ค. 2565
97 ผศ.ดร.ธรณิศวร์ รัตนพันธ์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 11 ส.ค. 2565 ลาออก
98 อาจารย์ธีรดา คัตตพันธ์ สำนักวิชาการจัดการ 11 ส.ค. 2565 ลาศึกษาต่อ
99 อาจารย์นริศรา แก้วชุติมา สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 11 ส.ค. 2565
100 ผศ.ดร.วิษณุ สายศร สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 12 ส.ค. 2565
101 ผศ.ดร.สพ.ญ.พรรณพิชญา ฟุ้งวิทยา วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี 12 ส.ค. 2565 ลาออก
102 ผศ.ดร.บันเทิง ศรีคะรัน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 12 ส.ค. 2565
103 อาจารย์ปณิชา พลพนาธรรม สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 22 ส.ค. 2565
104 อาจารย์จักริน วีแก้ว สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 22 ส.ค. 2565 ลาศึกษาต่อ
105 อาจารย์ธีรัช สายชู สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 25 ส.ค. 2565
106 ผศ.ดร.นารินทร์ สนธิกัณย์ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี 25 ส.ค. 2565
107 อาจารย์ชิติพัทธ์ เปรมสง่า สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 25 ส.ค. 2565 ลาออก
108 ผศ.ดร.สพ.ญ.ชลัชวรรณ แสนเสมอ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี 25 ส.ค. 2565
109 ผศ.ดร.วัชรพงษ์ มิตสุวรรณ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี 25 ส.ค. 2565
110 อาจารย์ณัฐกานต์ แสงแก้ว สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 25 ส.ค. 2565 ลาออก
111 ผศ.ดร.สุเมธี ส่งเสมอ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 7 ก.ย. 2565 ลาออก
112 อาจารย์ปฤษดาพร ผลประสาร สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 7 ก.ย. 2565
113 อาจารย์จุฬาวรรณ วิสภา สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 7 ก.ย. 2565 ลาออก
114 อาจารย์ สพ.ญ. วรกาญจน์ บุญเหาะ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี 7 ก.ย. 2565
115 อาจารย์ทัศมาภรณ์ สุทธิรักษ์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 12 ก.ย. 2565
116 อาจารย์ ดร.ชัดเจน จันทรพัฒน์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 14 ก.ย. 2565
117 อาจารย์ ดร.ธรรมรง เอียดคง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 14 ก.ย. 2565
118 อาจารย์โสภิดา ทิพย์สวัสดิ์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 15 ก.ย. 2565
119 อาจารย์ ดร.พรพล ธรรมรงค์รัตน์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 15 ก.ย. 2565
120 อาจารย์นาบีลา ลีกิจโกศล สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 28 ก.ย. 2565

ปีงบประมาณ 2564

No. Picture Name-Surname School Date of Recognition note
Senior Fellow (5 คน)
1 ผศ.ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 16 มิ.ย. 2563 ลาออก
2 รศ.ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน 4 ม.ค. 2564
3 รศ.ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 9 มี.ค. 2564
4 อาจารย์จูนิเฟอร์ ลีล บูโคล (Aj.Junifer Leal Bucol) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 30 มี.ค. 2564
5 อาจารย์ ดร.สลิลา เศรษฐไกรกุล สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 27 ก.ย. 2564
Fellow (183 คน)
1 อาจารย์ฮงพงโว ริงฟาห์โซ ซิมิค (Aj.Hungpungwo Ringphaso Zimik) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป
2 รศ.ดร.สุธน ศรีวะโร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 28 พ.ค. 2563
3 ผศ.ดร.อภิรักษ์ พยัคฆา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 9 มิ.ย. 2563
4 ผศ.ดร.ชมพูนุท นันทเมธี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 9 มิ.ย. 2563 ลาออก
5 อาจารย์ พญ.เพ็ญพรรณ เลิศวัฒนชัย สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 16 ก.ค. 2563 ลาออก
6 รศ.ดร.มนตรา ไชยรัตน์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 29 ก.ค. 2563
7 อาจารย์ศุภลักษณ์ ไพศาล สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 3 ส.ค. 2563 ลาศึกษาต่อ
8 อาจารย์สินีนาฏ นาคศรี สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 3 ส.ค. 2563
9 ผศ.จินดารัตน์ สมใจนึก สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 3 ส.ค. 2563
10 รศ.ดร.นัยนา หนูนิล สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 4 ส.ค. 2563
11 ผศ.ถิรวรรณ ทองวล สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 4 ส.ค. 2563 ลาออก
12 อาจารย์ลักษมล ลักษณะวิมล สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 5 ส.ค. 2563
13 อาจารย์ ดร.มาร์ค เทรวี (Dr.Mark Treve) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 24 ส.ค. 2563
14 ผศ.น้ำฝน ฤทธิ์ภักดี สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 26 ส.ค. 2563
15 อาจารย์จันทรวดี สพานทอง สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 26 ส.ค. 2563 ลาออก
16 ผศ.เกวลี วัชราทักษิณ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 26 ส.ค. 2563
17 ผศ.ศุภกาญจน์ โอภาสรัตนากร สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 26 ส.ค. 2563
18 อาจารย์มณฑา สายธารวาณิตร์กุล สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 26 ส.ค. 2563 ลาออก
19 อาจารย์เหนียน นูเอต อัน (Aj.Nguyen Nguyet Anh) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 26 ส.ค. 2563 ลาออก
20 อาจารย์ทินลี่ วังดี้ (Mr.Thinley Wangdi) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 26 ส.ค. 2563
21 อาจารย์มาร์ค เบดูยา อูลา (Aj.Mark Bedoya Ulla) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 26 ส.ค. 2563
22 ผศ.กิกิ จูลี อังโกโร (Aj.Kiki Juli Anggoro) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 26 ส.ค. 2563
23 อาจารย์สุดา ใจห้าว สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 8 ก.ย. 2563
24 อาจารย์อุษา น่วมเพชร สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 9 ก.ย. 2563
25 อาจารย์นูร ไลลาทัล โรเฟีย (Aj.Nur Lailatur Rofiah) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 9 ก.ย. 2563
26 ผศ.ดร.อรทัย นนทเภท สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 9 ก.ย. 2563
27 อาจารย์กรรณิการ์ ศรีสมทรง สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 11 ก.ย. 2563
28 ผศ.ศิริพร สว่างอารีย์รักษ์ สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน 11 ก.ย. 2563
29 อาจารย์ลิม จง ยิว (Aj.Lim Chong Ewe) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 11 ก.ย. 2563 ลาออก
30 ผศ.ศิวรุฒ ลายคราม สำนักวิชานิติศาสตร์ 14 ก.ย. 2563
31 ผศ.ดร.พิมพ์ชนก พิมพ์ทนต์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 21 ก.ย. 2563
32 อาจารย์กิ่งกมล เพชรศรี สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 21 ก.ย. 2563
33 ผศ.ดร.พัชรินทร์ นิลมาท สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 21 ก.ย. 2563
34 ผศ.ดร.อัปสร บุญยัง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 21 ก.ย. 2563
35 ผศ.ดร.สุดธิดา สังข์พุ่ม สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 21 ก.ย. 2563
36 ผศ.ดร.ทิพวรรณ พลานุวัตน์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 22 ก.ย. 2563
37 ผศ.ดร.ภารวี รัตนกิจ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 22 ก.ย. 2563
38 รศ.ดร.สรศักดิ์ ด่านวรพงศ์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 22 ก.ย. 2563
39 ผศ.ดร.วนิดา ลิ่มมั่น สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 22 ก.ย. 2563
40 ผศ.ดร.มรกต ชาตาธิคุณ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 22 ก.ย. 2563
41 อาจารย์รัชฏากรณ์ ธรรมรัตน์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 22 ก.ย. 2563 ลาออก
42 อาจารย์ พญ.พิระดา ยินเจริญ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 24 ก.ย. 2563 ลาศึกษาต่อ
43 รศ.ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 24 ก.ย. 2563
44 ผศ.มลชฎาภร สุขการ สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 14 ต.ค. 2563 ลาออก
45 อาจารย์ราห์มาห์ บาโกโก สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 16 ต.ค. 2563 ลาออก
46 ผศ.ดร.พิเชษฐ์ จิตต์เจนการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 19 ต.ค. 2563
47 ผศ.เยาวเรศ ศิริสถิตย์กุล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 20 ต.ค. 2563
48 ผศ.ธนวรรณ สงประเสริฐ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 20 ต.ค. 2563 ลาศึกษาต่อ
49 ผศ.ดร.ชูบาร์ม ปาทัก (Dr. Shubham Pathak) บัณฑิตวิทยาลัย 21 ต.ค. 2563
50 อาจารย์วิลเลี่ยม เจอาร์ ฟรานโก พีราเลส (Mr.William JR Franco Perales) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 26 ต.ค. 2563
51 ผศ.โกสินทร์ กาฬรัตน์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 16 พ.ย. 2563
52 ผศ.พัสตราภรณ์ แก้วพะวงค์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 23 พ.ย. 2563
53 อาจารย์ธนาภา ช่วยแก้ว สำนักวิชาการจัดการ 23 พ.ย. 2563 ลาศึกษาต่อ
54 อาจารย์ ดร.จารุภา เลขทิพย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 25 พ.ย. 2563
55 ผศ.ดร.อามิต ไจซี สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 7 ธ.ค. 2563
56 ผศ.ดร.นันทพร กลิ่นจันทร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 14 ธ.ค. 2563 ลาออก
57 อาจารย์พรชนุตร ชุมภูนุช สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 15 ธ.ค. 2563
58 อาจารย์เฝิง หมิน (Aj.Feng Min) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 23 ธ.ค. 2563
59 อาจารย์เบนจามิน พันเมย (Aj.Benjamin Panmei) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 19 ม.ค. 2564 ลาออก
60 อาจารย์ ดร.จันทราทิพย์ โจมฤทธิ์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 20 ม.ค. 2564
61 อาจารย์ ดร.ดำรงศักดิ์ น้อยเจริญ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 1 ก.พ. 2564
62 ผศ.ดร.เขมนิจ วัฒนทินโชติ สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 1 ก.พ. 2564
63 อาจารย์อุสวาตุน คาซานา (Aj.Uswatun Khasanah) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 9 ก.พ. 2564 ลาออก
64 ผศ.นันท์นภัส เพชรคงทอง สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 23 ก.พ. 2564
65 อาจารย์แอนนิสา ลอร่า มาเรต้า (Aj.Annisa Laura Maretha) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 23 ก.พ. 2564 ลาออก
66 อาจารย์ ดร.เจเน็ท ซูดานโก คาสต้า (Dr.Janet Sudango Casta) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 23 ก.พ. 2564 ลาออก
67 ผศ.นพ.ลั่นหล้า อุดมเวช สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 24 ก.พ. 2564
68 ผศ.ดร.ลิตวดี เจือบุญ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 9 มี.ค. 2564
69 ผศ.อุหมาด หมัดอาด้ำ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 9 มี.ค. 2564
70 อาจารย์อัญมาศ ภู่เพชร สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 12 เม.ย. 2564 ลาออก
71 อาจารย์ ดร.ซานดีพ ลอยด์ แคชแชป (Dr. Sandeep Lloyd Kachchhap) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 20 เม.ย. 2564
72 อาจารย์เนอมาลา (Aj.Nurmala) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 20 เม.ย. 2564
73 ผศ.ดร.มาร์ซิน จาคุบ ดรอบนิค (Assist.Prof.Dr.Marcin Jakub Drobnik) วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 28 เม.ย. 2564 ลาออก
74 ผศ.ดร.ดนิตา จำปาแก้ว สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 28 เม.ย. 2564
75 อาจารย์ ดร.ฮีร่า บาตูล (Dr. Hira Batool) บัณฑิตวิทยาลัย 4 พ.ค. 2564 ลาออก
76 ผศ.ตันยมน เพชรรัตน์ สำนักวิชาการจัดการ 11 พ.ค. 2564 ลาศึกษาต่อ
77 ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ ประถม สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 25 พ.ค. 2564
78 ผศ.ปาลีรัตน์ วงศ์ฤทธิ์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 25 พ.ค. 2564
79 ผศ.ดร.ธิดา โสตถิโยธิน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 1 มิ.ย. 2564
80 อาจารย์ศิรินทิพย์ ภักดี สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 1 มิ.ย. 2564
81 อาจารย์ทัศณีย์ ทัศระเบียบ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 1 มิ.ย. 2564
82 อาจารย์เครือแก้ว เตียประพงษ์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 2 มิ.ย. 2564 ลาออก
83 ผศ.สุพัตรา ไชยบาล สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 2 มิ.ย. 2564
84 รศ.ดร.ศศิธร ธนะภพ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 2 มิ.ย. 2564
85 ผศ.ดร.ชลธิชา รมยะสมิต สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 9 มิ.ย. 2564
86 อาจารย์ปฏิบัติ ปรียาวงศากุล สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 9 มิ.ย. 2564
87 อาจารย์ พญ.ดวงกมล ศิริอาชวะวัฒน์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 16 มิ.ย. 2564
88 ผศ.เจนจิรา แก้วรัตน์ สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 16 มิ.ย. 2564
89 ผศ.ดร.ปนัดดา พิบูลย์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 16 มิ.ย. 2564
90 ผศ.ดร.ไพรินทร์ ศรีสินทร สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 28 มิ.ย. 2564
91 รศ.ดร.อจลวิชญ์ ฉันทวีโรจน์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 28 มิ.ย. 2564
92 รศ.ดร.เสน่ห์ รุจิวรรณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 28 มิ.ย. 2564
93 อาจารย์ ดร.ภาวเรศ ฟูน้อย สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 28 มิ.ย. 2564
94 ผศ.ดร.ศิริอุมา เจาะจิตต์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 28 มิ.ย. 2564
95 อาจารย์ไซม่อน ม็อกซอน สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 28 มิ.ย. 2564
96 ผศ.ดร.สรัญญา มณีรัตนาศักดิ์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 29 มิ.ย. 2564 ลาออก
97 ผศ.ดร.ปัทมาภรณ์ ขวัญแก้ว สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 30 มิ.ย. 2564
98 ผศ.อุไรวรรณ หมัดอ่าดัม สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 30 มิ.ย. 2564
99 ผศ.จินตนา อุณหะไวทยะ สำนักวิชานิติศาสตร์ 7 ก.ค. 2564
100 อาจารย์กนก เตียประพงษ์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 7 ก.ค. 2564 ลาออก
101 ผศ.ดร.วิไลวรรณ เซ่งโห้ย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 20 ก.ค. 2564
102 อาจารย์พิกุลทิพย์ ขุนเศรษฐ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 20 ก.ค. 2564
103 ผศ.ภริตพร แก้วแกมเสือ สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 20 ก.ค. 2564
104 ผศ.อิศรา ประจงไสย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 22 ก.ค. 2564 ลาศึกษาต่อ
105 รศ.ดร.จรวย สุวรรณบำรุง สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 22 ก.ค. 2564
106 ผศ.ดร.ประภัสสร เส้งสุ้น สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 22 ก.ค. 2564
107 รศ.ดร.พจมาลย์ สุรนิลพงศ์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 22 ก.ค. 2564
108 อาจารย์ธนภร เจริญธัญสกุล สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 22 ก.ค. 2564
109 ผศ.ดร.มาลาตี ตาเยะ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 28 ก.ค. 2564
110 รศ.จิตตาภรณ์ มงคลแก่นทราย สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 28 ก.ค. 2564 ลาศึกษาต่อ
111 อาจารย์ธชมน กำลังเกื้อ สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 28 ก.ค. 2564
112 ผศ.ดร.อโนมา สันติวรกุล สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 28 ก.ค. 2564
113 ผศ.ดร.ธันวดี คล่องแคล่ว สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 3 ส.ค. 2564
114 ผศ.ปรัชญา กฤษณะพันธ์ สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 3 ส.ค. 2564
115 อาจารย์ ดร.กุลวดี หนูหนอง สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 3 ส.ค. 2564
116 อาจารย์ ดร.กัญญนิจ วิเชียรรัตน์ สำนักวิชาการจัดการ 3 ส.ค. 2564
117 ผศ.ดร.พนิดา แช่มช้าง สำนักวิชาการจัดการ 3 ส.ค. 2564
118 อาจารย์โจชัว อะคินโลลู โอลายินก้า วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 3 ส.ค. 2564
119 อาจารย์ ดร.ชฎาภา รุ่งเรืองใบหยก สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 3 ส.ค. 2564
120 รศ.ดร.วาริน อินทนา สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 3 ส.ค. 2564
121 ผศ.ดร.พัฒนศักดิ์ คำมณีจันทร์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 3 ส.ค. 2564
122 อาจารย์วลัยนิภา หาพุทธา สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 3 ส.ค. 2564
123 ผศ.ดร.นิยม กำลังดี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 3 ส.ค. 2564 ลาออก
124 ผศ.ดร.อัมพร หมาดเด็น สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 3 ส.ค. 2564 ลาออก
125 อาจารย์ธนรัตน์ มังคุด สำนักวิชานิติศาสตร์ 3 ส.ค. 2564 ลาออก
126 ผศ.ดร.สมจินตนา คุ้มภัย สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 3 ส.ค. 2564
127 ผศ.วิลาวัณย์ ดึงไตรย์ภพ สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน 3 ส.ค. 2564
128 อาจารย์ประภาดา ศรีสุวรรณ สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน 3 ส.ค. 2564
129 ผศ.กันต์ฤทัย สิริวรกุลศักดิ์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 3 ส.ค. 2564
130 ผศ.ดร.ชลกานต์ เบ็ญจศักดิ์ สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน 3 ส.ค. 2564
131 อาจารย์นัทชา นารมย์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 3 ส.ค. 2564
132 ผศ.เพ็ญศรี พานิช สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 3 ส.ค. 2564
133 ผศ.ดร.ธัญวัฒน์ ลิมปิติ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 3 ส.ค. 2564
134 อาจารย์ ดร.จินดาหรา เปรมปราโมทย์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 4 ส.ค. 2564
135 อาจารย์ ดร.คัว ง็อก เลอ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 4 ส.ค. 2564
136 ผศ.ดร.นิสา แซ่หลี สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 4 ส.ค. 2564
137 อาจารย์กัญญณัฐ ลัคคะนายก สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 4 ส.ค. 2564
138 อาจารย์วรรณรัตน์ นาที สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 4 ส.ค. 2564
139 ผศ.ดร.นิรัติศัย รักมาก สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ส.ค. 2564
140 ผศ.ดร.อัปษร สัตยาคม สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 4 ส.ค. 2564
141 อาจารย์วรางคณา ศรีหมอก สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 4 ส.ค. 2564
142 อาจารย์พรทิพย์ กิ้มนวน สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 4 ส.ค. 2564 ลาออก
143 อาจารย์สุวัจนา ธรรมโชติ สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน 5 ส.ค. 2564 ลาออก
144 อาจารย์ภูมิ ชาญป้อม สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 5 ส.ค. 2564 ลาออก
145 รศ.ดร.พรรณนิภา เชาวนะ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 5 ส.ค. 2564 ลาออก
146 อาจารย์พัฒน์ธิดา ทองขาว สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 5 ส.ค. 2564
147 อาจารย์อลิศรา สระโมฬี สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน 5 ส.ค. 2564
148 รศ.ดร.จำนงค์ ธนะภพ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 5 ส.ค. 2564
149 ผศ.ดร.วนิดา มาลา สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 5 ส.ค. 2564
150 ผศ.ดร.เจริญเกียรติ โพธิ์ชัยยะ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 5 ส.ค. 2564
151 อาจารย์ทรรศนะ นวลสมศรี สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 5 ส.ค. 2564
152 อาจารย์ ดร.อดิศักดิ์ การบรรจง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 5 ส.ค. 2564
153 ผศ.สมใจ หนูผึ้ง สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน 17 ส.ค. 2564
154 ผศ.เนตรชนก เจียรมาศ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 17 ส.ค. 2564
155 อาจารย์สุชาติ ฉันสำราญ สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน 17 ส.ค. 2564
156 ผศ.บุณฑรี จันทร์กลับ สำนักวิชาการจัดการ 17 ส.ค. 2564
157 ผศ.ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 17 ส.ค. 2564
158 ผศ.ดร.ผานิตย์ คุ้มฮิ้น สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 17 ส.ค. 2564
159 อาจารย์ไฮฟะ นิตยรักษ์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 17 ส.ค. 2564 ลาออก
160 อาจารย์ ดร.ดวงใจ ผิวคำ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 17 ส.ค. 2564
161 ผศ.นลินี ทินนาม สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน 20 ส.ค. 2564
162 ผศ.สุกฤษฎิ์ สังฆะโน สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 20 ส.ค. 2564
163 อาจารย์ ดร.ปิลันธน์ แสนสุข สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 25 ส.ค. 2564
164 ผศ.นฤมล กล้าทุกวัน สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 26 ส.ค. 2564
165 อาจารย์ ดร.พงศ์พันธุ์ คำพรรณ์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 31 ส.ค. 2564
166 ผศ.กิตติ เชาวนะ สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 31 ส.ค. 2564 ลาศึกษาต่อ
167 ผศ.ดร. รวินทร์ ถิ่นนคร สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 1 ก.ย. 2564
168 อาจารย์เจสโทนี่ ซัลกาโด อาคิวาร์ สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 1 ก.ย. 2564 ลาออก
169 อาจารย์ดร.ชฎายุ อุดม สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 3 ก.ย. 2564
170 อาจารย์บุศรินทร์ นันทะเขต สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 3 ก.ย. 2564
171 อาจารย์ทิวาพร ทองสุทธิ์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 8 ก.ย. 2564
172 ผศ.จาตุรันต์ พิบูลย์ สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 8 ก.ย. 2564
173 อาจารย์ ดร.อรชุมา เมืองสอน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 8 ก.ย. 2564
174 อาจารย์คำแก้ว มณีโรจน์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 10 ก.ย. 2564 ลาออก
175 ผศ.ดร.กชพรรณ กาญจนะ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 20 ก.ย. 2564
176 ผศ.ดร.สุจิตรา สมุหเสนีโต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 22 ก.ย. 2564
177 ผศ.ปิยชาติ สึงตี สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 22 ก.ย. 2564
178 รศ.ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 22 ก.ย. 2564
179 ผศ.ดร.วรรณิศา คุ้มบ้าน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 25 ก.ย. 2564
180 อาจารย์พัชรพร สาลี สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 28 ก.ย. 2564 ลาออก
181 ผศ.สุวิตา แก้วอารีลาภ สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 4 ต.ค. 2564
182 ผศ.ดร.พุทธรดา นิลเอสงค์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 7 ต.ค. 2564
183 อาจารย์ ดร.สัจจารีย์ ศิริชัย สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 12 ต.ค. 2564

ปีงบประมาณ 2563

No. Picture Name-Surname School Date of Recognition note
Senior Fellow (0 คน)
Fellow (1 คน)
1 อาจารย์แดซีดิล แทนโก ตวน (Aj.Dacedille Tanco Tuan) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 14 เม.ย. 2564 ลาออก
รายงานผู้ได้รับการรับรองฯ UKPSF ตามสำนักวิชา
Top