สรุปสาระสำคัญการฝึกอบรม
1. KM เรื่อง สอนอย่างไรให้ได้ 4.5 ขึ้นไป วันที่ 9 ก.พ. 2567 [28] [21 ก.พ. 2567]
2. อบรมเชิงปฏิบัติการ e-Learning เพื่อการเรียนรู้เชิงรุก วันที่ 10 ม.ค. 2567 [30] [12 ม.ค. 2567]
3. อบรม หลักสูตร "การเขียนแผนการสอน" (เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558) วันที่ 26 ธ.ค. 2566 [34] [3 ม.ค. 2567]
4. อบรม หลักสูตร University Transformation through Lifelong Learning, case study at Chiang Mai University วันที่ 12 ธ.ค. 2566 [27] [19 ธ.ค. 2566]
5. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สอนอย่างไรให้ได้ 4.5 ขึ้นไป วันที่ 14 ก.ค.2566 [61] [25 ก.ค. 2566]
6. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สอนอย่างไรให้ได้ 4.5 ขึ้นไป วันที่ 10 ก.พ.2566 [78] [19 เม.ย. 2566]
7. แนวคิดการศึกษาที่เน้นผลการเรียนรู้แบบ OBE : Outcome-based Education และหัวข้อ Stakeholder’s Needs Analysis วันที่ 17-18 ธ.ค. 2565 [92] [8 ก.พ. 2566]
8. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สอนอย่างไรให้ได้ 4.5 ขึ้นไป วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 [88] [20 ธ.ค. 2565]
9. แนวคิดการศึกษาที่เน้นผลการเรียนรู้แบบ OBE : Outcome-Based Education วันที่ 24 พ.ย. 2565 [101] [20 ธ.ค. 2565]

ค้นพบ 9 รายการ

Top