โครงสร้างบุคลากร


รายละเอียดงาน

1. ระบบประเมินการสอนของอาจารย์
2. เว็บไซต์/ระบบ ของศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน
3. เลขานุการประเมินผลปฏิบัติงาน
4. คณะกรรมการกลาง 5ส
5. ผู้ดูแลพัสดุกลางหน่วยงาน
6. ผู้ช่วยเลาขานุการคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาการประเมินการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานสากลUKPSF ที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7. คณะทำงานจัดทำความต้องการข้อมูลเพื่อระบบวิเคราะห์ข้อมูลของมหาวิทยาลัย (WU Data Analytics)
8. คณะกรรมการกำกับเกณฑ์/ตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2567

โทร.73790, 0-7567-73790
อีเมล surasak.ch@mail.wu.ac.th


รายละเอียดงาน

1. งานการเงิน
2. งานพัสดุ
3. งบประมาณหน่วยงาน
4. เลขานุการ ผอ.
5. คณะกรรมการกลาง 5ส

โทร.77041, 0-7547-77041
อีเมล suppawan.ko@mail.wu.ac.th


รายละเอียดงาน

1. ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ (Doms)
2. เลขานุการ/คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ

โทร.77046, 0-7547-77046
อีเมล buntita.vo@mail.wu.ac.th


ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2566

Top