การรับรองมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ หรือ The UK Professional Standards Framework (UKPSF)
รุ่นที่ 3

ลำดับ ชื่อ-สกุล สำนักวิชา
Principal Fellow (0 คน)
Senior Fellow (6 คน)
1 ผศ.พิชญ์สินี เควด สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป
2 รศ.ดร.วรางคณา จุ้งลก สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
3 รศ.ดร.กิจชัย จิตขจรวานิช สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
4 อาจารย์จงสุข คงเสน สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
5 รศ.ดร.นฤมล มาแทน
-ได้รับการรับรอง FHEA เมื่อ พ.ศ. 2563
-ได้รับการรับรอง SFHEA เมื่อ พ.ศ. 2565
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
6 ผศ.ดร.นุรดีนา จารง
-ได้รับการรับรอง FHEA เมื่อ พ.ศ. 2563
-ได้รับการรับรอง SFHEA เมื่อ พ.ศ. 2566
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
Fellow (53 คน)
1 ผศ.ดร.สุฤกษ์ คงทอง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
2 รศ.ดร.มณฑล เลิศคณาวนิชกุล สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
3 รศ.ดร.สมชาย สวัสดี สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
4 รศ.ดร.อรอนงค์ เฉียบแหลม สำนักวิชาการจัดการ
5 ผศ.ดร.อภิชาต อธิไภริน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
6 รศ.ดร.รุ่งรวี จิตภักดี สำนักวิชาการจัดการ
7 ผศ.ดร.ปาจรีย์ ศักดิเศรษฐ์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
8 รศ.ดร.ปฏิมาพร สุขมาก สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
9 ผศ.ดร.น้ำฟ้า เสริมแก้ว สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
10 ผศ.ดร.จิรพรรณ ทองสร้อย สำนักวิชาแพทยศาสตร์
11 ผศ.ดร.อุดมรัตน์ วัฒนสิทธิ์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
12 ผศ.นพ.ธีระพันธ์ สงนุ้ย สำนักวิชาแพทยศาสตร์
13 ผศ.ดร.ทิพย์สุดา ทองบัวแก้ว สำนักวิชาแพทยศาสตร์
14 รศ.ดร.ประภาพร จันทร์เอียด สำนักวิชาแพทยศาสตร์
15 รศ.ดร.นุชจรี จีนด้วง สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
16 ผศ.ดร.ธิพาพรรณ พลายด้วง สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
17 ผศ.ดร.บูดี้ วาลูโย (Assist.Prof.Dr.Budi Waluyo) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป
18 อาจารย์ ดร.อาลี อัซฮาบี (Dr.Ali Zahabi) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป
19 รศ.ดร.ดุษฎี ชินนาพันธ์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์
20 ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ วีรสกุล สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
21 ผศ.ดร.ฟารีดา เจะเอาะ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
22 ผศ.ดร.ศวรรยา เลาหประภานนท์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
23 ผศ.ดร.รพีพร ขวัญเชื้อ สำนักวิชาแพทยศาสตร์
24 อาจารย์ ดร.ชิระวัฒน์ วัฒนพานิช สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
25 รศ.ดร.กำชัย นุ้ยธิติกุล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
26 อาจารย์อภิชญา ชนะวงศ์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
27 รศ.ดร.ขวัญธิดา โคตรพุ้ย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
28 รศ.ดร.นิรันดร มาแทน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
29 ผศ.ดร.จิรา คงปราณ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
30 ผศ.ดร.พุทธิพร ธนธรรมเมธี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
31 อาจารย์ ดร.กฤติกา กาบพลอย สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
32 ผศ.ดร.ศิราณี ยงประเดิม สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
33 ผศ.กรรณิการ์ แสงประจง สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
34 ผศ.กำไล สมรักษ์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
35 ผศ.จันทร์จุรีย์ ถือทอง สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
36 รศ.ดร.วรวรรณ พันพิพัฒน์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
37 ผศ.ดร.กาญจน์นัฐฐา ไชยศรียา สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
38 อาจารย์ ดร.ยุทธนา เจริญรื่น สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
39 ผศ.ดร.สิริวัจนา แก้วผนึก สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
40 ศ.ดร.มนัส ชัยจันทร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
41 ผศ.ดร.ปรีดา สันสาคร สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
42 อาจารย์ ดร.ปริญญา ว่องไววณิชกุล สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
43 ผศ.ดร.พรเพ็ญ ทิพยนา สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน
44 อาจารย์กนกวรรณ ตันตระเสนีย์รัตน์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
45 ผศ.จิราวรรณ คล้ายวิเศษ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
46 อาจารย์ธีรวัฒน์ กล่าวเกลี้ยง สำนักวิชาศิลปศาสตร์
47 ผศ.ดร.ฐิมาพร เพชรแก้ว สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
48 อาจารย์สุพพัต รุ่งเรืองศิลป์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
49 ผศ.สุผาณิต วิเศษสาธร สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
50 อาจารย์ ดร.นิษฐิดา สุดใหม่ สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน
51 ผศ.จิตติมา พีระพัฒน์ สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
52 อาจารย์ปิยนุช ขุนสวัสดิ์ สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป
53 อาจารย์สุธีระ ทองขาว สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป