สรุปรายชื่อการได้รับการรับรอง UKPSF ตามสำนักวิชา

เลือกสำนักวิชา*

เลือกปีงบประมาณ*


ปีงบประมาณ

Fellow 0
Senior Fellow 0
Principal Fellow 0
รวม 0

Export to Word

Export to Excel

ลำดับ ชื่อ-สกุล ระดับ รุ่น วันที่ได้รับการรับรอง เลขอ้างอิง หมายเหตุ

หมายเหตุ

ไม่เรียงลำดับก่อนหลังการได้การรับรอง
รุ่นที่ 1 เข้ารับการอบรมระหว่างวันที่ 27 พ.ย.2560 - 22 ก.พ. 2561
รุ่นที่ 2 เข้ารับการอบรมระหว่างวันที่ 11 ก.พ.2562 - 16 พ.ค. 2562
รุ่นที่ 3 เข้ารับการอบรมระหว่างวันที่ 10 มิ.ย.2562 - 10 ต.ค. 2562
รุ่นที่ 4 เข้ารับการอบรมระหว่างวันที่ 18 ก.พ.2563 - 21 ส.ค. 2563
โครงการพิเศษฯ ตั้งแต่ ปี 2563-ปัจจุบัน
Top