สรุปรายชื่อการได้รับการรับรอง UKPSF ตามระดับการได้รับการรับรอง

เลือกระดับการได้รับการรับรอง


รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษในระดับ Fellow

Export to Word

Export to Excel

ลำดับ ชื่อ-สกุล สำนักวิชา สาขาวิชา หลักสูตร ความเชี่ยวชาญ รุ่น วันที่ได้รับการรับรอง
1 ผศ.ปาลิกา เวชกุล สำนักวิชาแพทยศาสตร์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

การแพทย์แผนไทยประยุกต์

โครงการพิเศษฯ 8 มิ.ย. 2565
2 อาจารย์ นพ.อภิสิทธิ์ สาราลักษณ์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก แพทยศาสตร์

-

โครงการพิเศษฯ 14 มิ.ย. 2565
3 รศ.นพ.อภิชัย วรรธนะพิศิษฐ์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก 1. เวชศาสตร์ครอบครัว (Family medicine)
2. ACSM/NPAS Physical Activity in Public Health Specialist
1
4 ผศ.พญ.นนทพรรณ ผาสุข สำนักวิชาแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข : กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ 4 23 ธ.ค. 2563
5 ผศ.ดร.สุนทราภรณ์ หันตุลา สำนักวิชาแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

Physiology, Exercise Physiology, Exercise and Aging

โครงการพิเศษฯ 22 มิ.ย. 2565
6 อาจารย์ ดร.ปวีณา แก้วมั่น สำนักวิชาแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ -

-

โครงการพิเศษฯ 22 มิ.ย. 2565
7 อาจารย์ นพ.สุรศักดิ์ วิจิตรพงศ์จินดา สำนักวิชาแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก นิติเวชศาสตร์ (Forensic Medicine) 1
8 ผศ.นพ. ปวรุตม์ พวงศรี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข : จิตเวชศาสตร์ 4 14 ม.ค. 2564
9 อาจารย์สุรัติ สังข์แก้ว สำนักวิชาแพทยศาสตร์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

-

โครงการพิเศษฯ 22 มิ.ย. 2565
10 ผศ.ดร.ลัดดาวรรณ ละเลิศ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ -

-

โครงการพิเศษฯ 22 มิ.ย. 2565
11 ผศ.ดร.สินีนาฏ สันพินิจ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต - แพทย์แผนไทย - การวิจัยฤทธิ์ทางชีวภาพของสมุนไพรในสัตว์ทดลอง - การวิจัยฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ต้านอักเสบ ฤทธิ์ป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร และฤทธิ์ส่งเสริมการหายของแผล โครงการพิเศษฯ 22 มิ.ย. 2565
12 อาจารย์ ดร.สิริทิพย์ ช่วยจิตร สำนักวิชาแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ -

-

โครงการพิเศษฯ 22 มิ.ย. 2565
13 อาจารย์สร้อยเพชร เนตรอนงค์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

-

โครงการพิเศษฯ 22 มิ.ย. 2565
14 ผศ.ทัศนีย์ องค์ธนทรัพย์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

- Anti-inflammation
- Thai Traditional Medicine
- Thai Royal Massage

โครงการพิเศษฯ 22 มิ.ย. 2565
15 ผศ.ดร.กุลวดี กาญจนะ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ 4 19 ม.ค. 2564
16 ผศ.คมกริช เอี้ยวสกุล สำนักวิชาแพทยศาสตร์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

Molecular docking

โครงการพิเศษฯ
17 ผศ.นพ.วีรเธียร ถวัลย์วงศ์ศรี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก -

-

โครงการพิเศษฯ 22 มิ.ย. 2565
18 รศ.ดร.กิ่งกาญจน์​ บรรลือพืช สำนักวิชาแพทยศาสตร์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 4 19 ม.ค. 2564
19 ผศ.สิริรักษ์ มู่เก็ม สำนักวิชาแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ 4 19 ม.ค. 2564
20 ผศ.ดร.อุดมศักดิ์ นาคกุล สำนักวิชาแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ -

Tropical Medicine, Epidemiology, Biostatistics and Mathematical modelling

โครงการพิเศษฯ 22 ก.ค. 2565
21 อาจารย์พิริยา ชนสุต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต โครงการพิเศษฯ 28 ก.ค. 2565
22 อาจารย์ธัญชนก ลิ้มเจริญ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

-

โครงการพิเศษฯ 28 ก.ค. 2565
23 ผศ.ดร.ประสิทธิ์ นาเอก สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 4 1 ก.พ. 2564
24 รศ.ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว สำนักวิชาแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ 1. แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข : PhD (Epidemiology)
2. เศรษฐศาสตร์ : เศรษฐศาสตร์
4 15 ก.พ. 2564
25 ผศ.นพ.ลั่นหล้า อุดมเวช สำนักวิชาแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก โครงการพิเศษฯ 24 ก.พ. 2564
26 อาจารย์ พญ.ดวงกมล ศิริอาชวะวัฒน์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

-

โครงการพิเศษฯ 16 มิ.ย. 2564
27 อาจาย์ ดร.ปรเมท เหมรชตนนท์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

วิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาชีวกลศาสตร์การกีฬา (Biomechanics in Sport)

โครงการพิเศษฯ 29 พ.ย. 2565
28 ผศ.ดร.จิรพรรณ ทองสร้อย สำนักวิชาแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ 3 2 มี.ค. 2563
29 ผศ.นพ.ธีระพันธ์ สงนุ้ย สำนักวิชาแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก 3 2 มี.ค. 2563
30 อาจารย์ ดร.ธนา จักษ์เมธา สำนักวิชาแพทยศาสตร์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

-

โครงการพิเศษฯ 16 ก.พ. 2566
31 ผศ.ดร.ทิพย์สุดา ทองบัวแก้ว สำนักวิชาแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ 1. เทคโนโลยีชีวภาพ/ชีววิทยา : Molecular Biology
2. แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข : Medical Science
3. เทคโนโลยีชีวภาพ/ชีววิทยา : Life Science
4. การเกษตร/การประมง/ปศุสัตว์ : Fishery Science
3 3 มี.ค. 2563
32 รศ.ดร.ประภาพร จันทร์เอียด สำนักวิชาแพทยศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข : Anti-HIV-1 integrase activity 3 3 มี.ค. 2563
33 ผศ.ดร.กิตติคุณ วิวัฒน์ภิญโญ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ -

กายวิภาคศาสตร์ ประสาทวิทยาศาสตร์

โครงการพิเศษฯ 11 เม.ย. 2566
34 พญ.ธันยพร ดิเรกสุนทร สำนักวิชาแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก แพทยศาสตร์

-

โครงการพิเศษฯ 11 เม.ย. 2566
35 อาจารย์ พญ.ตระการตา เอียดประพาฬ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

-

โครงการพิเศษฯ 23 พ.ค. 2566
36 พญ.วรารี ศรียุทธไกร สำนักวิชาแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก -

-

โครงการพิเศษฯ 6 มิ.ย. 2566
37 รศ.ดร.ดุษฎี ชินนาพันธ์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ 3 18 มี.ค. 2563
38 อาจารย์ดร.ปัณณวัฒน์ ชูวงค์อินทร์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

- กายวิภาคศาสตร์และแพทย์แผนไทยประยุกต์
- การประเมินผลของสารสกัดสมุนไพรต่อ sexual behaviors, neuroendocrine, andrology, และ ปัจจัยความสมบูรณ์พันธุ์ในระดับโมเลกุลในสัตว์ทดลอง

โครงการพิเศษฯ 7 มิ.ย. 2566
39 ผศ.ดร.งามรยุ งามดอกไม้ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

การแพทย์แผนไทยประยุกต์, เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ, การวิจัยทางคลินิก
Pharmaceutical Chemistry and Natural Products,
Essential oil,
GCMS(headspace technique),
Anti-cellulite model,
Cell culture 3T3-L1,
Clinical trial for cellulite treatment

โครงการพิเศษฯ 7 มิ.ย. 2566
40 อาจารย์ นพ.ศิวทัศน์ ปวงราบ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก แพทยศาสตร์

-

โครงการพิเศษฯ 12 มิ.ย. 2566
41 อาจารย์ พญ.กษวรรณ กลัดประสิทธิ์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก แพทยศาสตร์

-

โครงการพิเศษฯ 12 มิ.ย. 2566
42 อาจารย์วัฒนะ นุตทัศน์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

-

โครงการพิเศษฯ 20 มิ.ย. 2566
43 ผศ.ดร.รพีพร ขวัญเชื้อ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ Physiology of Bone; Physiology of cardiovascular system 3 1 เม.ย. 2563
44 ผศ.ดร.ผานิตย์ คุ้มฮิ้น สำนักวิชาแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ -

วิทยาศาสตร์สมอง

โครงการพิเศษฯ 17 ส.ค. 2564
45 ผศ.พญ.วันดี ชั้นประเสริฐภิญโญ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

1. แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข : แพทยศาสตร์บัณฑิต
2. แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข : วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์
3. แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข : วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

4 3 พ.ย. 2563
46 ผศ.ดร.สุจิตรา สมุหเสนีโต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ -

- Gastrointestinal tract and hepatology
- Immunohistochemistry

โครงการพิเศษฯ 22 ก.ย. 2564
47 อาจารย์ พญ.เพ็ญพรรณ เลิศวัฒนชัย สำนักวิชาแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก โครงการพิเศษฯ 16 ก.ค. 2563
48 ผศ.ดร.พุทธรดา นิลเอสงค์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ -

Immunology, Viral Immunology, Inflammation, Inflammatory-associated diseases, Viral Infectious diseases, Pathogenesis of viral-infected diseases

โครงการพิเศษฯ 7 ต.ค. 2564
49 อาจารย์ พญ.พิระดา ยินเจริญ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก โครงการพิเศษฯ 24 ก.ย. 2563
50 ผศ.นพ.ชัยวัฒน์ ฤกษ์สวัสดิ์ถาวร สำนักวิชาแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข : วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์, แพทยศาสตร์บัณฑิต, วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์โลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก 4 16 พ.ย. 2563
51 รศ.ดร.พิชชานีย์ จริยพงศ์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ Anatomy and structural biology 4 24 พ.ย. 2563
52 ผศ.ดร.เอื้อมพร หมวดเมือง สำนักวิชาแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ 1. เทคโนโลยีชีวภาพ/ชีววิทยา : จุลชีววิทยาทางการแพทย์
2. อื่น ๆ : จุลชีววิทยาทางสัตวศาสตร์
3. วิจัยและพัฒนา : ผลิตภัณฑ์และสารสกัดจากธรรมชาติ
4. แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข : การวินิจฉัยและแบคทีเรียทางการแพทย์
4 1 ธ.ค. 2563
53 ผศ.พญ.นภารัตน์ สุขเกลี้ยง สำนักวิชาแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก อายุรศาสตร์ (Internal Medicine) 4 1 ธ.ค. 2563
54 ผศ.ดร.อามิต ไจซี สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ เภสัชกรรมอุตสาหการ โครงการพิเศษฯ 7 ธ.ค. 2563
55 ผศ.ดร.อรรถรัตน์ พัฒนวงศา สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ เภสัชกรรมอุตสาหการ เภสัชจลนศาสตร์ (Pharmacokinetics) เน้น Drug metabolism 1
56 ผศ.ดร.อรุณา ประสพธรรม สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ภสัชกรรมอุตสาหการ -

3D Printing/ Biomaterials/Drug Delivery Systems/Phytochemistry

โครงการพิเศษฯ 26 ก.ค. 2565
57 อาจารย์ ดร.จันทราทิพย์ โจมฤทธิ์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ เภสัชกรรมอุตสาหการ โครงการพิเศษฯ 20 ม.ค. 2564
58 ผศ.ดร.ธันว์ สุวรรณเดชา สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ เภสัชกรรมอุตสาหการ -

เทคโนโลยีเภสัชกรรม ระบบนำส่งยา

โครงการพิเศษฯ 28 ก.ค. 2565
59 อาจารย์ ดร.เพชรรัตน์ บุญร่วมแก้ว สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ เภสัชกรรมอุตสาหการ 1
60 ผศ.ดร.ลิตวดี เจือบุญ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ เภสัชกรรมอุตสาหการ Green Chemistry, Enzyme catalysis, Bioconversion โครงการพิเศษฯ 9 มี.ค. 2564
61 ผศ.ดร.ธิดา โสตถิโยธิน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ การบริบาลทางเภสัชกรรม -

  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข : Medical Anthropology
  วิจัยและพัฒนา : Qualitative Research
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข : Pharmaceutical Anthropology
  อื่น ๆ : Social and Health

โครงการพิเศษฯ 1 มิ.ย. 2564
62 ผศ.ดร.บุญส่ง หวังสินทวีกุล สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ เภสัชกรรมอุตสาหการ แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข : Pharmacognosy, Pharmaceutical botany, Medicinal plant tissue cultures, Bio-assay (Cell-base assay) 2 6 ม.ค. 2563
63 ผศ.กันต์ฤทัย สังฆะโน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ การบริบาลทางเภสัชกรรม -

-

โครงการพิเศษฯ 8 พ.ย. 2565
64 ผศ.ดร.ธนัชพร แสงไฟ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ เภสัชกรรมอุตสาหการ เภสัชศาสตร์ 2 15 ม.ค. 2563
65 รศ.ดร.สมชาย สวัสดี สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ เภสัชกรรมอุตสาหการ แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข : Pharmaceutics, Pharmaceutical Aerosols, New Generic Drug Development 3 7 ก.พ. 2563
66 ผศ.ดร.อภิชาต อธิไภริน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ เภสัชกรรมอุตสาหการ แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข : Biochemistry and Biotechnology 3 17 ก.พ. 2563
67 ผศ.ดร.ปาจรีย์ ศักดิเศรษฐ์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ เภสัชกรรมอุตสาหการ แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข : Transdermal and topical drug delivery system, Liposomal drug delivery system, Pharmaceutics 3 2 มี.ค. 2563
68 ผศ.ดร.น้ำฟ้า เสริมแก้ว สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ เภสัชกรรมอุตสาหกา วิจัยและพัฒนา : Drug delivery systems, Oral drug delivery systems 3 2 มี.ค. 2563
69 ผศ.ดร.ธิพาพรรณ พลายด้วง สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ เภสัชกรรมอุตสาหการ แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข : Drug delivery systems, Pharmaceutical technology 3 17 มี.ค. 2563
70 อาจารย์นัจมีย์ อดุลยรัตน์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ การบริบาลทางเภสัชกรรม -

-

โครงการพิเศษฯ 7 มิ.ย. 2566
71 อาจารย์กรกนก วัฒนา สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ การบริบาลทางเภสัชกรรม -

-

โครงการพิเศษฯ 22 ส.ค. 2566
72 อาจารย์อังคณา ช่วยชัย สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ การบริบาลทางเภสัชกรรม -

cancer epidemiology, population-based analysis

โครงการพิเศษฯ 21 ส.ค. 2566
73 อาจารย์อภิชญา ชนะวงศ์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ การบริบาลทางเภสัชกรรม 3 20 เม.ย. 2563
74 ผศ.ดร.ศิราณี ยงประเดิม สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ การบริบาลทางเภสัชกรรม แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข : การบริหารเภสัชกิจ, Balanced scorecard 3 5 พ.ค. 2563
75 อาจารย์สิทธิพงค์ จงไกรจักร สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ การบริบาลทางเภสัชกรรม -

เภสัชบำบัด (pharmacotherapy)

โครงการพิเศษฯ 20 ก.ย. 2566
76 อาจารย์ทิวาพร ทองสุทธิ์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์ การบริบาลทางเภสัชกรรม

-

โครงการพิเศษฯ 8 ก.ย. 2564
77 ผศ.ดร.ฉวีวรรณ คล่องศิริเวช สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ เภสัชกรรมอุตสาหการ 1. Phytochemistry and Natural Product
2. การศึกษาวิถีชุมชนแนวใหม่
1 10 มิ.ย. 2563
78 อาจารย์ศุภลักษณ์ ไพศาล สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ เภสัชกรรมอุตสาหการ โครงการพิเศษฯ 3 ส.ค. 2563
79 ผศ.สาวิตรี เหล่าไพบูลย์กุล สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ การบริบาลทางเภสัชกรรม -

-

โครงการพิเศษฯ 6 ต.ค. 2564
80 อาจารย์วรัชยา ช่วยกาญจน์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์ การบริบาลทางเภสัชกรรม

การบริบาลทางเภสัชกรรม

โครงการพิเศษฯ 1 พ.ย. 2564
81 อาจารย์ธมลวรรณ หวังอนุตตร สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ เภสัชกรรมอุตสาหการ -

-

โครงการพิเศษฯ 1 พ.ย. 2564
82 ผศ.ดร.ณัฐิกานต์ นกแก้ว สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ เภสัชกรรมอุตสาหการ -

Cardiovascular system/Oxidative stress/Diabetes mellitus/cell and molecular biology/Experimental animal study

โครงการพิเศษฯ 1 พ.ย. 2564
83 อาจารย์ฐาปนีย์ ชินวงค์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ เภสัชกรรมอุตสาหการ -

-

โครงการพิเศษฯ 8 พ.ย. 2564
84 อาจารย์ ดร.บุษบรรณ สุขกาญจน์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ เภสัชกรรมอุตสาหการ -

-

โครงการพิเศษฯ 16 พ.ย. 2564
85 อาจารย์ ดร.อรรถวดี แซ่หยุ่น สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ เภสัชกรรมอุตสาหการ -

 Pharmaceutical Technology, Drug Delivery Systems, Cosmetic Sciences

โครงการพิเศษฯ 8 ธ.ค. 2564
86 อาจารย์ณัฐพนธ์ ทรงนาคา สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ เภสัชกรรมอุตสาหการ 4 23 พ.ย. 2563
87 ผศ.ดร.อรรถกร พรมวี สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร -

-

โครงการพิเศษฯ
88 ผศ.ดร.จันทิรา วงศ์เณร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร สัตวศาสตร์ 1 11 ก.พ. 2562
89 ผศ.ดร.วิสาขะ อนันธวัช สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยีอาหาร 1. การแปรรูปอาหาร
2. เทคโนโลีผลิตภัณฑ์นม
1
90 ผศ.ดร.ทนง เอี่ยวศิริ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยีอาหาร 1
91 ผศ.ดร.สุเมธี ส่งเสมอ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยีอาหาร - โครงการพิเศษฯ 7 ก.ย. 2565
92 ผศ.ดร.พิจักษณ์ สัมพันธ์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ 2 12 พ.ย. 2562
93 ผศ.ดร.ธเนศ คอมเพ็ชร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร -

-

โครงการพิเศษฯ 10 ต.ค. 2565
94 รศ.ดร.พจมาลย์ สุรนิลพงศ์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร พืชศาสตร์

การปรับปรุงพันธุ์พืช

โครงการพิเศษฯ 22 ก.ค. 2564
95 รศ.ดร.วาริน อินทนา สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร พืชศาสตร์

การควบคุมโรคพืช เกษตรอินทรีย์ การจัดการโรคพืชในระบบเกษตรอินทรีย์

โครงการพิเศษฯ 3 ส.ค. 2564
96 อาจารย์ ดร.จินดาหรา เปรมปราโมทย์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร - -

-

โครงการพิเศษฯ 4 ส.ค. 2564
97 ผศ.ดร.นิสา แซ่หลี สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ

- การผลิตสารชีวภัณฑ์และการใช้ประโยชน์จากวัสดุชีวภาพโดยอาศัยเทคโนโลยีการหมักและเทคโนโลยีเอนไซม์
- การประยุกต์ใช้ประโยชน์จากแป้ง
- Fermentation Biotechnology
- Enzyme Biotechnology

โครงการพิเศษฯ 4 ส.ค. 2564
98 อาจารย์ ดร.กฤติกา กาบพลอย สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร 3 5 พ.ค. 2563
99 รศ.ดร.วรวรรณ พันพิพัฒน์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยีอาหาร 3 6 พ.ค. 2563
100 ศ.ดร.มนัส ชัยจันทร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยีอาหาร 3 28 พ.ค. 2563
101 อาจารย์สุพพัต รุ่งเรืองศิลป์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมระบบ : Internet of Things 3 30 พ.ย. 2563
102 อาจารย์ ดร.รจเรศ ณรงค์ราช สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ นิเทศศาตร์ นิเทศศาตร์

ศึกษาผลกระทบจากสื่อมวลชนต่อสื่อพื้นบ้าน (หนังตะลุง)

โครงการพิเศษฯ 8 มิ.ย. 2565
103 ผศ.ดร.ชาลี แก้วรัตน์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศฯ

-

โครงการพิเศษฯ 22 มิ.ย. 2565
104 รศ.ดร.ยรรยงค์ พันธ์สวัสดิ์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศฯ

Biomedical engineering, Brain-computer interface (BCI), Neurofeedback

โครงการพิเศษฯ 4 ก.ค. 2565
105 อาจารย์กาญจนา หฤหรรษพงศ์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมเมอร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ : การพัฒนาระบบสารสนเทศ, ระบบจัดการฐานข้อมูล ORACLE, Microsoft Access 4 20 ม.ค. 2564
106 อาจารย์ ดร.ศศิธร รัตนรุ่งโรจน์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยีมัลติมีเดียและอนิเมชัน เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน Web Services, Mobile Web Services, Location Based Services, Wireless GIS, Geographic Information System, Mobile Applications, Mobile Programming, Web Services Compression Frameworks, 1
107 ผศ.เจริญพร บัวแย้ม สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมเมอร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ : Web Application Development, Mobile Application Development, Augmented Reality 4 1 ก.พ. 2564
108 อาจารย์จักริน วีแก้ว สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วท.บ.สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

- วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาระบบสารสนเทศ
- ระบบฐานข้อมูล Web programming
- Decision Support System (DSS)

โครงการพิเศษฯ 22 ส.ค. 2565
109 ผศ.วาลุกา เอมเอก สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ฝ่ายสหสาขาวิทยาการ ฝ่ายสหสาขาวิทยาการ 1
110 อาจารย์ธีรัช สายชู สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วท.บ. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

- Software Development
- Software Process
- Software Quality Assurance
- ISO29110VSE

โครงการพิเศษฯ 25 ส.ค. 2565
111 อาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ นิเทศศาตร์ นิเทศศาสตร์ 1
112 ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ใจรังษี สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 12 พ.ย. 2562
113 อาจารย์ ดร.พรพล ธรรมรงค์รัตน์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน

การค้นคืนสารสนเทศ, การทำเหมืองข้อมูล

โครงการพิเศษฯ 15 ก.ย. 2565
114 ผศ.ดร.ณิชนันทน์ กิตติพัฒนบวร สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมเมอร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ : Knowledge Discovery, Association Analysis, Text Mining, Data Mining 2 14 พ.ย. 2562
115 อาจารย์ ดร.วิทยา หอทรัพย์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน

-

โครงการพิเศษฯ 10 ต.ค. 2565
116 อาจารย์ ดร.พีรวิชญ์ เควด สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วท.บ. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

-

โครงการพิเศษฯ 12 ต.ค. 2565
117 อาจารย์ ดร.นภารัตน์ ชูเกิด สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ การจัดการสารสนเทศ การจัดการสารสนเทศดิจิทัล

ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ : Educational Technology; Instruction Design; e-Learning; Web-Based Instruction; CAI; Technology Acceptance Model; Student Engagement; Designing and Publishing

4 9 มิ.ย. 2564
118 อาจารย์ ดร.บูคอรี ซาเหาะ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วท.บ. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

Causal Artificial Intelligence, Complex Event Processing

โครงการพิเศษฯ 29 พ.ย. 2565
119 อาจารย์ ดร.ชนันท์กรณ์ จันแดง สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมเมอร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ : Computer Network Management and Security, Ubiquitous Networked Embedded System, and Mobile Application Development 2 17 ก.พ. 2563
120 อาจารย์ธนภร เจริญธัญสกุล สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ นิเทศศาตร์ นิเทศศาตร์

การโฆษณา การสื่อสารการตลาด การบริหารองค์การสื่อมวลชน

โครงการพิเศษฯ 22 ก.ค. 2564
121 อาจารย์ ดร.ศิริภิญโญ จันทมุณี สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะ

Artificial Intelligence, Deep learning, Personalization, Information Retrieval

โครงการพิเศษฯ 15 พ.ค. 2566
122 ผศ.ดร.วรัญญู วรชาติ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยีมัลติมีเดียและอนิเมชัน เทคโนโลยีมัลติมีเดียและอนิเมชัน โปรแกรมเมอร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ : Computer Graphics 2 31 มี.ค. 2563
123 ผศ.ดร.ฟารีดา เจะเอาะ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ นิเทศศาตร์ นิเทศศาตร์ 3 31 มี.ค. 2563
124 อาจารย์วรรณรัตน์ นาที สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ นิเทศศาตร์ นิเทศศาตร์

-

โครงการพิเศษฯ 4 ส.ค. 2564
125 อาจารย์ ดร.บัณฑิต พุทธให้ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วท.บ. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

-

โครงการพิเศษฯ 23 ส.ค. 2566
126 อาจารย์ปฏิบัติ ปรียาวงศากุล สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยีมัลติมีเดียและอนิเมชัน เทคโนโลยีมัลติมีเดียและอนิเมชัน

-

โครงการพิเศษฯ 9 มิ.ย. 2564
127 ผศ.ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ การจัดการสารสนเทศ การจัดการสารสนเทศดิจิทัล

บรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ การจัดการความรู้ การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการพิเศษฯ 17 ส.ค. 2564
128 ผศ.ดร.กาญจน์นัฐฐา ไชยศรียา สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยีมัลติมีเดียและอนิเมชัน เทคโนโลยีมัลติมีเดียและอนิเมชัน 3 21 พ.ค. 2563
129 อาจารย์ ดร.ยุทธนา เจริญรื่น สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ ดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ โปรแกรมเมอร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์และออกแบบระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Library Automation), ห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library), การสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศแบบถาวร และการทำให้เป็นดิจิทัล (Digital preservation and Digitization), ระบบการจัดระบบความรู้ (Knowledge Management System - KOS), ออนโทโลยีและข้อมูลเชื่อมโยงแบบเปิด (Ontology and Linked Open Data) 3 27 พ.ค. 2563
130 ผศ.ดร.สิริวัจนา แก้วผนึก สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ ดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ โปรแกรมเมอร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ : การรู้ดิจิทัล (Digital literacy), การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ (Web Design), การเรียนการสอนออนไลน์ (e-Learning), การออกแบบการเรียนการสอน, การจัดการสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง 3 27 พ.ค. 2563
131 อาจารย์บุศรินทร์ นันทะเขต สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ นิเทศศาสตร์ นิเทศศาสตร์

-

โครงการพิเศษฯ 3 ก.ย. 2564
132 อาจารย์ ดร.สัจจารีย์ ศิริชัย สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ การจัดการสารสนเทศ การจัดการสารสนเทศดิจิทัล

-การจัดทำเอกสารสำนักงาน
-การพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดและใช้ทรัพยากรร่วมระหว่างหน่วยงาน

โครงการพิเศษฯ 12 ต.ค. 2564
133 ผศ.ดร.เชาวนันท์ ขุนดำ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยีมัลติมีเดียและอนิเมชัน เทคโนโลยีมัลติมีเดียและอนิเมชัน โปรแกรมเมอร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ : Virtual Reality, Augmented Reality, Game Design, Interaction System, Virtual Museum 4 23 พ.ย. 2563
134 ผศ.โกสินทร์ กาฬรัตน์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยีมัลติมีเดียและอนิเมชัน เทคโนโลยีมัลติมีเดียและอนิเมชัน โครงการพิเศษฯ 16 พ.ย. 2563
135 อาจารย์ ดร.เจิ่น อัน ตวน สำนักวิชาสารสนทเศศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วท.บ.สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

-

โครงการพิเศษฯ 21 ส.ค. 2566
136 อาจารย์ภูวศินทร์ บัวเกษ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขชุมชน สาธารณสุขชุมชน 4 14 ม.ค. 2564
137 ผศ.ดร.พิสิษฐ์ พวยฟุ้ง สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข : Enzyme kinetics, Cytochrome P450 enzyme, Xenobiotic metabolism 4 14 ม.ค. 2564
138 ผศ.ดร.ประเสริฐ มากแก้ว สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ อนามัยสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี อนามัยสิ่งแวดล้อม Food safety and sanitation 1
139 ผศ.ดร.นิรชร ชูติพัฒนะ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขชุมชน สาธารณสุขชุมชน การบริหาร/พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : Managerial competency 4 19 ม.ค. 2564
140 อาจารย์อภิรักษ์ บำยุทธ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ อนามัยสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี วท.บ. สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม

อนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health) และ สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม (Environmental Sanitation)

โครงการพิเศษฯ 26 ก.ค. 2565
141 ผศ.ดร.พิมาน ธีระรัตนสุนทร สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขชุมชน สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 1. การประเมินผลกระทบสุขภาพ
2. การจัดการภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
3. บทบาทของนักสาธารณสุขในสถานบริการปฐมภูมิ
4. ชีวสถิติและการวิจัยทางสุขภาพ
1
142 ผศ.ดร.วันวิสาข์ สายสนั่น ณ อยุธยา สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ อนามัยชุมชน ส.บ. สาขาสาธารณสุขศาสตร์

-

โครงการพิเศษฯ 26 ก.ค. 2565
143 อาจารย์นริศรา แก้วชุติมา สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ อนามัยสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี วท.บ. สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม

-

โครงการพิเศษฯ 11 ส.ค. 2565
144 อาจารย์นพดล ปรีชา สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ อนามัยสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี วท.บ. สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม โครงการพิเศษฯ 29 ก.ค. 2565
145 อาจารย์นิธิมา หนูหลง สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

-

4 14 เม.ย. 2564
146 อาจารย์ ดร.เกษมศักดิ์ จันดี สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ อนามัยชุมชน ส.บ. สาขาสาธารณสุขศาสตร์

Epidemiology; Research Methodology; Community Health Diagnosis

โครงการพิเศษฯ 10 ต.ค. 2565
147 ผศ.ปาลีรัตน์ วงศ์ฤทธิ์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขชุมชน สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข : พยาบาลวิชาชีพ งานให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต โรคเอดส์ และการวางแผนครอบครัว
นิเทศศาสตร์/สื่อสารมวลชน : สุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ การจัดรายการวิทยุ
แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข : งานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค การป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ
แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข : งานมาตรฐานสุขศึกษาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข : งานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการองค์รวม ส่งเสริมสุขภาพ สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ งานคลินิกหมอครอบครัว งานคลินิกโรคเรื้อรัง วิจัยและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ การดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน
พลศึกษา : เต้นลีลาศเพื่อสุขภาพ แต้นแอโรบิก เทเบิลเทนนิส

โครงการพิเศษฯ 25 พ.ค. 2564
148 ผศ.ดร.ดนิตา จำปาแก้ว สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขชุมชน สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

-Medical parasitology
-Medical entomology
-Plant products for controlling parasites and vectors
-Nanotechnology for development of plant products

โครงการพิเศษฯ 28 เม.ย. 2564
149 รศ.ดร.ศศิธร ธนะภพ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ อนามัยสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี อนามัยสิ่งแวดล้อม

-

โครงการพิเศษฯ 2 มิ.ย. 2564
150 อาจารย์กิตติทัต สุดชู สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วท.บ. สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

-

โครงการพิเศษฯ 7 ก.ย. 2565
151 ผศ.ดร.ปนัดดา พิบูลย์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ อนามัยสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี อนามัยสิ่งแวดล้อม

-

โครงการพิเศษฯ 16 มิ.ย. 2564
152 ผศ.ดร.ศิริอุมา เจาะจิตต์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ อนามัยสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี อนามัยสิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อม/พลังงาน/ทรัพยากรธรรมชาติ : การบำบัดน้ำเสีย, การปรับปรุงคุณภาพน้ำ, การจัดการสิ่งแวดล้อม

โครงการพิเศษฯ 28 มิ.ย. 2564
153 ผศ.อุไรวรรณ หมัดอ่าดัม สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

-

โครงการพิเศษฯ 30 มิ.ย. 2564
154 ผศ.ดร.สรัญญา มณีรัตนาศักดิ์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ อนามัยสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี อนามัยสิ่งแวดล้อม

-

โครงการพิเศษฯ 29 มิ.ย. 2564
155 รศ.ดร.จรวย สุวรรณบำรุง สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขชุมชน สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

-การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
-การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
-การสร้างเครื่องมือวิจัยทางการพยาบาล
-การจัดการปัญหาผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก
-การพัฒนาความสามารถในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
-การออกแบบการวิจัยในการพัฒนาสุขภาพ

โครงการพิเศษฯ 22 ก.ค. 2564
156 ผศ.ดร.อุดมรัตน์ วัฒนสิทธิ์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ อนามัยสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี อนามัยสิ่งแวดล้อม แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข : พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม 3 2 มี.ค. 2563
157 รศ.จิตตาภรณ์ มงคลแก่นทราย สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

-

โครงการพิเศษฯ 28 ก.ค. 2564
158 รศ.ดร.สัณหวัช ไชยวงศ์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขชุมชน สาธารณสุขศาสตร์ 1. สิ่งแวดล้อม/พลังงาน/ทรัพยากรธรรมชาติ : การประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากผลกระทบจากกิจกรรมต่างๆ เช่น เหมืองแร่ บ่อฝังกลบขยะ
2. สิ่งแวดล้อม/พลังงาน/ทรัพยากรธรรมชาติ : การปนเปื้อนของฟลูออไรด์ในน้ำดื่ม ดัชนีชีวภาพของฟลูออไรด์ในร่างกายมนุษย์
3. สิ่งแวดล้อม/พลังงาน/ทรัพยากรธรรมชาติ : การประเมินโลหะหนักในมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
4. แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข : การอนามัยสิ่งแวดล้อมในด้านสุขาภิบาลอาหาร อาหารปลอดภัย การจัดการขยะ การควบคุมและการป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุ
2 3 มี.ค. 2563
159 ผศ.ดร.พัฒนศักดิ์ คำมณีจันทร์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขชุมชน สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

community health assessment, environmental epidemiology, public participation

โครงการพิเศษฯ 3 ส.ค. 2564
160 ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ วีรสกุล สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข : วิทยาศาสตร์การแพทย์ ประสาทวิทยาศาสตร์ Neuropharmacology 3 31 มี.ค. 2563
161 ผศ.ดร.ศวรรยา เลาหประภานนท์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ อนามัยสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี อนามัยสิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อม/พลังงาน/ทรัพยากรธรรมชาติ : เทคโนโลยีการกำจัดน้ำเสีย

3 1 เม.ย. 2563
162 อาจารย์ ดร.คัว ง็อก เลอ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขชุมชน สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

-

โครงการพิเศษฯ 4 ส.ค. 2564
163 อาจารย์ทัศณุ เรืองสุวรรณ์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วท.บ. สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

การออกแบบและตรวจวัดการระบายอากาศ การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย การตรวจวัดและควบคุมการอันตรายในสิ่งแวดล้อมการทำงาน

โครงการพิเศษฯ 4 ก.ค. 2566
164 อาจารย์นัทชา นารมย์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ อนามัยสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี อนามัยสิ่งแวดล้อม

-

โครงการพิเศษฯ 3 ส.ค. 2564
165 อาจารย์ ดร.สุวรรณา มูเก็ม สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ อนามัยสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี อนามัยสิ่งแวดล้อม 2 2 เม.ย. 2563
166 อาจารย์พัฒน์ธิดา ทองขาว สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ อนามัยสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี อนามัยสิ่งแวดล้อม

เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมการจัดการมูลฝอยและของเสียอันตราย

โครงการพิเศษฯ 5 ส.ค. 2564
167 อาจารย์วรางคณา ศรีหมอก สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ อนามัยสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี อนามัยสิ่งแวดล้อม

-

โครงการพิเศษฯ 4 ส.ค. 2564
168 ผศ.ดร.จิรา คงปราณ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ อนามัยสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี อนามัยสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม/พลังงาน/ทรัพยากรธรรมชาติ : การตรวจวัดคุณภาพอากาศ (Air Quality Measurement), การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment) 3 23 เม.ย. 2563
169 รศ.ดร.จำนงค์ ธนะภพ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขชุมชน สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ระบาดวิทยาทางด้านอาชีวอนามัย

โครงการพิเศษฯ 5 ส.ค. 2564
170 ผศ.ดร.ปรีดา สันสาคร สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข : วิศวกรรมความปลอดภัย, การป้องกันและระงับอัคคีภัย 3 28 พ.ค. 2563
171 ผศ.สุกฤษฎิ์ สังฆะโน สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

Neurovascular, Cardiovascular

โครงการพิเศษฯ 20 ส.ค. 2564
172 อาจารย์โองการ หรันเต๊ะ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขชุมชน สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

Mental health and Psychology
Health Behavioral
Community Psychology

โครงการพิเศษฯ 14 ต.ค. 2564
173 ผศ.ดร.สุปรีชา แก้วสวัสดิ์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขชุมชน สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

จิตวิทยาการรับรู้ กระบวนการส่งเสริมสุขภาพและการพัฒนาชุมชน

โครงการพิเศษฯ 4 ต.ค. 2564
174 อาจารย์จารุเนตร เพ็ชรชู สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขชุมชน สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

- Research and development of health foods and food products
- In vitro Estimated Glycemic Index
- Food waste quantification and analysis

โครงการพิเศษฯ 13 เม.ย. 2565
175 อาจารย์ปภัสรา ช้างกลาง สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขชุมชน สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

ประเมินและบำบัดโรคเบื้องต้นการใช้ยาในการบำบัดโรคทั่วไป

โครงการพิเศษฯ 26 เม.ย. 2565
176 ผศ.ดร.อรุณ หล้าอูบ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขชุมชน สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

-

โครงการพิเศษฯ 10 พ.ค. 2565
177 ผศ.ดร.ธนพร คำพยา สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

-

โครงการพิเศษฯ 10 พ.ค. 2565
178 ผศ.ศรุดา คุระเอียด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์ 4 23 ธ.ค. 2563
179 ผศ.ดร.ญาณิศา รัตนพันธ์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์

-

โครงการพิเศษฯ 22 มิ.ย. 2565
180 ผศ.ดร.สาลินี ไชยกูล สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ กายภาพบำบัด กายภาพบำบัด 4 14 ม.ค. 2564
181 ผศ.ดร.อัจฉรา ภูมี สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์

- Molecular biology of vector-borne diseases in parasitology (Leishmania and trypanosome), arboviruses (dengue, zika, and, chikungunya viruses), and zoonosis
-The interaction between pathogens and vectors

โครงการพิเศษฯ 22 มิ.ย. 2565
182 รศ.ดร.วิยดา กวานเหียน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์

ภูมิคุ้มกันวิทยา, โรคติดเชื้อ

1
183 อาจารย์ ดร.หทัยชนก จุลเจิม สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์

-

โครงการพิเศษฯ 11 ก.ค. 2565
184 ผศ.ดร.ชุติพงศ์ สุขคะนนท์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์

-

โครงการพิเศษฯ 11 ก.ค. 2565
185 ผศ.ดร.นุชพิชา อินต๊ะขัน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์

-

โครงการพิเศษฯ 28 ก.ค. 2565
186 อาจารย์ ดร.ธวัชชัย ลักเซ้ง สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ กายภาพบำบัด กายภาพบำบัด

-

โครงการพิเศษฯ 28 ก.ค. 2565
187 ผศ.ดร.เวชพิสิฐ จันทร์มล สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์

-

โครงการพิเศษฯ 29 ก.ค. 2565
188 รศ.ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ กายภาพบำบัด กายภาพบำบัด การสาธารณสุข/การดูแลสุขภาพชุมชน การบริหารงานสาธารณสุข พฤติกรรมสุขภาพ/การดูแลสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันการเจ็บป่วย การทำงานประจำให้เป็นงานวิจัย 1
189 อาจารย์ ดร.คมกริบ หลงละเลิง สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ กายภาพบำบัด กายภาพบำบัด 4 9 ก.พ. 2564
190 อาจารย์ปณิชา พลพนาธรรม สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ กายภาพบำบัด กายภาพบำบัด

-

โครงการพิเศษฯ 22 ส.ค. 2565
191 ผศ.ดร.มานิตย์ นุ้ยนุ่น สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์ Thalassemia and Hemoglobinopathies, Human Genetics, Clnical Hematology, Genetic Testing, Gene Mutations/Polymorphisms 2 3 ธ.ค. 2562
192 อาจารย์ศิรินทิพย์ ภักดี สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ กายภาพบำบัด กายภาพบำบัด

-

โครงการพิเศษฯ 1 มิ.ย. 2564
193 อาจารย์เครือแก้ว เตียประพงษ์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ กายภาพบำบัด กายภาพบำบัด

-

โครงการพิเศษฯ 2 มิ.ย. 2564
194 ผศ.สุพัตรา ไชยบาล สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ กายภาพบำบัด กายภาพบำบัด

-

โครงการพิเศษฯ 2 มิ.ย. 2564
195 ผศ.ดร.ชลธิชา รมยะสมิต สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์

-

โครงการพิเศษฯ 9 มิ.ย. 2564
196 ผศ.ดร.ศิริจรรย์ สันตจิตร สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์

-

โครงการพิเศษฯ 21 ก.ค. 2565
197 อาจารย์พัชราวดี ศรีรักษ์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ กายภาพบำบัด กายภาพบำบัด

กายภาพบำบัดทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ,กายภาพบำบัดทางการกีฬา

โครงการพิเศษฯ 25 ต.ค. 2565
198 ผศ.ดร.ปัทมาภรณ์ ขวัญแก้ว สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์

-

โครงการพิเศษฯ 30 มิ.ย. 2564
199 อาจารย์กนก เตียประพงษ์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ กายภาพบำบัด กายภาพบำบัด

-

โครงการพิเศษฯ 7 ก.ค. 2564
200 ผศ.ดร.นวลพรรณ แสงเพชร สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์

เทคนิคการแพทย์ ด้านภูมิคุ้มกันวิทยาและเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมของเซลล์

โครงการพิเศษฯ 15 ก.ย. 2565
201 อาจารย์อิมรัน สะมะแอ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์

-

โครงการพิเศษฯ 25 ส.ค. 2565
202 ผศ.ดร.วิไลวรรณ เซ่งโห้ย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์

-

โครงการพิเศษฯ 20 ก.ค. 2564
203 ผศ.ดร.กันตพิชญ์ กองพล สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์

-

โครงการพิเศษฯ 3 ส.ค. 2565
204 ผศ.อิศรา ประจงไสย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์

Immunology, Flow cytometry

โครงการพิเศษฯ 22 ก.ค. 2564
205 ผศ.ดร.ประภัสสร เส้งสุ้น สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ กายภาพบำบัด กายภาพบำบัด

-

โครงการพิเศษฯ 22 ก.ค. 2564
206 ผศ.ดร.มาลาตี ตาเยะ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์

-

โครงการพิเศษฯ 28 ก.ค. 2564
207 ผศ.ดร.อโนมา สันติวรกุล สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ กายภาพบำบัด กายภาพบำบัด

-

โครงการพิเศษฯ 28 ก.ค. 2564
208 ผศ.ดร.ธันวดี คล่องแคล่ว สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์

-

โครงการพิเศษฯ 3 ส.ค. 2564
209 อาจารย์ ดร.กุลวดี หนูหนอง สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์

-

โครงการพิเศษฯ 3 ส.ค. 2564
210 รศ.ดร.มณฑล เลิศคณาวนิชกุล สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์ 1. เทคโนโลยีชีวภาพ/ชีววิทยา : การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ ทางด้านแบคทีเรีย
2. อาหาร/โภชนาการ/วิทยาศาสตร์การอาหาร : ความปลอดภัยของอาหารทางด้านจุลชีววิทยา
3
211 อาจารย์ ดร.ชฎาภา รุ่งเรืองใบหยก สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ กายภาพบำบัด กายภาพบำบัด

-

โครงการพิเศษฯ 3 ส.ค. 2564
212 อาจารย์วลัยนิภา หาพุทธา สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ กายภาพบำบัด กายภาพบำบัด

-

โครงการพิเศษฯ 3 ส.ค. 2564
213 รศ.ดร.นุชจรี จีนด้วง สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์ 3 16 มี.ค. 2563
214 อาจารย์ ดร.วุฒิโชติ จันทร์แสนตอ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์ 2 31 มี.ค. 2563
215 ผศ.กันต์ฤทัย สิริวรกุลศักดิ์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ภาพบำบัด ภาพบำบัด

-

โครงการพิเศษฯ 3 ส.ค. 2564
216 อาจารย์ ดร.อุดม เหลาอ่อน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์

-

โครงการพิเศษฯ 4 ก.ค. 2566
217 อาจารย์กรกนก ขูทก สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ กายภาพบำบัด กายภาพบำบัด

-

โครงการพิเศษฯ 4 ก.ค. 2566
218 ผศ.ดร.อัปษร สัตยาคม สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์

-

โครงการพิเศษฯ 4 ส.ค. 2564
219 รศ.ดร.ขวัญธิดา โคตรพุ้ย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์ แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข : ชีวเคมีทางการแพทย์ 3 21 เม.ย. 2563
220 ผศ.ดร.วนิดา มาลา สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์

-

โครงการพิเศษฯ 5 ส.ค. 2564
221 ผศ.เนตรชนก เจียรมาศ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ กายภาพบำบัด กายภาพบำบัด

-

โครงการพิเศษฯ 17 ส.ค. 2564
222 อาจารย์ไฮฟะ นิตยรักษ์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ กายภาพบำบัด กายภาพบำบัด

-

โครงการพิเศษฯ 17 ส.ค. 2564
223 อาจารย์ ดร.ดวงใจ ผิวคำ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์

-

โครงการพิเศษฯ 17 ส.ค. 2564
224 อาจารย์ ดร.ธิตินัทธ์ ด้วงชาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์

-

โครงการพิเศษฯ 13 ต.ค. 2566
225 อาจารย์ ดร.ปริญญา ว่องไววณิชกุล สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ กายภาพบำบัด กายภาพบำบัด แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข : กายภาพบำบัดในระบบประสาท 3 28 พ.ค. 2563
226 ผศ.ดร.วรรณิศา คุ้มบ้าน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ กายภาพบำบัด กายภาพบำบัด

-

โครงการพิเศษฯ 25 ก.ย. 2564
227 อาจารย์ดร.ชฎายุ อุดม สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ กายภาพบำบัด กายภาพบำบัด

-

โครงการพิเศษฯ 3 ก.ย. 2564
228 อาจารย์ ดร.อรชุมา เมืองสอน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ กายภาพบำบัด กายภาพบำบัด

-

โครงการพิเศษฯ 8 ก.ย. 2564
229 ผศ.ดร.สืบตระกูล วิเศษสมบัติ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์ Medical microbiology 1 9 มิ.ย. 2563
230 ผศ.ดร.นันทวัน วังเมือง สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ เน้นการพั?นาการวินิจฉัยโรคด้วยเทคนิค Biosensor และ Nanotechnology

โครงการพิเศษฯ 4 ต.ค. 2564
231 ผศ.ดร.ชุติมา รัตนวรรณ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์

-

โครงการพิเศษฯ 26 ต.ค. 2564
232 ผศ.จิรพัฒน์ นาวารัตน์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ กายภาพบำบัด กายภาพบำบัด

กายภาพบำบัดทางระบบประสาท
การฟื้นฟูสมรรถภาพการเคลื่อนไหวในผู้สูงอายุ

โครงการพิเศษฯ 8 พ.ย. 2564
233 อาจารย์ ดร.วันทนีย์ โยชน์ชัยสาร สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ กายภาพบำบัด กายภาพบำบัด

-

โครงการพิเศษฯ 8 พ.ย. 2564
234 ผศ.ดร.จิรารัตน์ สองสี สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์

-

โครงการพิเศษฯ 8 พ.ย. 2564
235 ผศ.ดร.พัชรินทร์ นิลมาท สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ กายภาพบำบัด กายภาพบำบัด โครงการพิเศษฯ 21 ก.ย. 2563
236 ผศ.ดร.รัชศักดิ์ บุญฮก สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์

Malaria biology, Host-pathogen interaction, Innate immunity to infection, Parasitology, Acanthamoeba spp, Infectious diseases

โครงการพิเศษฯ 9 ธ.ค. 2564
237 ผศ.ดร.มรกต ชาตาธิคุณ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์ โครงการพิเศษฯ 22 ก.ย. 2563
238 อาจารย์ธนาภรณ์ เสมพืช สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ กายภาพบำบัด กายภาพบำบัด

-

โครงการพิเศษฯ 15 ธ.ค. 2564
239 อาจารย์ ดร.อามานร์ เทศอาเส็น สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์

-

โครงการพิเศษฯ 8 ธ.ค. 2564
240 อาจารย์ประถมชัย รัตนวรรณ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ กายภาพบำบัด กายภาพบำบัด

-

โครงการพิเศษฯ 1 ก.พ. 2565
241 ผศ.ดร.นทีลักษณ์ กุลเทศ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์

-

โครงการพิเศษฯ 28 ก.พ. 2565
242 ผศ.สุขสันต์ ช่างเหล็ก สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์ 2 17 ก.ย. 2563
243 ผศ.ดร.วิลาวัณย์ ผลาชุม สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์

-

โครงการพิเศษฯ 30 มี.ค. 2565
244 อาจารย์ ดร.จารุภา เลขทิพย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ กายภาพบำบัด กายภาพบำบัด โครงการพิเศษฯ 25 พ.ย. 2563
245 ผศ.ดร.ศิริรัตน์ สุรินทร์แก้ว สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์

-

โครงการพิเศษฯ 10 พ.ค. 2565
246 ผศ.ดร.รุจิกรณ์ รัตนธรรม สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์

-

โครงการพิเศษฯ 12 พ.ค. 2565
247 ผศ.ดร.เพ็ญโฉม จันทร์หวาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์

ปรสิตวิทยาทางการแพทย์

โครงการพิเศษฯ 16 พ.ค. 2565
248 อาจารย์ศศิพิมพ์ อิสระวัฒนา สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ภูมิสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม 4 1 ก.พ. 2564
249 ผศ.นันท์นภัส เพชรคงทอง สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สถาปัตยกรรม โครงการพิเศษฯ 23 ก.พ. 2564
250 อาจารย์ชิติพัทธ์ เปรมสง่า สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ การออกแบบภายใน -

-

โครงการพิเศษฯ 25 ส.ค. 2565
251 อาจารย์พิชญ์ธิดา พิบูลย์ สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ภูมิสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม 1
252 อาจารย์ณัฐกานต์ แสงแก้ว สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ การออกแบบภายใน -

-

โครงการพิเศษฯ 25 ส.ค. 2565
253 ผศ.ภริตพร แก้วแกมเสือ สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ การออกแบบภายใน -

การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรม
การออกแบบบรรจุภัณฑ์

โครงการพิเศษฯ 20 ก.ค. 2564
254 อาจารย์พรทิพย์ กิ้มนวน สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ภูมิสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม

ภูมิสถาปัตยกรรม/ การวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม

โครงการพิเศษฯ 4 ส.ค. 2564
255 อาจารย์ประภัสสร แซมมงคล สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สถาปัตยกรรม - - โครงการพิเศษฯ 1 ส.ค. 2566
256 อาจารย์นริสา น้อยทับทิม สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สถาปัตยกรรม - โครงการพิเศษฯ 5 ก.ย. 2566
257 ผศ.ดร. รวินทร์ ถิ่นนคร สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สถาปัตยกรรม -

การออกแบบสถาปัตยกรรม , การพัฒนาที่อยู่อาศัย, การวางแผนเมือง

โครงการพิเศษฯ 1 ก.ย. 2564
258 ผศ.จาตุรันต์ พิบูลย์ สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ การออกแบบภายใน -

-

โครงการพิเศษฯ 8 ก.ย. 2564
259 ผศ.จิตติมา พีระพัฒน์ สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สถาปัตยกรรม -

การออกแบบสถาปัตยกรรม

3 5 ส.ค. 2564
260 ผศ.ภานุวัฒน์ สวัสดี สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ การออกแบบภายใน -

-

โครงการพิเศษฯ 6 ธ.ค. 2564
261 ผศ.ดร.สุภาวดี เชื้อพราหมณ์ สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สถาปัตยกรรม - โครงการพิเศษฯ 9 พ.ย. 2564
262 ผศ.สุผาณิต วิเศษสาธร สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สถาปัตยกรรม 3 30 พ.ย. 2563
263 อาจารย์ทัดดาว รักมาก สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาไทย อักษรศาสตร์/ศิลปศาสตร์ : การใช้ภาษาไทย, วัจนปฏิบัติศาสตร์, หลักภาษาไทย, ภาษาไทยเพื่อธุรกิจ 4 14 ม.ค. 2564
264 อาจารย์ ดร.เกตมาตุ ดวงมณี สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ภาษาจีน ภาษาจีน 1. อักษรศาสตร์/ศิลปศาสตร์ :ภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์, ภาษาและวัฒนธรรมจีน
2. ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ : การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ, การศึกษาเปรียบเทียบไทย-จีน
4 19 ม.ค. 2564
265 ผศ.ดร.สมรักษ์ ชัยสิงห์กานานนท์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 1
266 อาจารย์อัญมาศ ภู่เพชร สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาไทย

อักษรศาสตร์/ศิลปะศาสตร์ : วรรณกรรมร่วมสมัย คติชนสร้างสรรค์

โครงการพิเศษฯ 12 เม.ย. 2564
267 ผศ.ดร.มาริสา ภูมิภาค ณ หนองคาย สำนักวิชาศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

Sports Science ,SportsTraining, Exercise for Health, วิทยาศาสตร์การกีฬา

โครงการพิเศษฯ 10 ต.ค. 2565
268 อาจารย์ทัศณีย์ ทัศระเบียบ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ

-

โครงการพิเศษฯ 1 มิ.ย. 2564
269 ผศ.ดร.ไพรินทร์ ศรีสินทร สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ภาษาจีน ภาษาจีน

-

โครงการพิเศษฯ 28 มิ.ย. 2564
270 อาจารย์ ดร.ภาวเรศ ฟูน้อย สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ภาษาจีน ภาษาจีน

-

โครงการพิเศษฯ 28 มิ.ย. 2564
271 อาจารย์ไอซา อะพรีดายานี สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ

English language teaching

โครงการพิเศษฯ 6 ธ.ค. 2565
272 อาจารย์ไซม่อน ม็อกซอน สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ

-

โครงการพิเศษฯ 28 มิ.ย. 2564
273 อาจารย์กัญญณัฐ ลัคคะนายก สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ

-

โครงการพิเศษฯ 4 ส.ค. 2564
274 อาจารย์ ดร.วาริ ว่องวโรปกรณ์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ภาษาจีน ภาษาจีน 2 7 เม.ย. 2563
275 อาจารย์ภูมิ ชาญป้อม สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ

วรรณคดีภาษาอังกฤษและอเมริกัน

โครงการพิเศษฯ 5 ส.ค. 2564
276 อาจารย์ ดร.กมลทิพย์ คล้ายบ้านใหม่ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ

-

โครงการพิเศษฯ 31 ส.ค. 2566
277 อาจารย์หมิงเหว่ย หวง สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ภาษาจีน ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีน

-

โครงการพิเศษฯ 5 ก.ย. 2566
278 อาจารย์รัชฎาพร ตัณฑสิทธิ์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ครุศาสตร์ -

- หลักการใช้ภาษาไทย - การวิจัยทางด้านภาษา สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ - การสอนภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์ - ภาษาไทยในบริบทสังคมและวัฒนธรรม - ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาและวรรณคดีไทย - ไวยากรณ์ไทย - ทฤษฎีภาษาศาสตร์ - วัจนลีลาในภาษาไทย - หลักภาษาไทยสำหรับครู - การสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ - วิวัฒนาการของภาษาไทยและแบบเรียนไทย - ภาษาศาสตร์สำหรับครูภาษาไทย - วรรณกรรมสำหรับเด็ก - การวิจัยทางการศึกษา - การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู

โครงการพิเศษฯ 16 ต.ค. 2566
279 อาจารย์ ดร.พงศ์พันธุ์ คำพรรณ์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์การศึกษา ทรัพยากรมนุษย์ และสุขภาพ

โครงการพิเศษฯ 31 ส.ค. 2564
280 อาจารย์ธีรวัฒน์ กล่าวเกลี้ยง สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาไทย อักษรศาสตร์/ศิลปะศาสตร์ : คติชนวิทยา, วรรณคดีไทยตามแนวขนบจารีตนิยม, วรรณกรรมไทยปัจจุบัน, วรรณกรรมวิจารณ์, การเขียนเชิงสร้างสรรค์ 3 2 มิ.ย. 2563
281 อาจารย์คำแก้ว มณีโรจน์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ โครงการพิเศษฯ 10 ก.ย. 2564
282 ผศ.ธนภาษ เดชพาวุฒิกุล สำนักวิชาศิลปศาสตร์ - -

ประวัติศาสตร์พม่า พม่าศึกษา

โครงการพิเศษฯ 2 ต.ค. 2564
283 อาจารย์อนุชสรา เรืองมาก สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาไทย

-

โครงการพิเศษฯ 2 ต.ค. 2564
284 อาจารย์ศิริคุณ พันธ์รังษี สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ภาษาจีน ภาษาจีน

-

โครงการพิเศษฯ 25 ต.ค. 2564
285 รศ.ดร.อาชว์ พรหมรักษา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ

1. วิศวกรรมเคมี - Heat and mass transfer principles and their operations
2. Process modeling and control
3. Crystallization and membrane separation
4. Supercritical CO2 extraction and modeling
5. Surface modification and simulation by using the Surface Evolver

1
286 รศ.ดร.วิภาวี เดชะปัญญา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมเคมี 1. การประมาณการเกิดอนุภาคและโอโซนในบรรยากาศโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์
2. การศึกษาการแพร่กระจายของมลภาวะจากแหล่งกำเนิด
1
287 รศ.ดร.กิตติพงค์ คุณจริยกุล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี วิศกรรมโยธา วิศวกรรมโยธา สิ่งแวดล้อม/พลังงาน/ทรัพยากรธรรมชาติ : Utilization of waste in construction manterials, Solid waste management, Low energy and green cement 4 19 ม.ค. 2564
288 ผศ.ดร.อุเทน ทับทรวง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมวัสดุ : Nanoporous materials, Nanoporous carbon, Activated carbon, Zeolite nanoparticles, Application of polybenzoxazine 4 19 ม.ค. 2564
289 ผศ.ดร.อรรถโส ขำวิจิตร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ 1
290 รศ.ดร.วริษฐ์ วิปุลานุสาสน์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี วิศกรรมโยธา วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธา/โทรคมนาคม : Engineering Management, Infrastructure Project Management 4 19 ม.ค. 2564
291 ผศ.ดร.กมล ถิ่นสุราษฎร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ : Solar energy conversion, Energy storage, Energy management 4 21 ม.ค. 2564
292 ผศ.ดร.อนุรักษ์ ถุงทอง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์สัญญาณดิจิทัล 1
293 ผศ.ดร.เกศรา เสนีย์ศรีสกุล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ -

-

โครงการพิเศษฯ 3 ส.ค. 2565
294 ผศ.ดร.สราวุธ จันทเขต สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบวงจรแปลงกระแสไฟฟ้าแบบต่างๆ การเขียนโปรแกรมควบคุมระบบผ่านไมโครคอนโทรลเลอร์ การออกแบบวงจรกำจัดองค์ประกอบฮาร์โมนิคส์ในระบบไฟฟ้าขนาดใหญ่ 1
295 ผศ.ดร.กัมปนาท สุขมาก สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธา/โทรคมนาคม : วิศวกรรมโยธา สาขาธรณีเทคนิค โครงสร้างเสริมกำลังทางดิน 4 1 ก.พ. 2564
296 ผศ.ดร.ประชิด สระโมฬี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ 4 1 ก.พ. 2564
297 ผศ.ดร.วันชาติ ปรีชาติวงศ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ปิโปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ polymers, rubbers, adhesives, polymer electrolyte, thermal analysis 1
298 ผศ.ดร.บันเทิง ศรีคะรัน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์ -

ออกแบบและเขียนแบบทางวิศวกรรมเครื่องกล

โครงการพิเศษฯ 12 ส.ค. 2565
299 รศ.ดร.ณัฐวิทย์ วัฒนสกุลพงศ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์ -

-

โครงการพิเศษฯ 23 มิ.ย. 2565
300 ผศ.ดร.สัจจพันธ์ ลีละตานนท์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี วิศกรรมโยธา วิศกรรมโยธา วิศวกรรมโยธา/โทรคมนาคม : Structural Engineerig.Reinforced Concrete Structure.Timber & Steel Structure. 4 23 ก.พ. 2564
301 ผศ.อุหมาด หมัดอาด้ำ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะ โครงการพิเศษฯ 9 มี.ค. 2564
302 อาจารย์ ดร.กรัณรัตน์ ธรรมรักษ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะ โปรแกรมเมอร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ : การวัดซอฟต์แวร์ 2 26 พ.ย. 2562
303 ผศ.ดร.มนเทียร เสร็จกิจ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธา

วิศวกรรมโยธา/โทรคมนาคม : กลศาสตร์วิศวกรรม, การออกแบบโครงสร้าง

2 18 ธ.ค. 2562
304 อาจารย์ ดร.เรจีย์ แก้วส่อง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธา 2 20 ม.ค. 2563
305 รศ.ดร.อจลวิชญ์ ฉันทวีโรจน์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรมสื่อสาร/โทรคมนาคม : การสร้างแบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์สำหรับการวิเคราะห์สนามแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อใช้ในงานวิศวกรรม

โครงการพิเศษฯ 28 มิ.ย. 2564
306 ผศ.ดร.ปกรณ์ ดิษฐกิจ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธา/โทรคมนาคม : วิศวกรรมแหล่งน้ำ 2 24 ก.พ. 2563
307 รศ.ดร.วิชิตพันธุ์ รองวงศ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ 2 2 มี.ค. 2563
308 รศ.ดร.ปฏิมาพร สุขมาก สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธา 3 2 มี.ค. 2563
309 ผศ.กฤต ฝันเซียน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ -

-

โครงการพิเศษฯ 9 ธ.ค. 2565
310 ผศ.ดร.สุฤกษ์ คงทอง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมวัสดุ : พอลิเมอร์, วัสดุเชิงประกอบของพอลิเมอร์และไม้, ยางธรรมชาติ, พอลิเมอร์คอมโพสิต 3
311 ผศ.ดร.นิรัติศัย รักมาก สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ

Wastewater Treatment, Air Pollution Control, Biogas Production from Waste Treatment Process

โครงการพิเศษฯ 4 ส.ค. 2564
312 อาจารย์ ดร.ชิระวัฒน์ วัฒนพานิช สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมระบบ : Machine Learning, Pattern Recognition and Deep Learning 3 20 เม.ย. 2563
313 รศ.ดร.กำชัย นุ้ยธิติกุล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ วิศวกรรมเคมี : ไบโอดีเซล ตัวเร่งปฏิกิริยา การพัฒนาวัสดุดูดซับ การดูดซับสีย้อมและโลหะหนัก เครื่องปฏิกรณ์ 3 20 เม.ย. 2563
314 รศ.ดร.พรรณนิภา เชาวนะ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ

-

โครงการพิเศษฯ 5 ส.ค. 2564
315 รศ.ดร.นิรันดร มาแทน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมวัสดุ : กระบวนการแปรรูปไม้, การป้องกันรักษาเนื้อไม้, การใช้ประโยชน์ไม้, ไม้ยางพารา ไม้ปาล์มน้ำมัน ไม้ไผ่, การวิเคราะห์วัสดุ 3 22 เม.ย. 2563
316 ผศ.ดร.ชิเดนทรีย์ ตรีสัตยพันธุ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์ - - โครงการพิเศษฯ 21 ส.ค. 2566
317 ผศ.ดร.พุทธิพร ธนธรรมเมธี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะ โปรแกรมเมอร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ : Artificial Intelligence, Machine Learning, Data mining 3 28 เม.ย. 2563
318 ผศ.ดร.เจริญเกียรติ โพธิ์ชัยยะ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้า

-

โครงการพิเศษฯ 5 ส.ค. 2564
319 ผศ.ดร.ธัญวัฒน์ ลิมปิติ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Antenna Design for Specific Purposes
Antenna Measurement
Dielectric Properties Determination
RF Circuit Design

โครงการพิเศษฯ 3 ส.ค. 2564
320 ผศ.ดร.ฐิมาพร เพชรแก้ว สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะ โปรแกรมเมอร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ : Data mining, Machine learning, Software engineering 3 9 มิ.ย. 2563
321 ผศ.กรกต สุวรรณรัตน์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

การออกแบบวงจรดิจิตอลบนอุปกรณ์กลุ่ม FPGA และ CPLDโดยภาษา VHDL

โครงการพิเศษฯ 9 พ.ย. 2564
322 ผศ.เยาวเรศ ศิริสถิตย์กุล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะ โครงการพิเศษฯ 20 ต.ค. 2563
323 รศ.ดร.สุธน ศรีวะโร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ Wood Science and Technology, Engineered Wood Products, Mechanics of Wood and Wood Composites, Wooden Building Technology โครงการพิเศษฯ 28 พ.ค. 2563
324 ผศ.ดร.ศิราพร ศักดิ์พรหม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้า

-

โครงการพิเศษฯ 12 เม.ย. 2565
325 ผศ.ดร.พักตร์พิมล อึ่งเจริญวิวัฒน์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา ชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ/ชีววิทยา : Enzyme technology, Microbiology, Screening enzyme producing microorganisms and applications 4 23 ธ.ค. 2563
326 ผศ.ดร.ระศิเมษ เมืองช้าง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และสถิติ Algebraic topology, Hyperbolic geometry, Curves on surfaces 1 28 ส.ค. 2561
327 ผศ.ดร.นพพร ธรรมรงค์รัตน์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และสถิติ 4 19 ม.ค. 2564
328 ผศ.ดร.ชัยโรจน์ ใหญ่ประเสริฐ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ อุตุนิยมวิทยา สมุทรศาสตร์ Data Science 1
329 อาจารย์ ดร.ดำรงศักดิ์ น้อยเจริญ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทางทะเล วิทยาศาสตร์ทางทะเล สิ่งแวดล้อม/พลังงาน/ทรัพยากรธรรมชาติ : Chemical Oceanography, Nutrient Dynamics, Estuarine Pollution, Marine Pollution โครงการพิเศษฯ 1 ก.พ. 2564
330 ผศ.ดร.ธรณิศวร์ รัตนพันธ์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ วิชาเอกชีววิทยา

-

โครงการพิเศษฯ 11 ส.ค. 2565
331 ผศ.ดร.วิษณุ สายศร สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ วิชาเอกชีววิทยา

-

โครงการพิเศษฯ 12 ส.ค. 2565
332 รศ.ดร.ฉัตรชัย กัลยาณปพน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา Plant Molecular Systematics & Evolution, Zingiberaceae 1
333 รศ.ดร.จรรยารักษ์ ทองสมพร สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และสถิติ 4 23 ก.พ. 2564
334 รศ.ดร.กิตติพงษ์ ไหลภาภรณ์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และสถิติ คณิตศาสตร์ : ทฤษฎีความน่าจะเป็น 4 23 ก.พ. 2564
335 ผศ.ดร.สัมภาส ฉีดเกตุ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ Radio Frequency (RF) and Microwave 1
336 รศ.ดร.เดวิด เจมส์ ฮาร์ดิง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เคมี เคมี วิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์/เคมี : Inorganic Synthesis and Electrochemistry 2 5 ส.ค. 2562
337 รศ.ดร.พิชญาภัค วินทะชัย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา ชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ/ชีววิทยา : Molecular Virology, Bacterial Virus (Bacteriophage), and Antimicrobial Drug Discovery 2 30 ต.ค. 2562
338 ผศ.ดร.ชลพิสุทธิ์ ตันตาปกุล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เคมี เคมี

วิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์/เคมี : Natural Products Chemistry

4 22 มี.ค. 2564
339 ผศ.ดร.จริยา สากยโรจน์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา ชีววิทยา 2 12 พ.ย. 2562
340 ผศ.ดร.หทัยชนก คมเม่น สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เคมี เคมี

 วิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์/เคมี : A Radical Approacycle

4 14 เม.ย. 2564
341 ผศ.ดร.ธรรมรง เอียดคง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ วิชาเอกฟิสิกส์

Sound absorption measurement, air pycnometer, creating the prototype physics laboratory, physics video analysis

โครงการพิเศษฯ 14 ก.ย. 2565
342 ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ ประถม สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และสถิติ -

Dynamical systems, Cell dynamics

โครงการพิเศษฯ 25 พ.ค. 2564
343 ผศ.ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทางทะเล วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

 สิ่งแวดล้อม/พลังงาน/ทรัพยากรธรรมชาติ : fishery biology, population dynamics, stock assessment and management

4 9 มิ.ย. 2564
344 ผศ.ดร.วรพงศ์ ภู่พงศ์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เคมี เคมี

-

4 9 มิ.ย. 2564
345 ผศ.ดร.โกวิท กิตติวุฒิศักดิ์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เคมี เคมี วิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์/เคมี : การสร้างแบบจำลองอะตอมและโมเลกุลสำหรับการเรียนการสอนในระดับประถม 2
346 รศ.ดร.เสน่ห์ รุจิวรรณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และสถิติ -

คณิตศาสตร์ : Mathematical Finance, Stochastic Modeling, Parameter Estimation

โครงการพิเศษฯ 28 มิ.ย. 2564
347 ผศ.ดร.สุจิตรา ภู่ระหงษ์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เคมี เคมี วิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์/เคมี : Electrochemical sensors and biosensors, Electrocatalyst for water splitting, Nanomaterials, 2D and 3D materials 2 17 ก.พ. 2563
348 ผศ.จันทิรา รัตนรัตน์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทางทะเล วิทยาศาสตร์ทางทะเล สิ่งแวดล้อม/พลังงาน/ทรัพยากรธรรมชาติ : การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment, EIA), ระบบสารสนเทศภูมิศาสาตร์ (Geographic Information Technology), เทคโนโลยีการสำรวจระยะไกล (Remote Sensing, RS) 2 9 มี.ค. 2563
349 ผศ.ดร.นิยม กำลังดี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา ชีววิทยา

- พันธุศาสตร์โมเลกุลของเชื้อรา
- จุลสาหร่ายวิทยาประยุกต์
- การหมักและการแปรรูปโกโก้

โครงการพิเศษฯ 3 ส.ค. 2564
350 อาจารย์ ดร.เชฏฐพร สุจิตะพันธ์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทางทะเล -

-

โครงการพิเศษฯ 20 มิ.ย. 2566
351 รศ.ดร.พงษ์พิชิต จันทร์นุ้ย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ วิชาเอกฟิสิกส์

Inflationary Cosmology

โครงการพิเศษฯ 11 ส.ค. 2566
352 อาจารย์ ดร.ปิลันธน์ แสนสุข สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เคมี เคมี

Natural Products

โครงการพิเศษฯ 25 ส.ค. 2564
353 ผศ.ดร.อภิรักษ์ พยัคฆา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เคมี เคมี วิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์/เคมี : Computational Chemistry โครงการพิเศษฯ 9 มิ.ย. 2563
354 ผศ.ดร.ชมพูนุท นันทเมธี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เคมี เคมี วิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์/เคมี : synthesis, characterisation and modification of Metal Organic Frameworks (MOF) and it composites for various applications, Thermal behaviour of solid materials, Kinetics and thermodynamics of adsorbents โครงการพิเศษฯ 9 มิ.ย. 2563
355 อาจารย์ ดร.อดิศักดิ์ การบรรจง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และสถิติ -

-

โครงการพิเศษฯ 5 ส.ค. 2564
356 ผศ.ดร.กชพรรณ กาญจนะ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เคมี เคมี

-

โครงการพิเศษฯ 20 ก.ย. 2564
357 รศ.ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ฟิสิกส์

-

โครงการพิเศษฯ 22 ก.ย. 2564
358 รศ.ดร.มนตรา ไชยรัตน์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เคมี เคมี โครงการพิเศษฯ 29 ก.ค. 2563
359 ผศ.ดร.พิมพ์ชนก พิมพ์ทนต์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา ชีววิทยา โครงการพิเศษฯ 21 ก.ย. 2563
360 ผศ.ดร.อัปสร บุญยัง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เคมี เคมี วิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์/เคมี : เคมีอนินทรีย์, วัสดุรูพรุนและการประยุกต์ใช้ทางสิ่งแวดล้อม, อัญมณีและการวิเคราะห์ทางเคมี โครงการพิเศษฯ 21 ก.ย. 2563
361 ผศ.ดร.สุดธิดา สังข์พุ่ม สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และสถิติ โครงการพิเศษฯ 21 ก.ย. 2563
362 ผศ.ดร.ภารวี รัตนกิจ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เคมี เคมี วิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์/เคมี : Miniaturized Flow System, Lab on chip, Environmental Analysis โครงการพิเศษฯ 22 ก.ย. 2563
363 รศ.ดร.สรศักดิ์ ด่านวรพงศ์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์/เคมี : อคูสติกส์และออฟติกส์ประยุกต์ (Applied acoustics and optics) โครงการพิเศษฯ 22 ก.ย. 2563
364 ผศ.ดร.วนิดา ลิ่มมั่น สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และสถิติ สถิติศาสตร์ : การวางแผนการทดลอง, การวิเคราะห์การถดถอย โครงการพิเศษฯ 22 ก.ย. 2563
365 ผศ.ดร.พิเชษฐ์ จิตต์เจนการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และสถิติ โครงการพิเศษฯ 19 ต.ค. 2563
366 รศ.ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์/เคมี : วัสดุแม่เหล็ก, ปรากฏการณ์ Magnetoresistance, Magnetoimpedance, ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ โครงการพิเศษฯ 24 ก.ย. 2563
367 ผศ.ดร.อุดมศักดิ์ ดรุมาศ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทางทะเล วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

-อนุกรมวิธานและนิเวศวิทยาปลาตีน
-นิเวศวิทยาทางทะเล, แนวปะการัง,ป่าชายเลนและการอนุรักษ์
-ดำน้ำ

โครงการพิเศษฯ 10 มี.ค. 2565
368 ผศ.ดร.สุทัศนา ณ พัทลุง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ 4 3 พ.ย. 2563
369 รศ.ดร.ประถมจิต ขจรเจริญกุล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และสถิติ 4 19 พ.ย. 2563
370 ผศ.ดร.ปิยะลักษณ์ หนูฤกษ์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เคมี เคมี

เคมีวิเคราะห์

โครงการพิเศษฯ 6 พ.ค. 2565
371 อาจารย์อนุสรณ์ ชัยอักษรเวช สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) 1. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
2. องค์การระหว่างประเทศ
1 11 ก.พ. 2562
372 ผศ.ดร.ตฤณ ไอยะรา สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) 1. เศรษฐศาสตร์ : Political Economy
2. รัฐศาสตร์ : International Development
4 1 ก.พ. 2564
373 อาจารย์พีรศุษม์ บุญแก้วสุข สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ วิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิชารัฐประศาสนศาสตร์

-

โครงการพิเศษฯ 28 มี.ค. 2566
374 ผศ.ดร.รัชฎาทิพย์ อุปถัมภ์ประชา สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

-

โครงการพิเศษฯ 10 พ.ค. 2566
375 ผศ.ดร.สมจินตนา คุ้มภัย สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

-

โครงการพิเศษฯ 3 ส.ค. 2564
376 อาจารย์พาฝัน นิลสวัสดิ์ ดูฮาเมลน์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ -

-

โครงการพิเศษฯ 19 ก.ค. 2566
377 ผศ.เพ็ญศรี พานิช สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ -

วรรณกรรมอินโดนีเซีย

โครงการพิเศษฯ 3 ส.ค. 2564
378 ผศ.ดร.อรรถสิทธิ์ สิทธิดำรง สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง)

-

โครงการพิเศษฯ 1 ส.ค. 2566
379 ผศ.สุรัช คมพจน์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ -

ทฤษฎีการเมืองร่วมสมัย ปรัชญาปรากฏการณ์วิทยา ศาสตร์การตีความ ทฤษฎีวิพากษ์ มาร์กซิสม์ตะวันตก สังคมวิทยาคลาสสิค

โครงการพิเศษฯ 5 ก.ย. 2566
380 อาจารย์ ดร.กฤติยา อนุวงศ์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ -

-

โครงการพิเศษฯ 5 ก.ย. 2566
381 อาจารย์ ดร.ฟิลิป แรนเดล แรนเดล คาร์ดิน สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ -

-

โครงการพิเศษฯ 5 ก.ย. 2566
382 อาจารย์วสุชน รักษ์ประชาไท สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ -

-

โครงการพิเศษฯ 23 ส.ค. 2566
383 ผศ.นฤมล กล้าทุกวัน สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ -

-

โครงการพิเศษฯ 26 ส.ค. 2564
384 อาจารย์ ดร.อาภาภรณ์ สุขหอม สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ -

-

โครงการพิเศษฯ 20 ก.ย. 2566
385 อาจารย์ทรรศนะ นวลสมศรี สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ -

-

โครงการพิเศษฯ 5 ส.ค. 2564
386 ผศ.จิรวัฒน์ แสงทอง สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ -

-

โครงการพิเศษฯ 19 พ.ย. 2564
387 ผศ.ดร.ทัศนียา บริพิศ สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

-

โครงการพิเศษฯ 29 พ.ย. 2564
388 อาจารย์เฝิง หมิน (Aj.Feng Min) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป พหุภาษา โครงการพิเศษฯ 23 ธ.ค. 2563
389 อาจารย์เบนจามิน พันเมย (Aj.Benjamin Panmei) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป พหุภาษา โครงการพิเศษฯ 19 ม.ค. 2564
390 ผศ.ดร.จุฑามาศ รัตติกาลสุขะ สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป การศึกษาทั่วไป 1
391 ผศ.ดร.รุ่งเรือง จันทา สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป การศึกษาทั่วไป 4 19 ม.ค. 2564
392 ผศ.ดร.เขมนิจ วัฒนทินโชติ สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป การศึกษาทั่วไป โครงการพิเศษฯ 1 ก.พ. 2564
393 ผศ.ดร.ลัคนา พิมพ์จันทร์ สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป การศึกษาทั่วไป 1. โปรแกรมการออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วย
2. วิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์/เคมี : ยีนและการกีฬา
1
394 อาจารย์แอนนิสา ลอร่า มาเรต้า (Aj.Annisa Laura Maretha) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป พหุภาษา โครงการพิเศษฯ 23 ก.พ. 2564
395 อาจารย์อุสวาตุน คาซานา (Aj.Uswatun Khasanah) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป พหุภาษา โครงการพิเศษฯ 9 ก.พ. 2564
396 อาจารย์ ดร.เจเน็ท ซูดานโก คาสต้า (Dr.Janet Sudango Casta) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป พหุภาษา โครงการพิเศษฯ 23 ก.พ. 2564
397 ผศ.ดร.ฮารีซอล ขุนอินคีรี สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป การศึกษาทั่วไป 4 10 มี.ค. 2564
398 อาจารย์ ดร.ซานดีพ ลอยด์ แคชแชป (Dr. Sandeep Lloyd Kachchhap) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป พหุภาษา -

ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ : Educational Administration : Social Science Research Methodology; Educational Psychology; Educational Technology; Organizational Behaviou

โครงการพิเศษฯ 20 เม.ย. 2564
399 อาจารย์เนอมาลา (Aj.Nurmala) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป พหุภาษา -

-

โครงการพิเศษฯ 20 เม.ย. 2564
400 อาจารย์แดซีดิล แทนโก ตวน (Aj.Dacedille Tanco Tuan) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป พหุภาษา -

-

โครงการพิเศษฯ 14 เม.ย. 2564
401 อาจารย์สุธีระ ทองขาว สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป การศึกษาทั่วไป -

การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และการสำรวจระยะไกล (Remote sensing) สำหรับงานทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

3 12 ต.ค. 2565
402 ผศ.ดร.ฝนทิพย์ มากเกลี้ยง สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป การศึกษาทั่วไป -

-

โครงการพิเศษฯ 14 ต.ค. 2565
403 อาจารย์ปวิรศา ประดิษฐศร สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป การศึกษาทั่วไป -

-

โครงการพิเศษฯ 17 ต.ค. 2565
404 ผศ.ดร.ทวีลักษณ์ พลราชม สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป การศึกษาทั่วไป -

-

4 9 มิ.ย. 2564
405 ผศ.เนอ คู อมีเลีย บินติ คู โดริส สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป พหุภาษาและการศึกษาทั่วไป พหุภาษา

-

โครงการพิเศษฯ 9 มิ.ย. 2564
406 อาจารย์นรากร สุวรรณโชติ สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป การศึกษาทั่วไป -

-

โครงการพิเศษฯ 8 พ.ย. 2565
407 ผศ.เจนจิรา แก้วรัตน์ สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป พหุภาษาและการศึกษาทั่วไป การศึกษาทั่วไป

-

โครงการพิเศษฯ 16 มิ.ย. 2564
408 อาจารย์ ดร.มาร์ลอน โดแมคโค ซิเป สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป พหุภาษา -

-

โครงการพิเศษฯ 29 พ.ย. 2565
409 อาจารย์ณภัชก์ธนิษฐ์สา สังขวงศ์ สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป พหุภาษา -

International Business Management (Foreign Direct Investment, International Marketing)

โครงการพิเศษฯ 13 ก.พ. 2566
410 อาจารย์ธชมน กำลังเกื้อ สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป พหุภาษา -

-

โครงการพิเศษฯ 28 ก.ค. 2564
411 ผศ.ดร. กรรณิกา ทองขาว สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป โครงการพิเศษฯ 14 มี.ค. 2566
412 ผศ.ดร.บูดี้ วาลูโย (Assist.Prof.Dr.Budi Waluyo) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป พหุภาษา ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ : English Language Teaching (ELT), Educational Technology, and International Education 3 17 มี.ค. 2563
413 อาจารย์ ดร.อาลี อัซฮาบี (Dr.Ali Zahabi) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป พหุภาษา 1. Applied Linguistics, Task-based language Teaching, Assessment
2. ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ : PhD in Applied Linguistics specializing in Task-based language teaching and Language assessment
3 17 มี.ค. 2563
414 ผศ.ดร.อัมพร หมาดเด็น สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป การศึกษาทั่วไป -

  วิจัยและพัฒนา:มุสลิมศึกษา อิสลาม วัฒนธรรมอาหรับ เพศภาวะ วัฒนธรรมศึกษา
  รัฐศาสตร์     : ผู้หญิงกับการเมือง สตรีนิยม การเจรจาสันติภาพ และความมั่นคงของมนุษย์
  อื่น ๆ     :มานุษยวิทยา ศาสนาเปรียบเทียบ

โครงการพิเศษฯ 3 ส.ค. 2564
415 อาจารย์กนกกาญจน์ เมืองแก้ว สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป การศึกษาทั่วไป -

-

โครงการพิเศษฯ 7 ส.ค. 2566
416 อาจารย์เมธัส ศิริวัฒน์ สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป การศึกษาทั่วไป -

-

โครงการพิเศษฯ 22 ส.ค. 2566
417 อาจารย์ลัลมุนมาวี แคชแชป สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป พหุภาษา -

Language teaching

โครงการพิเศษฯ 10 ต.ค. 2566
418 ผศ.กิตติ เชาวนะ สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป การศึกษาทั่วไป -

การออกแบบสถาปัตยกรรม(Architectural Design), การออกแบบชุมชน-เมือง(Urban Design), การออกแบบด้วยการมีส่วนร่วม (Participatory Design/Co-Design)

โครงการพิเศษฯ 31 ส.ค. 2564
419 อาจารย์ ดร.พรรณยุพา ธรรมวัตร สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป การศึกษาทั่วไป -

-

โครงการพิเศษฯ 25 ต.ค. 2566
420 อาจารย์เจสโทนี่ ซัลกาโด อาคิวาร์ สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป พหุภาษา -

Professional Teaching Certification Program
Bachelor of Arts in English major in Linguistics and Literature
Experienced Online English Teacher
Good in oral and written English communication

โครงการพิเศษฯ 1 ก.ย. 2564
421 รศ.เรวัต สุขสิกาญจน์ สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป สถาปัตยกรรมศาสตร์ : การออกแบบผลิตภัณฑ์, การออกแบบหัตถอุตสาหกรรม 2 5 มิ.ย. 2563
422 ผศ.ปิยชาติ สึงตี สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป พหุภาษาและการศึกษาทั่วไป การศึกษาทั่วไป

ประวัติศาสตร์ไทยสมัยจารีต ประวัติศาสตร์สังคม ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ประวัติศาสตร์ภาคใต้

โครงการพิเศษฯ 22 ก.ย. 2564
423 อาจารย์พัชรพร สาลี สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป การศึกษาทั่วไป -

-

โครงการพิเศษฯ 28 ก.ย. 2564
424 ผศ.สุวิตา แก้วอารีลาภ สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป การศึกษาทั่วไป -

-

โครงการพิเศษฯ 4 ต.ค. 2564
425 อาจารย์ ดร.มาร์ค เทรวี (Dr.Mark Treve) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป พหุภาษา โครงการพิเศษฯ 24 ส.ค. 2563
426 อาจารย์เหนียน นูเอต อัน (Aj.Nguyen Nguyet Anh) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป โครงการพิเศษฯ 26 ส.ค. 2563
427 อาจารย์ปิยนุช ขุนสวัสดิ์ สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป การศึกษาทั่วไป -

พลศึกษา กีฬา นันทนาการและการออกกำลังกาย

3 26 ต.ค. 2564
428 อาจารย์ทินลี่ วังดี้ (Mr.Thinley Wangdi) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป พหุภาษา โครงการพิเศษฯ 26 ส.ค. 2563
429 ผศ.ดร มาร์ค เบดูยา อูลา (Asst.Prof.Dr.Mark Bedoya Ulla) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป พหุภาษา Teacher education; technology use for language teaching; second/foreign language classroom teaching; higher education; gender and education โครงการพิเศษฯ 26 ส.ค. 2563
430 ผศ.กิกิ จูลี อังโกโร (Aj.Kiki Juli Anggoro) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป พหุภาษา ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ : Educational Technology and Communications, TEFL, Applied Linguistics โครงการพิเศษฯ 26 ส.ค. 2563
431 ผศ.นูร ไลลาทัล โรเฟีย (Asst.Prof.Nur Lailatur Rofiah) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป พหุภาษา โครงการพิเศษฯ 9 ก.ย. 2563
432 อาจารย์ลิม จง ยิว (Aj.Lim Chong Ewe) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป พหุภาษา โครงการพิเศษฯ 11 ก.ย. 2563
433 อาจารย์ฮงพงโว ริงฟาห์โซ ซิมิค (Aj.Hungpungwo Ringphaso Zimik) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป พหุภาษา โครงการพิเศษฯ
434 อาจารย์ทรงพันธุ์ จันทร์ทอง สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป การศึกษาทั่วไป -

เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่นด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ / เว็บไซด์

โครงการพิเศษฯ 8 พ.ย. 2564
435 อาจารย์ศกุนิชญ์ จันทร์ทอง สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป การศึกษาทั่วไป -

 การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การออกแบบกราฟิก

โครงการพิเศษฯ 8 พ.ย. 2564
436 ผศ.ดร.วิทยา อาภรณ์ สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป การศึกษาทั่วไป -

-

โครงการพิเศษฯ 30 พ.ย. 2564
437 ผศ.มลชฎาภร สุขการ สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป การศึกษาทั่วไป สถาปัตยกรรมศาสตร์ : การออกแบบผลิตภัณฑ์, การออกแบบเครื่องเคลือบและเครื่องปั้นดินเผา, การออกแบบหัตถอุตสาหกรรม โครงการพิเศษฯ 14 ต.ค. 2563
438 อาจารย์ราห์มาห์ บาโกโก สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป พหุภาษา โครงการพิเศษฯ 16 ต.ค. 2563
439 อาจารย์วิลเลี่ยม เจอาร์ ฟรานโก พีราเลส (Mr.William JR Franco Perales) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป พหุภาษา โครงการพิเศษฯ 26 ต.ค. 2563
440 อาจารย์ศิริพร แทนสุวรรณ์ สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป การศึกษาทั่วไป -

-

โครงการพิเศษฯ 6 พ.ค. 2565
441 อาจารย์ปกรณ์สิทธิ ฐานา สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป การศึกษาทั่วไป -

-

โครงการพิเศษฯ 6 พ.ค. 2565
442 อาจารย์ณศิตา คงทวี สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป การศึกษาทั่วไป -

-

โครงการพิเศษฯ 16 พ.ค. 2565
443 ผศ.ดร.นันทพร กลิ่นจันทร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ การพยาบาลอนามัยชุมชน โครงการพิเศษฯ 14 ธ.ค. 2563
444 อาจารย์พรชนุตร ชุมภูนุช สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ การพยาบาลอนามัยชุมชน โครงการพิเศษฯ 15 ธ.ค. 2563
445 อาจารย์ วิรัมภา ตั้งไล่ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 4 14 ม.ค. 2564
446 อาจารย์ ดร.นิดารัตน์ ชูวิเชียร สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1. สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
2. child abuse and sexual abuse
3. self-esteem
4. art in group therapy
1
447 อาจารย์ลัดดาวัลย์ เพ็ญศรี สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ พยาบาลศาสตร์

-

โครงการพิเศษฯ 26 ก.ค. 2565
448 ผศ.ดร.อรเพ็ญ สุขะวัลลิ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 11 มี.ค. 2562
449 รศ.ดร.จอม สุวรรณโณ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 20 มิ.ย. 2562
450 อาจารย์ปฤษดาพร ผลประสาร สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ พยาบาลศาสตร์

-

โครงการพิเศษฯ 7 ก.ย. 2565
451 อาจารย์จุฬาวรรณ วิสภา สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ พยาบาลศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 7 ก.ย. 2565
452 อาจารย์ทัศมาภรณ์ สุทธิรักษ์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ พยาบาลศาสตร์

-

โครงการพิเศษฯ 12 ก.ย. 2565
453 อาจารย์ ดร.ชัดเจน จันทรพัฒน์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ พยาบาลศาสตร์

-

โครงการพิเศษฯ 14 ก.ย. 2565
454 อาจารย์โสภิดา ทิพย์สวัสดิ์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ พยาบาลศาสตร์

-

โครงการพิเศษฯ 15 ก.ย. 2565
455 อาจารย์นาบีลา ลีกิจโกศล สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ พยาบาลศาสตร์

-

โครงการพิเศษฯ 28 ก.ย. 2565
456 ผศ.ดร.รัชฎาภรณ์ จันทสุวรรณ์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ การพยาบาลอนามัยชุมชน 2 14 พ.ย. 2562
457 ผศ.ดร.อาทิตย์ บุญรอดชู สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ การพยาบาลขั้นสูง พย.ม. สาขาเวชปฏิบัติชุมชน

-

โครงการพิเศษฯ 10 ต.ค. 2565
458 ผศ.ดร.ศรีสุดา วนาลีสิน สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ พยาบาลศาสตร์

-

โครงการพิเศษฯ 27 ก.ย. 2565
459 อาจารย์ ดร.สุจิรา วิชัยดิษฐ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ พยาบาลศาสตร์

การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการพิเศษฯ 12 ต.ค. 2565
460 อาจารย์ ดร.นวรัตน์ รักชาติ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ พยาบาลศาสตร์

-

โครงการพิเศษฯ 12 ต.ค. 2565
461 อาจารย์นฤมล ศิลวิศาล สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ พยาบาลศาสตร์

-

โครงการพิเศษฯ 25 ต.ค. 2565
462 อาจารย์สะบาย ยีสา สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ พยาบาลศาสตร์

-

โครงการพิเศษฯ 7 พ.ย. 2565
463 ศาสตราภิชาน ดร.จงกลณี จันทรศิริ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ พยาบาลศาสตร์

-

โครงการพิเศษฯ 8 พ.ย. 2565
464 อาจารย์ศิรินทรา ด้วงใส สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ พยาบาลศาสตร์

-

โครงการพิเศษฯ 6 ธ.ค. 2565
465 อาจารย์ชนม์ชนก บุญสุข สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ พยาบาลศาสตร์

-

โครงการพิเศษฯ 6 ธ.ค. 2565
466 อาจารย์พิกุลทิพย์ ขุนเศรษฐ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ การพยาบาลอนามัยชุมชน -

-

โครงการพิเศษฯ 20 ก.ค. 2564
467 อาจารย์ชุติมา รอดเนียม สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ พยาบาลศาสตร์

การจัดการระบบสุขภาพชุมชน, การประเมินโครงการ, การประเมินผลกระทบสุขภาพ

โครงการพิเศษฯ 14 ธ.ค. 2565
468 ผศ.ดร.ชิดชนก มยูรภักดิ์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2
469 ผศ.กรรณิการ์ แสงประจง สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ 3 6 พ.ค. 2563
470 ผศ.กำไล สมรักษ์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ การพยาบาลอนามัยชุมชน 3 6 พ.ค. 2563
471 ผศ.จันทร์จุรีย์ ถือทอง สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ วิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 3 6 พ.ค. 2563
472 อาจารย์ ดร.รติรัตน์ โกละกะ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ -

กายวิภาคศาสตร์

โครงการพิเศษฯ 5 ต.ค. 2566
473 อาจารย์สุทธิดา แก้วมุงคุณ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ พยาบาลศาสตร์

-

โครงการพิเศษฯ 10 ต.ค. 2566
474 อาจารย์กนกวรรณ ตันตระเสนีย์รัตน์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข : ปัญหาระบบทางเดินหายใจในเด็ก, ทางเดินหายใจในเด็ก โรคติดเชื้อในเด็ก, รูปแบบการเรียน acitve learning, ภาวะโภชนาการเด็กวัยเรียน สุขภาวะเด็ก 3 29 พ.ค. 2563
475 ผศ.จิราวรรณ คล้ายวิเศษ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ 3 2 มิ.ย. 2563
476 อาจารย์สินีนาฏ นาคศรี สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ โครงการพิเศษฯ 3 ส.ค. 2563
477 ผศ.จินดารัตน์ สมใจนึก สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น โครงการพิเศษฯ 3 ส.ค. 2563
478 รศ.ดร.นัยนา หนูนิล สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ การพยาบาลอนามัยชุมชน

แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข : อนามัยชุมชน, การเร่งพัฒนาภูมิปัญญาไทยเกี่ยวกับพืชสมุนไพร

โครงการพิเศษฯ 4 ส.ค. 2563
479 ผศ.ถิรวรรณ ทองวล สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 4 ส.ค. 2563
480 อาจารย์ลักษมล ลักษณะวิมล สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ การพยาบาลอนามัยชุมชน โครงการพิเศษฯ 5 ส.ค. 2563
481 ผศ.น้ำฝน ฤทธิ์ภักดี สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น โครงการพิเศษฯ 26 ส.ค. 2563
482 อาจารย์จันทรวดี สพานทอง สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ โครงการพิเศษฯ 26 ส.ค. 2563
483 ผศ.เกวลี วัชราทักษิณ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช โครงการพิเศษฯ 26 ส.ค. 2563
484 ผศ.ศุภกาญจน์ โอภาสรัตนากร สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ โครงการพิเศษฯ 26 ส.ค. 2563
485 อาจารย์มณฑา สายธารวาณิตร์กุล สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ โครงการพิเศษฯ 26 ส.ค. 2563
486 อาจารย์สุดา ใจห้าว สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ โครงการพิเศษฯ 8 ก.ย. 2563
487 อาจารย์อุษา น่วมเพชร สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช โครงการพิเศษฯ 9 ก.ย. 2563
488 อาจารย์กรรณิการ์ ศรีสมทรง สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ การพยาบาลอนามัยชุมชน โครงการพิเศษฯ 11 ก.ย. 2563
489 ผศ.ดร.อรทัย นนทเภท สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ โครงการพิเศษฯ 9 ก.ย. 2563
490 อาจารย์กิ่งกมล เพชรศรี สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ โครงการพิเศษฯ 21 ก.ย. 2563
491 ผศ.ดร.ทิพวรรณ พลานุวัตน์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ โครงการพิเศษฯ 22 ก.ย. 2563
492 อาจารย์รัชฏากรณ์ ธรรมรัตน์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ โครงการพิเศษฯ 22 ก.ย. 2563
493 ผศ.สิทธิพรรณ เรือนจันทร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ การพยาบาลอนามัยชุมชน -

-

โครงการพิเศษฯ 12 เม.ย. 2565
494 ผศ.ธนวรรณ สงประเสริฐ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ การพยาบาลอนามัยชุมชน โครงการพิเศษฯ 20 ต.ค. 2563
495 ผศ.พัสตราภรณ์ แก้วพะวงค์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น โครงการพิเศษฯ 23 พ.ย. 2563
496 ผศ.สิริกรานต์ สุทธิสมพร สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น -

-

โครงการพิเศษฯ 31 พ.ค. 2565
497 อาจารย์อมรรัตน์ อำมาตเสนา สำนักวิชานิติศาสตร์ นิติศาสตร์ นิติศาสตร์

กฎหมายปกครอง กฎหมายมหาชน กฎหมายปกครองท้องถิ่น, การบริหารงานยุติธรรม

โครงการพิเศษฯ 20 มิ.ย. 2565
498 ผศ.จินตนา อุณหะไวทยะ สำนักวิชานิติศาสตร์ นิติศาสตร์ นิติศาสตร์

-

โครงการพิเศษฯ 7 ก.ค. 2564
499 อาจารย์ติณณ์ลภัส ชูพันธ์ ใจวัน สำนักวิชานิติศาสตร์ นิติศาสตร์ นิติศาสตร์

กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการวิธีพิจารณาคดีความแพ่งและอาญา

โครงการพิเศษฯ 11 พ.ค. 2566
500 อาจารย์ธนรัตน์ มังคุด สำนักวิชานิติศาสตร์ นิติศาสตร์ นิติศาสตร์

-

โครงการพิเศษฯ 3 ส.ค. 2564
501 อาจารย์ณุวัฒน์ ตาตุ สำนักวิชานิติศาสตร์ นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์

- กฎหมายนิติกรรมสัญญา
- กฎหมายลักษณะทรัพย์สิน
- กฎหมายเอกเทศสัญญา
- กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

โครงการพิเศษฯ 21 ก.ค. 2566
502 ผศ.ดร.วีระยุทธ ลาสงยาง สำนักวิชานิติศาสตร์ นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์

-

โครงการพิเศษฯ 21 ก.ค. 2566
503 อาจารย์ ดร.วศิน ยิ้มแย้ม สำนักวิชานิติศาสตร์ นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์

กฎหมายรัฐธรรมนูญ, กฎหมายปกครอง, กฎหมายมหาชน

โครงการพิเศษฯ 6 ก.ย. 2566
504 ผศ.ดร.วชิราภรณ์ พวงจินดา สำนักวิชานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ นิติศาสตร์

รัฐธรรมนูญ กฎหมายมหาชน กฎหมายปกครอง หลักการและทฤษฎีทางกฎหมายมหาชน

โครงการพิเศษฯ 24 ต.ค. 2564
505 ผศ.ศิวรุฒ ลายคราม สำนักวิชานิติศาสตร์ นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ กฎหมาย : International Trade Law โครงการพิเศษฯ 14 ก.ย. 2563
506 อาจารย์ ดร.จินตนีย์ รู้ซื่อ สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ Mathematic Economics, Microeconomics, Managerial Economics 1
507 อาจารย์ ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ม สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 1. เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์เกษตร
2. สิ่งแวดล้อม/พลังงาน/ทรัพยากรธรรมชาติ กลยุทธ์การจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติ
1
508 อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 1
509 ผศ.ดร.ไตรรงค์ สวัสดิกุล สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน การบัญชี บัญชี การบัญชี/การเงิน/การธนาคาร : Management Accounting, Cost Accounting, Financial Management 2 16 ธ.ค. 2562
510 ผศ.ดร.ปานแก้วตา ลัคนาวานิช สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน การบัญชี การบัญชี/การเงิน/การธนาคาร : การรายงานเพื่อความยั่งยืน การบัญชีเพื่อการตัดสินใจ 2 20 ม.ค. 2563
511 ผศ.วิลาวัณย์ ดึงไตรย์ภพ สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน การบัญชี บัญชี

การบัญชีภาษีอากร การบัญชีต้นทุน และการบัญชีบริหาร

โครงการพิเศษฯ 3 ส.ค. 2564
512 อาจารย์ประภาดา ศรีสุวรรณ สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน การบัญชี บัญชี

การสอบบัญชี

โครงการพิเศษฯ 3 ส.ค. 2564
513 ผศ.ดร.ชลกานต์ เบ็ญจศักดิ์ สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ การวิเคราะห์และประเมินโครงการ

โครงการพิเศษฯ 3 ส.ค. 2564
514 อาจารย์สุวัจนา ธรรมโชติ สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน การบัญชี บัญชี

การตรวจสอบภายใน Corporate Governance

โครงการพิเศษฯ 5 ส.ค. 2564
515 อาจารย์อลิศรา สระโมฬี สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน การบัญชี บัญชี

บัญชีการเงิน และการตรวจสอบบัญชี

โครงการพิเศษฯ 5 ส.ค. 2564
516 ผศ.สมใจ หนูผึ้ง สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม การผลิตทางการเกษตร

โครงการพิเศษฯ 17 ส.ค. 2564
517 อาจารย์สุชาติ ฉันสำราญ สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ

การจัดการองค์การ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

โครงการพิเศษฯ 17 ส.ค. 2564
518 ผศ.นลินี ทินนาม สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ

การวิเคราะห์สินเชื่อ การเงินธุรกิจ การเงินส่วนบุคคล

โครงการพิเศษฯ 20 ส.ค. 2564
519 ผศ.ดร.พรเพ็ญ ทิพยนา สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ การบัญชี/การเงิน/การธนาคาร : บริหารธุรกิจ (การเงิน) 3 28 พ.ค. 2563
520 อาจารย์ชวพงษ์ นุ้ยสุข สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์

Public Economics

โครงการพิเศษฯ 18 ต.ค. 2564
521 ผศ.ศิริพร สว่างอารีย์รักษ์ สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน การบัญชี บัญชี การบัญชี/การเงิน/การธนาคาร : บัญชีการเงิน และ การสอบบัญชี โครงการพิเศษฯ 11 ก.ย. 2563
522 อาจารย์วชรวรรษ พรหมมา สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน การบัญชี บัญชี

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี และ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี

โครงการพิเศษฯ 9 พ.ย. 2564
523 ผศ.รัชดา สุวรรณเกิด สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน การบัญชี บัญชี

การบัญชีการเงินและภาษีอากร

โครงการพิเศษฯ 18 พ.ย. 2564
524 อาจารย์ ดร.กนกวรรณ มีสุข สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน การบัญชี บัญชี

-

โครงการพิเศษฯ 21 ม.ค. 2565
525 อาจารย์ ดร.นิษฐิดา สุดใหม่ สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ การบริหาร/พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : การวางแผนกลยุทธ์ การจัดทำแผนธุรกิจ การเป็นผู้ประกอบการ, การนำเข้าและส่งออก 3 2 ธ.ค. 2563
526 อาจารย์ ดร.ชนวัฒน์ ชุณหวิกสิต สำนักวิชาการจัดการ 1
527 อาจารย์เอกวุฒิ จันทร์ส้ม สำนักวิชาการจัดการ บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ

Online Marketing / Online Consumer Behaviour/ Digital Marketing/ Business Model

โครงการพิเศษฯ 22 มิ.ย. 2565
528 รศ.ดร.ลักษณ์นารา ขวัญชุม สำนักวิชาการจัดการ การศึกษาทั่วไป สิ่งแวดล้อม/พลังงาน/ทรัพยากรธรรมชาติ : การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม 4 20 ม.ค. 2564
529 อาจารย์ณิชชา วัฒนสิริภักดี สำนักวิชาการจัดการ บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ

-

โครงการพิเศษฯ 28 ก.ค. 2565
530 อาจารย์เสาวนีย์ รอดหยู่ สำนักวิชาการจัดการ การท่องเที่ยวและโปรเชฟ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ

-

โครงการพิเศษฯ 22 ก.ค. 2565
531 อาจารย์หทัยกาญจน์ นุ่นเดช สำนักวิชาการจัดการ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 4 1 ก.พ. 2564
532 อาจารย์ธีรดา คัตตพันธ์ สำนักวิชาการจัดการ บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ

Online Customer Behaviour, Digital Marketing, Search Engine Optimisation

โครงการพิเศษฯ 11 ส.ค. 2565
533 อาจารย์ ดร.สุขุมาล กล่ำแสงใส สำนักวิชาการจัดการ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ การโรงแรม/การท่องเที่ยว : การจัดนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ธุรกิจสายการบิน บุคลิกภาพในงานบริการ 4 1 ก.พ. 2564
534 ผศ.ตันยมน เพชรรัตน์ สำนักวิชาการจัดการ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ

-

โครงการพิเศษฯ 11 พ.ค. 2564
535 ผศ.สิริโสภา จุนเด็น สำนักวิชาการจัดการ การท่องเที่ยวและโปรเชฟ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ

เค้กและการแต่งหน้าเค้ก การผลิตไอศกรีม และการแกะสลักผักและผลไม้

โครงการพิเศษฯ 21 ต.ค. 2565
536 อาจารย์สุพิชา วิไลศรี สำนักวิชาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์ -

-

โครงการพิเศษฯ 7 พ.ย. 2565
537 รศ.ดร.อรอนงค์ เฉียบแหลม สำนักวิชาการจัดการ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ การวางแผนและการจัดการการท่องเที่ยว, การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน, การท่องเที่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 3 17 ก.พ. 2563
538 รศ.ดร.รุ่งรวี จิตภักดี สำนักวิชาการจัดการ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ การโรงแรม/การท่องเที่ยว : พฤติกรรมนักท่องเที่ยว, การท่องเที่ยวโดยชุมชน, พัฒนาสังคม และชุมชน 3 17 ก.พ. 2563
539 อาจารย์ปวิธ ตันสกุล สำนักวิชาการจัดการ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 1. การโรงแรม/การท่องเที่ยว : อุตสาหกรรมการจัดการประชุม สัมมนา การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการแสดงสินค้าและนิทรรศการ Meeting Incentive Convention and Exhibition (MICE) Management
2. การโรงแรม/การท่องเที่ยว : การจัดการธุรกิจอาหารและงานครัว Restaurant and Kitchen Management
3. อาหาร/โภชนาการ/วิทยาศาสตร์การอาหาร : ศิลปะการประกอบอาหาร Culinary Arts
4. อาหาร/โภชนาการ/วิทยาศาสตร์การอาหาร : อาหารไทยและอาหารร่วมสมัย Thai and Contemporary Cuisine
5. อาหาร/โภชนาการ/วิทยาศาสตร์การอาหาร : อาหารยุโรปและอาหารนานาชาติ European and International Cuisine
6. อาหาร/โภชนาการ/วิทยาศาสตร์การอาหาร : การจัดการความปลอดภัยอาหารในธุรกิจอาหารเเละเครื่องดื่ม Food Safety Management in Restaurant Business
2 2 มี.ค. 2563
540 อาจารย์ ดร.กัญญนิจ วิเชียรรัตน์ สำนักวิชาการจัดการ บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ

ธุรกิจระหว่างประเทศ การนำเข้า - ส่งออก และการขนส่งระหว่างประเทศ การจัดการกลยุทธ์

โครงการพิเศษฯ 3 ส.ค. 2564
541 ผศ.ดร.พนิดา แช่มช้าง สำนักวิชาการจัดการ บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ

Operations Research

โครงการพิเศษฯ 3 ส.ค. 2564
542 ผศ.ดร.เพ็ญศิริ แก้วทอง สำนักวิชาการจัดการ การท่องเที่ยวและโปรเชฟ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ

1) วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร (Culinary Science)
2) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนื้อสัตว์ (Meat Science and technology)
3) การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (Food Product development)
4) เคมีอาหาร (Food Chemistry)

โครงการพิเศษฯ 20 มิ.ย. 2566
543 ผศ.บุณฑรี จันทร์กลับ สำนักวิชาการจัดการ บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ

Logistics , Supply Chain and Value Chain Management

โครงการพิเศษฯ 17 ส.ค. 2564
544 อาจารย์ฮุชเซ็น นิยมเดชา สำนักวิชาการจัดการ บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ

การจัดการกระบวนการผลิต การวางผังโรงงาน ระบบมาตรฐาน HALAL, การจัดการพลังงานไฟฟ้า

โครงการพิเศษฯ 9 พ.ย. 2564
545 อาจารย์ ดร.เยี่ยมดาว ณรงคะชวนะ สำนักวิชาการจัดการ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ

การจัดการโรงแรม
การจัดการงานส่วนหน้า
การจัดการการบริการ
คุณภาพการบริการ
การจัดการงานแม่บ้าน
การจัดการประสบการผู้เข้าพัก

โครงการพิเศษฯ 9 พ.ย. 2564
546 อาจารย์ ดร.ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์ สำนักวิชาการจัดการ บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ

Energy Policy

โครงการพิเศษฯ 1 ธ.ค. 2564
547 อาจารย์ ดร. ณัฐปรัชญา นันทวิสิทธิ์ สำนักวิชาการจัดการ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ

Tourism and Hospitality Management, Tourism Policy and Administration, Human Resource Management, Human Resource Development, Psycho-behavior of tourism and hospitality human resources

โครงการพิเศษฯ 12 เม.ย. 2565
548 อาจารย์ธนาภา ช่วยแก้ว สำนักวิชาการจัดการ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ จัดนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ธุรกิจ MICE การจัดการการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการพิเศษฯ 23 พ.ย. 2563
549 อาจารย์ณัฐณิชา พูลช่วย สำนักวชิาเภสัชศาสตร์ การบริบาลทางเภสัชกรรม - - โครงการพิเศษฯ 5 ก.ย. 2566
550 ผศ.ดร.นภารัตน์ สุทธิเดช วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี สัตวแพทยศาสตร์ 4 9 ธ.ค. 2563
551 ผศ.ดร.สพ.ญ.พรรณพิชญา ฟุ้งวิทยา วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี สัตวแพทยศาสตร์ -

-

โครงการพิเศษฯ 12 ส.ค. 2565
552 ผศ.ดร.นารินทร์ สนธิกัณย์ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี สัตวแพทยศาสตร์ -

-

โครงการพิเศษฯ 25 ส.ค. 2565
553 ผศ.ดร.สพ.ญ.ชลัชวรรณ แสนเสมอ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี สัตวแพทยศาสตร์ -

-

โครงการพิเศษฯ 25 ส.ค. 2565
554 ผศ.ดร.วัชรพงษ์ มิตสุวรรณ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี สัตวแพทยศาสตร์ -

-

โครงการพิเศษฯ 25 ส.ค. 2565
555 ผศ.สพ.ญ. วรกาญจน์ บุญเหาะ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี สัตวแพทยศาสตร์ -

-

โครงการพิเศษฯ 7 ก.ย. 2565
556 ผศ.ดร.น.สพ.ฐานิสร์ ดำรงค์วัฒนโภคิน วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี สัตวแพทยศาสตร์ -

-

โครงการพิเศษฯ 7 พ.ย. 2565
557 สพ.ญ.นภสร แพ่งประสิทธิ์ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี สัตวแพทยศาสตร์ -

-

โครงการพิเศษฯ 7 พ.ย. 2565
558 ผศ.ดร.วรางคณา กิจพิพิธ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี สัตวแพทยศาสตร์ - - โครงการพิเศษฯ 22 พ.ย. 2565
559 อาจารย์ ดร.น.สพ.มาโนชญ์ ยินดี วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี สัตวแพทยศาสตร์ - - โครงการพิเศษฯ 6 ธ.ค. 2565
560 ผศ.ดร.น.สพ.ชัยวัฒน์ บุญแก้ววรรณ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี สัตวแพทยศาสตร์ -

-

โครงการพิเศษฯ 16 พ.ย. 2565
561 อาจารย์ ดร.พรชัย พรพนม วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี สัตวแพทยศาสตร์ -

โลหิตวิทยาของสัตว์ การวินิจฉัยปรสิตในเลือดของสัตว์ปีก

โครงการพิเศษฯ 11 ม.ค. 2566
562 อาจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ จีนแก้วเปี่ยม วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี สัตวแพทยศาสตร์ -

-

โครงการพิเศษฯ 2 ก.พ. 2566
563 อาจารย์ สพ.ญ.รัชฎาพร บริพันธุ์ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี สัตวแพทยศาสตร์ -

-

โครงการพิเศษฯ 6 ธ.ค. 2565
564 อาจารย์ ดร.น.สพ.เดชธชัย เกตุพันธุ์ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต

พยาธิชีววิทยาของเซลล์ระดับโมเลกุล, พยาธิชีววิทยา และ พยาธิสรีรวิทยา, วิศวกรรมเนื้อเยื่อ, การเพาะเลี้ยงเซลล์แบบสามมิติ

โครงการพิเศษฯ 1 เม.ย. 2566
565 ผศ.ดร.น.สพ.พีรภัทร แสงสว่าง วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี สัตวแพทยศาสตร์ -

PCR-based detection and diagnosis, Phylogenetic analysis

โครงการพิเศษฯ 21 เม.ย. 2566
566 อาจารย์ ดร.เชฐตุพล พูลจันทร์ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี สัตวแพทยศาสตร์ -

-

โครงการพิเศษฯ 11 พ.ค. 2566
567 รศ.ดร.น.สพ.ทศพล ธำรงสุวรรณกิจ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี สัตวแพทยศาสตร์ 2 14 เม.ย. 2563
568 อาจารย์ศศิ วิมล วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี สัตวแพทยศาสตร์ -

-

โครงการพิเศษฯ 11 ส.ค. 2566
569 อาจารย์ น.สพ.รัฐพันธ์ พัฒนรังสรรค์ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี - - - โครงการพิเศษฯ 21 ม.ค. 2565
570 ผศ.ดร.มาร์ซิน จาคุบ ดรอบนิค (Assist.Prof.Dr.Marcin Jakub Drobnik) วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ - - โครงการพิเศษฯ 28 เม.ย. 2564
571 อาจารย์ ดร.วศิน ประดิษฐศิลป์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บริหารธุรกิจ -

การตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์ การสร้างแบรนด์ชาติ นวัตกรรมการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ การจัดการข้อมูลดิจิทัลเพื่อการตลาด

โครงการพิเศษฯ 22 พ.ย. 2565
572 อาจารย์โจชัว อะคินโลลู โอลายินก้า วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ -

-

โครงการพิเศษฯ 3 ส.ค. 2564
573 อาจารย์ ดร.ทพ.ดีนีช โรคะยา วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ ทันตกรรมคลินิก -

-

โครงการพิเศษฯ 1 มิ.ย. 2565
574 อาจารย์ บิชวา พรากาช ภาตตาไร วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ ทันตกรรมคลินิก -

-

โครงการพิเศษฯ 8 พ.ย. 2565
575 อาจารย์ ดร.ทพ.พนมวัฒน์ อมรพิมลธรรม วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ ทันตกรรมคลินิก -

-

4 9 มิ.ย. 2564
576 ดร.ทพ.ไอริน ศิริสุนทร วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ ทันตกรรมคลินิก -

-

โครงการพิเศษฯ 9 ธ.ค. 2565
577 อาจารย์ ดร.ฮีร่า บาตูล (Dr. Hira Batool) บัณฑิตวิทยาลัย การจัดการ -

-

โครงการพิเศษฯ 4 พ.ค. 2564
578 ผศ.ดร.ชูบาร์ม ปาทัก (Dr. Shubham Pathak) บัณฑิตวิทยาลัย การจัดการ เศรษฐศาสตร์ : Business Management, การบริหาร/พัฒนาทรัพยากรมนุษย์, Management โครงการพิเศษฯ 21 ต.ค. 2563
Top