ผู้บริหาร/บุคลากร

ลำดับ รูปภาพ ชื่อ-สกุล ข้อมูลติดต่อ วุฒิการศึกษา ตำแหน่ง
ผู้บริหาร
1 รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด
โทร. 0-7567-3808
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 73808
อีเมล surin.ma@wu.ac.th
1. Political Science University of Hawaii
2. Political Science University of Hawaii
3. รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองอธิการบดี
2 ผศ.ดร.สุธัญญา ด้วงอินทร์
โทร. 0-7567-7041
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 77041
อีเมล dsuthany@wu.ac.th
1. ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต Computer and Information Sciences
2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1. ผู้ช่วยอธิการบดี
2. รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่
ฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการเรียนและการสอน
1 นายนันทวัฒน์ ฟองมณี
โทร. 0-7547-7040
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 77040
อีเมล fnantawa@wu.ac.th, fnantawa@mail.wu.ac.th
1. ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอน)
2. วท.บ. (เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
2 นางพณิชา โสพรรณรัตน์
โทร. 0-7567-3770
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 73770
อีเมล panicha.sp@wu.ac.th, panicha.sp@mail.wu.ac.th
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
3 นางสาวภัทรานิษฐ์ โยธินวัฒนบำรุง
โทร. 0-7567-3771
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 73771
อีเมล pattranit.ch@wu.ac.th, pattranit.ch@mail.wu.ac.th
บธ.บ. (ระบบสารสนเทศ) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2566

Top