ผู้บริหาร/บุคลากร

ลำดับ รูปภาพ ชื่อ-สกุล ข้อมูลติดต่อ วุฒิการศึกษา ตำแหน่ง
ผู้ช่วยอธิการบดี
1 ผศ.ดร.สุธัญญา ด้วงอินทร์
โทร. 0-7567-2261
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 72261
อีเมล [email protected]
- รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้อำนวยการ
2 ผศ.ดร.สุธัญญา ด้วงอินทร์
โทร. 0-7567-2261
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 72261
อีเมล [email protected]
- รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่
ฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการเรียนและการสอน
1 นายนันทวัฒน์ ฟองมณี
โทร. 0-7547-7040
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 77040
อีเมล [email protected], [email protected]
1. ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอน)
2. วท.บ. (เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
2 นางพณิชา โสพรรณรัตน์
โทร. 0-7567-3770
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 73770
อีเมล [email protected], p[email protected]
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
3 นางสาวภัทรานิษฐ์ โยธินวัฒนบำรุง
โทร. 0-7567-3771
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 73771
อีเมล [email protected], pat[email protected]
บธ.บ. (ระบบสารสนเทศ) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Top