โครงสร้างบุคลากร


รายละเอียดงาน

1. ระบบประเมินการสอนของอาจารย์
2. เว็บไซต์/ระบบ ของศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน
3. เลขานุการประเมินผลปฏิบัติงาน
4. คณะกรรมการกลาง 5ส
5. ผู้ดูแลพัสดุกลางหน่วยงาน
6. ผู้ช่วยเลาขานุการคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาการประเมินการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานสากลUKPSF ที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7. คณะทำงานจัดทำความต้องการข้อมูลเพื่อระบบวิเคราะห์ข้อมูลของมหาวิทยาลัย (WU Data Analytics)
8. รายงานตัวชี้วัดร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับผลการประเมินการสอนตามกรอบ UKPSF โดยนักศึกษาเฉลี่ยสูงกว่า 4.50 (WU-U-1-6-18)
9. ผู้ประสานงาน ITA หน่วยงาน
10. เผยแพร่คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (OIT)

โทร.73790, 0-7567-73790
อีเมล surasak.ch@mail.wu.ac.th


รายละเอียดงาน

1. ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ (Doms)
2. งานการเงิน
3. งานพัสดุ
3. งบประมาณหน่วยงาน
4. เลขานุการ
5. คณะกรรมการกลาง 5ส

โทร.77041, 0-7547-77041
อีเมล suppawan.ko@mail.wu.ac.th


ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2567

Top