โครงสร้างบุคลากร

 

รายละเอียดงาน

1. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Pre-UKPSF / Pre-UKPSF Self Study
2. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์ใหม่
3. สนับสนุนโครงการพิเศษเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสอนของอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ [The UK Professional Standards Framework (UKPSF)
4. การคัดเลือกอาจารย์ดีเด่น (คณะกรรมการอำนวยการ)
5. รายงานข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ UKPSF
6. สนับสนุนการดำเนินงาน คณะทำงานขับเคลื่อนการใช้สื่อภาษาอังกฤษสำหรับการจัดการเรียนการสอน (Steering Committee on English as a Medium of Instruction: EMI)
7. การสอบ Exit Exam
8. การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ (กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ)

โทร.77040, 0-7567-7040
อีเมล fnantawa@mail.wu.ac.th

รายละเอียดงาน

1. ผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นด้านการเป็นครู
2. รายงานร้อยละจำนวนรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบ UKPSF
3. รายงานร้อยละจำนวนรายวิชาที่มีการประเมินผลแบบ Formative Assessment
4. รายงานข้อมูลระดับมหาวิทยาลัย ระดับสำนักวิชา และระดับหลักสูตรจำนวนรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบ UKPSF และจำนวนรายวิชาที่มีการประเมินผลแบบ Formative Assessment
5. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM สอนอย่างไรให้ด้ 4.5 ขึ้นไป
6. กิจกรรมความสำคัญของการประเมินผลการสอนของอาจารย์และนักศึกษา
7. กิจกรรมการอบรมด้านการพัฒนาการเรียนการสอนสำหรับคณาจารย์
8. ผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการคัดเลือกปริญญากิตติมศักดิ์
9. การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ (กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

โทร.73770, 0-7567-3770
อีเมล panicha.sp@mail.wu.ac.th

รายละเอียดงาน

1. ออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
2. วิทยากรและผู้ช่วยวิทยากรในการอบรมทางด้านการเรียนการสอน
3. จัดทำคู่มือหรือเอกสารต่าง ๆ ทีเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน เพื่อให้อาจารย์สามารถใช้ในการอ้างอิงเพื่อการเรียนการสอน
4. สนับสนุน ให้คำแนะนำ ให้ความช่วยเหลืออาจารย์ด้านการเรียนการสอน
5. ออกแบบและพัฒนาสื่อต่าง ๆ เช่น Infographics การออกแบบ Template เอกสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ
6.ดูแลในการปรับปรุงเนื้อหา/ข้อมูลในเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบัน
7. ดูแลเว็บไซต์สื่อ Social Media เช่น Fan Page Facebook และ YouTube Channel

โทร.73771, 0-7567-3771
อีเมล pattranit.ch@mail.wu.ac.th


ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2566

Top