อบรม/สัมมนา


มิ.ย. อบรม เกมในการศึกษา วันที่ 28 มิ.ย. 2566
@ เวลา: 13.30 - 16.30 น. สถานที่: Zoom

ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
วันที่ประกาศ [9 พ.ค. 2566] [47]
28
ก.ค. อบรม หลักสูตร ทักษะความเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษา วันที่ 26 ก.ค. 2566
@ เวลา: 13.30 - 16.30 น. สถานที่: Zoom

ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
วันที่ประกาศ [24 มี.ค. 2566] [82]
26
ธ.ค. The Pre-UKPSF Self-study course
@ เวลา: - น. สถานที่: -

วันที่ประกาศ [1 ม.ค. 2565] [712]
31

ค้นพบ รายการ

อบรม/สัมมนาล่าสุด

อบรมเชิงปฏิบัติการ Pre-UKPSF สำหรับอาจารย์ชาวไทย รุ่นที่ 16 วันที่ 26-28 เม.ย. 2566
ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำหลักสูตรแบบทวิภาค และOutcome Based Education (OBE) วันที่ 22 พ.ค. 2566
อบรม เกมในการศึกษา วันที่ 28 มิ.ย. 2566
อบรม หลักสูตร e-learning เพื่อการเรียนการสอนเชิงรุก วันที่ 16 พ.ค. 2566
อบรม หลักสูตร "การบันทึกข้อมูล มคอ.3 ในระบบบริหารหลักสูตร (TQF)" วันที่ 16 พ.ค. 2566
อบรม หลักสูตร ทักษะความเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษา วันที่ 26 ก.ค. 2566
อบรม การออกแบบและสร้างข้อสอบเพื่อวัดวามรู้ตามแนวทาง Bloom Revises Taxonomy วันที่ 8 พ.ค. 2566
อบรม การออกแบบและประเมินการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ วันที่ 19 เม.ย.2566
อบรม การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะเพื่อพัฒนากระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) (ภาคปฏิบัติ) วันที่ 11 เม.ย. 2566
อบรม การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะเพื่อพัฒนากระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) (ภาคบรรยาย) วันที่ 4 เม.ย. 2566
อบรม/สัมมนาทั้งหมด
Top