อบรม/สัมมนา


ก.ค. กิจกรรมจิบน้ำชายามบ่าย การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน EP2: เทคนิคการใช้ Classdojo เพื่อการบริหารจัดการเรียนการสอน วันที่ 12 ก.ค. 2567
@ เวลา: 13.30-15.30 น. สถานที่: ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคารวิจัย

ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
วันที่ประกาศ [12 มิ.ย. 2567] [58]
12
ก.ค. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ สอนอย่างไรให้ได้ 4.5 ขึ้นไป วันที่ 18 ก.ค. 2567
@ เวลา: 14.00-16.00 น. สถานที่: ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคารวิจัย

ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
วันที่ประกาศ [17 มิ.ย. 2567] [32]
18

ค้นพบ รายการ

อบรม/สัมมนาล่าสุด

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ สอนอย่างไรให้ได้ 4.5 ขึ้นไป วันที่ 18 ก.ค. 2567
กิจกรรมจิบน้ำชายามบ่าย การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน EP2: เทคนิคการใช้ Classdojo เพื่อการบริหารจัดการเรียนการสอน วันที่ 12 ก.ค. 2567
กิจกรรมจิบน้ำชายามบ่าย การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน EP1: การใช้ Chat GPT เพื่อการวางแผนการสอน วันที่ 20 มิ.ย. 2567
อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การบันทึกข้อมูล มคอ.3 ในระบบ TQF ที่พัฒนาใหม่ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2565 วันที่ 4 มิ.ย. 2567
อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การบันทึกข้อมูล มคอ.3 ในระบบ TQF ที่พัฒนาใหม่ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2565 วันที่ 31 พ.ค. 2567 รอบบ่าย
อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การบันทึกข้อมูล มคอ.3 ในระบบ TQF ที่พัฒนาใหม่ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2565 วันที่ 31 พ.ค. 2567 รอบเช้า
อบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ การบันทึกข้อมูลเล่มรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) ในระบบ TQF ที่พัฒนาใหม่ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2565 วันที่ 13 พ.ค. 2567
อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การเขียนแผนการสอน ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2565 วันที่ 8 พ.ค. 2567
อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ e-Learning เพื่อการเรียนรู้เชิงรุก วันที่ 21 พ.ค. 2567
อบรมเรื่อง "English Pronunciation" วันที่ 20 มี.ค.2567
อบรม/สัมมนาทั้งหมด
Top