ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ

1. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลสำเร็จของงานส่วนบุคคล และการประเมินหน่วยงาน กลุ่มศูนย์ สถาบัน ส่วน หน่วย สำนักงาน หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น ลงวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2565 [36] [22 ธ.ค. 2565]
2. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง กำหนดเกณฑ์การมาสายของพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2565 [102] [21 ธ.ค. 2565]
3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 [43] [21 ธ.ค. 2565]
4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2561 [48] [21 ธ.ค. 2565]
5. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การลงเวลาปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2561 [151] [21 ธ.ค. 2565]
6. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง สมรรถนะหลัก (Core Competency) ของบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ [87] [21 ธ.ค. 2565]
ข้อมูลจาก ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ URL https://hro.wu.ac.th/regulations/
1. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง กำหนดการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 และการขึ้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ 2566 [73] [21 ธ.ค. 2565]
2. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน พ.ศ. 2564 [183] [21 ธ.ค. 2565]
3. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง นโยบายและหลักเกณฑ์การขึ้นเงินเดือนพนักงานและลูกจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 [59] [21 ธ.ค. 2565]
4. หลักเกณฑ์การเทียบคะแนน และการจ่ายค่าตอบแทนตามผลงาน ประเภทพรีเมียม (premium) สำหรับพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป พ.ศ. 2564 [87] [21 ธ.ค. 2565]
5. ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการขึ้นเงินเดือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 [41] [21 ธ.ค. 2565]
6. ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการขึ้นเงินเดือน พ.ศ. 2563 [178] [21 ธ.ค. 2565]
ข้อมูลจาก ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ URL https://hro.wu.ac.th/regulations/
1. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การเข้ารักษาพยาบาลและการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2564 [44] [21 ธ.ค. 2565]
2. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล พ.ศ. 2564 [118] [21 ธ.ค. 2565]
3. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และประเภทสถานพยาบาลของเอกชนที่มหาวิทยาลัยกำหนด พ.ศ. 2564 [74] [21 ธ.ค. 2565]
4. ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2564 [33] [21 ธ.ค. 2565]
5. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการ 2563 [76] [21 ธ.ค. 2565]
6. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อัตราค่าบำรุงส่วนกลางประจำที่พักบุคลากร พ.ศ. 2563 [48] [21 ธ.ค. 2565]
7. ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยที่พักบุคลากร พ.ศ.2562 [237] [21 ธ.ค. 2565]
8. ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยว่าด้วยเงินยืมเพื่อซื้อคอมพิวเตอร์ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2562 [86] [21 ธ.ค. 2565]
9. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมที่พักบุคลากรและค่าประกันความเสียหายอาคารวลัยนิวาส 5 พ.ศ. 2562 [33] [21 ธ.ค. 2565]
10. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรที่พักให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ [37] [21 ธ.ค. 2565]
11. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินช่วยเหลือค่าที่อยู่อาศัยแก่บุคลากรกรณีไม่ได้รับจัดสรรที่พักภายในมหาวิทยาลัย [73] [21 ธ.ค. 2565]
ข้อมูลจาก ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ URL https://hro.wu.ac.th/regulations/
1. ประกาศสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง บัญชีอัตราเงินเดือนเริ่มต้นและสุงสุดตามคุณวุฒิของพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 [43] [21 ธ.ค. 2565]
2. ประกาศสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง บัญชีอัตราเงินเดือนเริ่มต้นและสุงสุดตามคุณวุฒิของพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 [30] [21 ธ.ค. 2565]
3. ประกาศสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง บัญชีอัตราเงินเดือนเริ่มต้นและสูงสุดตามคุณวุฒิของพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2557 [38] [21 ธ.ค. 2565]
ข้อมูลจาก ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ URL https://hro.wu.ac.th/regulations/
Top