ผู้บริหาร/บุคลากร

ลำดับ รูปภาพ ชื่อ-สกุล ข้อมูลติดต่อ วุฒิการศึกษา ตำแหน่ง
ผู้บริหาร
1 รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด
โทร. 0-7567-3808
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 73808
อีเมล surin.ma@wu.ac.th
1. Political Science University of Hawaii
2. Political Science University of Hawaii
3. รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองอธิการบดี
2 ผศ.ดร.สุธัญญา ด้วงอินทร์
โทร. 0-7567-7041
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 77041
อีเมล dsuthany@wu.ac.th
1. ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต Computer and Information Sciences
2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1. ผู้ช่วยอธิการบดี
2. รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่
ฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ
1 นายสุรศักดิ์ เชาวลิต
โทร. 0-7567-3790
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 73790
อีเมล surasak.ch@wu.ac.th, surasak.ch@mail.wu.ac.th
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
2 นางสาวศุภาวรรณ คงทน
โทร. 0-7547-7041
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 77041
อีเมล suppawan.ko@wu.ac.th, suppawan.ko@mail.wu.ac.th
1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
2. บริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ)
พนักงานธุรการ
3 นางสาวบัณฑิตา วงเซี่ยน
โทร. 0-7547-7046
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 77046
อีเมล buntita.vo@wu.ac.th, buntita.vo@mail.wu.ac.th
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์) พนักงานธุรการ

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2566

Top