การรับรองมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ หรือ The UK Professional Standards Framework (UKPSF)
โครงการพิเศษเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสอนของอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานฯ UKPSF
ปีงบประมาณ 2561-2567

ลำดับ ชื่อ-สกุล สำนักวิชา
Principal Fellow (0 คน)
Senior Fellow (12 คน)
1 ผศ.ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
2 รศ.ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน
3 รศ.ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
4 ผศ.จูนิเฟอร์ ลีล บูโคล (Asst.Prof.Junifer Leal Bucol) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป
5 อาจารย์ ดร.สลิลา เศรษฐไกรกุล สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
6 รศ.ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์
7 ผศ.ดร.สุริยัน สุขติ
-ได้รับการรับรอง FHEA เมื่อ พ.ศ. 2564
-ได้รับการรับรอง SFHEA เมื่อ พ.ศ. 2564
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
8 อาจารย์ ดร.สุชิตา มานะจิตต์
-ได้รับการรับรอง FHEA เมื่อ พ.ศ. 2563
-ได้รับการรับรอง SFHEA เมื่อ พ.ศ. 2565
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
9 รศ.ดร.มยุนา ศรีสุภนันต์
-ได้รับการรับรอง FHEA เมื่อ พ.ศ. 2563
-ได้รับการรับรอง SFHEA เมื่อ พ.ศ. 2565
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
10 ผศ.ปรัชญา กฤษณะพันธ์
-ได้รับการรับรอง FHEA เมื่อ พ.ศ. 2564
-ได้รับการรับรอง SFHEA เมื่อ พ.ศ. 2566
สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
11 รศ.ดร.วิรุจ ถิ่นนคร สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
12 รศ.ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์
-ได้รับการรับรอง FHEA เมื่อ พ.ศ. 2563
-ได้รับการรับรอง SFHEA เมื่อ พ.ศ. 2566
สำนักวิชาแพทยศาสตร์
Fellow (402 คน)
1 ผศ.ดร.อรรถกร พรมวี สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
2 ผศ.คมกริช เอี้ยวสกุล สำนักวิชาแพทยศาสตร์
3 อาจารย์ฮงพงโว ริงฟาห์โซ ซิมิค (Aj.Hungpungwo Ringphaso Zimik) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป
4 รศ.ดร.สุธน ศรีวะโร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
5 ผศ.ดร.อภิรักษ์ พยัคฆา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
6 ผศ.ดร.ชมพูนุท นันทเมธี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
7 อาจารย์ พญ.เพ็ญพรรณ เลิศวัฒนชัย สำนักวิชาแพทยศาสตร์
8 รศ.ดร.มนตรา ไชยรัตน์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
9 อาจารย์ศุภลักษณ์ ไพศาล สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
10 อาจารย์สินีนาฏ นาคศรี สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
11 ผศ.จินดารัตน์ สมใจนึก สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
12 รศ.ดร.นัยนา หนูนิล สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
13 ผศ.ถิรวรรณ ทองวล สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
14 อาจารย์ลักษมล ลักษณะวิมล สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
15 อาจารย์ ดร.มาร์ค เทรวี (Dr.Mark Treve) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป
16 ผศ.น้ำฝน ฤทธิ์ภักดี สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
17 อาจารย์จันทรวดี สพานทอง สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
18 ผศ.เกวลี วัชราทักษิณ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
19 ผศ.ศุภกาญจน์ โอภาสรัตนากร สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
20 อาจารย์มณฑา สายธารวาณิตร์กุล สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
21 อาจารย์เหนียน นูเอต อัน (Aj.Nguyen Nguyet Anh) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป
22 อาจารย์ทินลี่ วังดี้ (Mr.Thinley Wangdi) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป
23 ผศ.ดร มาร์ค เบดูยา อูลา (Asst.Prof.Dr.Mark Bedoya Ulla) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป
24 ผศ.กิกิ จูลี อังโกโร (Aj.Kiki Juli Anggoro) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป
25 อาจารย์สุดา ใจห้าว สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
26 อาจารย์อุษา น่วมเพชร สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
27 ผศ.นูร ไลลาทัล โรเฟีย (Asst.Prof.Nur Lailatur Rofiah) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป
28 ผศ.ดร.อรทัย นนทเภท สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
29 อาจารย์กรรณิการ์ ศรีสมทรง สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
30 ผศ.ศิริพร สว่างอารีย์รักษ์ สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน
31 อาจารย์ลิม จง ยิว (Aj.Lim Chong Ewe) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป
32 ผศ.ศิวรุฒ ลายคราม สำนักวิชานิติศาสตร์
33 ผศ.ดร.พิมพ์ชนก พิมพ์ทนต์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
34 อาจารย์กิ่งกมล เพชรศรี สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
35 ผศ.ดร.พัชรินทร์ นิลมาท สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
36 ผศ.ดร.อัปสร บุญยัง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
37 ผศ.ดร.สุดธิดา สังข์พุ่ม สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
38 ผศ.ดร.ทิพวรรณ พลานุวัตน์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
39 ผศ.ดร.ภารวี รัตนกิจ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
40 รศ.ดร.สรศักดิ์ ด่านวรพงศ์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
41 ผศ.ดร.วนิดา ลิ่มมั่น สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
42 ผศ.ดร.มรกต ชาตาธิคุณ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
43 อาจารย์รัชฏากรณ์ ธรรมรัตน์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
44 อาจารย์ พญ.พิระดา ยินเจริญ สำนักวิชาแพทยศาสตร์
45 รศ.ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
46 ผศ.มลชฎาภร สุขการ สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป
47 อาจารย์ราห์มาห์ บาโกโก สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป
48 ผศ.ดร.พิเชษฐ์ จิตต์เจนการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
49 ผศ.เยาวเรศ ศิริสถิตย์กุล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
50 ผศ.ธนวรรณ สงประเสริฐ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
51 ผศ.ดร.ชูบาร์ม ปาทัก (Dr. Shubham Pathak) บัณฑิตวิทยาลัย
52 อาจารย์วิลเลี่ยม เจอาร์ ฟรานโก พีราเลส (Mr.William JR Franco Perales) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป
53 ผศ.โกสินทร์ กาฬรัตน์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
54 ผศ.พัสตราภรณ์ แก้วพะวงค์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
55 อาจารย์ธนาภา ช่วยแก้ว สำนักวิชาการจัดการ
56 อาจารย์ ดร.จารุภา เลขทิพย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
57 ผศ.ดร.อามิต ไจซี สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
58 ผศ.ดร.นันทพร กลิ่นจันทร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
59 อาจารย์พรชนุตร ชุมภูนุช สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
60 อาจารย์เฝิง หมิน (Aj.Feng Min) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป
61 อาจารย์เบนจามิน พันเมย (Aj.Benjamin Panmei) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป
62 อาจารย์ ดร.จันทราทิพย์ โจมฤทธิ์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
63 อาจารย์ ดร.ดำรงศักดิ์ น้อยเจริญ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
64 ผศ.ดร.เขมนิจ วัฒนทินโชติ สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป
65 อาจารย์อุสวาตุน คาซานา (Aj.Uswatun Khasanah) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป
66 ผศ.นันท์นภัส เพชรคงทอง สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
67 อาจารย์แอนนิสา ลอร่า มาเรต้า (Aj.Annisa Laura Maretha) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป
68 อาจารย์ ดร.เจเน็ท ซูดานโก คาสต้า (Dr.Janet Sudango Casta) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป
69 ผศ.นพ.ลั่นหล้า อุดมเวช สำนักวิชาแพทยศาสตร์
70 ผศ.ดร.ลิตวดี เจือบุญ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
71 ผศ.อุหมาด หมัดอาด้ำ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
72 อาจารย์อัญมาศ ภู่เพชร สำนักวิชาศิลปศาสตร์
73 อาจารย์แดซีดิล แทนโก ตวน (Aj.Dacedille Tanco Tuan) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป
74 อาจารย์ ดร.ซานดีพ ลอยด์ แคชแชป (Dr. Sandeep Lloyd Kachchhap) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป
75 อาจารย์เนอมาลา (Aj.Nurmala) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป
76 ผศ.ดร.มาร์ซิน จาคุบ ดรอบนิค (Assist.Prof.Dr.Marcin Jakub Drobnik) วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
77 ผศ.ดร.ดนิตา จำปาแก้ว สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
78 อาจารย์ ดร.ฮีร่า บาตูล (Dr. Hira Batool) บัณฑิตวิทยาลัย
79 ผศ.ตันยมน เพชรรัตน์ สำนักวิชาการจัดการ
80 ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ ประถม สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
81 ผศ.ปาลีรัตน์ วงศ์ฤทธิ์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
82 ผศ.ดร.ธิดา โสตถิโยธิน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
83 อาจารย์ศิรินทิพย์ ภักดี สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
84 อาจารย์ทัศณีย์ ทัศระเบียบ สำนักวิชาศิลปศาสตร์
85 อาจารย์เครือแก้ว เตียประพงษ์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
86 ผศ.สุพัตรา ไชยบาล สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
87 รศ.ดร.ศศิธร ธนะภพ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
88 ผศ.เนอ คู อมีเลีย บินติ คู โดริส สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป
89 ผศ.ดร.ชลธิชา รมยะสมิต สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
90 อาจารย์ปฏิบัติ ปรียาวงศากุล สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
91 อาจารย์ พญ.ดวงกมล ศิริอาชวะวัฒน์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์
92 ผศ.เจนจิรา แก้วรัตน์ สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป
93 ผศ.ดร.ปนัดดา พิบูลย์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
94 ผศ.ดร.ไพรินทร์ ศรีสินทร สำนักวิชาศิลปศาสตร์
95 รศ.ดร.อจลวิชญ์ ฉันทวีโรจน์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
96 รศ.ดร.เสน่ห์ รุจิวรรณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
97 อาจารย์ ดร.ภาวเรศ ฟูน้อย สำนักวิชาศิลปศาสตร์
98 ผศ.ดร.ศิริอุมา เจาะจิตต์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
99 อาจารย์ไซม่อน ม็อกซอน สำนักวิชาศิลปศาสตร์
100 ผศ.ดร.สรัญญา มณีรัตนาศักดิ์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
101 ผศ.ดร.ปัทมาภรณ์ ขวัญแก้ว สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
102 ผศ.อุไรวรรณ หมัดอ่าดัม สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
103 ผศ.จินตนา อุณหะไวทยะ สำนักวิชานิติศาสตร์
104 อาจารย์กนก เตียประพงษ์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
105 ผศ.ดร.วิไลวรรณ เซ่งโห้ย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
106 อาจารย์พิกุลทิพย์ ขุนเศรษฐ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
107 ผศ.ภริตพร แก้วแกมเสือ สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
108 ผศ.อิศรา ประจงไสย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
109 รศ.ดร.จรวย สุวรรณบำรุง สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
110 ผศ.ดร.ประภัสสร เส้งสุ้น สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
111 รศ.ดร.พจมาลย์ สุรนิลพงศ์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
112 อาจารย์ธนภร เจริญธัญสกุล สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
113 ผศ.ดร.มาลาตี ตาเยะ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
114 รศ.จิตตาภรณ์ มงคลแก่นทราย สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
115 อาจารย์ธชมน กำลังเกื้อ สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป
116 ผศ.ดร.อโนมา สันติวรกุล สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
117 ผศ.ดร.ธันวดี คล่องแคล่ว สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
118 อาจารย์ ดร.กุลวดี หนูหนอง สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
119 อาจารย์ ดร.กัญญนิจ วิเชียรรัตน์ สำนักวิชาการจัดการ
120 ผศ.ดร.พนิดา แช่มช้าง สำนักวิชาการจัดการ
121 อาจารย์โจชัว อะคินโลลู โอลายินก้า วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
122 อาจารย์ ดร.ชฎาภา รุ่งเรืองใบหยก สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
123 รศ.ดร.วาริน อินทนา สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
124 ผศ.ดร.พัฒนศักดิ์ คำมณีจันทร์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
125 อาจารย์วลัยนิภา หาพุทธา สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
126 ผศ.ดร.นิยม กำลังดี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
127 ผศ.ดร.อัมพร หมาดเด็น สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป
128 อาจารย์ธนรัตน์ มังคุด สำนักวิชานิติศาสตร์
129 ผศ.ดร.สมจินตนา คุ้มภัย สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
130 ผศ.วิลาวัณย์ ดึงไตรย์ภพ สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน
131 อาจารย์ประภาดา ศรีสุวรรณ สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน
132 ผศ.กันต์ฤทัย สิริวรกุลศักดิ์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
133 ผศ.ดร.ชลกานต์ เบ็ญจศักดิ์ สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน
134 อาจารย์นัทชา นารมย์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
135 ผศ.เพ็ญศรี พานิช สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
136 ผศ.ดร.ธัญวัฒน์ ลิมปิติ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
137 อาจารย์ ดร.จินดาหรา เปรมปราโมทย์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
138 อาจารย์ ดร.คัว ง็อก เลอ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
139 ผศ.ดร.นิสา แซ่หลี สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
140 อาจารย์กัญญณัฐ ลัคคะนายก สำนักวิชาศิลปศาสตร์
141 อาจารย์วรรณรัตน์ นาที สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
142 ผศ.ดร.นิรัติศัย รักมาก สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
143 ผศ.ดร.อัปษร สัตยาคม สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
144 อาจารย์วรางคณา ศรีหมอก สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
145 อาจารย์พรทิพย์ กิ้มนวน สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
146 อาจารย์สุวัจนา ธรรมโชติ สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน
147 อาจารย์ภูมิ ชาญป้อม สำนักวิชาศิลปศาสตร์
148 รศ.ดร.พรรณนิภา เชาวนะ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
149 อาจารย์พัฒน์ธิดา ทองขาว สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
150 อาจารย์อลิศรา สระโมฬี สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน
151 รศ.ดร.จำนงค์ ธนะภพ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
152 ผศ.ดร.วนิดา มาลา สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
153 ผศ.ดร.เจริญเกียรติ โพธิ์ชัยยะ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
154 อาจารย์ทรรศนะ นวลสมศรี สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
155 อาจารย์ ดร.อดิศักดิ์ การบรรจง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
156 ผศ.สมใจ หนูผึ้ง สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน
157 ผศ.เนตรชนก เจียรมาศ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
158 อาจารย์สุชาติ ฉันสำราญ สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน
159 ผศ.บุณฑรี จันทร์กลับ สำนักวิชาการจัดการ
160 ผศ.ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
161 ผศ.ดร.ผานิตย์ คุ้มฮิ้น สำนักวิชาแพทยศาสตร์
162 อาจารย์ไฮฟะ นิตยรักษ์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
163 อาจารย์ ดร.ดวงใจ ผิวคำ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
164 ผศ.นลินี ทินนาม สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน
165 ผศ.สุกฤษฎิ์ สังฆะโน สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
166 อาจารย์ ดร.ปิลันธน์ แสนสุข สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
167 ผศ.นฤมล กล้าทุกวัน สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
168 อาจารย์ ดร.พงศ์พันธุ์ คำพรรณ์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์
169 ผศ.กิตติ เชาวนะ สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป
170 ผศ.ดร. รวินทร์ ถิ่นนคร สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
171 อาจารย์เจสโทนี่ ซัลกาโด อาคิวาร์ สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป
172 อาจารย์ดร.ชฎายุ อุดม สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
173 อาจารย์บุศรินทร์ นันทะเขต สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
174 อาจารย์ทิวาพร ทองสุทธิ์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
175 ผศ.จาตุรันต์ พิบูลย์ สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
176 อาจารย์ ดร.อรชุมา เมืองสอน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
177 อาจารย์คำแก้ว มณีโรจน์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์
178 ผศ.ดร.กชพรรณ กาญจนะ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
179 ผศ.ดร.สุจิตรา สมุหเสนีโต สำนักวิชาแพทยศาสตร์
180 ผศ.ปิยชาติ สึงตี สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป
181 รศ.ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
182 ผศ.ดร.วรรณิศา คุ้มบ้าน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
183 อาจารย์พัชรพร สาลี สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป
184 ผศ.ธนภาษ เดชพาวุฒิกุล สำนักวิชาศิลปศาสตร์
185 อาจารย์อนุชสรา เรืองมาก สำนักวิชาศิลปศาสตร์
186 ผศ.สุวิตา แก้วอารีลาภ สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป
187 ผศ.ดร.สุปรีชา แก้วสวัสดิ์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
188 ผศ.ดร.นันทวัน วังเมือง สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
189 ผศ.สาวิตรี เหล่าไพบูลย์กุล สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
190 ผศ.ดร.พุทธรดา นิลเอสงค์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์
191 อาจารย์ ดร.สัจจารีย์ ศิริชัย สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
192 อาจารย์โองการ หรันเต๊ะ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
193 อาจารย์ชวพงษ์ นุ้ยสุข สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน
194 ผศ.ดร.วชิราภรณ์ พวงจินดา สำนักวิชานิติศาสตร์
195 อาจารย์ศิริคุณ พันธ์รังษี สำนักวิชาศิลปศาสตร์
196 ผศ.ดร.ชุติมา รัตนวรรณ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
197 อาจารย์วรัชยา ช่วยกาญจน์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
198 อาจารย์ธมลวรรณ หวังอนุตตร สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
199 ผศ.ดร.ณัฐิกานต์ นกแก้ว สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
200 อาจารย์ฐาปนีย์ ชินวงค์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
201 ผศ.จิรพัฒน์ นาวารัตน์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
202 อาจารย์ ดร.วันทนีย์ โยชน์ชัยสาร สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
203 ผศ.ดร.จิรารัตน์ สองสี สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
204 อาจารย์ทรงพันธุ์ จันทร์ทอง สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป
205 อาจารย์ศกุนิชญ์ จันทร์ทอง สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป
206 อาจารย์ฮุชเซ็น นิยมเดชา สำนักวิชาการจัดการ
207 อาจารย์ ดร.เยี่ยมดาว ณรงคะชวนะ สำนักวิชาการจัดการ
208 ผศ.กรกต สุวรรณรัตน์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
209 อาจารย์วชรวรรษ พรหมมา สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน
210 ผศ.ดร.สุภาวดี เชื้อพราหมณ์ สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
211 อาจารย์ ดร.บุษบรรณ สุขกาญจน์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
212 ผศ.รัชดา สุวรรณเกิด สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน
213 ผศ.จิรวัฒน์ แสงทอง สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
214 ผศ.ดร.ทัศนียา บริพิศ สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
215 ผศ.ดร.วิทยา อาภรณ์ สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป
216 อาจารย์ ดร.ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์ สำนักวิชาการจัดการ
217 ผศ.ภานุวัฒน์ สวัสดี สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
218 อาจารย์ ดร.อรรถวดี แซ่หยุ่น สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
219 อาจารย์ ดร.อามานร์ เทศอาเส็น สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
220 ผศ.ดร.รัชศักดิ์ บุญฮก สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
221 อาจารย์ธนาภรณ์ เสมพืช สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
222 อาจารย์ ดร.กนกวรรณ มีสุข สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน
223 อาจารย์ น.สพ.รัฐพันธ์ พัฒนรังสรรค์ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี
224 อาจารย์ประถมชัย รัตนวรรณ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
225 ผศ.ดร.นทีลักษณ์ กุลเทศ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
226 ผศ.ดร.อุดมศักดิ์ ดรุมาศ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
227 ผศ.ดร.วิลาวัณย์ ผลาชุม สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
228 ผศ.สิทธิพรรณ เรือนจันทร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
229 อาจารย์ ดร. ณัฐปรัชญา นันทวิสิทธิ์ สำนักวิชาการจัดการ
230 ผศ.ดร.ศิราพร ศักดิ์พรหม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
231 อาจารย์จารุเนตร เพ็ชรชู สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
232 อาจารย์ปภัสรา ช้างกลาง สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
233 ผศ.ดร.ปิยะลักษณ์ หนูฤกษ์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
234 อาจารย์ศิริพร แทนสุวรรณ์ สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป
235 อาจารย์ปกรณ์สิทธิ ฐานา สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป
236 ผศ.ดร.อรุณ หล้าอูบ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
237 ผศ.ดร.ศิริรัตน์ สุรินทร์แก้ว สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
238 ผศ.ดร.ธนพร คำพยา สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
239 ผศ.ดร.รุจิกรณ์ รัตนธรรม สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
240 ผศ.ดร.เพ็ญโฉม จันทร์หวาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
241 อาจารย์ณศิตา คงทวี สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป
242 ผศ.สิริกรานต์ สุทธิสมพร สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
243 อาจารย์ ดร.ทพ.ดีนีช โรคะยา วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ
244 อาจารย์ ดร.รจเรศ ณรงค์ราช สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
245 ผศ.ปาลิกา เวชกุล สำนักวิชาแพทยศาสตร์
246 อาจารย์ นพ.อภิสิทธิ์ สาราลักษณ์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์
247 อาจารย์อมรรัตน์ อำมาตเสนา สำนักวิชานิติศาสตร์
248 ผศ.ดร.สุนทราภรณ์ หันตุลา สำนักวิชาแพทยศาสตร์
249 อาจารย์ ดร.ปวีณา แก้วมั่น สำนักวิชาแพทยศาสตร์
250 ผศ.ดร.ญาณิศา รัตนพันธ์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
251 ผศ.ดร.อัจฉรา ภูมี สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
252 อาจารย์เอกวุฒิ จันทร์ส้ม สำนักวิชาการจัดการ
253 อาจารย์สุรัติ สังข์แก้ว สำนักวิชาแพทยศาสตร์
254 ผศ.ดร.ลัดดาวรรณ ละเลิศ สำนักวิชาแพทยศาสตร์
255 ผศ.ดร.สินีนาฏ สันพินิจ สำนักวิชาแพทยศาสตร์
256 อาจารย์ ดร.สิริทิพย์ ช่วยจิตร สำนักวิชาแพทยศาสตร์
257 อาจารย์สร้อยเพชร เนตรอนงค์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์
258 ผศ.ทัศนีย์ องค์ธนทรัพย์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์
259 ผศ.นพ.วีรเธียร ถวัลย์วงศ์ศรี สำนักวิชาแพทยศาสตร์
260 ผศ.ดร.ชาลี แก้วรัตน์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
261 รศ.ดร.ณัฐวิทย์ วัฒนสกุลพงศ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
262 รศ.ดร.ยรรยงค์ พันธ์สวัสดิ์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
263 อาจารย์ ดร.หทัยชนก จุลเจิม สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
264 ผศ.ดร.ชุติพงศ์ สุขคะนนท์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
265 ผศ.ดร.ศิริจรรย์ สันตจิตร สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
266 ผศ.ดร.อุดมศักดิ์ นาคกุล สำนักวิชาแพทยศาสตร์
267 อาจารย์เสาวนีย์ รอดหยู่ สำนักวิชาการจัดการ
268 ผศ.ดร.อรุณา ประสพธรรม สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
269 อาจารย์ลัดดาวัลย์ เพ็ญศรี สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
270 อาจารย์อภิรักษ์ บำยุทธ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
271 ผศ.ดร.วันวิสาข์ สายสนั่น ณ อยุธยา สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
272 ผศ.ดร.นุชพิชา อินต๊ะขัน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
273 อาจารย์ ดร.ธวัชชัย ลักเซ้ง สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
274 อาจารย์ณิชชา วัฒนสิริภักดี สำนักวิชาการจัดการ
275 อาจารย์พิริยา ชนสุต สำนักวิชาแพทยศาสตร์
276 อาจารย์ธัญชนก ลิ้มเจริญ สำนักวิชาแพทยศาสตร์
277 ผศ.ดร.ธันว์ สุวรรณเดชา สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
278 ผศ.ดร.เวชพิสิฐ จันทร์มล สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
279 อาจารย์นพดล ปรีชา สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
280 ผศ.ดร.เกศรา เสนีย์ศรีสกุล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
281 ผศ.ดร.กันตพิชญ์ กองพล สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
282 ผศ.ดร.ธรณิศวร์ รัตนพันธ์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
283 อาจารย์ธีรดา คัตตพันธ์ สำนักวิชาการจัดการ
284 อาจารย์นริศรา แก้วชุติมา สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
285 ผศ.ดร.วิษณุ สายศร สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
286 ผศ.ดร.สพ.ญ.พรรณพิชญา ฟุ้งวิทยา วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี
287 ผศ.ดร.บันเทิง ศรีคะรัน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
288 อาจารย์ปณิชา พลพนาธรรม สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
289 อาจารย์จักริน วีแก้ว สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
290 อาจารย์ธีรัช สายชู สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
291 ผศ.ดร.นารินทร์ สนธิกัณย์ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี
292 อาจารย์ชิติพัทธ์ เปรมสง่า สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
293 ผศ.ดร.สพ.ญ.ชลัชวรรณ แสนเสมอ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี
294 ผศ.ดร.วัชรพงษ์ มิตสุวรรณ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี
295 อาจารย์ณัฐกานต์ แสงแก้ว สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
296 อาจารย์อิมรัน สะมะแอ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
297 ผศ.ดร.สุเมธี ส่งเสมอ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
298 อาจารย์ปฤษดาพร ผลประสาร สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
299 อาจารย์จุฬาวรรณ วิสภา สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
300 ผศ.สพ.ญ. วรกาญจน์ บุญเหาะ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี
301 อาจารย์กิตติทัต สุดชู สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
302 อาจารย์ทัศมาภรณ์ สุทธิรักษ์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
303 อาจารย์ ดร.ชัดเจน จันทรพัฒน์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
304 ผศ.ดร.ธรรมรง เอียดคง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
305 อาจารย์โสภิดา ทิพย์สวัสดิ์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
306 อาจารย์ ดร.พรพล ธรรมรงค์รัตน์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
307 ผศ.ดร.นวลพรรณ แสงเพชร สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
308 ผศ.ดร.ศรีสุดา วนาลีสิน สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
309 อาจารย์นาบีลา ลีกิจโกศล สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
310 ผศ.ดร.มาริสา ภูมิภาค ณ หนองคาย สำนักวิชาศิลปศาสตร์
311 อาจารย์ ดร.เกษมศักดิ์ จันดี สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
312 ผศ.ดร.อาทิตย์ บุญรอดชู สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
313 อาจารย์ ดร.วิทยา หอทรัพย์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
314 ผศ.ดร.ธเนศ คอมเพ็ชร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
315 อาจารย์ ดร.สุจิรา วิชัยดิษฐ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
316 อาจารย์ ดร.พีรวิชญ์ เควด สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
317 อาจารย์ ดร.นวรัตน์ รักชาติ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
318 ผศ.ดร.ฝนทิพย์ มากเกลี้ยง สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป
319 อาจารย์ปวิรศา ประดิษฐศร สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป
320 ผศ.สิริโสภา จุนเด็น สำนักวิชาการจัดการ
321 อาจารย์นฤมล ศิลวิศาล สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
322 อาจารย์พัชราวดี ศรีรักษ์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
323 อาจารย์สุพิชา วิไลศรี สำนักวิชาการจัดการ
324 ผศ.ดร.น.สพ.ฐานิสร์ ดำรงค์วัฒนโภคิน วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี
325 สพ.ญ.นภสร แพ่งประสิทธิ์ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี
326 อาจารย์สะบาย ยีสา สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
327 อาจารย์ บิชวา พรากาช ภาตตาไร วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ
328 ผศ.กันต์ฤทัย สังฆะโน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
329 อาจารย์นรากร สุวรรณโชติ สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป
330 ศาสตราภิชาน ดร.จงกลณี จันทรศิริ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
331 ผศ.ดร.น.สพ.ชัยวัฒน์ บุญแก้ววรรณ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี
332 อาจารย์ ดร.วศิน ประดิษฐศิลป์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
333 ผศ.ดร.วรางคณา กิจพิพิธ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี
334 อาจาย์ ดร.ปรเมท เหมรชตนนท์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์
335 อาจารย์ ดร.บูคอรี ซาเหาะ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
336 อาจารย์ ดร.มาร์ลอน โดแมคโค ซิเป สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป
337 อาจารย์ไอซา อะพรีดายานี สำนักวิชาศิลปศาสตร์
338 อาจารย์ศิรินทรา ด้วงใส สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
339 อาจารย์ชนม์ชนก บุญสุข สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
340 อาจารย์ ดร.น.สพ.มาโนชญ์ ยินดี วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี
341 อาจารย์ สพ.ญ.รัชฎาพร บริพันธุ์ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี
342 ดร.ทพ.ไอริน ศิริสุนทร วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ
343 ผศ.กฤต ฝันเซียน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
344 อาจารย์ชุติมา รอดเนียม สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
345 อาจารย์ ดร.พรชัย พรพนม วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี
346 อาจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ จีนแก้วเปี่ยม วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี
347 อาจารย์ณภัชก์ธนิษฐ์สา สังขวงศ์ สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป
348 อาจารย์ ดร.ธนา จักษ์เมธา สำนักวิชาแพทยศาสตร์
349 ผศ.ดร. กรรณิกา ทองขาว สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป
350 อาจารย์พีรศุษม์ บุญแก้วสุข สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
351 อาจารย์ ดร.น.สพ.เดชธชัย เกตุพันธุ์ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี
352 ผศ.ดร.กิตติคุณ วิวัฒน์ภิญโญ สำนักวิชาแพทยศาสตร์
353 พญ.ธันยพร ดิเรกสุนทร สำนักวิชาแพทยศาสตร์
354 ผศ.ดร.น.สพ.พีรภัทร แสงสว่าง วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี
355 ผศ.ดร.รัชฎาทิพย์ อุปถัมภ์ประชา สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
356 อาจารย์ ดร.เชฐตุพล พูลจันทร์ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี
357 อาจารย์ติณณ์ลภัส ชูพันธ์ ใจวัน สำนักวิชานิติศาสตร์
358 อาจารย์ ดร.ศิริภิญโญ จันทมุณี สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
359 อาจารย์ พญ.ตระการตา เอียดประพาฬ สำนักวิชาแพทยศาสตร์
360 พญ.วรารี ศรียุทธไกร สำนักวิชาแพทยศาสตร์
361 อาจารย์นัจมีย์ อดุลยรัตน์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
362 อาจารย์ดร.ปัณณวัฒน์ ชูวงค์อินทร์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์
363 ผศ.ดร.งามรยุ งามดอกไม้ สำนักวิชาแพทยศาสตร์
364 อาจารย์ นพ.ศิวทัศน์ ปวงราบ สำนักวิชาแพทยศาสตร์
365 อาจารย์ พญ.กษวรรณ กลัดประสิทธิ์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์
366 ผศ.ดร.เพ็ญศิริ แก้วทอง สำนักวิชาการจัดการ
367 อาจารย์ ดร.เชฏฐพร สุจิตะพันธ์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
368 อาจารย์วัฒนะ นุตทัศน์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์
369 อาจารย์ทัศณุ เรืองสุวรรณ์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
370 อาจารย์ ดร.อุดม เหลาอ่อน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
371 อาจารย์กรกนก ขูทก สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
372 อาจารย์พาฝัน นิลสวัสดิ์ ดูฮาเมลน์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
373 อาจารย์ณุวัฒน์ ตาตุ สำนักวิชานิติศาสตร์
374 ผศ.ดร.วีระยุทธ ลาสงยาง สำนักวิชานิติศาสตร์
375 ผศ.ดร.อรรถสิทธิ์ สิทธิดำรง สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
376 อาจารย์ประภัสสร แซมมงคล สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
377 อาจารย์กนกกาญจน์ เมืองแก้ว สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป
378 รศ.ดร.พงษ์พิชิต จันทร์นุ้ย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
379 อาจารย์ศศิ วิมล วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี
380 อาจารย์อังคณา ช่วยชัย สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
381 อาจารย์ ดร.เจิ่น อัน ตวน สำนักวิชาสารสนทเศศาสตร์
382 ผศ.ดร.ชิเดนทรีย์ ตรีสัตยพันธุ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
383 อาจารย์กรกนก วัฒนา สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
384 อาจารย์เมธัส ศิริวัฒน์ สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป
385 อาจารย์ ดร.บัณฑิต พุทธให้ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
386 อาจารย์วสุชน รักษ์ประชาไท สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
387 อาจารย์ ดร.กมลทิพย์ คล้ายบ้านใหม่ สำนักวิชาศิลปศาสตร์
388 อาจารย์หมิงเหว่ย หวง สำนักวิชาศิลปศาสตร์
389 ผศ.สุรัช คมพจน์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
390 อาจารย์ณัฐณิชา พูลช่วย สำนักวชิาเภสัชศาสตร์
391 อาจารย์ ดร.กฤติยา อนุวงศ์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
392 อาจารย์นริสา น้อยทับทิม สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
393 อาจารย์ ดร.ฟิลิป แรนเดล แรนเดล คาร์ดิน สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
394 อาจารย์ ดร.วศิน ยิ้มแย้ม สำนักวิชานิติศาสตร์
395 อาจารย์สิทธิพงค์ จงไกรจักร สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
396 อาจารย์ ดร.อาภาภรณ์ สุขหอม สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
397 อาจารย์ ดร.รติรัตน์ โกละกะ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
398 อาจารย์ลัลมุนมาวี แคชแชป สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป
399 อาจารย์สุทธิดา แก้วมุงคุณ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
400 อาจารย์ ดร.ธิตินัทธ์ ด้วงชาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
401 อาจารย์รัชฎาพร ตัณฑสิทธิ์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์
402 อาจารย์ ดร.พรรณยุพา ธรรมวัตร สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป