อบรม/สัมมนา


ธ.ค. อบรม หลักสูตร University Transformation through Lifelong Learning, case study at Chiang Mai University วันที่ 12 ธ.ค. 2566
@ เวลา: 9.00-12.00 น. สถานที่: Zoom

ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
วันที่ประกาศ [27 พ.ย. 2566] [20]
12
ธ.ค. อบรม หลักสูตร "การเขียนแผนการสอน" (เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558) วันที่ 26 ธ.ค. 2566
@ เวลา: 9.00-13.00 น. สถานที่: ห้องประชุมภัทรธรรมาภรณ์ ชั้น 9 โซน C อาคารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์

ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
วันที่ประกาศ [4 ธ.ค. 2566] [21]
26
ธ.ค. The Pre-UKPSF Self-study course
@ เวลา: - น. สถานที่: -

วันที่ประกาศ [1 ม.ค. 2565] [791]
31
ม.ค. อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ หลักการสร้างข้อสอบอัตนัย อัตนัยประยุกต์ และการตรวจข้อสอบอัตนัย วันที่ 23 ม.ค. 2566
@ เวลา: 9.00-12.00 น. สถานที่: Zoom

ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
วันที่ประกาศ [27 พ.ย. 2566] [22]
23
ม.ค. อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ หลักการออกข้อสอบ MCQ การทำตารางวิเคราะห์การออกแบบการสร้างแบบทดสอบ (Test Blueprint) วันที่ 30 ม.ค. 2566
@ เวลา: 9.00-12.00 น. สถานที่: Zoom

ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
วันที่ประกาศ [27 พ.ย. 2566] [23]
30
ก.พ. อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ Soft Skills Assessment วันที่ 8 ก.พ. 2566
@ เวลา: 9.00-16.00 น. สถานที่: Zoom

ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
วันที่ประกาศ [27 พ.ย. 2566] [20]
8

ค้นพบ รายการ

อบรม/สัมมนาล่าสุด

อบรม หลักสูตร "การเขียนแผนการสอน" (เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558) วันที่ 26 ธ.ค. 2566
อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ Soft Skills Assessment วันที่ 8 ก.พ. 2566
อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ หลักการออกข้อสอบ MCQ การทำตารางวิเคราะห์การออกแบบการสร้างแบบทดสอบ (Test Blueprint) วันที่ 30 ม.ค. 2566
อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ หลักการสร้างข้อสอบอัตนัย อัตนัยประยุกต์ และการตรวจข้อสอบอัตนัย วันที่ 23 ม.ค. 2566
อบรม หลักสูตร University Transformation through Lifelong Learning, case study at Chiang Mai University วันที่ 12 ธ.ค. 2566
KM เรื่อง สอนอย่างไรให้ได้ 4.5 ขึ้นไป วันที่ 22 พ.ย. 2566
อบรม หลักสูตร การบันทึกข้อมูล มคอ.3 ในระบบบริหารหลักสูตร (TQF) วันที่ 1 พ.ย. 2566
อบรมหลักสูตร e-learning เพื่อการเรียนการสอนเชิงรุก วันที่ 8 พ.ย. 2566
อบรมเชิงปฏิบัติการ Pre-UKPSF สำหรับอาจารย์ชาวต่างชาติ รุ่นที่ 17 วันที่ 22-23 ก.ค. 2566
การจัดทำเล่มหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565 วันที่ 21 ก.ค. 2566
อบรม/สัมมนาทั้งหมด
Top